Poem84

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

پـس   آنگـه   ز   مرگ  منوچهر  شاه
بـشد   آگـهي   تا   به   توران  سـپاه
ز      نارفـتـن     کار     نوذر     هـمان
يکايک      بـگـفـتـند      با     بدگـمان
چو   بشـنيد   سالار   ترکان  پشنـگ
چنان خواست کايد به ايران به جنگ
يکي    ياد    کرد    از    نيا    زادشـم
هـم   از   تور   بر   زد   يکي   تيز  دم
ز    کار    منوچـهر   و   از   لـشـکرش
ز   گردان   و   سالار  و  از  کـشورش
هـمـه      نامداران     کـشورش     را
بـخواند    و    بزرگان    لـشـکرش   را
چو   ارجـسـپ  و  گرسيوز  و  بارمان
چو    کلـباد    جـنـگي    هژبر   دمان
سپـهـبدش    چون   ويسه   تيزچنگ
کـه   سالار   بد   بر   سپاه  پشـنـگ
جـهان    پهـلوان    پورش   افراسياب
بـخواندش   درنـگي   و   آمد   شتاب
سخـن  راند  از  تور  و  از سلم گفت
کـه   کين   زير  دامن  نشايد  نهفـت
کسي  را  کجا  مغز جوشيده نيست
برو   بر  چـنين  کار  پوشيده  نيسـت
کـه    با    ما    چـه    کردند   ايرانيان
بدي   را   ببـسـتـند   يک   يک  ميان
کـنون  روز  تندي  و  کين جستنست
رخ   از  خون  ديده  گه  شستنسـت
ز     گـفـت     پدر    مـغز    افراسياب
برآمد    ز   آرام   وز   خورد   و   خواب
بـه   پيش   پدر   شد   گـشاده  زبان
دل    آگـنده   از   کين   کـمر   برميان
کـه   شايستـه   جنگ  شيران  منم
هـم‌آورد      سالار      ايران      مـنـم
اگر      زادشـم      تيغ      برداشـتي
جـهان  را  به  گرشاسپ  نگذاشتي
ميان   را   ببـسـتي   بـه  کين  آوري
بايران      نـکردي      مـگر     سروري
کـنون    هرچـه   مانيده   بود   از   نيا
ز   کين   جـسـتـن  و  چاره  و  کيميا
گـشادنـش    بر    تيغ   تيز   منسـت
گـه   شورش   و   رستخيز   منسـت
بـه   مـغز   پشنگ   اندر  آمد  شتاب
چو   ديد   آن  سـهي  قد  افراسياب
بر   و   بازوي  شير  و  هـم  زور  پيل
وزو   سايه   گسـترده  بر  چـند  ميل
زبانـش     بـه     کردار     برنده     تيغ
چو  دريا  دل  و  کـف  چو  بارنده  ميغ
بـفرمود    تا    برکـشد    تيغ   جـنـگ
بـه   ايران   شود   با   سپاه  پشنـگ
سپـهـبد   چو   شايسته   بيند  پسر
سزد   گر   برآرد   بـه   خورشيد  سر
پـس  از  مرگ  باشد سر او به جاي
ازيرا     پـسر     نام    زد    رهـنـماي
چو   شد  ساخته  کار  جنـگ  آزماي
بـه    کاخ    آمد    اغريرث   رهـنـماي
بـه   پيش   پدر   شد  پرانديشـه  دل
کـه  انديشه  دارد  همي  پيشه  دل
چـنين   گـفـت   کاي   کار  ديده  پدر
ز    ترکان   بـه   مردي   برآورده   سر
منوچـهر  از  ايران  اگر  کم  شدست
سپـهدار  چون  سام  نيرم  شدست
چو  گرشاسـپ  و چون قارن رزم زن
جز    اين    نامداران    آن    انـجـمـن
تو  داني  که  با  سلم  و تور سـترگ
چـه   آمد   ازان   تيغ   زن   پير  گرگ
نيا    زادشـم    شاه    توران   سـپاه
که  ترگش همي سود بر چرخ و ماه
ازين   در   سخـن   هيچ  گونـه  نراند
بـه    آرام    بر    نامـه   کين   نـخواند
اگر      ما     نـشوريم     بـهـتر     بود
کزين   جنبـش   آشوب   کـشور   بود
پـسر   را  چنين  داد  پاسخ  پشنـگ
کـه    افراسياب    آن   دلاور   نهـنـگ
يکي    نره    شيرسـت   روز   شـکار
يکي     پيل    جـنـگي    گـه    کارزار
ترا     نيز     با     او     بـبايد     شدن
بـه  هر  بيش  و  کـم  راي  فرخ زدن
نـبيره    کـه   کين   نيا   را   نجسـت
سزد   گر   نـخواني  نژادش  درسـت
چو   از   دامـن   ابر  چين  کـم  شود
بيابان    ز    باران   پر   از   نـم   شود
چراگاه  اسپان  شود  کوه  و  دشـت
گياها     ز     يال     يلان    برگذشـت
جهان  سر  به سر سبز گردد ز خويد
بـه   هامون   سراپرده   بايد   کـشيد
سـپـه   را   همه   سوي   آمل  براند
دلي   شاد   بر  سـبزه  و  گـل  براند
دهـسـتان   و  گرگان  همه  زير  نعل
بـکوبيد    وز   خون   کنيد   آب   لـعـل
مـنوچـهر   از   آن   جايگه   جنگجوي
بـه   کينـه   سوي   تور   بنـهاد  روي
بـکوشيد      با      قارن      رزم     زن
دگر   گرد   گرشاسپ   زان  انجـمـن
مـگر   دسـت   يابيد   بر  دشت  کين
برين     دو    سرافراز    ايران    زمين
روان     نياگان     ما     خوش    کـنيد
دل      بدسـگالان     پرآتـش     کـنيد
چـنين    گـفـت    با   نامور   نامجوي
که من خون به کين اندر آرم به جوي