Masons Do It Secretively.

HomeFortune CookiesMiscellaneous Collections

Masons do it secretively.

Related: