Poem90

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

بـشد   ويسـه   سالار   توران   سـپاه
ابا      لـشـکري      نامور     کينـه‌خواه
ازان     پيشـتر    تابـه    قارن    رسيد
گراميش    را   کشتـه   افـگـنده   ديد
دليران     و     گردان     توران    سـپاه
بـسي   نيز   با   او   فـگـنده   بـه  راه
دريده    درفـش   و   نـگونـسار   کوس
چو  لاله  کفن  روي  چون  سـندروس
ز   ويسـه   بـه   قارن   رسيد   آگـهي
کـه    آمد    بـه    پيروزي    و    فرهي
سـتوران      تازي      سوي      نيمروز
فرسـتاد   و   خود   رفـت  گيتي  فروز
ز    درد    پـسر    ويسـه    جنـگـجوي
سوي   پارس   چون  باد  بـنـهاد  روي
چو  از  پارس  قارن  به هامون کـشيد
ز   دسـت   چپـش   لشـکر  آمد  پديد
ز    گرد    اندر    آمد    درفـش   سياه
سـپـهدار    ترکان    بـه   پيش   سپاه
رده    برکـشيدند    بر    هر   دو   روي
برفـتـند         گردان        پرخاشـجوي
ز    قلـب    سـپـه    ويسـه   آواز   داد
کـه  شد  تاج  و  تخت  بزرگي  بـه باد
ز      قـنوج     تا     مرز     کابـلـسـتان
هـمان   تا   در   بست   و  زابلـسـتان
همه سر به سر پاک در چنگ ماست
بر   ايوانـها   نقش   و  نيرنگ  ماسـت
کـجا    يافـت    خواهي    تو   آرامـگاه
ازان   پـس   کـجا   شد  گرفـتار  شاه
چـنين   داد   پاسـخ   که   من  قارنـم
گـليم     اندر     آب     روان     افـگـنـم
نـه   از   بيم  رفتم  نه  از  گفـت‌وگوي
بـه   پيش   پسرت  آمدم  کينـه  جوي
چو    از    کين    او    دل    بـپرداخـتـم
کـنون   کين   و   جنگ   ترا   ساخـتـم
برآمد   چـپ   و   راسـت   گرد   سياه
نـه   روي   هوا  ماند  روشن  نـه  ماه
سـپـه    يک    بـه    ديگر    برآويختـند
چو   رود   روان  خون  همي  ريخـتـند
بر    ويسـه    شد    قارن   رزم   جوي
ازو  ويسـه  در  جنگ  برگاشـت  روي
فراوان   ز   جنگ  آوران  کشـتـه  شد
باورد   چون   ويسه  سرگشـتـه  شد
چو   بر   ويسـه   آمد  ز  اختر  شـکـن
نرفـت     از    پـسـش    قارن    رزم‌زن
بـشد    ويسـه    تا   پيش   افراسياب
ز     درد     پـسر    مژه    کرده    پرآب