I'm Not Schizophrenic! Yes I Am! No I'm Not! Who Are You?

HomeShort JokesTaglines

I'm not Schizophrenic! Yes I am! No I'm Not! Who are you?

Related: