Guest Book - Aida - 05/08/2003

Home

Name:   aida
E-Mail:   irjpurnalist at hotmail.com
Web Page:   www.iranazad.com
Location:   iran
Birth Year:   1968
Gender:   Male
Comments:   احمد انواری عزیز بعد از آنکه چندین بار خبرها ومقاله ی خودمان "اخبار سیاهکل "www.iranazad.com را برایتان فرستادم وخبری از درج آنها در سایت شما که واقعا مرجع اولیه خوبی برای کاربران است ، نشدو به این فکر افتادم که نکند مونیتور کردن سایتها اتوماتیک است ونام سایت ما با وجود سابقه طولانی ش / اگرچه تازه بازگشائی شده/ در فهرست شما نیست . ازاین رو از شما خواهش می کنم عنوان سایت خبری / تحلیلی ما راهم به عناوین مرور روزمره خود اضافهکنید. www.iranazad.com قبلا از همراهی و همیاری شما سپاس گزاری می کنیم. از طرف تحریریه اخبار سیاهکل. آیدا ایرانی هجدهم اردیبهشت ماه
Fortune:   Consciousness is art.


Archive | Sign