Poem88

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

ازان   پـس   بياسود  لشـکر  دو  روز
سـه  ديگر  چو  بفروخت  گيتي فروز
نـبد      شاه      را      روزگار      نـبرد
بـه   بيچارگي   جنگ   بايسـت   کرد
ابا       لـشـکر       نوذر      افراسياب
چو   درياي   جوشان   بد  و  رود  آب
خروشيدن      آمد     ز     پرده‌سراي
ابا    نالـه   کوس   و   هـندي   دراي
تـبيره      برآمد      ز     درگاه     شاه
نـهادند    بر    سر    ز    آهـن    کـلاه
بـه      پرده‌سراي     رد     افراسياب
کـسي  را  سر  اندر  نيامد  به خواب
همـه   شب  همي  لشکر  آراستند
هـمي    تيغ   و   ژوپين   بپيراسـتـند
زمين    کوه    تا    کوه   جوشـن‌وران
برفـتـند        با       گرزهاي       گران
نـبد   کوه   پيدا   ز   ريگ   و  ز  شـخ
ز    دريا    بـه    دريا    کـشيدند   نـخ
بياراسـت   قارن   به   قلـب   اندرون
کـه  با  شاه  باشد  سپه  را سـتون
چـپ   شاه   گرد   تليمان  بخاسـت
چو  شاپور  نستوه  بر دست راسـت
ز  شبگير  تا  خور  ز  گردون  بگشـت
نـبد   کوه   پيدا  نه  دريا  نـه  دشـت
دل     تيغ    گـفـتي    بـبالد    هـمي
زمين    زير    اسـپان   بـنالد   هـمي
چو   شد  نيزه‌ها  بر  زمين  سايه‌دار
شکسـت   اندر   آمد  سوي  مايه‌دار
چو   آمد   به   بـخـت  اندرون  تيرگي
گرفـتـند       ترکان      برو      چيرگي
بران   سو   که   شاپور  نـسـتوه  بود
پراگـنده    شد    هرک    انـبوه    بود
هـمي   بود   شاپور  تا  کشتـه  شد
سر   بـخـت   ايرانيان   گشتـه   شد
از      انـبوه      ترکان     پرخاشـجوي
بـه   سوي   دهستان   نـهادند  روي
شـب  و  روز  بد  بر  گذرهاش جنـگ
برآمد     برين    نيز    چـندي    درنـگ
چو  نوذر  فرو  هشت  پي  در حـصار
برو   بستـه   شد   راه  جنـگ  سوار
سواران       بياراسـت       افراسياب
گرفـتـش   ز   جنگ   درنگي   شتاب
يکي     نامور     ترک    را    کرد    ياد
سـپـهـبد     کروخان     ويسـه    نژاد
سوي    پارس   فرمود   تا   برکـشيد
بـه    راه   بيابان   سر   اندر   کـشيد
کزان    سو    بد    ايرانيان   را   بـنـه
بـجويد       بـنـه       مردم       بدتـنـه
چو   قارن   شنود   آنـکـه  افراسياب
گـسي  کرد  لشکر  به هنگام خواب
شد از رشک جوشان و دل کرد تنگ
بر     نوذر     آمد     بـسان     پـلـنـگ
کـه   توران  شه  آن  ناجوانـمرد  مرد
نگـه  کن  که  با  شاه  ايران چه کرد
سوي     روي     پوشيدگان    سـپاه
سـپاهي   فرسـتاد   بي  مر  به  راه
شبـسـتان    ماگر   به   دست   آورد
برين     نامداران    شـکـسـت    آورد
بـه   ننـگ   اندرون  سر  شود  ناپديد
بـه    دنـب    کروخان   ببايد   کـشيد
ترا   خوردني   هـسـت   و  آب  روان
سـپاهي   بـه   مـهر   تو   دارد  روان
هـمي  باش  و  دل  را  مکن هيچ بد
کـه    از    شـهرياران   دليري   سزد
کـنون  مـن  شوم  بر  پي  اين سپاه
بـگيرم    بريشان   ز   هر   گونـه   راه
بدو  گفت  نوذر  که  اين راي نيسـت
سپـه   را  چو  تو  لشکرآراي  نيست
ز  بـهر  بنه  رفت  گستهـم  و  طوس
بدانگـه   کـه   برخاست  آواي  کوس
بدين   زودي   اندر  شبـسـتان  رسد
کـند  ساز  ايشان  چنان  چون سزد
نشستند  بر  خوان  و مي خواستند
زماني    دل    از    غم   بـپيراسـتـند
پـس  آنگه  سوي  خان  قارن  شدند
هـمـه  ديده  چون  ابر  بهمن  شدند
سـخـن   را   فگـندند   هر   گونه  بن
بران     برنـهادند     يکـسر    سـخـن
کـه  ما  را  سوي  پارس  بايد کشيد
نـبايد        برين       جايگاه       آرميد
چو    پوشيده    رويان   ايران   سـپاه
اسيران    شوند    از   بد   کينـه‌خواه
که  گيرد  بدين  دشت نيزه به دست
کرا   باشد   آرام  و  جاي  نشـسـت
چو  شيدوش  و  کشواد و قارن بهـم
زدند   اندرين   راي   بر  بيش  و  کـم
چو   نيمي  گذشت  از  شـب  ديرياز
دليران    بـه    رفتـن    گرفتـند   ساز
بدين     روي     دژدار     بد    گژدهـم
دليران       بيدار      با      او      بـهـم
وزان    روي    دژ   بارمان   و   سـپاه
ابا  کوس  و  پيلان  نشسته  بـه  راه
کزو    قارن    رزم‌زن    خـسـتـه   بود
بـه    خون    برادر    کمربسـتـه   بود
برآويخـت    چون    شير    با   بارمان
سوي   چاره  جستـن  ندادش  زمان
يکي    نيزه    زد   بر   کـمربـند   اوي
کـه   بگسسـت   بنياد  و  پيوند  اوي
سپه سر به سر دل شکسته شدند
همـه   يک  ز  ديگر  گسسته  شدند
سپـهـبد   سوي   پارس  بنهاد  روي
ابا      نامور     لـشـکر     جـنـگ‌جوي