Sometimes I Wake Up Grouchy, Sometimes I Let Her Sleep.

HomeShort JokesTaglines

Sometimes I wake up grouchy, sometimes I let her sleep.

Related: