Poem94

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

بـه   گستـهـم   و   طوس  آمد  اين  آگهي
کـه    تيره    شد   آن   فر   شاهـنـشـهي
بـه     شـمـشير    تيز    آن    سر    تاجدار
بـه     زاري     بريدند    و    برگـشـت    کار
بـکـندند      موي      و     شـخودند     روي
از      ايران      برآمد     يکي     هاي‌وهوي
سر   سرکـشان   گشـت   پرگرد   و  خاک
هـمـه   ديده   پر  خون  همه  جامه  چاک
سوي       زابـلـسـتان       نـهادند       روي
زبان     شاه‌گوي     و     روان     شاه‌جوي
بر     زال     رفـتـند     با    سوگ    و    درد
رخان   پر   ز   خون   و   سران   پر   ز  گرد
کـه        زارا        دليرا        شـها       نوذرا
گوا           تاجدارا           مـها          مـهـترا
نـگـهـبان      ايران      و      شاه      جـهان
سر      تاجداران      و      پـشـت     مـهان
سرت    افـسر    از    خاک   جويد   هـمي
زمين     خون     شاهان     بـبويد    هـمي
گيايي     کـه     رويد     بران    بوم    و    بر
نـگون    دارد    از    شرم    خورشيد    سر
هـمي    داد    خواهيم    و    زاري   کـنيم
بـه      خون      پدر      سوگواري      کـنيم
نـشان       فريدون       بدو       زنده      بود
زمين     نـعـل     اسـپ    ورا    بـنده    بود
بـه   زاري   و   خواري   سرش   را   ز  تـن
بريدند           با          نامدار          انـجـمـن
هـمـه       تيغ       زهرآبـگون       برکـشيد
بـه   کين  جستن  آييد  و  دشمن  کـشيد
هـمانا     برين    سوگ    با    ما    سـپـهر
ز    ديده    فرو    باردي    خون    بـه   مـهر
شـما    نيز    ديده    پر    از    خون    کـنيد
هـمـه       جامـه      ناز      بيرون      کـنيد
کـه   با   کين  شاهان  نشايد  که  چشـم
نـباشد   پر   از   آب   و   دل  پر  ز  خـشـم
همـه    انـجـمـن    زار    و    گريان   شدند
چو      بر      آتـش     تيز     بريان     شدند
زبان    داد    دسـتان    کـه   تا   رسـتـخيز
نـبيند         نيام         مرا         تيغ        تيز
چـمان    چرمـه   در   زير   تخت   منـسـت
سـنان‌دار      نيزه      درخـت      مـنـسـت
رکابـسـت          پاي         مرا         جايگاه
يکي      ترگ     تيره     سرم     را     کـلاه
برين    کينـه   آرامـش   و   خواب   نيسـت
همي چون دو چشمم به جوي آب نيست
روان         چـنان         شـهريار        جـهان
درخـشـنده         بادا        ميان        مـهان
شـما     را     بـه     داد     جـهان     آفرين
دل     ارميده     بادا    بـه    آيين    و    دين
ز     مادر     هـمـه     مرگ     را     زاده‌ايم
برينيم        و       گردن       ورا       داده‌ايم
چو    گردان    سوي    کينـه    بشـتافـتـند
بـه     ساري     سران     آگـهي    يافـتـند
ازيشان    بـشد   خورد   و   آرام   و   خواب
پر     از     بيم    گـشـتـند    از    افراسياب
ازان     پـس     بـه     اغريرث     آمد    پيام
کـه      اي     پرمـنـش     مـهـتر     نيک‌نام
بـه     گيتي     بـه    گـفـتار    تو    زنده‌ايم
هـمـه    يک    بـه    يک   مر   ترا   بـنده‌ايم
تو    داني   کـه   دسـتان   به   زابلـسـتان
بـه     جايسـت     با    شاه    کابـلـسـتان
چو      برزين     و     چون     قارن     رزم‌زن
چو     خراد     و    کـشواد    لشـکرشـکـن
يلانـند          با          چـنـگـهاي          دراز
ندارند     از    ايران    چـنين    دسـت    باز
چو     تابـند     گردان    ازين    سو    عـنان
بـه    چـشـم    اندر    آرند    نوک    سـنان
ازان       تيز       گردد       رد       افراسياب
دلـش     گردد    از    بسـتـگان    پرشـتاب
پـس    آنـگـه    سر    يک    رمـه   بي‌گـناه
بـه     خاک     اندر     آرد    ز    بـهر    کـلاه
اگر         بيند         اغريرث        هوشـمـند
مر    اين   بسـتـگان   را   گـشايد   ز   بـند
پراگـنده          گرديم         گرد         جـهان
زبان         برگـشاييم        پيش        مـهان
بـه     پيش     بزرگان     سـتايش     کـنيم
هـمان     پيش     يزدان     نيايش     کـنيم
چـنين         گـفـت        اغريرث        پرخرد
کزين      گونـه      گـفـتار     کي     درخورد
ز      مـن      آشـکارا     شود     دشـمـني
بـجوشد         سر         مرد         آهرمـني
يکي      چاره      سازم     دگرگونـه     زين
کـه    با    مـن    نـگردد    برادر    بـه   کين
گر   ايدون   کـه   دستان   شود  تيزچـنـگ
يکي    لـشـکر    آرد    بر   ما   بـه   جـنـگ
چو     آرد     بـه     نزديک     ساري    رمـه
بـه    دسـتان    سـپارم   شـما   را   همه
بـپردازم      آمـل      نيايم      بـه     جـنـگ
سرم    را    ز    نام    اندرآرم    بـه    نـنـگ
بزرگان        ايران       ز       گـفـتار       اوي
بروي          زمين          برنـهادند         روي
چو         از         آفرينـش        بـپرداخـتـند
نوندي      ز      ساري      برون      تاخـتـند
بـپوييد         نزديک        دسـتان        سام
بياورد          ازان          نامداران          پيام
کـه     بـخـشود     بر     ما    جـهاندار    ما
شد       اغريرث      پر      خرد      يار      ما
يکي     سـخـت     پيمان    فـگـنديم    بـن
بران        برنـهاديم        يکـسر       سـخـن
کز       ايران      چو      دسـتان      آزادمرد
بيايند      و      جويند      با      وي      نـبرد
گرانـمايه          اغريرث         نيک         پي
ز     آمـل    گذارد    سـپـه    را    بـه    ري
مـگر     زنده     از     چـنـگ     اين     اژدها
تـن      يک      جـهان     مردم     آيد     رها
چو      پوينده     در     زابـلـسـتان     رسيد
سراينده     در     پيش     دسـتان    رسيد
بزرگان      و      جـنـگ‌آوران     را     بـخواند
پيام       يلان       پيش       ايشان      براند
ازان   پـس   چـنين   گفـت  کاي  سروران
پـلـنـگان         جـنـگي        و        نام‌آوران
کدامـسـت       مردي       کـنارنـگ       دل
بـه   مردي   سيه   کرده   در   جـنـگ   دل
خريدار     اين    جـنـگ    و    اين    تاخـتـن
بـه       خورشيد       گردن       برافراخـتـن
بـبر     زد     بران    کار    کـشواد    دسـت
مـنـم    گـفـت    يازان   بدين   داد   دست
برو       آفرين       کرد       فرخـنده       زال
کـه    خرم    بدي    تا   بود   ماه   و   سال
سـپاهي       ز       گردان      پرخاشـجوي
ز      زابـل     بـه     آمـل     نـهادند     روي
چو   از   پيش   دسـتان  برون  شد  سـپاه
خـبر     شد     بـه    اغريرث    نيک    خواه
همـه    بسـتـگان   را   بـه   ساري   بماند
بزد     ناي     رويين     و     لـشـکر     براند
چو    گـشواد    فرخ    بـه    ساري   رسيد
پديد      آمد      آن      بـندها      را     کـليد
يکي   اسـپ   مر   هر  يکي  را  بـساخـت
ز    ساري    سوي    زابلـسـتان   بـتاخـت
چو    آمد    بـه    دسـتان    سام    آگـهي
کـه      برگـشـت     گـشواد     با     فرهي
يکي     گـنـج     ويژه    بـه    درويش    داد
سراينده      را      جامـه      خويش      داد
چو      گـشواد      نزديک     زابـل     رسيد
پذيره     شدش     زال    زر    چون    سزيد
بران     بـسـتـگان     زار    بـگريسـت    دير
کـجا     مانده    بودند    در    چـنـگ    شير
پـس       از       نامور       نوذر       شـهريار
بـه   سر   خاک   بر  کرد  و  بـگريسـت  زار
بـه     شـهر     اندر    آوردشان    ارجـمـند
بياراسـت              ايوانـهاي              بـلـند
چـنان    هـم    کـه    هـنـگام    نوذر   بدند
کـه   با   تاج   و   با  تـخـت  و  افـسر  بدند
بياراسـت     دسـتان     همـه     دستـگاه
شد    از    خواسـتـه   بي‌نياز   آن   سـپاه