Samad Aras

HomeIranStorySamad Behrangi

  اي ارس اي بي وفا! ...................................... موسي قيم(سوم راهنمائي)    


تو رفتي و اولدوز عروسكش را گم كرد.
تو رفتي و نه نه كلاغه اعدام شد.آقا كلاغه مرد.
تو رفتي و درخت هلو ديگر هلو نداد.
تو رفتي و بچه ها تنها ماندند.
تو رفتي بچه ها سئوالشان بي جواب ماند.
تو رفتي و كلاس بچه ها بي فروغ ماند.
تو رفتي و ماهي سياه كوچولو يادت را زنده كرد.
تورفتی و بچه ها چشم براهت شدند که به آنها کتاب دهی .
ولی افسوس که تو نیامدی که به آنها کتاب دهی .
ولی اکنون به جای تو هزاران صمد دیگر به آنها کتاب می دهند.
و یاد تو را زنده نگاه داشته اند .
صم ما نمی گذاریم که یاد تو از بین ما برود . آری تو هنوز بین مایی و ما یادت را تا ابد زنده نگاه خواهیم داشت .
آری ما درس شهامت را به کودکان می آموزیم و یاد تو را زنده نگاه می داریم .