Q: Who's The Patron Saint Of Ethiopia? A: Karen Carpenter.

HomeShort JokesMiscellaneous Jokes

Q: Who's the patron saint of Ethiopia?

A: Karen Carpenter.

Related: