Yo! Bottoms Up, U.S. Motto, Boy!

HomeShort JokesPalindromes

Yo! Bottoms up, U.S. Motto, boy!

Related: