Quran In Farsi

HomeIranReligion

قران مجید

لطفا به توضیحات انتهای این صفحه توجه فرمائید

 

1

الفاتحه

2

البقره

3

آل عمران

4

النساء

5

المائده

6

الانعام

7

الاعراف

8

الانفعال

9

التوبه

10

یونس

11

هود

12

یوسف

13

الرعد

14

ابراهیم

15

الحجر

16

النحر

17

الاسراء

18

الکهف

19

مریم

20

طه

21

الانبیاء

22

الحج

23

المؤمنون

24

النور

25

الفرقان

26

الشعراء

27

النمل

28

القصص

29

العنکبوت

30

الروم

31

لقمان

32

السجدة

33

الاحزاب

34

سبأ

35

فاطر

36

یس

37

الصافات

38

ص

39

الزمر

40

غافر

41

فصلت

42

الشوری

43

الزخرف

44

الدخان

45

الجاثیة

46

الأحقاف

47

محمد

48

الفتح

49

الحجرات

50

ق

51

الذاریات

52

الطور

53

النجم

54

القمر

55

الرحمن

56

الواقعة

57

الحدید

58

المجادلة

59

الحشر

60

الممتحنة

61

الصف

62

الجمعة

63

المنافقون

64

التغابن

65

الطلاق

66

التحریم

67

الملک

68

القلم

69

الحاقة

70

المعارج

71

نوح

72

الجن

73

المزمل

74

المدثر

75

القیامة

76

الانسان

77

المرسلات

78

النبأ

79

النازعات

80

عبس

81

التکویر

82

الانفطار

83

المطففین

84

الانشقاق

85

البروج

86

الطارق

87

الأعلی

88

الغاشیة

89

الفجر

90

البلد

91

الشمس

92

اللیل

93

الضحی

94

الشرح

95

التین

96

العلق

97

القدر

98

البینة

99

الزلزلة

100

العادیات

101

القارعة

102

التکاثر

103

العصر

104

الهمزة

105

الفیل

106

قریش

107

الماعون

108

الکوثر

109

الکافرون

110

النصر

111

المسد

112

الاخلاص

113

الفلق

114

الناس

 

 

 

 

***************************************************************

سوره 1 : الفاتحه

۱ _ به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين.

۲ _ ستايش خدا را، پروردگار جهان.

۳ _ بخشنده ترين، مهربان ترين.

۴ _ صاحب روز قضاوت.

۵ _ تنها تو را پرستش می کنيم. تنها از تو کمک می خواهيم.

۶ _ ما را به راه راست هدايت فرما؛

۷ _ راه کسانی که به آنها نعمت داده ای؛ نه آنانکه سزاوار خشم اند و نه گمراهان.

***************************************************************

سوره ۲ : ماده گاو جوان ( البَقَرَه )

به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين

۱ _ ا. ل. م.

۲ _ آن کتاب، بدون شکی در آن؛ هدایت میکند پرهيزگاران را؛

۳ _ کسا نی که به غيب ايمان دارند و نماز را بپا میدارند و از روزی هايی که به آنها می دهيم، انفاق میکنند.

۴ _ و به آنچه بر تو نازل شد و به آنچه قبل از تو نازل شد، ايمان دارند و به آخرت کاملا ً يقين دارند.

۵ _ اين افراد از جانب پروردگارشان هدايت شده اند؛ آنها برندگان هستند.

۶ _ و اما کسانی که باور ندارند، چه به آنها هشدار دهی، چه ندهی، برايشان يکسان است، آنها ايمان نمياورند.

۷ _ خداوند بر قلبهاشان و بر گوشهاشان مهری زده و بر چشمانشان پرده ای است. آنها به عذابی سخت دچار شده اند.

۸ _ سپس کسانی هستند که می گويند، "ما به خدا و روز آخر ايمان داريم"، در حالی که از مؤمنان نيستند.

۹ _ آنها در صدد اين هستند که خدا و کسانی را که ايمان دارند، فريب دهند، در حالی که فقط خود را فريب می دهند بدون آنکه دريابند.

۱۰ _ در افکارشان مرضی است. در نتيجه، خدا بر مرضشان می افزايد. آنها به خاطر دروغ هايشان سزاوار عذابی دردناک شده اند.

۱۱ _ هنگامی که به آنها گفته شود، "مرتکب کارهای پليد نشويد،" می گويند، "ولی ما پرهيزگار هستيم!"

۱۲ _ در واقع، آنها افراد پليدی هستند، اما درک نمی کنند.

۱۳ _ هنگامی که به آنها گفته شود، "مانند مردمی که ايمان آوردند ايمان بياوريد،" می گويند، "آيا مانند آن ابلهانی که ايمان آوردند ايمان بياوريم" در واقع، اين آنها هستند که ابلهند ولی خودشان نمی دانند.

۱۴ _ هنگامی که با مؤمنان ملاقات می کنند، می گويند، "ما ايمان داريم،" اما هنگامی که با شياطين خود تنها هستند، می گويند، "ما با شما هستيم؛ ما فقط مسخره می کرديم."

۱۵ _ خدا آنها را مسخره می کند و آنان را سرگردان در ستمکاری هايشان رها می کند.

۱۶ _ اين آنها هستند که گمراهی را به بهای هدايت خريدند. چنين معامله ای نه هرگز موفق می شود و نه هرگز هدايتی می يابند.

۱۷ _ مثال آنها مانند کسانی است که آتشی روشن کنند، سپس، همين که اطرافشان روشن شود، خدا نورشان را بگيرد و آنها را در تاريکی رها کند، تا قادر به ديدن نباشند.

۱۸ _ کر و لال و کور؛ آنها نمی توانند باز گردند.

۱۹ _ مثالی ديگر: رگباری از آسمان توأم با تاريکی و رعد و برق. آنها انگشتان خود را در گوش هايشان فرو می برند تا از مرگ فرار کنند. خدا بر کافران کاملا ً آگاه است.

۲۰ _ رعد و برق نزديک است بينايی شان را بگيرد. هر گاه برايشان روشن شود به جلو حرکت می کنند و هنگامی که تاريک شود، بی حرکت می ايستند. اگر خدا بخواهد، می تواند شنوايی و بينايی شان را بگيرد. خدا قادر مطلق است.

۲۱ _ ای مردم، فقط پروردگارتان را بپرستيد_ يکتايی که شما و پيشينيان شما را آفريد_ باشد که نجات يابيد.

۲۲ _ يکتايی که زمين را برای شما قابل سکونت و آسمان را بنا کرد. او از آسمان آب فرو می فرستد، تا انواع ميوه ها را برای بقای شما فراهم کند. شما نبايد هيچ معبودی را همتای خدا قرار دهيد، اکنون که می دانيد.

۲۳ _ اگر به آنچه بر بنده خود نازل کرديم شک داريد، پس يک سوره مانند اين ها فراهم کنيد و شاهدان خود را عليه خدا فرا خوانيد، اگر راست می گوييد.

۲۴ _ اگر نمی توانيد اين کار را بکنيد_ و هرگز هم نمی توانيد_ پس آگاه باشيد از آتش دوزخی که سوخت آن مردم و سنگ هاست؛ آن در انتظار کافران است.

۲۵ _ به کسانی که ايمان دارند و زندگی پرهيزگارانه ای را در پيش می گيرند، مژده بده که باغ هايی با نهرهای روان خواهند داشت. هنگامی که از ميوه های آنجا روزی شان دهند، آنها خواهند گفت، "اين همان چيزی است که قبلا ً برايمان فراهم شده بود." اينچنين به طور تمثيلی برايشان شرح داده می شود. در آنجا همسرانی پاک خواهند داشت و جاودان در آن خواهند بود.

۲۶ _ خدا از آوردن هر گونه مثالی ابايی ندارد، از پشه ای ريز گرفته تا بزرگتر و اما کسانی که ايمان دارند، می دانند که اين حقيقتی است از جانب پروردگارشان. و اما کسانی که ايمان ندارند، می گويند، "خدا از چنين مثلی چه منظوری داشت" او بدين وسيله بسياری را گمراه می کند و بسياری را هدايت می نمايد. ولی او هرگز گمراه نمی کند به جز گناهکاران را،

۲۷ _ که عهد خدا را بعد از پيمان بستن می شکنند و آنچه را که خدا به پيوستن آن فرمان داده است قطع می کنند و مرتکب کارهای پليد می شوند. اين افراد از بازندگان هستند.

۲۸ _ چگونه می توانيد به خدا کافر شويد در حالی که مرده بوديد و او به شما زندگی بخشيد، سپس شما را می ميراند و دوباره شما را زنده می کند، سپس بازگشت نهايی شما به سوی اوست

۲۹ _ اوست يکتايی که برای شما همه چيز را در روی زمين آفريد، سپس به آسمان پرداخت و هفت جهان را در آن کامل کرد و او بر همه چيز کاملا ً آگاه است.

۳۰ _ به ياد آور که پروردگارت به فرشتگان گفت، "من نماينده ای در زمين (خدای موقت) قرار می دهم." آنها گفتند، "آيا می خواهی کسی را در آن قرار دهی که آنجا را به تباهی بکشاند و خون بريزد، در حالی که ما مدح تو می سراييم، تو را تجليل می کنيم و حاکميت مطلق تو را بالا نگاه می داريم" او گفت، "من چيزی می دانم که شما نمی دانيد."

۳۱ _ او تمام اسم ها را به آدم آموخت و سپس آنها را به فرشتگان ارائه داد و گفت، "اسم اين ها را به من بگوييد، اگر راست می گوييد."

۳۲ _ آنها گفتند، "تجليل تو را، ما جز آنچه تو به ما آموخته ای دانشی نداريم. تويی دانای مطلق، حکيم ترين."

۳۳ _ او گفت، "ای آدم، اسم های آنها را به آنان بگو." هنگامی که او اسم های آنها را به آنان گفت، او گفت، "آيا به شما نگفتم که اسرار آسمان ها و زمين را من می دانم من آنچه را آشکار کنيد و آنچه را پنهان نماييد می دانم."

۳۴ _ هنگامی که به فرشتگان گفتيم، "به آدم سجده کنيد،" آنها سجده کردند، جز شيطان؛ او امتناع کرد، او کافری بود بسيار متکبر.

۳۵ _ ما گفتيم، "ای آدم، با همسرت در بهشت زندگی کن و در آنجا هر چه دوست داريد به فراوانی بخوريد، ولی به اين درخت نزديک نشويد، مبادا گناه کنيد."

۳۶ _ اما شيطان آنها را فريب داد و باعث شد از آنجا اخراج شوند. گفتيم، "همچون دشمنان يکديگر پايين برويد. زمين برای مدتی محل سکونت و روزی شما خواهد بود."

۳۷ _ سپس، آدم کلماتی از پروردگارش دريافت کرد، که توسط آن، او را بخشيد. اوست آمرزنده، مهربان ترين.

۳۸ _ ما گفتيم، "از آنجا پايين برويد، همگی شما. هر گاه هدايت از جانب من برای شما بيايد، کسانی که از هدايت من پيروی کنند نه ترسی خواهند داشت و نه غمی.

۳۹ _ "و اما کسانی که ايمان ندارند و آيات ما را تکذيب می کنند، ساکنان دوزخ خواهند بود، جايی که تا ابد می مانند."

۴۰ _ ای بنی اسرائيل، لطف من را به ياد آوريد که به شما عطا کردم و به عهد خود وفا کنيد، تا من هم به عهد خود وفا کنم و به هيبت و حرمت من ارج نهيد.

۴۱ _ به آنچه در اين نازل کرده ام ايمان بياوريد، که تأييد کننده چيزی است که شما داريد؛ اولين کسی نباشيد که آن را تکذيب می کند. آيات من را به بهای اندک معامله نکنيد و من را در نظر داشته باشيد.

۴۲ _ حق را با باطل در هم نياميزيد و دانسته، حقيقت را پنهان نکنيد.

۴۳ _ نماز را به جا آوريد و انفاق واجب (زکات) را بدهيد و با رکوع کنندگان به رکوع رويد.

۴۴ _ آيا مردم را به پرهيزگاری تشويق می کنيد در حالی که خود را فراموش می نماييد، با وجود آنکه کتاب آسمانی را می خوانيد آيا نمی فهميد

۴۵ _ از طريق صبر و نماز کمک بجوييد. حقيقتا ً اين کاری است دشوار، ولی نه برای فروتنان،

۴۶ _ کسانی که باور دارند پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد؛ که سرانجام به سوی او باز می گردند.

۴۷ _ ای بنی اسرائيل، لطف من را به ياد آوريد که به شما عطا کردم و شما را بيش از مردم ديگر مورد رحمت قرار دادم.

۴۸ _ آگاه باشيد از روزی که هيچ نفسی نمی تواند برای نفس ديگری مفيد باشد، نه شفاعتی پذيرفته خواهد شد، نه غرامتی می توان پرداخت و نه کسی به داد کسی خواهيد رسيد.

۴۹ _ به ياد آوريد که شما را از فرعونيان نجات داديم که به شما بدترين آزارها را می رساندند، پسرانتان را می کشتند و دخترانتان را زنده می گذاشتند. آن از جانب پروردگارتان امتحانی سخت بود.

۵۰ _ به ياد آوريد که دريا را برايتان شکافتيم؛ شما را نجات داديم و فرعونيان را در برابر چشمانتان غرق کرديم.

۵۱ _ با وجود اين، هنگامی که موسی را برای چهل شب احضار کرديم، شما در غياب او به پرستش گوساله پرداختيد و ستمکار شديد.

۵۲ _ با اين حال، ما شما را بعد از آن بخشيديم، باشد که سپاسگزار باشيد.

۵۳ _ به ياد آوريد که به موسی کتاب آسمانی و فرقان داديم، باشد که هدايت شويد.

۵۴ _ به ياد آوريد که موسی به مردمش گفت، "ای مردم من، شما با پرستش گوساله به نفس خود ستم کرده ايد. بايد به خالق خود توبه کنيد. غرور خود را بکشيد. اين برای شما نزد آفريدگارتان بهتر است." او شما را بخشيد. اوست آمرزنده، مهربان ترين.

۵۵ _ به ياد آوريد که گفتيد، "ای موسی، ما ايمان نمی آوريم مگر آنکه خدا را عينا ً ببينيم. "در نتيجه، هم چنانکه نگاه می کرديد، صاعقه ای به شما اصابت کرد.

۵۶ _ سپس بعد از آنکه مرده بوديد، شما را زنده کرديم، باشد که سپاسگزار باشيد.

۵۷ _ با ابرها (در صحرای سينا) برای شما سايه گسترديم و برايتان ترنجبين و بلدرچين پايين فرستاديم: "از چيزهای خوبی که برايتان فراهم کرديم بخوريد." آنها (با سرکشی خود) به ما صدمه نزدند؛ آنها فقط به نفس خويش صدمه زدند.

۵۸ _ به ياد آوريد که گفتيم، "به اين شهر وارد شويد، جايی که هر قدر روزی بخواهيد می يابيد. فقط با تواضع از دروازه وارد شويد و با مردم خوش رفتاری کنيد. سپس ما گناهانتان را خواهيم بخشيد و بر پاداش پارسايان خواهيم افزود."

۵۹ _ اما ستمکاران در ميان آنها دستورات ديگری را به جای احکامی که به آنها داده شده بود، انجام دادند. در نتيجه، ما بر کسانی که از حد تجاوز کردند به خاطر ستمکاری هايشان بلايی از آسمان فرو فرستاديم.

۶۰ _ به ياد آوريد که موسی برای مردمش در جستجوی آب بود. ما به او گفتيم، "با عصايت به آن تخته سنگ بزن." که در نتيجه آن دوازده چشمه از آن فوران زد. اعضای هر قبيله، محل آب خود را می دانستند. از روزی های خدا بخوريد و بياشاميد و در زمين به فساد گردش نکنيد.

۶۱ _ به ياد آوريد که گفتيد، "ای موسی، ما ديگر تحمل يک نوع غذا را نداريم. پروردگارت را بخوان تا برای ما از محصولات زمينی از قبيل لوبيا، خيار، سير، عدس و پياز توليد کند." او گفت، "آيا می خواهيد چيزهای نامرغوب را جايگزين چيزهای خوب کنيد به مصر برويد، جايی که می توانيد آنچه را که درخواست کرديد بيابيد." آنها به لعنت، حقارت و ذلت دچار شده اند و خود را به خشم خدا گرفتار کردند. اين به خاطر آن است که آيات خدا را رد کردند و پيامبران را به ناحق کشتند. اين به خاطر آن است که آنها سرپيچی کردند و ستمکار شدند.

۶۲ _ مطمئنا ً، آنان که ايمان دارند، کسانی که يهودی هستند، مسيحيان و آنان که به دين ديگری گرويده اند؛ هر کسی که (۱) به خدا ايمان دارد و (۲) به روز آخر ايمان دارد و (۳) زندگی پرهيزگارانه ای را در پيش می گيرد، پاداش خود را از پروردگارش دريافت خواهد کرد. آنها نه از چيزی بترسند و نه اندوهگين خواهند شد.

۶۳ _ در حالی که کوه سينا را بالای سرتان برافراشتيم با شما عهدی بستيم: "بايد از آنچه که به شما داده ايم سخت حمايت کنيد و مطالب آن را به خاطر بسپاريد، باشد که نجات يابيد."

۶۴ _ ولی شما پس از آن روی گردانديد، اگر به خاطر لطف خدا و رحمت او نسبت به شما نبود، شما به سرنوشت بدی گرفتار شده بوديد.

۶۵ _ شما درباره کسانی که در ميان شما حرمت سبت را نگاه نداشتند، دانسته ايد. به آنها گفتيم، "به پستی بوزينگان درآييد."

۶۶ _ ما آنها را برای نسل خودشان و نسل های بعدی مثالی قرار داديم و پند روشنگری برای پرهيزگاران.

۶۷ _ موسی به مردمش گفت، "خدا به شما فرمان می دهد که ماده گاوی جوان قربانی کنيد." آنها گفتند، "آيا ما را به تمسخر گرفتی " او گفت، "خدا نکند، که مانند نادان رفتار کنم."

۶۸ _ آنها گفتند، "پروردگارت را بخوان تا به ما نشان دهد کدامين را." گفت، "او می گويد، آن ماده گاو نه چندان پير است و نه چندان جوان؛ ميان سال است. اکنون، به دستوری که به شما داده شد عمل کنيد."

۶۹ _ آنها گفتند، "پروردگارت را بخوان تا رنگش را به ما نشان دهد." گفت، "او می گويد که آن ماده گاو زرد رنگی است، به رنگ روشن، که بينندگان را به نشاط آورد."

۷۰ _ گفتند، "پروردگارت را بخوان تا به ما نشان دهد که آن کدام است. زيرا به نظر ما ماده گاوها همه شبيه به هم هستند و به خواست خدا ما راهنمايی خواهيم شد."

۷۱ _ گفت، "او می گويد ماده گاوی است که هرگز به شخم زدن زمين و يا آبياری کشتزارها خوار نشده باشد و بدون عيب باشد." آنها گفتند، "اکنون حقيقت را روشن کرده ای." آنها بالاخره بعد از مدتی با اکراه و بی ميلی آن را قربانی کردند.

۷۲ _ شما شخصی را کشته بوديد، سپس در ميان خودتان مجادله کرديد. خدا می خواست آنچه را که سعی کرديد پنهان کنيد، آشکار نمايد.

۷۳ _ ما گفتيم، "قسمتی از آن (گوساله) را (به مقتول) بزنيد." در آن هنگام بود که خدا مقتول را زنده کرد و نشانه های خود را به شما نشان داد، باشد که بفهميد.

۷۴ _ با وجود اين، قلب های شما مثل سنگ سخت شد، يا حتی سخت تر. زيرا سنگ هايی هستند که از آنها رودخانه ها فوران می زنند. و سنگ های ديگری که شکافته شده و نهرها به آرامی از آنها روان می شوند و سنگ های ديگری که از هيبت و حرمت خدا منقبض می شوند. خدا هرگز از اعمال شما غافل نيست.

۷۵ _ آيا انتظار داريد که آنها هم مانند شما ايمان بياورند هنگامی که بعضی از آنها کلمات خدا را می شنيدند و سپس بعد از آنکه خوب می فهميدند، عمدا ً آن را تحريف می کردند

۷۶ _ و هنگامی که مؤمنان را ملاقات می کنند، می گويند، "ما ايمان داريم." ولی هنگامی که گردهم می آيند می گويند، "از اطلاعاتی که خدا به شما داده (مؤمنان را) آگاه نکنيد، تا مبادا آنها را در بحث شان درباره پروردگارتان ياری کرده باشيد. آيا نمی فهميد"

۷۷ _ آيا آنها نمی دانند که خدا آنچه را پنهان کنند و يا آنچه را آشکار نمايند می داند

۷۸ _ در ميان آنها کسانی بدون کتاب هستند که کتاب آسمانی را جز از طريق شنيدن نمی دانند، سپس گمان می کنند که آن را می دانند.

۷۹ _ بنابراين، وای بر کسانی که کتاب آسمانی را با دست های خود تحريف می کنند و بعد می گويند، "اين چيزی است که خدا نازل کرده است،" برای به دست آوردن ماديات بی ارزش. وای بر آنها به خاطر چنين تحريفاتی و وای بر آنها برای منافع نامشروع شان.

۸۰ _ بعضی ها گفته اند، "مدت دوزخ محدود است و بيش از چند روزی در آن نخواهيم بود." بگو، "آيا چنين پيمانی از خدا گرفته ايد_ خدا هرگز پيمان خود را نمی شکند_ يا در باره خدا چيزی می گوييد که نمی دانيد"

۸۱ _ حقيقتا ً، کسانی که گناه می کنند و در اعمال پليد خود غرق می شوند ساکنان دوزخ خواهند بود؛ آنها تا ابد در آن می مانند.

۸۲ _ و اما کسانی که ايمان دارند و زندگی پرهيزگارانه ای را در پيش می گيرند، ساکنان بهشت خواهند بود؛ آنها در آن جاودان می مانند.

۸۳ _ ما با بنی اسرائيل عهدی بستيم: "شما جز خدا را نپرستيد. به والدين خود احترام بگذاريد و خويشاوندان، يتيمان و فقرا را در نظر داشته باشيد. با مردم خوش رفتاری کنيد. نماز را بجا آوريد و انفاق واجب (زکات) را بدهيد." اما جز عده کمی از شما، بقيه روی گردانديد و بيزار شديد.

۸۴ _ ما با شما عهدی بستيم، که خون يکديگر را نريزيد و يکديگر را از خانه های خود بيرون نکنيد. شما پذيرفتيد و شهادت داديد.

۸۵ _ با اين حال، هنوز يکديگر را می کشيد و عده ای از خودتان را از خانه هايشان می رانيد و با گناهکاری و بدخواهی عليه آنها همدست می شويد. حتی هنگامی که تسليم شدند، از آنها غرامت خواستيد. بيرون راندن آنها از ابتدا برای شما ممنوع شده بود. آيا شما به قسمتی از کتاب آسمانی ايمان داريد و قسمتی را باور نداريد مجازات کسانی که در ميان شما چنين می کنند، چه بايد باشد جز خواری در اين دنيا و عذابی بسيار بدتر در روز قيامت خدا هرگز از اعمال شما غافل نيست.

۸۶ _ اين آنها هستند که زندگی پست دنيا را به بهای آخرت خريدند. در نتيجه، نه هرگز از مجازاتشان کاسته می شود و نه می توانند ياری شوند.

۸۷ _ ما به موسی کتاب آسمانی داديم و بعد از او رسولان ديگری فرستاديم و به عيسی، پسر مريم، معجزاتی شگفت انگيز داديم و به وسيله روح القدس از او پشتيبانی کرديم. آيا اين حقيقت ندارد که هرگاه رسولی با آنچه که مورد پسند شما نبود برايتان آمد، غرورتان باعث شد که متکبر شويد بعضی از آنها را تکذيب کرديد و بعضی از آنها را کشتيد.

۸۸ _ عده ای می گويند، "ما تصميم خود را گرفته ايم!" در عوض، اين لعنت خداست که در نتيجه کفرشان آنها را از ايمان آوردن باز می دارد، جز عده کمی.

۸۹ _ هنگامی که اين کتاب آسمانی از جانب خدا برايشان آمد، با وجود آنکه با آنچه دارند مطابقت می کند و آن را تأييد می نمايد و نيز از قبل هنگام صحبت با کافران ظهور آن را پيش بينی می کردند، هنگامی که پيش بينی خودشان فرا رسيد، آن را باور نکردند. کافران اينچنين به لعنت خدا مبتلا می شوند.

۹۰ _ در واقع نفس خود را به بد چيزی فروختند_ اين آيات خدا را از روی غيظ رد کردند که چرا خدا در ميان بندگانش موهبت خويش را به هرکه برگزيند ارزانی می دارد. در نتيجه، آنها گرفتار غضب پشت غضب شدند. کافران به عذابی خوار کننده دچار شده اند.

۹۱ _ هنگامی که به آنها گفته می شود، "به اين آيات خدا ايمان آوريد،" می گويند، "ما فقط به آنچه بر ما نازل شده است ايمان داريم." بدين جهت، آنها آيات بعدی را باور نمی کنند، با وجود آنکه حقيقتی است از جانب پروردگارشان و اگر چه، آنچه را که دارند تأييد می کند! بگو، "پس چرا پيامبران خدا را کشتيد، اگر از مؤمنان بوديد"

۹۲ _ موسی با معجزاتی شگفت انگيز نزد شما آمد، با اين حال شما در غياب او گوساله را پرستيديد و ستمکار شديد.

۹۳ _ در حالی که کوه سينا را بالای سرتان برافراشتيم، با شما عهدی بستيم، می گفتيم، "از دستوراتی که به شما داده ايم با قدرت تمام حمايت کنيد و گوش فرا دهيد." آنها گفتند، "ما می شنويم، ولی اطاعت نمی کنيم." به دليل کفرشان، قلب شان فريفته گوساله شد. بگو، "در واقع آنچه اعتقادتان به شما امر می کند باعث بدبختی است، البته اگر اعتقادی داشته باشيد."

۹۴ _ بگو، "اگر سرای آخرت نزد خدا در انتظار شماست و ديگران از آن محروم هستند، پس بايد آرزوی مرگ کنيد، اگر راست می گوييد."

۹۵ _ آنها، به دليل آنچه با دست های خود پيش فرستاده اند، هرگز آرزوی آن را نمی کنند. خدا از ستمکاران کاملا ً آگاه است.

۹۶ _ در حقيقت، آنها را نسبت به زندگی حريص ترين خواهيد يافت؛ حتی به مراتب بيشتر از مشرکان. هر يک از آنها آرزو دارد که هزار سال عمر کند. اما اين نمی تواند او را از هيچ عذابی نجات دهد، حتی هر قدر هم که عمر کند. خدا بر تمام اعمالشان بيناست.

۹۷ _ بگو، "هر کس مخالف جبرئيل باشد بايد بداند که او اين (قرآن) را طبق خواست خدا، بر قلب تو نازل کرده است، که تأييد کننده کتاب های آسمانی قبلی و شامل هدايت و بشارتی است برای مؤمنان."

۹۸ _ هر کس مخالف خدا و فرشتگان او و رسولان او و جبرئيل و ميکائيل باشد، بايد بداند که خدا نيز مخالف کافران است.

۹۹ _ ما آيات را به اين واضحی بر تو نازل کرده ايم و فقط ستمکاران آن را تکذيب خواهند کرد.

۱۰۰_ آيا اين حقيقت ندارد که هر گاه عهدی می بندند و تعهد می کنند که به آن وفادار بمانند، بعضی از آنها هميشه به آن بی اعتنايی می کنند در حقيقت، اکثرشان ايمان ندارند.

۱۰۱_ اکنون که رسولی از جانب خدا برايشان آمده است و با وجود آنکه کتاب آسمانی خودشان را ثابت و تأييد می کند، بعضی از پيروان کتاب آسمانی (يهوديان، مسيحيان و مسلمانان) به کتاب خدا پشت می کنند و چنان بی اعتنا هستند، که گويی هرگز کتاب آسمانی نداشته اند.

۱۰۲_ آنها آنچه را که شياطين در باره سلطنت سليمان تعليم دادند، دنبال کردند. سليمان کافر نبود، اگر چه شياطين کافر بودند. آنها به مردم جادوگری و آنچه را که توسط دو فرشته بابل، هاروت و ماروت فرستاده شده بود، آموختند. اين دو نفر چنين دانشی را ابراز نکردند مگر آنکه گوشزد کردند که: "اين يک امتحان است. از چنين دانشی سوء استفاده نکنيد." اما مردم از آن برای حيله های شيطانی مانند به هم زدن ازدواج ها استفاده کردند. آنها هرگز نمی توانند بر خلاف خواست خدا به کسی آسيبی برسانند. در واقع آنها چيزی را ياد می گيرند که به ضرر آنهاست، نه چيزی که به نفع آنهاست و آنها به خوبی می دانند که هر کس طلسم و جادو کند در آخرت سهمی نخواهد داشت. در واقع آنها نفس خود را به بد چيزی می فروشند، اگر فقط می دانستند.

۱۰۳_ اگر ايمان بياورند و زندگی پرهيزگارانه ای را در پيش بگيرند، پاداش خدا به مراتب بهتر است، اگر فقط می دانستند.

۱۰۴_ ای کسانی که ايمان داريد، نگوييد، "راعنا" (چوپان ما باش). بلکه بگوييد، "انظرنا" (ناظر ما باش) و گوش کنيد. کافران به عذابی دردناک دچار شده اند.

۱۰۵_ در ميان پيروان کتاب آسمانی چه کافران و چه مشرکان، دوست ندارند ببينند که هيچ گونه خير و برکتی از جانب پروردگارتان بر شما نازل شود. اگر چه، خدا باران رحمتش را بر هر که برگزيند فرو می فرستد. خدا صاحب موهبتی است بی انتها.

۱۰۶_ هرگاه هرگونه معجزه ای را منسوخ کنيم، يا باعث فراموشی آن شويم، معجزه ای بهتر و يا حداقل مانند آن را می آوريم. آيا شما اين حقيقت را تشخيص نمی دهيد که خدا قادر مطلق است

۱۰۷_ آيا اين حقيقت را تشخيص نمی دهيد که سلطنت آسمان ها و زمين از آن خداست؛ که شما غير از خدا کسی را به عنوان مولا و سرور خود نداريد

۱۰۸_ آيا می خواهيد از رسول خود چيزی درخواست کنيد که قبلا ً از موسی درخواست شد هر کس کفر را به جای ايمان برگزيند، مسلما ً از راه راست منحرف شده است.

۱۰۹_ اکنون که شما ايمان آورده ايد، بسياری از پيروان کتاب آسمانی ترجيح می دهندکه دوباره به کفر باز گرديد. اين به دليل حسادتشان است، پس از آنکه حقيقت برايشان آشکار شده است. آنها را ببخشيد و به حال خود رها کنيد، تا خدا قضاوتش را صادر کند. خداست قادر مطلق.

۱۱۰_ نماز را بجا آوريد و انفاق واجب (زکات) را بدهيد. هر کار نيکی که از پيش برای نفس خويش بفرستيد، آن را نزد خدا خواهيد يافت. خدا به آنچه می کنيد بيناست.

۱۱۱_ برخی گفته اند، "هيچ کس داخل بهشت نخواهد شد جز يهوديان يا مسيحيان!" چنين است خيال پوچشان. بگو، "مدرک خود را به ما نشان دهيد، اگر راست می گوييد."

۱۱۲_ در واقع کسانی که خود را مطلقا ً تنها به خدا تسليم می کنند همچنانکه زندگی پرهيزگارانه ای را در پيش می گيرند، پاداش خود را از پروردگارشان دريافت خواهند کرد؛ آنها نه ترسی دارند و نه غمی خواهند داشت.

۱۱۳_ يهوديان گفتند، "مسيحيان پايه و اساسی ندارند." در حالی که مسيحيان گفتند، "يهوديان پايه و اساسی ندارند." با وجود آنکه، هر دو آنها کتاب آسمانی می خوانند. چنين است سخنان کسانی که دانشی ندارند. خدا در روز قيامت، درباره اختلافاتشان قضاوت خواهد کرد.

۱۱۴_ چه کسانی پليدتر از آنان که مساجد خدا را، جايی که نام او ذکر می شود، تحريم می نمايند و در متروک گذاشتن آن شرکت می کنند اين افراد نبايد به آنجا وارد شوند مگر با ترس. آنها در اين دنيا از ذلت و خواری رنج خواهند برد و در آخرت به عذابی عظيم مبتلا خواهند شد.

۱۱۵_ شرق و غرب از آن خداست؛ هر جا برويد خدا در آنجا حضور خواهد داشت. خدا در همه جا حاضر است، دانای مطلق.

۱۱۶_ آنها گفتند، "خدا پسری دارد!" هرگز! تجليل او را؛ آنچه در آسمان ها و زمين است متعلق به اوست؛ همه فرمانبردار او هستند.

۱۱۷_ آغاز کننده آسمان ها و زمين: برای انجام هر کاری، او فقط به آن می گويد، "باش" و آن هست.

۱۱۸_ کسانی که دانشی ندارند می گويند، "اگر فقط خدا می توانست با ما صحبت کند، يا معجزه ای بر ما می آمد!" ديگران هم پيش از آنها مانند همين سخنان را بر زبان آورده اند؛ طرز فکرشان شبيه هم است. ما معجزات را برای کسانی که به يقين رسيده اند، آشکار می کنيم.

۱۱۹_ ما تو را با حقيقت فرستاده ايم به عنوان بشارت دهنده و همچنين هشدار دهنده. تو جوابگوی کسانی نيستی که سزاوار دوزخ می شوند.

۱۲۰_ نه يهوديان تو را قبول خواهند کرد و نه مسيحيان، مگر آنکه از دين آنها پيروی کنی. بگو، "هدايت خدا هدايت حقيقی است." اگر با وجود دانشی که دريافت کرده ای، به خواسته هايشان تن دهی، هيچ ياور و پشتيبانی نخواهی يافت که در مقابل خدا به تو کمک کند.

۱۲۱_ کسانی که کتاب آسمانی دريافت کردند و آن را آنطور که بايد بدانند می دانند، به اين ايمان خواهند آورد. و اما کسانی که ايمان ندارند بازنده هستند.

۱۲۲_ ای بنی اسرائيل، به ياد آوريد که شما را مورد لطف خويش قرار دادم و بيش از هر مردم ديگری به شما رحمت نمودم.

۱۲۳_ آگاه باشيد از آن روزی که نه نفسی به نفس ديگر کمک خواهد کرد، نه غرامتی پذيرفته خواهد شد و نه شفاعتی مفيد خواهد بود و نه به کسی ياری خواهد شد.

۱۲۴_ به ياد آوريد که ابراهيم با دستورات خاصی از جانب پروردگارش امتحان شد و همه را اجرا کرد. (خدا) گفت، "من تو را برای مردم به امامت بر می گزينم." او گفت، "و همچنين نسل های مرا" او گفت، "عهد من شامل ستمکاران نمی شود."

۱۲۵_ ما زيارتگاه (کعبه) را مرکز و محل مقدس امنی برای مردم قرار داده ايم. شما می توانيد از جايگاه ابراهيم به عنوان عبادتگاه استفاده کنيد. ما به ابراهيم و اسماعيل مأموريت داديم که : "خانه مرا برای زيارت کنندگان، کسانی که آنجا زندگی می کنند و کسانی که به رکوع می روند و سجده می کنند، خالص کنيد."

۱۲۶_ ابراهيم دعا کرد: "پروردگار من، اينجا را سرزمينی آرام قرار بده و برای مردمش ميوه جات فراهم کن. برای کسانی که به خدا و روز آخر ايمان دارند فراهم کن." (خدا) گفت، "من برای کافران نيز روزی فراهم خواهم کرد. من اجازه خواهم داد تا آنها موقتا ً لذت ببرند، سپس آنها را به عذاب دوزخ و سرنوشت بسيار بدی دچار می کنم."

۱۲۷_ همان طور که ابراهيم، همراه با اسماعيل پايه های زيارتگاه را بر پا می داشتند (دعا کردند): "پروردگار ما، اين را از ما بپذير. تويی شنوا، دانای مطلق.

۱۲۸_ "پروردگار ما، ما را از تسليم شدگان خود قرار بده و بگذار جماعتی از نسل های ما تسليم تو باشند. آداب دينمان را به ما بياموز و توبه ما را بپذير. تويی آمرزنده، مهربان ترين.

۱۲۹_ "پروردگار ما، از ميان آنها رسولی برانگيز تا آيات تو را برايشان بخواند، به آنها کتاب آسمانی و حکمت بياموزد و آنها را خالص کند. تويی قادر متعال، حکيم ترين."

۱۳۰_ چه کسی دين ابراهيم را رها می کند، جز کسی که نفس خويش را فريب می دهد ما در اين دنيا او را برگزيده ايم و در آخرت او با پرهيزگاران خواهد بود.

۱۳۱_ هنگامی که پروردگارش به او گفت، "تسليم شو،" او گفت، "من به پروردگار جهان تسليم هستم."

۱۳۲_ علاوه براين، ابراهيم و همچنين يعقوب، فرزندانشان را به انجام همين کار تشويق کردند که: "ای فرزندان من، خدا دين را برای شما روشن کرده است؛ نميريد مگر تسليم شده."

۱۳۳_ اگر در بستر مرگ يعقوب شاهد بوديد؛ او به فرزندانش گفت، "بعد از مرگ من شما چه چيزی را پرستش خواهيد کرد" آنها گفتند، "ما خدای تو را پرستش خواهيم کرد؛ خدای پدران تو ابراهيم، اسماعيل و اسحاق را؛ يک خدا. ما او تسليم هستيم."

۱۳۴_ چنين است جامعه ای از گذشته. آنها برای آنچه کسب کردند مسئول هستند و شما برای آنچه کسب کرديد مسئول هستيد. شما جوابگوی اعمال آنها نيستيد.

۱۳۵_ آنها گفتند، "شما بايد يهودی يا مسيحی باشيد تا هدايت شويد." بگو، "ما از دين ابراهيم پيروی می کنيم_ يکتا پرستی_ او هرگز مشرک نبود."

۱۳۶_ بگوييد، "ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده بود و به آنچه بر ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب و بزرگان قبيله نازل شده بود ايمان داريم؛ و به آنچه به موسی و عيسی و تمام پيامبران از جانب پروردگارشان داده شده بود. ما ميان هيچ يک از آنها فرقی نمی گذاريم. ما فقط تسليم او هستيم."

۱۳۷_ اگر آنها هم مانند شما ايمان بياورند، پس هدايت شده اند. اما اگر روی گردانند، از مخالفان هستند. خدا شما را از شر مخالفت آنها حفظ خواهد کرد؛ او شنواست، دانای مطلق.

۱۳۸_ چنين است روش خدا و روش چه کسی بهتر از روش خداست "ما فقط او را می پرستيم."

۱۳۹_ بگو، "آيا درباره خدا با ما مجادله می کنيد، در حالی که او پروردگار ما و پروردگار شماست ما مسئول اعمال خود هستيم و شما مسئول اعمال خود. ما فقط به او اخلاص می ورزيم."

۱۴۰_ آيا می گوييد که ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب و بزرگان آن قبيله (اسباط)، يهودی يا مسيحی بودند بگو، "آيا شما بهتر از خدا می دانيد چه کسی پليد تر از آن که شهادتی را که از خدا آموخته است، کتمان کند خدا هرگز از اعمال شما غافل نيست."

۱۴۱_ آن جامعه ای از گذشته بود. آنها برای آنچه کسب کردند مسئول هستند و شما برای آنچه کسب می کنيد مسئول هستيد. شما جوابگوی اعمال آنها نيستيد.

۱۴۲_ در ميان مردم، ابلهانی هستند که می گويند، "چرا آنها جهت قبله خود را تغيير دادند" بگو، "شرق و غرب از آن خداست؛ هر کس که بخواهد، او به راه مستقيم هدايتش می کند."

۱۴۳_ ما اينچنين شما را جامعه ای بی طرف قرار داديم، تا در ميان مردم شاهد باشيد و رسول در ميان شما شاهد باشد. ما جهت اصلی قبله شما را تغيير داديم فقط برای آنکه کسانی که در ميان شما بی چون و چرا از رسول پيروی می کند از آنان که روی بر می گردانند مشخص شوند. آن امتحانی سخت بود، اما نه برای کسانی که بوسيله خدا هدايت شده اند. خدا هرگز پرستش شما را از بين نمی برد. خدا نسبت به مردم رئوف است، مهربان ترين.

۱۴۴_ ما ديده ايم که تو (در جستجوی جهت درست) رو به آسمان می کردی. اکنون قبله ای تعيين می کنيم که تو را خوشنود سازد. از اين پس، روی خود را به سوی مسجد مقدس بگردان. هر جا که باشيد، همه شما روی خود را به سوی آن بگردانيد. کسانی که کتاب آسمانی قبلی را دريافت کردند، می دانند که اين حقيقتی است از جانب پروردگارشان. خدا هرگز از اعمال آنها غافل نيست.

۱۴۵_ حتی اگر هر نوع معجزه ای را به پيروان کتاب آسمانی نشان دهی، آنها از قبله تو پيروی نخواهند کرد. تو هم نبايد از قبله آنها پيروی کنی. آنها حتی از قبله يکديگر هم پيروی نمی کنند. اگر با وجود دانشی که به تو داده شده به خواسته هايشان تن دهی، از ستمکاران خواهی بود.

۱۴۶_ کسانی که کتاب آسمانی دريافت کردند حقيقت را در اين می شناسند، همانطور که فرزندان خود را می شناسند. با وجود اين، بعضی از آنها دانسته حقيقت را پنهان می کنند.

۱۴۷_ اين حقيقتی است از جانب پروردگارت؛ هيچ شکی به خود راه نده.

۱۴۸_ هر يک از شما جهتی برای پيروی انتخاب می کنيد؛ شما در پرهيزگاری از يکديگر سبقت بگيريد. هر جا که باشيد، خدا همه شما را احضار خواهد کرد. خداست قادر مطلق.

۱۴۹_ هر جا که می روی، (هنگام نماز) روی خود را به سوی مسجد مقدس بگردان. اين حقيقتی است از جانب پروردگارت. خدا هرگز از هر آنچه انجام می دهيد غافل نيست.

۱۵۰_ هرجا که می روی، (هنگام نماز) روی خود را به سوی مسجد مقدس بگردان؛ هر جا که باشيد، (هنگام نماز) روی خود را به سوی آن بگردانيد. بنابراين، مردم هيچ دليلی برای مخالفت با شما نخواهند داشت، جز ستمکارانی که در ميانشان هستند. از آنها نترسيد، بلکه از من بترسيد. آنگاه من نعمت خود را بر شما تمام خواهم کرد، باشد که هدايت شويد.

۱۵۱_ (نعمت هايی ) مانند فرستادن رسولی از ميان خودتان تا آيات ما را برايتان بخواند، شما را خالص کند، به شما کتاب آسمانی و حکمت بياموزد و به شما چيزی تعليم دهد که هرگز نمی دانستيد.

۱۵۲_ شما به ياد من باشيد، تا من هم به ياد شما باشم کنم و شکرگزار من باشيد؛ ناسپاس نباشيد.

۱۵۳_ ای کسانی که ايمان داريد، از طريق صبر و نماز کمک بجوييد. خدا با کسانی است که صبورانه استقامت می ورزند.

۱۵۴_ درباره کسانی که در راه خدا کشته می شوند، نگوييد، "آنها مرده اند." آنها نزد پروردگارشان زنده هستند، ولی شما درک نمی کنيد.

۱۵۵_ ما مطمئنا ً، شما را با ترس، گرسنگی، از دست دادن پول، جان و محصولات امتحان خواهيم کرد. به صبوران بشارت بده.

۱۵۶_ هر گاه به مصيبتی مبتلا شوند، می گويند، "ما متعلق به خدا هستيم و به سوی او باز می گرديم."

۱۵۷_ اين افراد سزاوار رحمت و نعمت هايی از جانب پروردگارشان شده اند. اينان هدايت شدگان هستند.

۱۵۸_ تپه های صفا و مروه از آداب و رسومی هستند که توسط خدا مقرر شده است. هر کس حج و يا عمره را بجا آورد خطايی مرتکب نمی شود که مسافت ميان آنها را طی کند. اگر کسی داوطلب کارهای پرهيزکارانه بيشتری شود، پس خدا سپاسگزار است، دانای مطلق.

۱۵۹_ کسانی که آيات و هدايت ما را پس از آنکه در کتاب آسمانی برای مردم اعلام می شود، پنهان می کنند، به لعنت خدا محکوم شده اند؛ آنها به وسيله تمام لعنت شدگان لعنت شده اند.

۱۶۰_ و اما کسانی که توبه کنند، اصلاح شوند و اعلام نمايند، من توبه آنها را می پذيرم. من آمرزنده ام، مهربان ترين.

۱۶۱_ کسانی که ايمان ندارند و کافر می ميرند، به لعنت خدا، فرشتگان و تمام مردم (در روز قضاوت) دچار شده اند.

۱۶۲_ آنها در آنجا تا ابد می مانند. نه هرگز در عذابشان تخفيف داده شود و نه به تعويق افتد.

۱۶۳_ خدای شما يک خداست؛ جز او خدايی نيست، بخشنده ترين، مهربان ترين.

۱۶۴_ در آفرينش آسمان ها و زمين، در تبديل شب و روز، در کشتی ها که برای منافع مردم در دريا سير می کنند، در آبی که خدا از آسمان فرو می فرستد تا زمين مرده را دوباره زنده کند و انواع موجودات را در آن پراکنده سازد، در کنترل وزش بادها و در ابرهايی که ميان آسمان و زمين قرار دارد، مدرک هايی کافی است برای مردمی که می فهمند.

۱۶۵_ با اين حال، بعضی از مردم معبودانی را همتراز خدا قرار می دهند و به آنها چنان عشق می ورزند که گويی خدا هستند. کسانی که ايمان دارند خدا را از همه بيشتر دوست دارند. اگر ستمکاران فقط می توانستند خود را هنگامی که با عذاب روبرو می شوند ببينند! آنگاه می فهميدند که تمام قدرت ها فقط متعلق به خداست و عذاب خدا هيبت انگيز است.

۱۶۶_ پيشوايان، پيروان خود را طرد خواهند کرد. آنها عذاب را خواهند ديد و تمام وابستگی ها در ميانشان قطع خواهد شد.

۱۶۷_ کسانی که پيروی کردند خواهند گفت، "اگر فرصت ديگری بيابيم، آنها را طرد خواهيم کرد، همانطور که اکنون آنها ما را طرد کرده اند." خدا اينچنين نتايج اعمالشان را به آنها نشان می دهد که چيزی جز ندامت نيست؛ آنها هرگز از دوزخ خارج نخواهند شد.

۱۶۸_ ای مردم، از محصولات زمين، تمام چيزهايی را که خوب و حلال هستند بخوريد و از گام های شيطان پيروی نکنيد؛ او سرسخت ترين دشمن شماست.

۱۶۹_ او فقط شما را به کارهای پليد و نادرست امر می کند و اينکه شما درباره خدا چيزی بگوييد که نمی دانيد.

۱۷۰_ هنگامی که به آنها گفته شود، "از آنچه خدا در اين نازل کرده است پيروی کنيد،" می گويند، "ما فقط از آنچه از اعمال والدين خود يافتيم، پيروی می کنيم." اگر والدين آنها نفهميده بودند و هدايت نشده بودند چطور

۱۷۱_ مثال چنين کافرانی، مانند طوطی هايی است که هر صدا و آوايی را که می شنوند، بدون آنکه بفهمند، تکرار می کنند. کر و گنگ و کور؛ آنها نمی توانند بفهمند.

۱۷۲_ ای کسانی که ايمان داريد، از چيزهای خوبی که برايتان فراهم کرديم بخوريد و شکر خدا را بجا آوريد، اگر فقط او را می پرستيد.

۱۷۳_ او فقط خوردن حيواناتی را که (بدون دخالت انسان) خودشان بميرند، خون، گوشت خوک و حيواناتی که برای هر کس ديگری جز خدا نذر و اهدا شوند، برايتان حرام کرده است. اگر کسی مجبور شود (از اينها بخورد)، بدون آنکه قصد بدی داشته يا عمدی باشد، مرتکب گناهی نمی شود. خداست عفوکننده، مهربان ترين.

۱۷۴_ کسانی که برای به دست آوردن بهايی ناچيز، آيات خدا را که در کتاب آسمانی است، پنهان می کنند، چيزی جز آتش در شکم خود فرو نمی برند. خدا در روز قيامت نه با آنها سخن خواهد گفت و نه آنها را خالص خواهد کرد. آنها به عذابی دردناک دچار شده اند.

۱۷۵_ آنها هستند که گمراهی را به جای هدايت و عذاب را به جای بخشش انتخاب کردند. در نتيجه، بايد دوزخ را تحمل کنند.

۱۷۶_ اين به دليل آن است که خدا اين کتاب آسمانی را که حامل حقيقت است، نازل کرده است و آنان که با کتاب آسمانی مخالفت می کنند، سرسخت ترين مخالفان هستند.

۱۷۷_ پرهيزگاری اين نيست که روی خود را به سوی شرق يا غرب بگردانيد. پرهيزگاران کسانی هستند که به خدا، روز آخر، فرشتگان، کتاب آسمانی و پيامبران ايمان دارند؛ و به خويشاوندان، يتيمان، نيازمندان، مسافران غريب، گدايان و برای آزاد کردن بردگان با خوشرويی پول می دهند؛ و نماز را بجا می آورند و انفاق واجب (زکات) را می دهند؛ و هرگاه قولی می دهند به قول خود وفا می کنند؛ و در مقابل آزار و سختی و جنگ صبورانه استقامت می ورزند. اين افراد راستگويان هستند؛ اينان از پرهيزگارانند.

۱۷۸_ ای کسانی که ايمان داريد، هنگامی که با قتلی مواجه می شويد قانون مساوات برايتان مقرر شده است_ آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، زن در برابر زن. اگر شخصی از جانب اقوام مقتول بخشيده شود، بايد قدردانی کرد و غرامت منصفانه ای پرداخت. اين تخفيف و رحمتی است از جانب پروردگارتان. هر کس از اين حد تجاوز کند به عذابی دردناک دچار می شود.

۱۷۹_ ای خردمندان، قانون مساوات برای حفظ زندگی شماست، باشد که پرهيزگار باشيد. ۱۸۰_ مقرر شد که هرگاه مرگ نزديک می شود، منصفانه، وصيت نامه ای به نفع والدين و خويشاوندان بنويسيد. اين وظيفه ای است بر پرهيزگاران.

۱۸۱_ اگر کسی وصيتی را که شنيده است تغيير دهد، گناه چنين تغييراتی برکسانی است که آن را تغيير دادند. خدا شنواست، دانا.

۱۸۲_ اگر کسی بی عدالتی بزرگی يا تبعيضی از جانب وصيت کننده مشاهده نمايد و برای بر قرار کردن عدالت وصيت نامه را تصحيح کند، گناهی مرتکب نمی شود. خداست عفو کننده، مهربان ترين.

۱۸۳_ ای کسانی که ايمان داريد، روزه گرفتن برای شما مقرر شده است، همانطور که برای قبل از شما هم مقرر شده بود، باشد که رستگار شويد.

۱۸۴_ روزهای خاصی (برای روزه گرفتن مشخص شده)؛ اگر کسی بيمار يا در حال سفر باشد، می تواند به جای آن به همان تعداد از روزهای ديگر را روزه بگيرد. کسانی که می توانند روزه بگيرند، ولی با سختی فراوان، می توانند به جای هر روزی که روزه را می شکنند فقيری را غذا دهند. اگر کسی (برای کارهای پرهيزگارانه بيشتری ) داوطلب شود بهتر است. ولی روزه گرفتن برای شما بهترين است، اگر فقط می دانستيد.

۱۸۵_ رمضان ماهی است که در آن قرآن نازل شده بود، که برای مردم هدايت، تعاليم روشن و کتاب قانون فراهم می کند. کسانی از شما که شاهد اين ماه هستند بايد روزه بگيرند. آنان که بيمار يا در حال سفر هستند به جای آن می توانند روزهای ديگری به تعداد همان روزها روزه بگيرند. خدا برای شما راحتی می خواهد نه سختی، باشد که شما وظايف خود را انجام دهيد و خدا را تجليل کنيد که شما را هدايت کرد و قدردانی خود را ابراز نماييد.

۱۸۶_ هنگامی که بندگانم درباره من از تو می پرسند، من هميشه نزديک هستم. هر گاه مرا بخوانند به دعاهايشان پاسخ می دهم. مردم بايد به من پاسخ دهند و به من ايمان آورند تا ارشاد شوند.

۱۸۷_ در شب های روزه داری روابط جنسی با زنانتان حلال شد. آنها محرم اسرار شما هستند و شما محرم اسرار آنها هستيد. خدا می دانست که شما قبلا ً به نفس خويش خيانت می کرديد، او شما را آمرزيده و بخشيده است. از اين پس می توانيد از طريقی که خدا به شما اجازه داده، با آنها روابط جنسی داشته باشيد. می توانيد بخوريد و بياشاميد تا سپيده دم، هنگامی که خط سفيد روشنايی از خط تاريک شب تشخيص داده شود. سپس، تا غروب آفتاب روزه بگيريد. اگر تصميم داريد (ده روز آخر رمضان) در مسجد معتکف شويد، روابط جنسی ممنوع است. اين ها قوانين خداست؛ از حدود آنها خارج نشويد. خدا اينچنين آياتش را برای مردم روشن می کند، باشد که رستگار شوند.

۱۸۸_ پول يکديگر را از راه نامشروع تصاحب نکنيد و به متصديان امور رشوه ندهيد تا ديگران را از بعضی از حقوقشان به طور نامشروع محروم کنيد، در حالی که می دانيد.

۱۸۹_ آنها از تو درباره مراحل ماه می پرسند! بگو، "آنها وسيله تعيين زمان برای مردم هستند و زمان حج را معين می نمايند." در لفافه سخن گفتن پرهيزگارانه نيست؛ پرهيزگاری پيروی کردن از احکام و روراست بودن است. خدا را در نظر داشته باشيد، باشد که موفق شويد.

۱۹۰_ شما می توانيد در راه خدا عليه کسانی بجنگيد که به شما حمله می کنند، ولی تجاوز نکنيد. خدا افراد متجاوز را دوست ندارد.

۱۹۱_ شما می توانيد کسانی را که عليه شما می جنگند، بکشيد و می توانيد آنها را بيرون کنيد از آنجايی که آنها شما را بيرون کردند. ظلم از قتل بدتر است. با آنها در مسجد مقدس نجنگيد، مگر آنکه در آنجا به شما حمله کنند. اگر به شما حمله کردند، می توانيد آنها را بکشيد. اين عذابی است که حق آن کافران است.

۱۹۲_ اگر آنها دست بردارند، پس خدا عفوکننده است، مهربان ترين.

۱۹۳_ شما همچنين می توانيد با آنها بجنگيد تا ستم از ميان برود و آزادانه خدا را پرستش کنيد. اگر آنها دست بردارند، حمله نکنيد؛ اجازه حمله فقط عليه تجاوزکاران داده شده است.

۱۹۴_ در طول ماه های مقدس، می توان هر حمله ای را به همان نسبت پاسخ داد. اگر آنها به شما حمله کنند، شما هم می توانيد با مجازاتی منصفانه تلافی کنيد. خدا را در نظر داشته باشيد و بدانيد که خدا با پرهيزگاران است.

۱۹۵_ در راه خدا خرج کنيد؛ با دست های خود خويشتن را به تباهی نکشيد. انفاق کنيد؛ خدا انفاق کنندگان را دوست دارد.

۱۹۶_ مراسم کامل حج و عمره را برای خدا بجا آوريد. اگر مانع شما شوند، بايد قربانی بفرستيد و موی سر خود را نزنيد تا قربانی شما به مقصدش برسد. اگر بيمار هستيد، يا زخمی در سر داريد (که بايد موی خود را بزنيد)، بايد با روزه گرفتن، يا صدقه دادن جبران نماييد، يا به طريق ديگری عبادت کنيد. در ايام حج عادی، اگر بين عمره و حج شرط احرام (حرمت) را بشکنيد، در عوض حيوانی را قربانی کنيد. اگر استطاعت آن را نداريد، سه روز در ايام حج و هفت روز هنگامی که به منزل باز می گرديد، روزه بگيريد_ اين ده روز را کامل می کند_چنانچه از اهالی مسجد مقدس نباشيد. خدا را در نظر داشته باشيد و بدانيد که خدا در اجرای مجازات سختگير است.

۱۹۷_ حج بايد در ماه هايی مخصوص انجام شود. هر کس عازم حج است بايد در ايام حج از آميزش جنسی، بدرفتاری و مجادله خودداری کند. هر کار نيکی انجام دهيد، خدا کاملا ً از آن آگاه است. هنگامی که توشه سفر خود را آماده می کنيد، بهترين توشه، پرهيزگاری است. ای کسانی که خردمند هستيد، مرا در نظر داشته باشيد.

۱۹۸_ اگر (از راه تجارت) در طلب روزی پروردگارتان باشيد، اشتباهی مرتکب نمی شويد. هنگامی که از عرفات به صف می رويد، در آن مکان مقدس (مزدلفه) ذکر خدا را بگوييد. او را ياد کنيد که شما را هدايت کرد؛ پيش از اين، شما گمراه شده بوديد.

۱۹۹_ با مردم ديگری که به صف می روند، به صف برويد و از خدا طلب بخشش کنيد. خداست عفوکننده، مهربان ترين.

۲۰۰_ هنگامی که اعمالتان را بجا آورديد، پيوسته خدا را ياد کنيد همانطور که پدر و مادر خود را ياد می کنيد، يا حتی بهتر. عده ای از مردم می گويند، "پروردگار ما، در اين دنيا به ما بده،" در حالی که آنها هيچ سهمی در آخرت ندارند.

۲۰۱_ عده ديگری می گويند "پروردگار ما، پرهيزگاری در اين دنيا و پرهيزگاری در آخرت به ما عطا کن و ما را از عذاب دوزخ حفظ نما."

۲۰۲_ هر يک از آنها سهمی را که کسب کرده اند، دريافت خواهند کرد. خدا دقيق ترين حسابرس است.

۲۰۳_ خدا را برای چند روزی (در منا) ياد کنيد؛ هرکس با عجله اين کار را در دو روز انجام دهد گناهی مرتکب نمی شود و اگر کسی بيشتر بماند گناهی نکرده است، تا زمانی که پرهيزگاری را ادامه دهد. خدا را در نظر داشته باشيد و بدانيد که نزد او جمع خواهيد شد.

۲۰۴_ ممکن است شخصی از ميان مردم با سخنانش درباره اين دنيا، تو را تحت تأثير قرار دهد و حتی ممکن است خدا را بر افکار خود شاهد بگيرد، در حالی که او از سرسخت ترين مخالفان است.

۲۰۵_ او به محض آنکه برود ، در زمين به فساد می پردازد، مال و جان را به نابودی می کشاند. خدا فساد را دوست ندارد.

۲۰۶_ هنگامی که به او گفته می شود، "خدا را در نظر داشته باش،" متکبرانه خشمگين می شود. در نتيجه، سرنوشت او فقط دوزخ است؛ چه مکان بدی.

۲۰۷_ سپس، کسانی هستند که زندگی خود را وقف خدمت به خدا می کنند؛ خدا نسبت به چنين پرستش کنندگانی رئوف است.

۲۰۸_ ای کسانی که ايمان داريد، کاملا ً تسليم شويد؛ از گام های شيطان پيروی نکنيد، زيرا او سر سخت ترين دشمن شماست.

۲۰۹_ اگر پس از آن مدرک های روشنی که برايتان آمده است، دچار لغزش شويد، پس بدانيد که خداست قادر متعال، حکيم ترين.

۲۱۰_ آيا آنها منتظر هستند تا خدا خودش همراه با فرشتگان در ابرهای متراکم نزد آنها بيايد زمانی که اين اتفاق رخ دهد، تمام کارها به پايان می رسد و همه چيز نزد خدا بازگردانده می شود.

۲۱۱_ از بنی اسرائيل سئوال کن که تا چه حد معجزات شگفت انگيز~~ به آنان که نعمت هايی را که خدا به آنها عطا کرده ناديده می گيرند، نشان داده ايم، خدا در مجازات کردن بسيار سختگير است.

۲۱۲_ زندگی اين دنيا در نظر کافران زيبا جلوه داده شده است و آنها کسانی را که ايمان دارند مسخره می کنند. اما در روز قيامت پرهيزگاران به مراتب برتر از آنها خواهند بود. خدا به هرکه بخواهد نعمت بيشمار می بخشد.

۲۱۳_ پيش از اين، هنگامی که خدا پيامبران را به عنوان بشارت دهنده و همچنين هشدار دهنده فرستاد، مردم يک جامعه بودند. او با آنها کتاب آسمانی را که حاوی حقيقت بود، نازل کرد، تا در ميان مردم درباره اختلافاتشان قضاوت کند. جالب اينجاست، کسانی که کتاب آسمانی را دريافت کردند، افرادی بودند که با وجود مدرک های واضح و روشنی که به آنها داده شده بود، هر کتاب آسمانی جديدی را تکذيب کردند. اين به دليل حسادت آنهاست. خدا به خواست خود، کسانی را که ايمان دارند به سوی حقيقتی که ديگران در آن اختلاف دارند، هدايت می نمايد. هر کس که بخواهد خدا او را در راه راست هدايت می کند.

۲۱۴_ آيا انتظار داريد وارد بهشت شويد بدون آنکه مانند کسانی که قبل از شما بودند، امتحان شويد آنها با سختی و مصيبت مورد امتحان قرار گرفتند و متزلزل شدند، تا اينکه رسول و کسانی که با او ايمان آوردند گفتند، "پيروزی خدا کجاست" پيروزی خدا نزديک است.

۲۱۵_ آنها از تو درباره انفاق می پرسند، بگو: "آنچه انفاق می کنيد بايد به پدر و مادر، خويشاوندان، يتيمان، تهيدستان و مسافران غريب برسد." هر کار نيکی انجام دهيد، خدا کاملا ً از آن آگاه است.

۲۱۶_ ممکن است جنگيدن بر شما تحميل شود، هر چند که آن را دوست نداشته باشيد. ممکن است شما چيزی را دوست نداشته باشيد که برايتان خوب است و چيزی را دوست داشته باشيد که برايتان بد است. خدا می داند در حالی که شما نمی دانيد.

۲۱۷_ آنها از تو درباره ماه های مقدس و جنگيدن در آن می پر سند، بگو: "جنگيدن در آن توهين به مقدسات است. هر چند که، باز داشتن از راه خدا و کافر شدن به او و به حرمت مسجد مقدس و بيرون راندن مردمش، از نظر خدا توهين بزرگتری به مقدسات است. ظلم از قتل بدتر است." آنها اگر بتوانند پيوسته با شما می جنگند تا شما را از دين تان منحرف کنند. در ميان شما کسانی که از دين خود برگردند و کافر بميرند، اعمالشان را هم در اين دنيا و هم در آخرت باطل کرده اند. اين افراد ساکنان دوزخ هستند، جايی که تا ابد در آن می مانند.

۲۱۸_ کسانی که ايمان دارند و کسانی که در راه خدا مهاجرت و کوشش می کنند، سزاوار رحمت خدا شده اند. خداست عفوکننده، مهربان ترين.

۲۱۹_ آنها از تو درباره مسکرات و قمار می پرسند، بگو: "گناه بزرگی در آنهاست و اندکی منفعت برای مردم. ولی گناه آنها به مراتب بيشتر از منفعت آنهاست." آنها همچنين از تو می پرسند چه انفاق کنند، بگو: "زيادی ها را." خدا اينچنين آياتش را برای شما روشن می کند، باشد که بيانديشيد،

۲۲۰_ درباره اين دنيا و آخرت. و آنها از تو درباره يتيمان می پرسند، بگو: "بهترين کاری که می توانيد برايشان انجام دهيد اين است که آنها را پرهيزگار بار آوريد. اگر اموالشان را با اموال خود مخلوط می کنيد، پس مانند اعضای خانواده با آنها رفتار نماييد." خدا پرهيزکار و ستمکار را می شناسد. اگر خدا می خواست، می توانست قوانين سخت تری بر شما تحميل کند. خداست قادر متعال، حکيم ترين.

۲۲۱_ با زنان مشرک ازدواج نکنيد مگر آنکه ايمان بياورند؛ يک زن مؤمن بهتر از زن مشرک است، حتی اگر مورد پسند شما باشد. و دختران خود را به ازدواج مردان مشرک در نياوريد، مگر آنکه ايمان بياورند. يک مرد مؤمن بهتر از مرد مشرک است، حتی اگر مورد پسند شما باشد. اين افراد به دوزخ دعوت می کنند، در حالی که خدا به خواست خود، به بهشت و آمرزش دعوت می کند. او آياتش را برای مردم روشن می نمايد، باشد که توجه کنند.

۲۲۲_ آنها از تو درباره عادت ماهانه می پرسند: بگو، "بايد در طی عادت ماهانه از روابط جنسی با زنان خودداری کنيد؛ آن مضر است؛ با آنها نزديکی نکنيد تا آن را تمام کنند. هنگامی که آن را تمام کردند، می توانيد از طريقی که خدا طرح کرده است با آنها روابط جنسی داشته باشيد. خدا توبه کنندگان و پاکيزگان را دوست دارد."

۲۲۳_ زنان شما حامل ذريه شما هستند. بنابراين، می توانيد هر طور که دوست داريد از اين مزيت لذت ببريد، به شرطی که پرهيزگاری را رعايت کنيد. خدا را در نظر داشته باشيد و بدانيد که او را ملاقات خواهيد کرد. به مؤمنان بشارت بده.

۲۲۴_ نام خدا را وسيله سوگندهای روزمره خود قرار ندهيد، تا خود را زاهد و پرهيزگار جلوه دهيد، يا در ميان مردم اعتباری به دست آوريد. خداست شنوا، دانا.

۲۲۵_ خدا شما را به خاطر سوگندهای لفظی مسئول نمی داند؛ او شما را برای نيت های درونيتان مسئول می داند. خداست عفوکننده، باگذشت.

۲۲۶_ کسانی که قصد دارند زنان خود را طلاق بدهند، بايد چهار ماه صبر کنند (تا آرام شوند)؛ اگر آنها منصرف شوند و آشتی کنند، پس خداست عفوکننده، مهربان.

۲۲۷_ اگر به مرحله طلاق برسند، پس خداست شنوا، دانا.

۲۲۸_ زنانی که طلاق گرفتند (قبل از ازدواج با مرد ديگر) بايد تا سه عادت ماهانه صبرکنند. برايشان حلال نيست که آنچه را خدا در رحم هايشان خلق می کند پنهان کنند، اگر به خدا و روز آخر ايمان دارند. در صورت حاملگی اگر شوهر بخواهد دوباره با زنش ازدواج کند، خواسته او بر خواسته زن مقدم است. زنان، به طور منصفانه، حق و حقوقی دارند همانطورکه وظايفی دارند. بنابراين، (درصورت حاملگی ) خواسته مرد ارجحيت دارد. خداست قادر متعال، حکيم ترين.

۲۲۹_ در طلاق می توان دوبار رجوع کرد. به زنی که طلاق گرفته است بايد اجازه داده شود تا در همان خانه دوستانه زندگی کند، يا دوستانه آنجا را ترک نمايد. برای شوهر حلال نيست تا چيزی را که به او داده است، پس بگيرد. با وجود اين، هر دو ممکن است بترسند که از قانون خدا سرپيچی کنند. اگر بيم آن رود که از قانون خدا سرپيچی کنند، آنها اشتباهی مرتکب نمی شوند اگر زن به خواست خودش بخواهد چيزی را پس بدهد. اين ها قوانين خداست؛ از حدود آنها تجاوز نکنيد. کسانی که از حدود قوانين خدا تجاوز کنند، بی عدالتی می کنند.

۲۳۰_ اگر (برای بار سوم) او را طلاق دهد، برای مرد حلال نيست که مجددا ً با او ازدواج کند، مگر آنکه او با مرد ديگری ازدواج کند، سپس، او را طلاق دهد. در اين صورت شوهر اول می تواند مجددا ً با او ازدواج کند، به شرطی که قوانين خدا را در نظر داشته باشند. اين ها قوانين خداست؛ او آنها را برای مردمی که می دانند، توضيح می دهد.

۲۳۱_ اگر زنان را طلاق دهيد، هنگامی که عده آنها (سه عادت ماهانه) به پايان رسد، بايد به آنها اجازه دهيد در همان خانه دوستانه زندگی کنند، يا بگذاريد دوستانه آنجا را ترک نمايند. برای انتقام جويی، آنها را مجبور نکنيد تا بر خلاف ميلشان بمانند. هر کس اين کار را بکند به نفس خويش ستم می کند. آيات خدا را بيهوده نگيريد. نعمت های خدا را بر خود به ياد آوريد و اينکه او برايتان کتاب آسمانی و حکمت فرو فرستاد تا شما را روشن کند. خدا را در نظر داشته باشيد و بدانيد که خدا بر همه چيز آگاه است.

۲۳۲_ اگر زنان را طلاق دهيد، هنگامی که عده آنها به پايان رسد، مانع ازدواج مجدد آنها با شوهرانشان نشويد، اگر دوستانه آشتی کنند. در ميان شما کسانی که به خدا و روز آخر ايمان دارند، اين را رعايت می کنند. اين برای شما پاک تر و پرهيزگارانه تر است. خدا می داند، در حالی که شما نمی دانيد.

۲۳۳_ مادرانی که طلاق گرفتند بايد دوسال تمام، کودکان خود را شير بدهند، اگر پدر هم مايل باشد. پدر بايد خوراک و پوشاک مادر را منصفانه فراهم کند. به هيچ کس نبايد خارج از تواناييش تحميل شود. نه مادر بايد به خاطر نوزاد خود صدمه ببيند و نه پدر به خاطر نوزاد خود. (اگر پدر بميرد)، وارث او بايد اين مسئوليت ها را بر عهده گيرد. اگر پدر و مادر نوزاد پس از مشورت لازم، متقابلا ً برای جداشدن به توافق برسند، اشتباهی مرتکب نمی شوند. اگر دايه استخدام کنيد، تا زمانی که حقوق آنها را منصفانه بپردازيد، اشتباهی نمی کنيد. بايد خدا را در نظر داشته باشيد و بدانيد که خدا بر تمام اعمالتان بيناست.

۲۳۴_ کسانی که بميرند و زنانی باقی بگذارند، بيوه هايشان بايد چهار ماه و ده روز (قبل از ازدواج مجدد) صبرکنند. هنگامی که عده خود را به پايان رساندند، اشتباهی نمی کنيد اگر بگذاريد هر کار پرهيزگارانه ای را که مايل هستند، انجام دهند. خدا از تمام اعمالتان کاملا ً آگاه است.

۲۳۵_ اگر نامزدی خود را با زنان اعلام کنيد، يا آن را پنهان نماييد، هيچ گناهی مرتکب نمی شويد. خدا می داند که شما به آنها فکر می کنيد. با آنها مخفيانه ملاقات نکنيد، مگر آنکه بخواهيد درباره امر پرهيزگارانه ای صحبت کنيد. با آنها زناشويی نکنيد تا اينکه عده آنها به پايان رسد. بايد بدانيد که خدا افکار درونی شما را می داند و او را در نظر داشته باشيد. بدانيد که خداست عفوکننده، باگذشت.

۲۳۶_ اگر قبل از تماس با زنان، يا قبل از آنکه برايشان مهريه تعيين کنيد، آنها را طلاق دهيد، اشتباهی مرتکب نمی شويد، در اين صورت با غرامتی منصفانه، برايشان جبران کنيد. ثروتمند به اندازه تواناييش و تهيدست به اندازه تواناييش_ اين وظيفه ای است بر پرهيزگاران.

۲۳۷_ اگر زنان را قبل از تماس با آنها، ولی پس از آنکه برايشان مهريه تعيين کرديد طلاق دهيد، غرامت نصف مهريه خواهد بود، مگر آنکه داوطلبانه از حق خويش بگذرند، يا کسی که باعث طلاق شده، بخواهد از مهريه بگذرد. گذشت به پرهيزگاری نزديک تر است. بايد روابط دوستانه را ميان خود حفظ کنيد. خدا بر اعمال شما بيناست.

۲۳۸_ نماز را مرتب بخوانيد، به خصوص نماز ميانی را و خود را کاملا ً به خدا اختصاص دهيد.

۲۳۹_ در مواقع غير عادی، می توانيد پياده يا سواره نماز بخوانيد. همينکه در امان شديد، به ذکر خدا بپردازيد، همانطور که او چيزی را به شما آموخت که هرگز نمی دانستيد.

۲۴۰_ کسانی که بميرند و زنانی باقی بگذارند، بايد وصيت نامه ای زنانشان را تا يکسال تأمين کند، در صورتی که در همان خانواده بمانند. اگر آنها بروند، شما هيچ گناهی مرتکب نمی شويد که آنها را آزاد بگذاريد تا مطابق ميل خود رفتار کنند، تا زمانی که پرهيزگاری رعايت شود. خداست قادر متعال، حکيم ترين.

۲۴۱_ همچنين زنانی که طلاق گرفتند بايد منصفانه، تأمين شوند. اين وظيفه ای است بر پرهيزکاران.

۲۴۲_ خدا اينچنين آياتش را برای شما توضيح می دهد، باشد که بفهميد.

۲۴۳_ آيا توجه کرده ای به کسانی که از بيم مرگ از خانه هايشان گريختند_ با آنکه هزاران نفر بودند_ خدا به آنها گفت، "بميريد،" سپس آنها را دوباره زنده کرد. خدا موهبت خويش را بر مردم ارزانی می دارد، ولی اکثر مردم شکرگزار نيستند.

۲۴۴_ در راه خدا بجنگيد و بدانيد که خدا شنواست، دانا.

۲۴۵_ چه کسانی می خواهند به خدا وام پرهيزکاری دهند، تا چندين برابر آن به آنها باز گردانده شود خداست که فراهم می کند و نگاه می دارد و شما نزد او باز گردانده خواهيد شد.

۲۴۶_ آيا به رهبران اسرائيل بعد از موسی توجه کرده اي آنها به پيامبر خود گفتند، "اگر پادشاهی برای رهبری ما تعيين کنی، در راه خدا خواهيم جنگيد." او گفت، "آيا منظور شما اين است که، اگر فرمان جنگ برايتان صادر شود، نمی جنگيد" آنها گفتند، "چرا در راه خدا نجنگيم، هنگامی که از خانه هايمان و فرزندانمان محروم شده ايم" با اينحال، هنگامی که فرمان جنگ برايشان صادر شد، همگی روی گرداندند بجز عده کمی. خدا بر ستمکاران آگاه است.

۲۴۷_ پيامبرشان به آنها گفت، "خدا طالوت را به پادشاهی شما تعيين کرده است. "آنها گفتند، "او چگونه می تواند بر ما پادشاهی کند در حالی که ما برای پادشاهی لياقت بيشتری داريم؛ او حتی ثروتی هم ندارد" او گفت، "خدا او را بر شما برگزيده و با دانش فراوان و قدرت جسمانی او را مورد رحمت قرار داده است." خدا پادشاهی خويش را به هر که بخواهد عطا می نمايد. خدا است سخاوتمند، دانا.

۲۴۸_ پيامبرشان به آنها گفت، "نشانه پادشاهی او اين است که صندوقچه ميثاق به شما بازگردانده خواهد شد، که اطمينان خاطری است از جانب پروردگارتان و آثاری است که از مردم موسی و مردم هارون باقيمانده است. آن بوسيله فرشتگان حمل خواهد شد. اين بايد برای شما نشانه قانع کننده ای باشد، اگر واقعا مؤمن هستيد."

۲۴۹_ هنگامی که طالوت فرماندهی لشگر را بر عهده گرفت، گفت، "خدا شما را به وسيله نهری امتحان می کند. هر کس از آن بنوشد با من نيست_ فقط کسانی که از آن نمی چشند با من هستند__ مگر فقط بک جرعه. "آنها از آن نوشيدند، بجز عده کمی از آنها. وقتی او همراه با کسانی که ايمان آوردند از آن عبور کرد، گفتند، "اکنون ما قدرت روبرو شدن با جالوت و سپاهيانش را نداريم." کسانی که به ملاقات با خدا آگاه بودند گفتند، "چه بسا، به اذن خدا سپاه کوچکی لشگر بزرگی را شکست داده است. خدا با کسانی است که صبورانه استقامت می ورزند."

۲۵۰_ هنگامی که با جالوت و سپاهيانش روبرو شدند، دعا کردند، "پروردگار ما، به ما صبر و عطا فرما، ما را ثابت قدم بدار و از ما در مقابل مردم کافر حمايت کن."

۲۵۱_ آنان به اذن خدا آنها را شکست دادند و داود جالوت را کشت. خدا به او پادشاهی و حکمت عطا کرد و همانطور که می خواست او را تعليم داد. اگر به خاطر پشتيبانی خدا از بعضی مردم در مقابل ديگران نبود، در زمين هرج و مرج می شد. اما خدا باران موهبت خويش را بر مردم می باراند.

۲۵۲_ اينها آيات خداست. ما آن را از طريق تو، به حق تلاوت می کنيم، زيرا تو يکی از رسولان هستی.

۲۵۳_ اين رسولان؛ ما بعضی از آنها را بيش از ديگران مورد رحمت قرار داديم. برای مثال، خدا با يکی از آنها صحبت کرد و ما بعضی از آنها را به درجات بالاتری رسانديم. و ما به عيسی، پسر مريم، معجزاتی شگفت انگيز داديم و با روح القدس از او پشتيبانی کرديم. اگر خدا می خواست، پيروانشان بعد از آن مدرک های روشن که برايشان آمده بود، با يکديگر نمی جنگيدند. در عوض، آنها در ميان خودشان اختلاف پيدا کردند؛ بعضی از آنها ايمان آوردند و بعضی باور نکردند. اگر خدا می خواست، آنها نمی جنگيدند. همه چيز طبق خواست خداست.

۲۵۴_ ای کسانی که ايمان داريد، از آنچه به شما روزی داده ايم انفاق کنيد، پيش از آنکه روزی بيايد که در آن نه داد و ستدی، نه ارفاقی به سبب خويشاوندی باشد و نه شفاعتی. کافران بی عدالتی می کنند.

۲۵۵_ خدا: جز او خدای ديگری نيست، زنده، جاودان. هرگز لحظه ای بی خبری يا خواب، او را فرا نمی گيرد. همه چيز در آسمان ها و همه چيز در زمين از آن اوست. چه کسی می تواند نزد او، شفاعت کند، مگر طبق خواست او او گذشته و آينده آنها را می داند. هيچ کس به هيچ دانشی دست نمی يابد مگر به خواست او. قلمرو او آسمان ها و زمين را در بر گرفته است و فرمانروايی بر آنها هرگز برای او دشوار نيست. او بالاترين است، عظيم.

۲۵۶_ هيچ اجباری نبايد در دين باشد؛ اکنون راه درست از راه غلط مشخص شده است. هرکه شيطان را محکوم کند و به خدا ايمان آورد، به محکم ترين ريسمان چنگ زده است، که هرگز پاره نشود. خداست شنوا، دانای مطلق.

۲۵۷_ خدا مولای کسانی است که ايمان دارند؛ او آنها را از تاريکی به روشنايی راهنمايی می کند. و اما کسانی که ايمان ندارند، معبودانشان مولاهای آنها هستند؛ که آنها را از روشنايی به تاريکی راهنمايی می کنند_ اين افراد ساکنان دوزخ خواهند بود؛ آنها تا ابد در آن می مانند.

۲۵۸_ آيا توجه کرده ای به آن کسی که با ابراهيم درباره پروردگارش مجادله می کرد، با آنکه خدا به او پادشاهی داده بود ابراهيم گفت، "پروردگار من زندگی می بخشد و می ميراند." او گفت، "من زندگی می بخشم و می ميرانم." ابراهيم گفت، "خدا خورشيد را از مشرق بيرون می آورد، آيا تو می توانی آن را از مغرب بيرون آوری " شخص کافر مات و مبهوت بماند. خدا ستمکاران را هدايت نمی کند.

۲۵۹_ در نظر بگيريد آن شخصی را که از شهر متروکی می گذشت و متعجب شد که، "خدا چگونه می تواند اين را پس از مرگ دوباره زنده کند "سپس خدا او را به مدت صد سال بميراند، پس از آن او را برانگيخت. او گفت، "چه مدت در اينجا مانده ای " او گفت، "من يک روز، يا قسمتی از روز در اينجا بوده ام." او گفت، "نه! تو صد سال در اينجا بوده ای. با وجود اين، به غذا و نوشيدنی خود نگاه کن؛ که فاسد نشده است. به الاغ خود نگاه کن_ ما اينچنين تو را عبرتی برای مردم قرار می دهيم. اکنون، توجه کن که ما چگونه استخوان ها را می سازيم، سپس آن را با گوشت می پوشانيم." هنگامی که فهميد چه اتفاقی افتاده است، گفت، "حالا می دانم که خداست قادر مطلق."

۲۶۰_ ابراهيم گفت، "پروردگار من، به من نشان بده که چگونه مرده را زنده می کنی." او گفت، "آيا باور نداری ؟" گفت، "بله، اما می خواهم قلب خود را اطمينان بخشم." او گفت، "چهار پرنده را بگير، نشانه هايشان را بررسی کن، تکه ای از هر پرنده را بر سر تپه ای قرار بده، سپس آنها را به طرف خود صدا کن. آنها با شتاب به سوی تو خواهند آمد. تو بدان که خداست قادر متعال، حکيم ترين.

۲۶۱_ مثال کسانی که پول خود را در راه خدا خرج می کنند مانند دانه ای است که از آن هفت خوشه برويد و در هر خوشه صد دانه باشد. خدا اين را برای هرکه بخواهد چندين برابر می افزايد. خدا سخاوتمند است، دانا.

۲۶۲_ کسانی که پول خود را در راه خدا خرج می کنند، سپس به دنبال انفاق خود اهانت نمی کنند و آزار نمی رسانند، پاداش خود را از جانب پروردگارشان خود دريافت خواهند کرد؛ آنها نه از چيزی می ترسند و نه غمی خواهند داشت.

۲۶۳_ دلسوزی و کلمات محبت آميز بهتر از صدقه ای است که دنبال آن توهين باشد. خداست غنی، با گذشت.

۲۶۴_ ای کسانی که ايمان داريد، انفاق های خود را با ملامت و اهانت از بين نبريد، مانند کسی که پولش را برای خود نمايی خرج می کند، در حالی که به خدا و روز آخر ايمان ندارد. مثال او مانند تخته سنگی است که با لايه نازکی از خاک پوشيده شده است؛ همينکه باران سنگينی می بارد، خاک را می شويد و سنگ را بی ثمر باقی می گذارد. تمام زحمات آنها به هدر می رود. خدا مردم کافر را هدايت نمی کند.

۲۶۵_ مثال کسانی که پول خود را با خلوص نيت، برای خوشنودی خدا می بخشند، مانند باغی است با خاکی بسيار حاصل خير؛ هنگامی که باران سنگينی ببارد، دو برابر محصول می دهد. و اگر باران زياد نباشد، نم نم بارانی هم کافی خواهد بود. خدا بر تمام اعمالتان بيناست.

۲۶۶_ آيا هيچ يک از شما مايل است که باغی از درختان خرما و انگور با نهرهای روان و محصولات فراوان داشته باشد، سپس، درست هنگامی که پا به سن می گذارد و زمانی که هنوز فرزندانش به او وابسته هستند، فاجعه ای رخ دهد و باغ او را بسوزاند خدا اينچنين آيات را برای شما روشن می کند، باشد که بيانديشيد.

۲۶۷_ ای کسانی که ايمان داريد، بايد از چيزهای خوبی که به دست می آوريد و از آنچه از زمين برايتان فراهم کرده ايم، انفاق کنيد. چيزهای بد را برای بخشيدن جدا نکنيد، در حالی که خودتان آن را قبول نمی کنيد، مگر با چشمان بسته. شما بايد بدانيد که خداست غنی، قابل ستايش.

۲۶۸_ شيطان به شما وعده فقر می دهد و شما را به کارهای پليد امر می کند، در حالی که خدا شما را به موهبت و بخشش خويش وعده می دهد. خداست سخاوتمند، دانای مطلق.

۲۶۹_ او به هرکه برگزيند حکمت عطا می کند و هرکس به حکمت دست يابد، به نعمت بزرگی نائل شده است. فقط خردمندان توجه خواهند کرد.

۲۷۰_ هر چه انفاق کنيد، يا هر نذری را ادا نماييد، خدا کاملا ً از آن آگاه است. و اما ستمکاران، آنها ياوری نخواهند داشت.

۲۷۱_ اگر صدقات خود را آشکار کنيد، هنوز خوب است. ولی اگر آن را مخفيانه به تهيدستان بدهيد، برای شما بهتر است و گناهان بيشتری را از شما پاک می کند. خدا کاملا ً از اعمال شما آگاه است.

۲۷۲_ تو مسئول هدايت کردن هيچ کس نيستی. فقط خداست که هر کس را بخواهد (هدايت شود) هدايت می کند. هر چه انفاق کنيد به نفع خود کرده ايد. هر انفاقی که می کنيد بايد به خاطر خدا باشد. هر چه انفاق کنيد، بدون کوچک ترين بی عدالتی به شما باز گردانيده خواهد شد.

۲۷۳_ انفاق بايد به بينوايانی که در راه خدا به مشقت گرفتار شدند و توانايی مهاجرت ندارند، داده شود. ممکن است شخص ناآگاه به دليل مناعت طبعشان تصور کند که آنها ثروتمند هستند، ولی شما می توانيد آنها را با نشانه های خاصی تشخيص دهيد؛ آنها هرگز با سماجت از مردم گدايی نمی کنند. آنچه انفاق کنيد، خدا کاملا ً از آن آگاه است.

۲۷۴_ کسانی که شب و روز، در نهان و آشکار انفاق می کنند، پاداش خود را از جانب پروردگارشان دريافت می نمايند؛ آنها نه از چيزی خواهند ترسيد و نه غمی خواهند داشت.

۲۷۵_ آنان که ربا می گيرند در رديف کسانی هستند که تحت نفوذ و کنترل شيطان می باشند. اين به دليل آن است که آنها ادعا می کنند که رباخواری مانند تجارت است. در حالی که خدا تجارت را اجازه می دهد و رباخواری را حرام می کند. بنابراين، هرکس به اين حکم پروردگارش توجه کند و از رباخواری دست بر دارد، می تواند آنچه را قبلا ً به دست آورده است، نگاه دارد و قضاوتش با خداست. و اما کسانی که در رباخواری پافشاری می کنند، گرفتار دوزخ می شوند، جايی که تا ابد در آن می مانند.

۲۷۶_ خدا رباخواری را محکوم می کند و به صدقات برکت می دهد. خدا هيچ کافر، گناهکاری را دوست ندارد.

۲۷۷_ کسانی که ايمان دارند و زندگی پرهيزگارانه ای را در پيش می گيرند و نماز را بجا می آورند و انفاق واجب (زکات) را می دهند، پاداش خود را از جانب پروردگارشان دريافت می کنند؛ آنها نه از چيزی خواهند ترسيد و نه غمی خواهند داشت.

۲۷۸_ ای کسانی که ايمان داريد، خدا را در نظر داشته باشيد و از هرگونه ربا خودداری کنيد، اگر از مؤمنان هستيد.

۲۷۹_ اگر اين کار را نکنيد، پس از جانب خدا و رسولش انتظار جنگی را داشته باشيد. اما اگر توبه کنيد، می توانيد سرمايه خود را نگاه داريد، بدون آنکه بی عدالتی کنيد يا باعث بی عدالتی شويد.

۲۸۰_ اگر بدهکار قادر به پرداخت نباشد، برای فرصت بهتری صبر کنيد. اگر از آن قرض به عنوان صدقه بگذريد، برای شما بهتر است، اگر فقط می دانستيد.

۲۸۱_ آگاه باشيد از روزی که به سوی خدا باز می گرديد و هر نفسی نتيجه تمام کارهايش را دريافت می کند، بدون کوچک ترين بی عدالتی.

۲۸۲_ ای کسانی که ايمان داريد، هرگاه برای هر مدت زمانی به کسی وام می دهيد، بايد آن را بنويسيد. کاتبی بی طرف بايد آن را بنويسد. طبق تعاليم خدا، هيچ کاتبی نبايد از انجام اين خدمت سر باز زند. او بايد هنگامی که بدهکار شرايط را ديکته می کند، بنويسد. او بايد خدا، پروردگارش را در نظر داشته باشد و هرگز تقلب نکند. اگر بدهکار از نظر عقلی عاجز است، يا توانايی ندارد، يا نمی تواند ديکته کند، سرپرست او بايد منصفانه ديکته کند. بايد دو مرد شاهد باشند؛ اگر دو مرد نبود، بنابراين يک مرد و دو زن که شهادت آنها مورد قبول همه باشد. بدان دليل که، اگر يکی از زنان تحت تأثير قرار بگيرد و تبعيض قائل شود، ديگری به او تذکر دهد. وظيفه شهود است که هرگاه فرا خوانده شوند، گواهی دهند. از نوشتن زمان پرداخت بدهی و جزئيات، هر چند که طولانی باشد، خسته نشويد. اين از نظر خدا منصفانه است و شهادت بهتری را تضمين می کند و برای شما احتمال هر شکی را از بين می برد. معاملات نقدی که درجا صورت می گيرد احتياجی به ثبت کردن ندارد، ولی بر آنها شاهد بگيريد. به هيچ کاتب يا شاهدی نبايد در مقابل خدماتش آزاری برسد. اگر آنها را آزار دهيد، ستمگری از طرف شماست. خدا را در نظر داشته باشيد و خدا به شما تعليم خواهد داد. خداست دانای مطلق.

۲۸۳_ اگر در حال سفر هستيد و کاتبی نيست، برای تضمين پرداخت بدهی بايد ضمانت نامه ای ارائه داده شود. اگر شخصی به اين طريق مورد اعتماد قرار بگيرد، او بايد ضمانت نامه را موقع سر رسيد آن بازگرداند و خدا، پروردگارش را در نظر داشته باشد. با کتمان کردن آنچه بر آن شاهد بوديد از شهادت دادن خودداری نکنيد. هر کس شهادتی را کتمان کند قلبا ً گناهکار است. خدا از تمام اعمالتان کاملا ً آگاه است.

۲۸۴_ آنچه در آسمان ها و زمين است از آن به خداست. چه افکار درونی خود را آشکار کنيد، يا آن را پنهان نماييد، خدا شما را مسئول آنها می داند. او هر که را بخواهد می بخشد و هر که را بخواهد تنبيه می کند. خداست قادر مطلق.

۲۸۵_ رسول به آنچه از جانب پروردگارش بر او نازل شد، ايمان آورده است و همچنين مؤمنان. آنها به خدا، فرشتگان او، کتاب آسمانی او و رسولان او ايمان دارند: "ما هيچ فرقی ميان رسولان او نمی گذاريم." آنها می گويند، ما می شنويم و اطاعت می کنيم. ما را ببخش، پروردگار ما، سرنوشت نهايی به سوی توست."

۲۸۶_ خدا هرگز به نفسی بيش از توانايی و ظرفيت او تحميل نمی کند؛ هر چه خوبی کسب کند به نفع اوست و هر چه بدی کسب کند عليه اوست. "پروردگار ما، اگر فراموش می کنيم و يا مرتکب اشتباه می شويم ما را محکوم نکن. پروردگار ما، ما را از اعمال و گفتار کفرآميز عليه خود حفظ فرما، تا همانند کسانی که پيش از ما کفر ورزيدند، نباشيم. پروردگار ما، ما را از گناه حفظ فرما قبل از آنکه برای توبه کردن دير شود، از ما درگذر و ما را ببخش. تو مولا و سرور ما هستی. ما را بر مردم کافر پيروز گردان."

***************************************************************

سوره ۳ : عمرانيان ( ال عِمران )

به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين

۱ _ ا. ل. م

۲ _ خدا: خدايی جز او نيست؛ زنده، جاودان.

۳ _ او اين کتاب آسمانی را به حق بر تو نازل کرد، که تصديق کننده تمام کتاب های آسمانی قبلی است و او تورات و انجيل را فرو فرستاد

۴ _ قبل از آن، تا مردم را هدايت کند و او کتاب قانون فرو فرستاد. کسانی که آيات خدا را باور نمی کنند به عذابی سخت دچار می شوند. خدا است قادر متعال، انتقام گيرنده.

۵ _ در زمين و آسمان چيزی، از خدا پنهان نيست.

۶ _ او است که شما را به هر صورت که بخواهد در رحم ها شکل می دهد. بجز او خدای ديگری نيست؛ قادر متعال، حکيم ترين.

۷ _ او اين کتاب آسمانی را بر تو نازل کرد، شامل آيات صريح و واضحی است که ماهيت و اصل کتاب آسمانی را تشکيل می دهند_ همچنين آياتی که چندين معنی دارند يا تمثيلی هستند. کسانی که به قلب شان شک راه می دهند، دنبال آياتی خواهند بود که چندين معنی دارند تا ابهام ايجاد کنند و معنی خاصی برداشت نمايند. هيچ کس معنی حقيقی آنها را نمی داند بجز خدا و کسانی که علم فراوان دارند. آنها می گويند، "ما به اين ايمان داريم_ تمام آن از جانب پروردگار ما می آيد." فقط خردمندان توجه خواهند کرد.

۸ _ پروردگار ما، اکنون که ما را هدايت کرده ای نگذار قلب های ما متزلزل شود. باران رحمت خويش را بر ما فرو فرست؛ تو عطا کننده هستی.

۹ _ "پروردگار ما، مطمئنا ً تو مردم را در آن روزی که اجتناب ناپذير است، جمع خواهی کرد. خدا هرگز وعده خود را نمی شکند."

۱۰ _ کسانی که کافر هستند، پول و فرزندانشان هرگز در مقابل خدا به آنها کمکی نخواهد کرد. آنها سوخت دوزخ خواهند بود.

۱۱ _ آنها مانند مردم فرعون و پيشينيان شان، آيات ما را تکذيب کردند و در نتيجه، خدا آنها را برای گناهانشان تنبيه کرد. خدا در اجرای مجازات سختگير است.

۱۲ _ به کسانی که کافر هستند بگو، "شما شکست خواهيد خورد، سپس در دوزخ جمع خواهيد شد؛ چه مکان بدی !"

۱۳ _ با برخورد کردن آن دو لشگر، برای شما مثالی زده شده است_ لشگری در راه خدا می جنگيدند، در حاليکه لشگر ديگر کافر بودند. آنها با چشمان خودشان تعداد آنان را دو برابر ديدند. خدا با پيروزی خود هر کس را بخواهد حمايت می کند. اين بايد اطمينان خاطری باشد برای کسانی که بصيرت دارند.

۱۴ _ لذت های دنيوی، از قبيل زنان، داشتن فرزندان، انباشته های طلا و نقره، اسبان تربيت شده، چارپايان و محصولات زراعی برای مردم زيبا جلوه داده شده است. اين ها ماديات اين دنياست. جايگاهی به مراتب بهتر نزد خدا آماده است.

۱۵ _ بگو، "بگذاريد شما را از معامله بسيار بهتری آگاه کنم: برای کسانی که زندگی پرهيزگارانه ای را در پيش می گيرند، باغهايی با نهرهای روان و همسرانی پاک، و لذت از نعمت های خدا، نزد پروردگارشان آماده است. خدا به پرستش کنندگان خود بيناست.

۱۶ _ آنها می گويند، "پروردگار ما، ما ايمان آورده ايم، پس گناهان ما را ببخش و ما را از عذاب آتش دوزخ رهايی ده."

۱۷ _ آنها صبور، راستگو، تسليم شده و انفاق کننده هستند و در سحرگاه به عبادت و تمرکز می پردازند.

۱۸ _ خدا شهادت می دهد که جز او خدايی نيست. و همچنين فرشتگان و کسانی که علم دارند. به حق و انصاف، او است خدای مطلق؛ جز او خدايی نيست، قادر متعال، حکيم ترين.

۱۹ _ تنها دين مورد تاييد خدا "تسليم" است. جالب اينکه، کسانی که کتاب آسمانی دريافت کرده اند افرادی هستند که از روی حسادت با اين حقيقت مخالفت می کنند، علی رقم دانشی که دريافت کرده اند. خدا در حسابرسی چنين کسانی که آيات خدا را تکذيب می کنند، بسيار سختگير است.

۲۰ _ اگر با تو جرو بحث می کنند پس بگو، "من خود را فقط به خدا تسليم کرده ام؛ من و کسانی که از من پيروی می کنند." بايد به کسانی که کتاب آسمانی دريافت کردند و همچنين کسانی که دريافت نکردند، اعلام کن، "آيا تسليم می شويد" اگر تسليم شوند، پس هدايت شده اند، اما اگر روی بگردانند، تنها ماموريت تو رساندن اين پيغام است. خدا بر تمام مردم بيناست.

۲۱ _ کسانی که آيات خدا را تکذيب کرده اند و پيامبران را به ناحق کشتند و افرادی را که در ميان مردم طرفدار عدالت بودند به قتل رساندند، به مجازاتی دردناک وعده بده.

۲۲ _ اعمالشان هم در اين دنيا و هم در آخرت تباه شده است و آنها هيچ ياوری نخواهند داشت.

۲۳ _ آيا توجه کرده ای کسانی که قسمتی از کتاب آسمانی به آنها داده شده بود و چطور از آنها دعوت می شود که از اين کتاب آسمانی خدا پيروی کنند و آن را در زندگی خود بکار ببرند، سپس بعضی از آنها با بيزاری روی می گردانند

۲۴ _ اين بخاطر آن است که آنها گفتند، "آتش دوزخ بجز چند روزی ما را لمس نخواهد کرد." آنها اينچنين با دروغ های ساختگی شان در دين خود فريب خوردند.

۲۵ _ چه حالی خواهند داشت، هنگامی که آنها را در آن روز اجتناب ناپذير احضار کنيم هر نفسی حاصل عمل خود را بدون کوچکترين بی عدالتی دريافت خواهد کرد.

۲۶ _ بگو، "خدای ما: مالک تمام سلطنت ها. تو به هر کسی که انتخاب کنی، سلطنت عطا می کنی و هر کسی را که انتخاب کنی از سلطنت بر کنار می نمايی. هر کس را تو انتخاب کنی عزت می بخشی و هرکس را تو انتخاب کنی خوار می گردانی. تمام روزی ها در دست توست. تويی قادر مطلق.

۲۷ _ "تو شب را به روز و روز را به شب در می آوری. تو زنده را از مرده بوجود می آوری و مرده را از زنده و به هر کسی که تو انتخاب کنی، روزی بيشمار می بخشی."

۲۸ _ مؤمنان هرگز، با کافران به جای مؤمنان متحد نمی شوند. هرکس چنين کند از خدا دور شده است. به استثنای کسانی که برای جلوگيری از اذيت و آزار به اين کار مجبور شوند. خدا شما را هوشيار می کند که فقط به هيبت و حرمت او ارج نهيد. سرنوشت نهايی بسوی خدا است.

۲۹ _ بگو، "چه افکار درونی خود را پنهان کنيد، يا آن را آشکار نماييد، خدا کاملا ً از آن آگاه است." او کاملا ً به همه چيز در آسمان ها و زمين آگاه است. خدا است قادر مطلق.

۳۰ _ آن روز خواهد آمد که هر نفسی تمام کارهای نيکی را که انجام داده بود در مقابل خود خواهد يافت. و اما برای اعمال پليد، آرزو خواهد کرد که ايکاش از آن فاصله بسيار دوری داشت. خدا شما را هوشيار می کند که فقط به هيبت و حرمت او ارج نهيد. خدا نسبت به مردم رئوف است.

۳۱ _ اعلام کن: "اگر خدا را دوست داريد، از من پيروی کنيد." خدا هم شما را دوست خواهد داشت و گناهان شما را خواهد بخشيد. خدا است عفو کننده، مهربان ترين.

۳۲ _ اعلام کن: "از خدا و رسول اطاعت کنيد." اگر روی بگردانند، خدا کافران را دوست ندارد.

۳۳ _ خدا آدم، نوح، ال ابراهيم و خانواده عمران را بر مردم (به رسالت) برگزيده است.

۳۴ _ آنها از يک نسل بودند. خدا شنواست، دانای مطلق.

۳۵ _ زن عمران گفت، "پروردگار من، من (بچه) در شکم خود را کاملا ً وقف تو کرده ام، از من بپذير. تويی شنوا، دانای مطلق."

۳۶ _ هنگامی که او را به دنيا آورد، گفت، "پروردگار من، من دختری زاييده ام"_ خدا کاملا ً آگاه بود که او چه زاييده بود_ "مذکر مانند مؤنث نيست. من نام او را مريم نهاده ام و از تو تقاضا دارم که او و نسل های او را از شر شيطان رانده شده حفظ کنی."

۳۷ _ پروردگارش او را به لطف و مهر پذيرفت و تحت سرپرستی زکريا با لطف و محبت پرورش داد. هر گاه زکريا وارد محراب او می شد، رزقی نزد او می يافت، می پرسيد، "مريم، تو اين را از کجا آورده ای " او می گفت، "اين از جانب خدا است. خدا به هر کسی که انتخاب کند روزی بيشمار می بخشد."

۳۸ _ در آن هنگام بود که زکريا از پروردگارش در خواست کرد: پروردگار من، چنين فرزند خوبی به من عطا کن؛ تويی شنونده دعاها."

۳۹ _ هنگامی که در محراب به نيايش مشغول بود فرشتگان او را ندا دادند: "خدا تو را به يحيی بشارت می دهد؛ مؤمن به کلمه خدا، محترم، پارسا و پيامبری پرهيزکار."

۴۰ _ او گفت، "چگونه می توانم پسری داشته باشم، با اينکه پير شده ام و زنم نازاست" او گفت، "خدا هر کاری که بخواهد انجام می دهد."

۴۱ _ او گفت، "پروردگار من، به من نشانه ای بده." او گفت، "نشانه تو اين است که سه روز با مردم سخن نخواهی گفت، مگر با اشاره. پروردگارت را مکرر ياد کن؛ و شب و روز به عبادت و تمرکز بپرداز."

۴۲ _ فرشتگان گفتند، "ای مريم، خدا تو را برگزيده و تو را خالص کرده است. او از بين تمام زنان تو را انتخاب کرده است.

۴۳ _ "ای مريم، تسليم پروردگارت باش و سجده کن و با رکوع روندگان به رکوع برو."

۴۴ _ اين اخباری است از گذشته که بر تو وحی می کنيم. تو آنجا نبودی هنگامی که آنها قرعه کشيدند تا سرپرست مريم را انتخاب کنند. تو حضور نداشتی هنگامی که آنها با يکديگر جرو بحث کردند.

۴۵ _ فرشتگان گفتند،"ای مريم، خدا به تو مژده می دهد: کلمه ای از جانب او که نامش مسيح است، عيسی پسر مريم. او در اين زندگی و در آخرت شخصی برجسته و يکی از نزديکترين افراد به من خواهد بود.

۴۶ _ "او در گهواره و همچنين در بزرگسالی با مردم صحبت خواهد کرد و يکی از پرهيزگاران خواهد بود."

۴۷ _ او گفت،"پروردگار من، چگونه می توانم پسری داشته باشم، با آنکه هيچ مردی به من دست نزده است" او گفت، "خدا اينچنين هر چه بخواهد می آفريند. برای انجام هر کاری، فقط به آن می گويد، "باش" و آن هست.

۴۸ _ "او کتاب آسمانی، حکمت، تورات و انجيل را به او خواهد آموخت."

۴۹ _ بعنوان رسولی بر بنی اسرائيل: "من با نشانه ای از جانب پروردگارتان نزد شما می آيم_ من برای شما از گل شکل پرنده ای خلق می کنم، سپس در آن می دمم و آن با اجازه خدا بصورت پرنده ای زنده در می آيد. من با اجازه خدا بينايی را به کور باز می گردانم، جزامی را شفا می دهم و مرده را زنده می کنم. من می توانم به شما بگويم چه می خوريد و در خانه هايتان چه ذخيره می کنيد. اين بايد برای شما اثباتی باشد، اگر مؤمن هستيد.

۵۰ _ من کتاب آسمانی قبلی _تورات_ را تصديق می کنم و تحريم های خاصی را که بر شما تحميل شد لغو می نمايم. من با مدرک کافی از جانب پروردگارتان نزد شما می آيم. بنابراين، خدا را در نظر داشته باشيد و از من اطاعت کنيد.

۵۱ _ "خدا پروردگار من و پروردگار شماست؛ فقط او را بپرستيد. اين است راه راست."

۵۲ _ هنگامی که عيسی کفر آنها را احساس کرد، گفت، "چه کسانی در راه خدا پشتيبان من هستند" حواريون گفتند، "ما پشتيبان خدا هستيم؛ ما به خدا ايمان داريم و شاهد باش که ما از تسليم شدگان هستيم.

۵۳ _ "پروردگار ما، ما به آنچه فرو فرستاده ای ايمان آورده ايم و از رسول پيروی کرده ايم؛ ما را از شاهدان محسوب بدار."

۵۴ _ آنها نقشه کشيدند و توطئه کردند ولی خدا هم نقشه کشيد، او بهترين تدبير کننده است.

۵۵ _ پس، خدا گفت، "ای عيسی، من به زندگی تو خاتمه می دهم، تو را بسوی خود بالا می برم و تو را از شر کافران خلاص می کنم. من تا روز قيامت کسانی را که از تو پيروی می کنند مافوق کافران قرار می دهم. سپس سرنوشت نهايی همه شما بسوی من است، آنگاه در باره اختلافانتان بين شما قضاوت خواهم کرد.

۵۶ _ "و اما کسانی که ايمان ندارند، آنها را هم در اين دنيا و هم در آخرت به مجازاتی دردناک دچار خواهم کرد. آنها هيچ ياوری نخواهند داشت."

۵۷ _ و اما کسانی که ايمان دارند و زندگی پرهيزگارانه ای را در پيش می گيرند، او پاداش آنها را بطور کامل خواهد داد. خدا افراد ظالم را دوست ندارد.

۵۸ _ اين ها آياتی است که بر تو تلاوت می کنيم، که حاوی پيغامی است پر از حکمت.

۵۹ _ مثال عيسی، از نظر خدا، مانند آدم است؛ او وی را از خاک آفريد، سپس به او گفت، "باش" و او بود.

۶۰ _ اين حقيقتی است از جانب پروردگار تو؛ هيچ شکی به خود راه مده.

۶۱ _ علی رقم دانشی که دريافت کرده ای اگر کسی با تو جرو بحث کند، پس بگو، "بياييد تا فرزندان ما و فرزندان شما، زنان ما و زنان شما، خود ما و خود شما، حاضر شويم، سپس لعنت خدا را بر دروغگويان بخواهيم."

۶۲ _ مسلما ً، اين روايت حقيقت است. مسلما ً، خدايی غير از خدا نيست. مسلما ً خدا است قادر متعال، حکيم ترين.

۶۳ _ اگر آنها روی بگردانند، پس خدا بر افراد پليد کاملا ً آگاه است.

۶۴ _ بگو، "ای پيروان کتاب آسمانی، بياييد تا در ميان ما و شما به يک توافق منطقی برسيم: که جز خدا را پرستش نکنيم؛ که هرگز هيچ گونه معبودی بجز او قرار ندهيم و نه هيج انسانی را بعنوان مولا در کنار خدا قرار دهيم. "اگر روی بگردانند، بگوييد، "شاهد باشيد که ما از تسليم شدگان هستيم."

۶۵ _ ای پيروان کتاب آسمانی، چرا درباره ابراهيم جرو بحث می کنيد، در حاليکه تورات و انجيل بعد از او نازل شد آيا نمی فهميد

۶۶ _ شما درباره چيزهايی که می دانستيد جرو بحث کرده ايد؛ چرا در باره چيزهايی که نمی دانيد جرو بحث می کنيد خدا می داند، درحاليکه شما نمی دانيد.

۶۷ _ ابراهيم نه يهودی بود و نه مسيحی؛ او يکتاپرستی تسليم شده بود. او هرگز مشرک نبود.

۶۸ _ مردمی بيشتر از همه لياقت ابراهيم را دارند که پيرو او و اين پيامبر و کسانی که ايمان دارند هستند. خدا مولا و سرور مؤمنان است.

۶۹ _ بعضی از پيروان کتاب آسمانی آرزو دارند شما را گمراه کنند، اما آنها فقط خودشان را گمراه می کنند، بدون اينکه دريابند.

۷۰ _ ای پيروان کتاب آسمانی، چرا اين آيات خدا را تکذيب می کنيد با وجود اينکه شهادت می دهيد (که اين حقيقت است)

۷۱ _ ای پيروان کتاب آسمانی، چرا حق را با باطل درهم می آميزيد و حقيقت را دانسته پنهان می کنيد

۷۲ _ بعضی از پيروان کتاب آسمانی می گويند، "به آنچه بر مؤمنان نازل شد در ابتدای روز ايمان بياوريد و در پايان روز آن را تکذيب کنيد؛ شايد روزی آنها باز گردند.

۷۳ _ "و ايمان نياوريد بجز مانند کسانی که از دين شما پيروی می کنند." بگو، "هدايت حقيقی هدايت خدا است." اگر ادعا کنند که همان هدايت را دارند، يا درباره پروردگارتان با شما جرو بحث کنند، بگو، "تمام موهبت ها در دست خدا است؛ او آن را به هر کس که بخواهد عطا می کند." خدا سخاوتمند است، دانای مطلق.

۷۴ _ او رحمت خويش را به هر کس که بخواهد اختصاص می دهد؛ خدا صاحب موهبت بی نهايت است.

۷۵ _ به بعضی از پيروان کتاب آسمانی می توان امانت بسياری سپرد و آنها آن را به تو باز می گردانند. به عده ديگری در ميان آنها به قدر ديناری هم نمی توان اعتماد کرد؛ آنها آن را به تو باز نمی گردانند مگر اينکه مرتب از آنها بخواهی. اين بخاطر آن است که می گويند، "لزومی ندارد که ما با افراد بدون کتاب امين باشيم!" اينچنين، آنها دانسته به خدا دروغ می بندند.

۷۶ _ حقيقتا ً، آنان که وظايف خود را انجام می دهند و زندگی پرهيزگارانه ای را در پيش می گيرند، خدا پرهيزگاران را دوست دارد.

۷۷ _ و اما کسانی که عهد خدا و تعهدات خود را، به بهای ناچيز معامله کنند، در آخرت سهمی دريافت نمی کنند. خدا در روز قيامت نه با آنها سخن خواهد گفت و نه به آنها نگاه خواهد کرد و نه آنها را خالص خواهد نمود. آنها به عذابی دردناک دچار شده اند.

۷۸ _ در ميان آنها کسانی هستند که زبان خود را می چرخانند که از کتاب آسمانی تقليد کنند، تا شما فکر کنيد آن از کتاب آسمانی است، در حاليکه از کتاب آسمانی نيست و آنها ادعا می کنند که آن از جانب خدا است، در صورتيکه از جانب خدا نيست. اينچنين، دروغ می گويند و دانسته، آن را به خدا نسبت می دهند.

۷۹ _ هرگز بشری که خدا او را با کتاب آسمانی و نبوت مورد رحمت قرار داده است، به مردم نمی گويد، "من را در کنار خدا بحد پرستش برسانيد." بلکه، (می گويد)، "خود را مطلقا ً فقط به پروردگارتان اختصاص دهيد، "طبق کتاب آسمانی که وعظ می کنيد و درس هايی که می آموزيد.

۸۰ _ و نه هرگز به شما امر می کند که فرشتگان و پيامبران را بعنوان مولا بحد پرستش برسانيد. آيا بعد از اينکه تسليم شديد او شما را به کفر تشويق می کند

۸۱ _ خدا از پيامبران ميثاقی گرفت، می گفت، "من به شما کتاب آسمانی و حکمت خواهم داد. بعد از آن، رسولی خواهد آمد که تمام کتاب های آسمانی موجود را تأييد و ثابت خواهد کرد، شما بايد به او ايمان آوريد و او را حمايت کنيد." او گفت: "آيا با اين موافق هستيد و پيمان می بنديد که اين ميثاق را به انجام برسانيد "آنها گفتند، "ما موافق هستيم." او گفت، "پس شما شهادت داده ايد و من هم همراه با شما شهادت می دهم."

۸۲ _ کسانی که اين (پيش بينی قرانی ) را تکذيب کنند افراد پليدی هستند.

۸۳ _ آيا آنها غير از دين خدا را می جويند، در حاليکه هر چه در آسمان ها و زمين است، خواسته و ناخواسته، به او تسليم شده اند و نزد او بازگردانده خواهند شد

۸۴ _ بگو، "ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شد و به آنچه بر ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب و بزرگان قبيله نازل شد و به آنچه به موسی، عيسی و پيامبران از جانب پروردگارشان داده شد ايمان داريم. ما هيچ فرقی بين هيچ يک از آنها نمی گذاريم. ما فقط به او تسليم هستيم."

۸۵ _ هر کس غير از تسليم، دين ديگری برای خود اختيار کند، از او پذيرفته نخواهد شد و در آخرت، با بازندگان خواهد بود.

۸۶ _ چرا خدا مردمی را که پس از ايمان آوردن کافر شدند هدايت کند و بعد از شاهد بودن بر حقانيت رسول و بعد از مدرک های محکمی که به آنان داده شده است خدا ستمکاران را هدايت نمی کند.

۸۷ _ اين افراد به لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم گرفتار شده اند.

۸۸ _ آنها تا ابد در آنجا می مانند؛ نه هرگز از عذابشان کم می شود و نه مهلتی خواهند يافت.

۸۹ _ به استثنای کسانی که بعد از آن توبه کنند و اصلاح شوند. خدا است عفو کننده، مهربان ترين.

۹۰ _ کسانی که پس از ايمان آوردن کافر شوند، سپس در کفر عميق تری فرو روند، توبه آنها پذيرفته نخواهد شد؛ آنها گمراهان واقعی هستند.

۹۱ _ کسانی که ايمان نياورند و کافر بميرند، کره زمينی پر از طلا از هيچ يک از آنها پذيرفته نخواهد شد، حتی اگر چنين فديه ای امکان پذير بود. آنها به مجازاتی دردناک دچار شده اند؛ آنها هيچ ياوری نخواهند داشت.

۹۲ _ شما نمی توانيد به درجه پرهيزکاری نائل شويد، مگر اينکه از اموالی که دوست داريد انفاق کنيد. آنچه انفاق کنيد، خدا کاملا ً از آن آگاه است.

۹۳ _ تمام غذاها برای بنی اسرائيل حلال بود، تا اينکه قوم اسرائيل قبل از نزول تورات بعضی از چيزها را بر خودشان حرام کردند. بگو، "تورات را بياوريد و آن را بخوانيد، اگر راست می گوييد."

۹۴ _ کسانی که بعد از اين به دروغ چيزی را حرام کنند و آن را به خدا نسبت دهند، حقيقتا ً ستمکار هستند.

۹۵ _ بگو، "خدا حقيقت را اعلام کرده است: بايد از دين ابراهيم پيروی کنيد_ يکتا پرستی. او هرگز مشرک نبود."

۹۶ _ مهم ترين عبادتگاهی که برای مردم بنا شد همان است که در بکه است؛ رهنمودی مبارک برای تمام مردم.

۹۷ _ در آن نشانه های روشنی است: جايگاه ابراهيم. هر کس به آنجا وارد شود با امنيت حق عبور دارد. مردم آن را به خدا بدهکار هستند که اعمال حج را در اين زيارتگاه بجا آورند، هنگامی که استطاعت آن را داشته باشند. و اما کسانی که ايمان ندارند، خدا از همه بی نياز است.

۹۸ _ بگو، "ای پيروان کتاب آسمانی، چرا اين آيات خدا را تکذيب می کنيد، در حاليکه خدا شاهد اعمال شماست"

۹۹ _ بگو، "ای پيروان کتاب آسمانی، چرا کسانی را که می خواهند ايمان بياورند از راه خدا باز می داريد و در پی تحريف آن هستيد، با اينکه شاهديد "خدا هرگز از اعمال شما غافل نيست.

۱۰۰_ ای کسانی که ايمان داريد، اگر از بعضی از کسانی که کتاب آسمانی دريافت کردند اطاعت کنيد، شما را بعد از ايمان آوردن به کافر بودن باز می گردانند.

۱۰۱_ چگونه می توانيد کافر شويد، هنگامی که اين آيات خدا برايتان خوانده شده و رسول او نزد شما آمده است هر کس به خدا متوسل شود به راه راست هدايت خواهد شد.

۱۰۲_ ای کسانی که ايمان داريد، خدا را در نظر داشته باشيد آنطور که بايد او را در نظر داشت و مبادا تسليم نشده بميريد.

۱۰۳_ بايد به ريسمان خدا متوسل شويد، همگی شما و فرقه فرقه نشويد. نعمت های خدا را بر خود به ياد آورديد_ شما قبلا ً دشمن يکديگر بوديد و او قلب هايتان را آشتی داد. به لطف او، با هم برادر شديد. شما لبه پرتگاه آتش بوديد و او شما را از آن نجات داد. خدا اينچنين آياتش را برای شما توضيح می دهد، باشد که هدايت شويد.

۱۰۴_ بگذاريد از شما جامعه ای باشند که به کارهای خير دعوت کنند، طرفدار پرهيزکاری باشند و بدی را منع نمايند. اين افراد برندگان هستند.

۱۰۵_ مانند کسانی نباشيد که فرقه فرقه شدند و اختلاف ايجاد کردند، علی رقم دلايل روشنی که به آنها داده شد. اين افراد به عذابی هولناک دچار شده اند.

۱۰۶_ روزی خواهد آمد که بعضی از چهره ها (از شادی ) می درخشند، در حاليکه چهره های ديگر (از بدبختی ) تيره هستند. و اما کسانی که چهره هايشان تيره است، از آنها سئوال خواهد شد، "آيا شما بعد از ايمان آوردن کافر نشديد بنابراين، بخاطر کفر خود رنج عذاب را بچشيد."

۱۰۷_ و اما آنان که چهره هايشان می درخشد، از رحمت خدا شادمان خواهند شد؛ آنها در آنجا جاودان می مانند.

۱۰۸_ اين ها آيات خداست؛ ما آنها را به حقيقت، بر تو می خوانيم. خدا هيچ گونه سختی برای مردم نمی خواهد.

۱۰۹_ هر چه در آسمان ها و هر چه در زمين است به خدا تعلق دارد و همه چيز تحت کنترل خدا است.

۱۱۰_ شما بهترين جامعه ای هستيد که تا کنون از ميان مردم برخاسته ايد: شما از پرهيزکاری طرفداری می کنيد و بدی را منع می نماييد و شما به خدا ايمان داريد. اگر پيروان کتاب آسمانی ايمان می آوردند، برايشان بهتر بود. بعضی از آنها ايمان دارند، اما اکثرشان ستمکار هستند.

۱۱۱_ آنها، هرگز نمی توانند بجز توهين به شما ضرری برسانند. اگر با شما بجنگند، رو بر می گردانند و فرار می کنند. آنها هرگز نمی توانند پيروز شوند.

۱۱۲_ هرگاه با آنها روبرو شويد بايد تحقير شوند، مگر اينکه به عهد خدا و همچنين پيمان صلحی که با شما بستند پايبند باشند. آنها به غضب خدا گرفتار شده اند و در نتيجه، به رسوايی محکوم هستند. اين بخاطر آن است که آيات خدا را تکذيب کردند و پيامبران را به ناحق کشتند. اين بخاطر آن است که نافرمانی کردند و از حد تجاوز نمودند.

۱۱۳_ همه آنها يکسان نيستند؛ در ميان پيروان کتاب آسمانی، کسانی هستند که پرهيزکارند. آنها در طول شب آيات خدا را می خوانند و سجده می کنند.

۱۱۴_ آنها به خدا و روز آخر ايمان دارند، از پرهيزکاری طرفداری می کنند و بدی را منع می نمايند و در انجام کارهای پرهيزگارانه می شتابند. اين افراد پرهيزگار هستند.

۱۱۵_ هر عمل نيکی انجام دهند بدون پاداش نخواهد بود. خدا به پرهيزگاران کاملا ً آگاه است.

۱۱۶_ کسانی که کافر شدند، هرگز نمی توانند با پول يا فرزندانشان در مقابل خدا کمک شوند. آنها گرفتار دوزخ شده اند، جايی که تا ابد می مانند.

۱۱۷_ مثال آنچه که در اين دنيا انجام دادند مانند باد شديدی است که به محصول مردمی که به نفس خويش ستم کرده اند اصابت کند و آن را از بين ببرد. خدا هرگز به آنها ستم نکرد؛ اين آنها هستند که به خودشان ستم کردند.

۱۱۸_ ای کسانی که ايمان داريد، با بيگانگانی که هرگز از آزار رساندن به شما دست بر نمی دارند دوست نشويد؛ آنها حتی آرزو دارند شما را در رنج و سختی ببينند. نفرت از دهانشان می بارد و آنچه در سينه پنهان می کنند بسيار بدتر است. ما اينچنين آيات را برايتان روشن می کنيم، اگر شما بفهميد.

۱۱۹_ اين شما هستيد که آنها را دوست داريد، در حاليکه آنها شما را دوست ندارند و شما به همه اين کتاب آسمانی ايمان داريد. هنگامی که شما را ملاقات می کنند می گويند، "ما ايمان داريم،" ولی همين که می روند، آنها از شدت خشمی که نسبت به شما دارند، انگشتان خود را می گزند. بگو، "در خشم خود بميريد." خدا از افکار درونی کاملا ً آگاه است.

۱۲۰_ هنگامی که خيری به شما برسد ناراحت می شوند و چون اتفاق بدی برايتان رخ دهد خوشحال می شوند. اگر صبورانه استقامت بورزيد و به پرهيزکاری ادامه دهيد، هرگز نقشه هايشان صدمه ای به شما نخواهد زد. خدا از آنچه انجام می دهند کاملا ً آگاه است.

۱۲۱_ بياد آور که تو (محمد) در ميان مردم خود بودی هنگامی که برای رفتن به جنگ جای مؤمنان را تعيين می کردی. خدا شنواست، دانای مطلق.

۱۲۲_ در ميان شما دو گروه نزديک بود شکست بخورند، ولی خدا مولايشان بود. مؤمنان بايد به خدا اعتماد داشته باشند.

۱۲۳_ خدا به شما در بدر، باوجود ضعفتان پيروزی عطا کرده است. بنابراين، خدا را در نظر داشته باشيد تا قدردانی خود را نشان دهيد.

۱۲۴_ تو به مؤمنان گفتی، "آيا اين کافی نيست که پروردگارتان با فرو فرستادن سه هزار فرشته، شما را حمايت می کند"

۱۲۵_ حقيقتا ً، اگر صبورانه مقاومت کنيد و به پرهيزکاری ادامه دهيد، سپس ناگهان به شما حمله کنند، پروردگارتان با پنج هزار فرشته تعليم ديده از شما پشتيبانی خواهد کرد.

۱۲۶_ خدا اينچنين شما را آگاه می کند، تا به شما مژده دهد و به قلب هايتان اطمينان بخشد. پيروزی فقط از جانب خدا می آيد، قادر متعال، حکيم ترين.

۱۲۷_ او اينچنين بعضی از کافران را نابود می کند، يا آنها را خنثی می نمايد؛ عاقبت آنها هميشه بازنده هستند.

۱۲۸_ اين به اختيار تو نيست؛ او ممکن است آنها را ببخشد يا ممکن است آنها را برای ستمکاری هايشان تنبيه کند.

۱۲۹_ هرچه در آسمان ها و زمين است از آن خدا است. او هر کس را بخواهد می بخشد و هر کس را بخواهد تنبيه می کند. خدا عفو کننده است، مهربان ترين.

۱۳۰_ ای کسانی که ايمان داريد، با گرفتن بهره روی بهره رباخواری نکنيد. خدا را در نظر داشته باشيد، تا موفق شويد.

۱۳۱_ آگاه باشيد از آتش دوزخی که در انتظار کافران است.

۱۳۲_ از خدا و رسول اطاعت کنيد، باشد که مورد رحمت قرار گيريد.

۱۳۳_ مشتاقانه بسوی آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن آسمان ها و زمين را در بر دارد بشتابيد؛ آن در انتظار پرهيزگاران است،

۱۳۴_ که در اوقات خوب و همچنين در اوقات بد انفاق می کنند. آنها خشم خود را فرو می برند و مردم را می بخشند. خدا انفاق کنندگان را دوست دارد.

۱۳۵_ اگر آنها به گناه آلوده شوند يا به نفس خود ستم کنند، خدا را بياد می آورند و برای گناهانشان طلب آمرزش می کنند_ و چه کسی جز خدا گناهان را می بخشد_ و آنها دانسته، در گناه اصرار نمی ورزند.

۱۳۶_ پاداش آنها آمرزشی است از جانب پروردگارشان و باغ هايی با نهرهای روان؛ آنها در آنجا جاودان می مانند. چه پاداش پر نعمتی برای کارکنان!

۱۳۷_ سوابق گذشته برای شما قرار داده شده است؛ در زمين سير کنيد و عاقبت کافران را ببينيد.

۱۳۸_ اين اعلامی است برای مردم و هدايت و تعاليم روشنگری است برای پرهيزگاران.

۱۳۹_ متزلزل نشويد و غمگين نباشيد، زيرا پيروزی نهايی از آن شماست، اگر مؤمن هستيد.

۱۴۰_ اگر شما سختی می کشيد، دشمن هم به همان اندازه سختی می کشد. ما روزهای پيروزی و شکست را در بين مردم تغيير می دهيم. خدا اينچنين مؤمنان حقيقی را مشخص می کند و بعضی از شما را به درجه شهادت می رساند. خدا بی عدالتی را دوست ندارد.

۱۴۱_ خدا اينچنين کسانی را که ايمان دارند محکم می کند و کافران را خوار می گرداند.

۱۴۲_ آيا انتظار داريد به بهشت وارد شويد بدون اينکه خدا کسانی را که در ميان شما کوشش می کنند مشخص کند و بدون اينکه کسانی را که صبور هستند مشخص نمايد

۱۴۳_ شما آرزوی مرگ می کرديد، قبل از آنکه اجبارا ً با آن روبرو شويد. اکنون با آن روبرو شده ايد، درست مقابل چشم هايتان.

۱۴۴_ محمد بيش از رسولی مانند رسولان قبل از او نبود. اگر او بميرد يا کشته شود، آيا شما به عقب باز می گرديد هر کس به روال گذشته باز گردد، کوچکترين صدمه ای به خدا نمی زند. خدا به سپاسگزاران پاداش می دهد.

۱۴۵_ هيچ کس نميرد مگر به اجازه خدا، در زمانی که از قبل معين شده است. هر کس به دنبال متاع بيهوده اين دنيا باشد، ما از آن به او می دهيم و هر کس در جستجوی پاداش آخرت باشد، او را در آنجا مورد رحمت قرار می دهيم. ما به سپاسگزاران پاداش می دهيم.

۱۴۶_ چه بسيار که همراه پيامبر افرادی خداپرست جنگيدند، بدون اينکه در راه خدا تحت هيچ فشاری متزلزل شوند مردد و دلسرد. خدا صابران را دوست دارد.

۱۴۷_ تنها سخنشان اين بود، "پروردگار ما، گناهان ما و ستمکاری های ما را ببخش، ما را ثابت قدم بدار و ما را بر کافران پيروز گردان.

۱۴۸_ در نتيجه، خدا پاداش اين دنيا و پاداش بهتری در آخرت به آنها عطا کرد. خدا نيکو کاران را دوست دارد.

۱۴۹_ ای کسانی که ايمان داريد، اگر از کسانی که ايمان ندارند اطاعت کنيد، شما را به روال گذشته باز می گردانند، که عاقبت بازنده خواهيد بود.

۱۵۰_ فقط خدا مولا و سرور شماست و او بهترين حامی است.

۱۵۱_ ما در قلب کسانی که ايمان نياوردند وحشت می اندازيم، زيرا آنها در کنار خدا معبودانی بی قدرت قرار می دهند. سرنوشت آنها دوزخ است؛ چه مکان بدی برای ستمکاران!

۱۵۲_ خدا به وعده خود به شما وفا کرده است و شما با اجازه او آنها را شکست داديد. اما بعد متزلزل شديد، در بين خودتان مجادله کرديد و بعد از اينکه او (پيروزی ) چيزی که آرزو داشتيد به شما نشان داد نافرمانی کرديد. اما بعد از آن بعضی از شما سرگرم غنايم اين دنيا شديد، در حاليکه عده ديگر حقيقتا ً نگران آخرت بودند. سپس او شما را از آنها منحرف کرد تا شما را امتحان کند. او شما را بخشيد. خدا باران موهبت خويش را بر مؤمنان فرو می فرستد.

۱۵۳_ بياد آوريد که شما (در پی غنايم جنگی ) چنان شتافتيدکه به هيچ کس توجه نکرديد، حتی هنگامی که رسول شما را از پشت سر صدا می کرد. در نتيجه، او مصيبتی را بجای مصيبت ديگر قرار داد، تا برای آنچه از دست داده بوديد غصه نخوريد، يا برای سختی هايی که کشيده بوديد رنج نبريد. خدا از تمام اعمالتان آگاه است.

۱۵۴_ پس از آن عقب نشينی، او شما را به خواب آرام بخشی فرو برد که بعضی از شما را تسکين داد. عده ديگری در ميان شما خودخواهانه نگران خودشان بودند. آنها درباره خدا افکاری در سر می پروراندند که درست نبود_ همان افکاری که در زمان جاهليت در سر می پروراندند. بنابراين، آنها گفتند؛ "آيا چيزی به اختيار ما هست" بگو، "همه چيز به اختيار خدا است." آنها در درون خود چيزی را پنهان کردند که به تو اظهار نکردند. آنها گفتند، "اگر به اختيار ما بود، هيچ يک از ما در اين نبرد کشته نمی شد." بگو، "اگر شما در خانه های خود می مانديد، کسانی که قرار بود کشته شوند به بستر مرگ خود می خزيدند." خدا اينچنين شما را امتحان می کند تا اعتقادات واقعی شما را آشکار سازد و آنچه را در قلب شماست بيازمايد. خدا از افکار درونی کاملا ً آگاه است.

۱۵۵_ مطمئنا ً، کسانی که در ميان شما در آن روزی که دو سپاه با هم برخورد کردند روی گردانيدند، فريب شيطان را خوردند. اين نشانگر بعضی از اعمالی (پليد) بود که مرتکب شده بودند. خدا آنها را بخشيد. خدا عفو کننده است، با گذشت.

۱۵۶_ ای کسانی که ايمان داريد، مانند افرادی نباشيد که کافر شدند و درباره قوم خود که سفر کردند يا برای جنگ مجهز شدند، گفتند، "اگر آنها با ما می ماندند، نمی مردند يا کشته نمی شدند." خدا اين را مايه اندوهی در قلبشان قرار می دهد. زندگی و مرگ تحت کنترل خدا است. خدا ببر همه اعمالتان بيناست.

۱۵۷_ چه در راه خدا کشته شويد چه بميريد، آمرزش و رحمت از جانب خدا بسيار بهتر است از آنچه که جمع می کنند.

۱۵۸_ چه بميريد و يا کشته شويد، نزد خدا احضار خواهيد شد.

۱۵۹_ از رحمت خدا بود که تو نسبت به آنها دلسوز شدی. اگر خشن و سنگدل بودی، آنها تو را ترک کرده بودند. بنابراين، آنها را ببخش و برايشان آمرزش بخواه و با آنها مشورت کن. هنگامی که تصميمی می گيری، نقشه خود را انجام بده و به خدا توکل کن. خدا کسانی را که به او اعتماد می کنند دوست دارد.

۱۶۰_ اگر خدا شما را حمايت کند، کسی نمی تواند شما را شکست دهد. و اگر او شما را ترک کند، چه کسی می تواند از شما پشتيبانی کند مؤمنان بايد به خدا اعتماد داشته باشند.

۱۶۱_ حتی پيامبر نمی تواند بيش از حق خود از غنائم جنگی بردارد. هر کس بيش از حق خود سهمی بردارد در روز رستاخيز بايد برای آن حساب پس دهد. آن هنگامی است که به هر نفسی هر چه که کسب کرده است پرداخت می شود، بدون کوچکترين بی عدالتی.

۱۶۲_ آيا کسی که در پی خشنودی خدا است مانند کسی است که به خشم خدا دچار می شود و سرنوشت او دوزخ است، بدترين مکان

۱۶۳_ آنها مسلما ً نزد خدا درجات متفاوتی دارند. خدا بر تمام اعمالشان بيناست.

۱۶۴_ خدا مؤمنان را با برگزيدن رسولی از ميان خودشان مورد رحمت قرار داده است، تا آياتش را برايشان بخواند و آنها را خالص کند و کتاب آسمانی و حکمت به آنها بياموزد. قبل از اين، آنها کاملا ً گمراه شده بودند.

۱۶۵_ اکنون که با يک عقب نشينی ضربه خورده ايد و با اينکه خودتان دو برابر (به دشمن خود) ضربه زديد، شما گفتيد، "چرا اين اتفاق برای ما رخ داد" بگو، "اين نتيجه کارهای خود شماست." خدا است قادر مطلق.

۱۶۶_ در آن روزی که دو سپاه با هم برخورد کردند، مصيبتی که بر شما وارد شد بر طبق خواست خدا و برای مشخص کردن مؤمنان بود.

۱۶۷_ و برای برملا شدن منافقانی که به آنها گفته شد، "بياييد در راه خدا بجنگيد، يا همکاری کنيد." آنها گفتند، "اگر می دانستيم چطور بجنگيم، به شما می پيوستيم." آنها به کفر نزديکتر بودند تا به ايمان. آنها به زبان خود چيزی گفتند که در قلبشان نبود. خدا آنچه را پنهان می کنند می داند.

۱۶۸_ آنها همچنانکه عقب نشسته بودند، درباره قوم خود گفتند، "اگر آنها از ما اطاعت کرده بودند، کشته نمی شدند." بگو، "بنابراين از مرگ خود جلوگيری کنيد، اگر راست می گوييد."

۱۶۹_ فکر نکنيد کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده اند؛ آنها نزد پروردگارشان زنده هستند و از روزی های او لذت می برند.

۱۷۰_ آنها در موهبت خدا شادمان هستند و برای همرزمان خود که با آنها نمردند خبرهای خوبی دارند، که آنها نه از چيزی بترسند و نه غمی خواهند داشت.

۱۷۱_ آنها مژده ها از رحمت و موهبت خدا دارند و اينکه خدا هرگز پاداش مؤمنان را ضايع نمی کند.

۱۷۲_ برای کسانی که به دعوت خدا و رسول پاسخ می دهند، علی رقم اذيت و آزاری که متحمل می شوند و به اعمال نيک خود ادامه می دهند و زندگی پرهيزگارانه ای را در پيش می گيرند، پاداشی است عظيم.

۱۷۳_ هنگامی که مردم به آنها می گويند، "مردم عليه شما مجهز شده اند؛ بايد از آنها بترسيد، "اين فقط ايمانشان را محکم تر می کند و می گويند، "خدا برای ما کافی است؛ او بهترين محافظ است."

۱۷۴_ آنها سزاوار نعمات و موهبت خدا شده اند. هرگز آسيبی به آنها نمی رسد، زيرا آنان رضايت خدا را بدست آورده اند. خدا صاحب موهبت بی نهايت است.

۱۷۵_ اين روش شيطان است که به تدريج ترس را به ياران خود القا، کند. از آنها نترسيد و در عوض از من بترسيد، اگر مؤمن هستيد.

۱۷۶_ برای کسانی که بسوی کفر می شتابند غمگين نباش. آنها هرگز کوچکترين صدمه ای به خدا نمی زنند. در عوض، خدا خواسته است که آنها هيچ سهمی در آخرت نداشته باشند. آنها به عذابی هولناک دچار شده اند.

۱۷۷_ کسانی که کفر را به جای ايمان انتخاب می کنند، کوچکترين صدمه ای به خدا نمی رسانند؛ آنها به مجازاتی دردناک دچار شده اند.

۱۷۸_ مبادا کافران تصور کنند که ما آنها را سوق می دهيم به نفع آنهاست. ما فقط آنها را سوق می دهيم تا گناهکاريشان را تائيد کنيم. آنها به عذابی خوار کننده دچار شده اند.

۱۷۹_ خدا شما مؤمنان را همانطور که هستيد رها نمی کند، بدون اينکه بد را از خوب مشخص نمايد. و خدا شما را از آينده مطلع نمی سازد، اما خدا چنين علمی را از بين رسولانش به هر کسی که انتخاب کند، عطا می نمايد. بنابراين، به خدا و رسولان او ايمان بيآوريد. اگر ايمان بياوريد و زندگی پرهيزگارانه ای را در پيش بگيريد، پاداشی عظيم دريافت می کنيد.

۱۸۰_ مبادا کسانی که روزی های خدا را نگاه می دارند و ذخيره می کنند تصور کنند که به نفع آنهاست؛ آن به ضرر آنهاست. زيرا آنها در روز قيامت، اندوخته های خود را به دور گردنشان حمل خواهند کرد. خدا وارث نهايی آسمان ها و زمين است. خدا از تمام اعمالتان کاملا ً آگاه است.

۱۸۱_ خدا سخنان آنها را شنيده است که گفتند، "خدا فقير است، در حاليکه ما غنی هستيم." ما تمام سخنانشان را ضبط خواهيم کرد، همانطور که کشتن غير عادلانه پيامبران را ضبط کرديم و خواهيم گفت، "ازعذاب دوزخ رنج ببريد.

۱۸۲_ "اين نتيجه اعمال خود شما است." خدا هرگز نسبت به مردم بی عدالتی نمی کند.

۱۸۳_ اين آنها هستند که گفتند، "خدا با ما عهدی بسته است که هيچ رسولی را باور نکنيم، مگر اينکه او يک قربانی ارائه دهد که طعمه آتش شود." بگو، "رسولان قبل از من با مدرک های روشن و آنچه اکنون در خواست کرديد نزد شما آمده اند. پس چرا آنها را کشتيد، اگر راست می گوييد"

۱۸۴_ اگر تو را تکذيب می کنند، رسولان قبل از تو نيز تکذيب شده اند، با وجود اينکه آنها اثبات، زبور و کتاب آسمانی روشنگر آوردند.

۱۸۵_ هر شخصی طعم مرگ را می چشد، سپس شما پاداش خود را در روز رستاخيز دريافت می کنيد. هر کس با فاصله بسيار کمی، دوزخ را پشت سر گذارد و به بهشت وارد شود، به پيروزی عظيمی نائل شده است. زندگی اين دنيا خواب و خيالی بيش نيست.

۱۸۶_ يقينا ً شما با پول و جان خود امتحان خواهيد شد و از کسانی که کتاب آسمانی دريافت کردند و از مشرکان توهين بسيار خواهيد شنيد. اگر صبورانه ثابت قدم باشيد و زندگی پرهيزگارانه ای را در پيش بگيريد، اين قدرت ايمانتان را ثابت خواهد کرد.

۱۸۷_ خدا از کسانی که کتاب آسمانی دريافت کردند پيمان گرفت که: "شما بايد آن را به مردم اعلام کنيد و هرگز آن را پنهان نکنيد." اما آنها آن را پشت سر گذاشتند و ناديده گرفتند و آن را برای بهايی ناچيز معامله کردند. چه معامله بدی.

۱۸۸_ کسانی که برای اعمالشان به خود می بالند و می خواهند برای کاری که واقعا ً انجام نداده اند حمد و ستايش شوند، فکر نکنند که می توانند از مجازات رهايی يابند. آنها به عذابی دردناک دچار شده اند.

۱۸۹_ فرمانروايی آسمان ها و زمين به خدا تعلق دارد. خداست قادر مطلق.

۱۹۰_ در خلقت آسمان ها و زمين و گردش شب و روز، نشانه هايی است برای خردمندان.

۱۹۱_ آنها در حال ايستاده، نشسته و به پهلو افتاده به ياد خدا هستند و بر آفرينش آسمان ها و زمين می انديشند: "پروردگار ما، تو همه اين ها را بيهوده خلق نکردی. تجليل تو را. ما را از عذاب دوزخ نجات ده.

۱۹۲_ "پروردگار ما، هر کس را تو به دوزخ محکوم کنی، کسانی هستند که تو آنها را ترک کرده ای. چنين ستمکارانی هيچ ياوری ندارند.

۱۹۳_ "پروردگار ما، ما شنيده ايم که منادی به ايمان ندا می دهد و اعلام می کند: "به پروردگارتان ايمان بياوريد، "و ما ايمان آورده ايم. پروردگار ما، ستمکاری های ما را ببخش، گناهانمان را بيامرز و بگذار بعنوان مؤمنان پرهيزکار بميريم.

۱۹۴_ "پروردگار ما، آن نعماتی را که از طريق رسولانت به ما وعده دادی بر ما بباران و در روز قيامت ما را ترک نکن. تو هرگز وعده ای را نمی شکنی."

۱۹۵_ پروردگارشان به آنها پاسخ داد: "من هرگز در پاداش دادن به کارکنان در ميان شما برای هر کاری که می کنيد کوتاهی نمی کنم، چه مذکر باشيد چه مؤنث_ شما با يکديگر برابر هستيد. بنابراين، کسانی که مهاجرت می کنند و از خانه هايشان رانده می شوند و بخاطر من مورد اذيت و آزار قرار می گيرند و می جنگند و کشته می شوند، مطمئنا ً من گناهانشان را خواهم بخشيد و آنها را به باغهايی با نهرهای روان وارد خواهم کرد." چنين است پاداش خدا. پاداش نهايی نزد خدا است.

۱۹۶_ تحت تأثير موفقيت ظاهری کافران قرار نگير.

۱۹۷_ آنها فقط موقتا ً لذت می برند، سپس سرانجامشان دوزخ است؛ چه سرنوشت بدی !

۱۹۸_ و اما کسانی که پروردگارشان را در نظر دارند، سزاوار باغ هايی با نهرهای روان شده اند؛ آنها جاودان در آن می مانند. چنين است مکانی که خدا به آنها داده است. آنچه نزد خدا است برای پرهيزگاران به مراتب بهتر است.

۱۹۹_ مطمئنا ً، بعضی از پيروان کتاب های آسمانی قبلی به خدا و آنچه بر شما نازل شد و به آنچه بر آنها نازل شد ايمان دارند. آنها به هيبت و حرمت خدا ارج می نهند و هرگز آيات خدا را برای بهايی ناچيز معامله نمی کنند. ايشان پاداش خود را از پروردگارشان دريافت خواهند کرد. خدا در حسابرسی بسيار با کفايت است.

۲۰۰_ ای کسانی که ايمان داريد، صبور باشيد، استقامت بخرج دهيد، متحد باشيد و خدا را در نظر داشته باشيد، باشد که موفق شويد.

***************************************************************

سوره ۴ : زنان ( الِنساء )

به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين

۱ _ ای مردم، پروردگارتان را در نظر داشته باشيد؛ يکتايی که شما را از يک تن آفريد و از آن زوجش را خلق کرد، سپس از آن دو، مردان و زنان بسياری را کثرت بخشيد. به خدا توجه کنيد، کسی که به او سوگند ياد می کنيد و به والدين توجه نماييد. خدا مراقب شما است.

۲ _ اموال يتيمان را که حق آنهاست به آنها تحويل دهيد. بد را جايگزين خوب نکنيد و اموالشان را با مخلوط کردن با اموال خود مصرف ننماييد. اين بی عدالتی بزرگی خواهد بود.

۳ _ اگر ديديد به صلاح يتيمان است، می توانيد با مادرانشان ازدواج کنيد_ می توانيد با دو، سه، يا چهار ازدواج کنيد. اگر بيم آن داريد که به عدالت رفتار نکنيد، پس بايد فقط با يکی، يا آنچه از قبل داريد قانع باشيد. ضمنا ً، شما به اين ترتيب از مشکلات مالی دوری می کنيد.

۴ _ شما بايد مهريه زنان را منصفانه به آنها بدهيد. اگر آنها به ميل خويش از چيزی بگذرند، پس می توانيد آن را قبول کنيد؛ آن حق شماست.

۵ _ به يتيمانی که به بلوغ فکری نرسيده اند، اموالشان را که خدا به عنوان قيم به شما سپرده است ندهيد. از آن، احتياجات و پوشاکشان را تهيه کنيد و با مهربانی با آنها رفتار نماييد.

۶ _ يتيمان را هنگامی که به بلوغ جسمی برسند امتحان کنيد. همينکه تشخيص داديد که به اندازه کافی به بلوغ فکری رسيدند، اموالشان را به آنها بدهيد. با ولخرجی آن را به سرعت مصرف نکنيد، قبل از اينکه بزرگ شوند. قيم ثروتمند نبايد مزدی بگيرد، ولی قيم تهيدست می تواند مزدی منصفانه بگيرد. هنگامی که اموالشان را به آنها می دهيد، بايد شاهدانی داشته باشيد. خدا بعنوان حسابرس کافی است.

۷ _ مردان از آنچه والدين و خويشاوندان باقی می گذارند سهمی می برند، زنان هم از آنچه والدين و خويشاوندان باقی می گذارند سهمی می گيرند. ارثيه چه کم باشد و چه زياد، (زنان بايد) سهمی معين بگيرند.

۸ _ هنگام تقسيم کردن ارثيه، اگر خويشاوندان، يتيمان و اشخاص نيازمند، حضور دارند، از آن به آنها بدهيد و با آنان با مهربانی رفتار کنيد.

۹ _ کسانی که برای فرزندان خودشان نگران هستند، که آگر آنها را بعد از خود باقی گذارند، بايد خدا را در نظر داشته باشند و منصفانه رفتار کنند.

۱۰ _ آنان که اموال يتيمان را به ناحق مصرف می کنند، آتش در شکم هايشان فرو می برند و در دوزخ رنج خواهند برد.

۱۱ _ خدا به نفع فرزندانتان وصيتی مقرر می کند؛ مذکر دو برابر مؤنث سهم می برد. اگر ورثه فقط زنان و بيش از دو نفر باشند، دوسوم ارثيه را سهم می برند. اگر فقط يک دختر باقی مانده باشد، به او يک دوم می رسد. پدر و مادر متوفی هر کدام يک ششم ارث می برند. چنانچه متوفی فرزندی باقی گذاشته باشد. اگر فرزندی باقی گذاشته باشد و پدر و مادر تنها ورثه او باشند، به مادر يک سوم می رسد. اگر او خواهران و برادرانی داشته باشد، در اينصورت به مادر يک ششم می رسد. تمام اين ها بعد از انجام هر وصيتی است که متوفی به جا گذارده است و بعد از پرداخت تمام بدهکاری ها. در مورد والدين و فرزندانتان، شما نمی دانيد کداميک از آنها برايتان واقعاُ بهتر و مفيدتر هستند. اين قانون خدا است. خدا دانای مطلق است، حکيم ترين.

۱۲ _ نصف آنچه زنان شما باقی گذارند به شما می رسد، چنانچه فرزندی نداشته باشند. اگر فرزندی داشته باشند، يک چهارم از آنچه به جا می گذارند به شما می رسد. تمام اين ها، بعد از انجام هر وصيتی است که باقی گذاشته بودند و بعد از پراخت تمام بدهکاری ها. آنها يک چهام از آنچه شما باقی می گذاريد می گيرند، چنانچه شما فرزندی نداشته باشيد. اگر فرزندی داشته باشيد، يک هشتم ارثی که باقی گذاشته ايد به آنها می رسد. تمام اين ها بعد از انجام هر وصيتی تسن که شما باقی گذاشته بوديد و بعد از پرداخت تمام بدهکاری ها. اگر متوفی مرد يا زن تنهايی بود و دو خواهر يا برادر باقی بگذارد، چه مذکر چه مؤنث، هر يک از آنها يک ششم ارث می برند. اگر خواهران و برادران بيشتری باشند، پس سهم آنها بطور مساوی يک سوم ارثيه است. تمام اين ها، بعد از انجام هر وصيتی است و بعد از پرداخت تمام بدهی ها، تا به هيچ کس ضرری نرسد. اين وصيتی است که خدا مقرر کرده است. خدا است دانای مطلق، با گذشت.

۱۳ _ اين ها قوانين خدا است. کسانی که از خدا و رسولش اطاعت کنند، او آنها را به باغهايی با نهرهای روان وارد خواهد کرد، که در آنجا جاودان بمانند. اين است بزرگترين پيروزی.

۱۴_ و اما کسی که از خدا و رسولش اطاعت نکند و از حدود قوانين او پا فراتر نهد، او را به دوزخ وارد خواهد کرد، جايی که تا ابد بماند. او به مجازات شرم آوری دچار شده است.

۱۵ _ در ميان زنان شما کسانی که مرتکب زنا می شوند، بايد از بين خودتان چهار شاهد عليه آنها داشته باشيد. اگر شهادت دهند، پس چنين زنانی را در خانه هايشان نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد، يا تا اينکه خدا راه خروجی برايشان پديد آورد.

۱۶ _ زوجی که زنا می کنند بايد تنبيه شوند. اگر آنها توبه کنند و خود را اصلاح نمايند، آنها را به حال خود بگذاريد. خداست آمرزنده، مهربان ترين.

۱۷ _ توبه کسانی را خدا می پذيرد که از روی نادانی مرتکب گناه می شوند، سپس بلافاصله بعد از آن توبه می کنند. خدا آنها را می بخشد. خداست دانای مطلق، حکيم ترين.

۱۸ _ توبه کسانی پذيرفته نمی شود که تا دم مرگ گناه می کنند، سپس می گويند، "اکنون توبه می کنم. "و نه از کسانی پذيرفته می شود که کافر بميرند. ما برای اين افراد مجازاتی دردناک آماده کرده ايم.

۱۹ _ ای کسانی که ايمان داريد، برای شما حلال نيست از آنچه زنانتان باقی بگذارند، بر خلاف ميلشان به ارث ببريد. آنان را مجبور نکنيد تا از چيزی که به آنها داده بوديد چشم پوشی کنند، مگر اينکه ثابت شود مرتکب زنا شدند. بايد با آنان خوشرفتاری کنيد. اگر آنها را دوست نداريد، ممکن است چيزی را دوست نداشته باشيد که خدا خير بسياری در آن نهاده است.

۲۰ _ اگر بخواهيد به جای همسر فعلی خود با زن ديگری ازدواج کنيد و به هر يک از آنها مال فراوانی بخشيده بوديد، چيزی را که به او داديد پس نگيريد. آيا با فريب، بدجنسی و گناه آن را پس می گيريد

۲۱ _ چگونه می توانيد آن را پس بگيريد، بعد از اينکه محرم يکديگر بوديد و آنها از شما پيمانی محکم گرفته بودند

۲۲ _ با زنانی که قبلا ً همسر پدرانتان بودند ازدواج نکنيد_ به استثنای ازدواج های موجود که نبايد بهم بخورد_ زيرا آن گناهی است بزرگ و عملی است قبيح.

۲۳ _ برای شما حرام است (ازدواج با) مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، عمه هايتان، خاله هايتان، دختران برادرانتان، دختران خواهرانتان، دايه هايتان، خواهران شيری تان، مادران زنانتان و دختران زنانتان که با آنها عمل زناشويی انجام داده ايد- اگر عمل زناشويی انجام نشده، است شما می توانيد با آن دختر ازدواج کنيد. و نيز زنانی که با پسران تنی شما ازدواج کرده بودند بر شما حرام شده اند. همچنين، با دو خواهر در يک زمان ازدواج نکنيد_ ولی ازدواج های موجود را بهم نزنيد. خداست عفو کننده، مهربان ترين.

۲۴ _ و نيز زنان شوهردار بر شما حرام شده اند، مگر اينکه از دست شوهران کافرشان که با شما در جنگ هستند فرار کنند. اين ها احکام خداست بر شما. با هر گروه ديگری به شما اجازه ازدواج داده شده است، به شرط اينکه مهريه آنها را بپردازيد. اصول اخلاقی خود را با زنا نکردن حفظ کنيد. بنابراين، از ميان آنها به هر کدام که علاقه داريد، بايد مهريه مقرر شده آنان را بپردازيد. اشتباهی مرتکب نمی شويداگر با موافقت طرفين مهريه را به هر ميزانی تنظيم کنيد. خداست دانای مطلق، حکيم ترين.

۲۵ _ در ميان شما کسانی که استطاعت ازدواج با زنان مؤمن آزاد را ندارند، می توانند با زنان مؤمن برده ازدواج کنند. خدا ايمان شما را از همه بهتر می داند و شما تا جايی که ايمان مطرح است با يکديگر برابر هستيد. قبل از ازدواج با آنان از سرپرست آنها اجازه بگيريد و مهريه آنان را منصفانه بپردازيد. آنها با زنا نکردن، يا معشوقه پنهانی نداشتن، بايد اصول اخلاقی را رعايت کنند. هنگامی که از طريق ازدواج آزاد شدند، اگر زنا کنند، تنبيه آنها نصف تنبيه زنان آزاد است. برای کسانی که نمی توانند صبر کنند، ازدواج با برده آخرين راه حل است. صبر کردن برای شما بهتر است. خداست عفو کننده، مهربان ترين.

۲۶ _ خدا می خواهد چيزهايی را برای شما توضيح دهد و از طريق مواردی که در گذشته بعنوان درس عبرتی ارائه شده شما را هدايت نمايد و شما را ببخشد. خداست دانای مطلق، حکيم ترين.

۲۷ _ خدا می خواهد شما را ببخشد، در حاليکه کسانی که در پی شهوات خود هستند آرزو دارند تا شما منحرف شويد، انحرافی شديد.

۲۸ _ خدا می خواهد بار شما را سبک کند، زيرا انسان ضعيف آفريده شده است.

۲۹ _ ای کسانی که ايمان داريد، اموال يکديگر را به ناحق نخوريد_ فقط معاملاتی مجاز است که با رضايت طرفين انجام شود. شما نبايد خودتان را بکشيد. خدا نسبت به شما مهربان است.

۳۰ _ هر کسی که عمدا ً و با سوء نيت مرتکب اين جرم ها شود، ما او را به دوزخ محکوم خواهيم کرد. اين کار برای خدا آسان است.

۳۱ _ اگر شما از گناهان کبيره، که برايتان حرام شده است اجتناب کنيد، ما از گناهانتان می گذريم و شما را با ورودی محترمانه می پذيريم.

۳۲ _ شما به خصوصياتی که خدا به هر يک از شما عطا کرده است حسرت نخوريد؛ مردان از خصوصياتی خاص بهره مند هستند و زنان از خصوصياتی خاص بهره ور. شما می توانيد از خدا در خواست کنيد تا موهبت خويش را بر شما بباراند. خدا کاملا ً از همه چيز آگاه است.

۳۳ _ ما برای هر يک از شما، از ميراثی که والدين و خويشاوندان باقی گذاشتند سهميه هايی تعيين کرده ايم. همچنين به کسانی که از طريق ازدواج با شما خويشاوند شدند، حق سهميه آنان را بدهيد. خدا بر همه چيز شاهد است.

۳۴ _ مردان مسئول زنان ساخته شده اند و خدا به آنان خصوصياتی خاص عطا کرده و آنها را نان آور قرار داده است. زنان پرهيزگار با خوشرويی اين نظم را می پذيرند، زيرا اين فرمان خداست و در غياب شوهرانشان آبرو و حيثيت آنها را حفظ می کنند. اگر به تجربه پی برديد که زنان سرکشی می کنند، اول با آنها صحبت کنيد، سپس (می توانيد انگيزه های منفی به کار بريد مانند) از آنها در بستر دوری کنيد، بعد می توانيد ( بعنوان آخرين چاره) آنها را بزنيد. اگر از شما اطاعت کنند، شما اجازه نداريد عليه آنها ستم کنيد. خدا ست تعالی، بلند مرتبه.

۳۵ _ اگر زوجی از جدايی بترسند، داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن تعيين کنيد؛ اگر تصميم به آشتی بگيرند، خدا به آنها کمک خواهد کرد تا به يکديگر باز گردند. خداست دانای مطلق، آگاه.

۳۶ _ شما بايد فقط خدا را بپرستيد_ هيچ چيزی را با او شرگت ندهيد. بايد والدين، خويشاوندان، يتيمان، فقرا، همسايه خويشاوند، همسايه بيگانه، همکار نزديک، مسافر غريب و خدمتکارانتان را در نظر داشته باشيد. خدا متظاهر متکبر را دوست ندارد.

۳۷ _ کسانی که خسيس هستند، مردم را به خساست تشويق می کنند و آنچه را که خدااز نعمت هايش به آنها عطا کرده پنهان می دارند. ما برای کافران مجازاتی خوار کننده آماده کرده ايم.

۳۸ _ آنها پول را فقط برای خودنمايی می بخشند، در حاليکه به خدا و روز آخر ايمان ندارند. اگر همزاد کسی شيطان باشد، آن بدترين همزاد است.

۳۹ _ چرا به خدا و روز آخر ايمان نمی آورند و از روزی هايی که خدا به آنها داده است نمی بخشند خدا کاملا ً از آنها آگاه است.

۴۰ _ خدا به اندازه وزن اتمی بی عدالتی نمی کند. بلکه بر عکس، او پاداش اعمال پرهيزگارانه را چندين برابر می دهد و از جانب خود اجری عظيم عطا می کند.

۴۱ _ بنابراين، هنگامی که روز (قضاوت) بيايد، از هر جامعه ای شاهدی بخوانيم و تو (رسول) در ميان اين مردم بعنوان شاهد خواهی بود.

۴۲ _ در آن روز، کسانی که کافر شدند و از رسول اطاعت نکردند آرزو خواهند کرد که ای کاش با خاک يکسان بودند؛ آنها قادر نخواهند بود هيچ سخنی را از خدا پنهان کنند.

۴۳ _ ای کسانی که ايمان داريد، در حال مستی و خماری، نماز را نخوانيد تا بدانيد که چه می گوييد. و نه بعد از ارضای جنسی تا اينکه حمام کنيد، مگر اينکه در راه سفر باشيد؛ اگر بيمار يا در حال سفر هستيد يا ادرار، يا مدفوع (همچنين گاز معده) دست داد، يا با زنان تماس (جنسی ) داشتيد و آب نيافتيد، تيمم کنيد (وضوی خشک) بدين ترتيب که دست هايتان را به خاک خشک تميز بزنيد، سپس با آن صورت و دست های خود را مسح بکشيد. خداست توبه پذير، عفو کننده.

۴۴ _ آيا توجه کرده ای به کسانی که قسمتی از کتاب آسمانی را دريافت کردند و چگونه گمراهی را انتخاب می کنند و آرزو دارند که شما هم گمراه شويد

۴۵ _ خدا از همه بهتر می داند که چه کسانی دشمنان شما هستند. خدا تنها مولا و سرور است. فقط خدا تنها پشتيبان است.

۴۶ _ در ميان کسانی که يهودی هستند، بعضی ها کلمات را دور از حقيقت تحريف می کنند و می گويند، "ما می شنويم ولی اطاعت نمی کنيم،" و "گوش ها برای سخنان تو ناشنوا ست،" و "راعنا (چوبان ما باش)،" آنها زبان خود را طوری می چرخانند تا دين را مسخره کنند. اگر گفته بودند، "می شنويم و اطاعت می کنيم" و "ما تو را می شنويم،" و "انظرنا (مراقب ما باش)،" برايشان بهتر و پرهيزگارانه تر می بود. در عوض، آنها بخاطر کفرشان به لعنت خدا گرفتار شدند. در نتيجه، اکثرشان نمی توانند ايمان بياورند.

۴۷ _ ای کسانی که کتاب آسمانی دريافت کرديد، به آنچه در اين نازل می کنيم ايمان آوريد، که تصديق کننده چيزی است که شما داريد، قبل از آنکه بعضی از چهره ها را به دور تبعيد کنيم، يا آنها را مانند لعنت شدگانی که حرمت سبت را نگاه نداشتند محکوم نماييم، فرمان خدا انجام شده است.

۴۸ _ خدا شرک را نمی بخشد، ولی گناهان کوچک تر را برای هر کس که بخواهد می بخشد. هر کس در کنار خدا معبودانی قرار دهد، مرتکب گناهی عظيم شده است.

۴۹ _ آيا به کسانی که خودشان را بالا می برند توجه کرده ای درحاليکه، خداست که هر کس را که بخواهد بالا می برد، بدون کوچک ترين بی عدالتی.

۵۰ _ ببين چطور درباره خدا دروغ می سازند؛ اين چه گناه کبيری است!

۵۱ _ آيا توجه کره ای به کسانی که قسمتی از کتاب آسمانی را دريافت کردند و اينکه چگونه به شرک و اعتقادات غلط ايمان دارند؛ سپس می گويند، "کافران بهتر از ايمان آورندگان هدايت شده اند!"

۵۲ _ اين آنها هستند که به لعنت خدا دچار شدند و هر کس را خدا محکوم کند، تو برای او فريادرسی نخواهی يافت.

۵۳ _ آيا آنها از سلطنت سهمی دارند اگر داشتند، به اندازه ارزنی هم به مردم نمی دادند.

۵۴ _ آيا به آن مردم حسادت می کنند چون خدا باران رحمتش را بر آنها فرستاده است ما به خانواده ابراهيم کتاب آسمانی و حکمت داده ايم؛ ما به آنها اختياری عظيم عطا کرديم.

۵۵ _ بعضی از آنها به آن ايمان آوردند و بعضی از آنها از آن برگشتند؛ دوزخ، تنها مجازات به حق اين افراد است.

۵۶ _ مطمئنا ً، کسانی که به آيات ما ايمان ندارند، ما آنها را به آتش دوزخ محکوم خواهيم کرد. هر گاه پوست آنها بسوزد، پوست جديدی به آنها خواهيم داد. بنابراين، آنها مدام زجر خواهند کشيد. خدا است قادر متعال، حکيم ترين.

۵۷ _ و اما کسانی که ايمان دارند و زندگی پرهيزگارانه ای را در پيش می گيرند، ما آنها را به باغ هايی با نهرهای روان وارد خواهيم کرد؛ آنها در آن جاودان می مانند. در آنجا همسرانی پاک خواهند داشت. ما آنان را به سايه رحمت داخل خواهيم کرد.

۵۸ _ خدا به شما امر می کند تا هر چه را مردم نزد شما به امانت سپرده اند به آنها بازگردانيد. اگر در ميان مردم قضاوت می کنيد، بايد منصفانه قضاوت کنيد. بهترين راهنمايی در حقيقت همان چيزی است که خدا به شما توصيه می کند. خدا شنواست، بينا.

۵۹ _ ای کسانی که ايمان داريد، از خدا اطاعت نماييد و از رسول اطاعت کنيد و از کسانی که در ميان شما اداره امور را در دست دارند. چنانچه در هر موضوعی اختلاف پيدا کرديد، به خدا و رسول مراجعه کنيد، اگر واقعا ً به خدا و روز آخر ايمان دارند. اين برايتان بهتر است و بهترين راه حل را به شما نشان می دهد.

۶۰ _ آيا توجه کرده ای به کسانی که ادعا می کنند که به آنچه بر تو نازل شد و به آنچه قبل از تو نازل شد ايمان دارند، سپس از قوانين ناحق بت هايشان طرفداری می کنند به آنها امر شده بود که چنين قوانينی را قبول نکنند. در واقع، اين آرزوی شيطان است که آنان را سخت به گمراهی بکشاند.

۶۱ _ هنگامی که به آنها گفته شود، "بياييد به سوی آنچه خدا نازل کرده است و به سوی رسول، "منافقان را می بينی که کاملا ً از تو دوری می کنند.

۶۲ _ چگونه خواهد بود هنگامی که در نتيجه اعمال خودشان، مصيبتی به آنها وارد شود آنها در آن موقع نزد تو می آيند و به خدا سوگند می خورند که: "نيت ما خوب و پرهيزگارانه بود!"

۶۳ _ خدا از نيت درونی شان کاملا ً آگاه است. آنها را ناديده بگير، آنها را راهنمايی کن و به آنان پندی نيکو بده تا شايد نفس شان نجات يابد.

۶۴ _ ما هيچ رسولی را نفرستاديم بجز اينکه به خواست خدا از او اطاعت شود. اگر هنگامی که به نفس خود ستم کردند، نزد تو آمده بودند و از خدا طلب بخشش می کردند و رسول برای آمرزش آنها دعا می کرد، آنها خدا را آمرزنده و مهربان ترين می يافتند.

۶۵ _ هرگز، به پروردگارت؛ آنها مؤمن نيستند مگر آنکه نزد تو بيايند تا در مورد اختلافاتشان قضاوت کنی، سپس در قبول قضاوت تو هيچ گونه ترديدی در قلبشان نيابند. آنها بايد تسليم شوند تسليمی کامل.

۶۶ _ اگر برايشان حکم کرده بوديم که: "بايد جان خود را فدا کنيد،" يا "از خانه هايتان دست بکشيد،" به آن عمل نمی کردند، بجز عده کمی از آنها. (حتی اگر چنين فرمانی صادر شده بود،) اگر آنها به آنچه که به آنها امر شده بود عمل کرده بودند، برايشان بهتر می بود و قدرت ايمانشان را ثابت می کرد.

۶۷ _ و ما پاداشی بزرگ به آنها عطا می کرديم.

۶۸ _ و آنها را به راه راست هدايت می نموديم.

۶۹ _ آنان که از خدا و رسول اطاعت می کنند، با کسانی هستند که مورد رحمت خدا قرار گرفته اند_ پيامبران، زاهدان، شهدا و پرهيزگاران. اين افراد بهترين همراهان هستند.

۷۰ _ چنين است رحمت از جانب خدا؛ خدا است داناترين.

۷۱ _ ای کسانی که ايمان داريد، گوش بزنک باشيد و بطور انفرادی، يا دسته جمعی بسيج شويد.

۷۲ _ مطمئنا ً، در ميان شما کسانی هستند که به سختی قدم بر می دارند، سپس، اگر مصيبتی بر شما وارد آيد، می گويند، "خدا من را مورد رحمت قرار داده است که با آنها شهيد نشدم."

۷۳ _ اما اگر شما از جانب خدا مورد رحمت قرار بگيريد، گويی که هرگز دوستی بين شما و آنها وجود نداشته است و می گويند، "ای کاش من با آنها بودم، تا در چنين پيروزی بزرگی سهيم می شدم."

۷۴ _ کسانی که حاضرند در راه خدا بجنگند، افرادی هستند که بخاطر آخرت از اين دنيا چشم می پوشند. هر کس که در راه خدا بجنگد، سپس کشته شود، يا پيروز گردد، ما مطمئنا ً به او پاداشی بزرگ عطا خواهيم کرد.

۷۵ _ چرا نبايد در راه خدا بجنگيد هنگامی که مردان ضعيف، زنان و کودکان التماس می کنند: "پروردگارما، ما را از اين جامعه ای که مردمش ظالمند نجات ده و خودت مولا و سرور ما باش."

۷۶ _ کسانی که ايمان دارند در راه خدا می جنگند، در حاليکه کسانی که کافر هستند در راه حکومت ظالمانه می جنگند. بنابراين، با ياران شيطان بجنگيد، قدرت شيطان هيچ است.

۷۷ _ آيا توجه کرده ای به کسانی که به آنها گفته شد، "لازم نيست بجنگيد؛ کافی است که فقط نماز را بجا آوريد و انفاق واجب (زکات) را بدهيد،" سپس، هنگامی که فرمان جنگ برايشان صادر شد، از مردم همانقدر ترسيدند که از خدا ترسيدند، حتی بيشتر آنها گفتند: "پروردگار ما، چرا ما را بر اين جنگ مجبور کردی اگر فقط مدتی به ما مهلت می دادی !" بگو، "ماديات اين دنيا پوچ است. درحاليکه آخرت برای پرهيزگاران به مراتب بهتر است و شما هرگز از کوچک ترين ستمی رنج نخواهيد برد."

۷۸ _ هر کجا که باشيد، مرگ شما را در بر خواهد گرفت، حتی اگر در قصرهای مستحکم زندگی کنيد. هرگاه اتفاق خوبی برايشان رخ دهد، می گويند، "اين از جانب خدا است،" وچون اتفاق بدی برايشان پيش آيد، تو را مقصر می دانند. بگو، "همه چيز از جانب خدا می آيد. "چرا اين مردم بيشتر چيزها را غلط تعبير می کنند"

۷۹ _ هر اتفاق خوبی که برای تو رخ دهد از جانب خدا است و هر اتفاق بدی که برای تو پيش آيد از جانب خود توست. ما تو را به بعنوان رسول نزد مردم فرستاده ايم. و خدا بعنوان شاهد کافی است.

۸۰ _ هر کس از رسول اطاعت کند از خدا اطاعت کرده است. و اما کسانی که روی بگردانند، ما تو را بعنوان محافظ آنها نفرستاديم.

۸۱ _ آنها پيمان می بندند که اطاعت کنند، ولی همين که از پيش تو می روند، بعضی از آنها نيت های درونی شان برخلاف چيزی است که می گوييد. خدا نيت های درونی شان را ضبط می کند. به آنها اعتنا نکن و به خدا اعتماد کن. خدا بعنوان حامی کافی است.

۸۲ _ چرا قرآن را با دقت مطالعه نمی کنند اگر از جانب غير خدا بود، در آن ضد و نقيض های بسياری پيدا کرده بودند.

۸۳ _ هر گاه با شايعه ای که امنيت را به خطر می اندازد روبرو می شوند، آن را پخش می کنند. اگر درباره آن به رسول و مسئولين در ميانشان رجوع کرده بودند، کسانی که به اين امور آگاهی دارند آنان را مطلع می کردند. اگر بخاطر موهبت خدا و رحمتش نسبت به شما نبود، بجز عده کمی، بقيه از شيطان پيروی می کرديد.

۸۴ _ در راه خدا جنگ کن؛ تو فقط مسئول نفس خود هستی و مؤمنان را به همين کار تشويق نما. خدا نيروی کافران را خنثی خواهد کرد. خدا به مراتب قدرتمند تر و بسيار مؤثرتر است.

۸۵ _ هر کس واسطه کار خيری شود در ثواب آن سهيم است و هر کس واسطه کار پليدی شود در جزای آن سهيم است. خدا همه چيز را کنترل می کند.

۸۶ _ هر گاه با سلامی به شما درود گفتند، شما با سلامی بهتر يا حداقل مانند آن پاسخ دهيد. خدا همه چيز را به حساب می آورد.

۸۷ _ خدا: جز او خدايی نيست. او مطمئنا ً شما را در روز رستاخيز_ آن روز اجتناب ناپذير_ احضار خواهد کرد. حديث و روايت چه کسی درست تر از کلام خدا است

۸۸ _ چرا می بايست بخاطر منافقان (در ميانتان) خودتان را به دو گروه تقسيم کنيد خدا است که آنها را بخاطر رفتارشان لعنت کرد. آيا شما می خواهيد کسانی را که خدا به گمراهی فرستاده است هدايت کنيد هر کس را خدا به گمراهی فرستد، شما هرگز نمی توانيد راهی برای هدايت شان بيابيد.

۸۹ _ آنها آرزو دارند که شما هم کافر شويد همانطور که آنها کافر شده اند، تا با هم يکسان شويد. آنها را دوستان خود محسوب نکنيد، مگر اينکه در راه خدا با شما بسيج شوند. اگر عليه شما برخاستند، با آنها بجنگيد و هنگامی که با آنان در جنگ روبرو می شويد می توانيد آنها را بکشيد. آنها را بعنوان دوست، يا ياور نپذيريد.

۹۰ _ به استثنای کسانی که به مردمی که با آنها پيمان صلح بسته ايد ملحق می شوند و کسانی که نزد شما می آيند و مايل نيستند که نه با شما و نه با اقوام خودشان بجنگند. اگر خدا می خواست، به آنها اجازه می داد که عليه شما بجنگند. بنابراين، اگر با شما کاری نداشته باشند، از جنگيدن با شما خودداری کنند و به شما پيشنهاد صلح دهند، دراينصورت خدا هيج بهانه ای دست شما نمی دهد که با آنها بجنگيد.

۹۱ _ عده ديگری را خواهيد يافت که می خواهند با شما و همچنين با مردمشان در صلح باشند. اما همين که جنگ درگيرد، عليه شما می جنگند. تا وقتی که اين مردم شما را راحت نگذارند، به شما پيشنهاد صلح ندهند و از جنگيدن با شما دست برندارند، شما می توانيد هنگامی که با آنان روبرو می شويد با آنها بجنگيد. ما عليه اين افراد صريحا ً اجازه می دهيم.

۹۲ _ هيج مؤمنی نبايد مؤمن ديگری را بکشد، مگر اينکه تصادفی باشد. اگر کسی بر حسب تصادف مؤمنی را بکشد، برای جبران بايد برده مؤمنی را آزاد کند و غرامتی به خانواده مقتول بپردازد، مگر اينکه آنها از چنين غرامتی بعنوان صدقه بگذرند. اگر مقتول متعلق به مردمی بود که با شما در جنگ هستند و او مؤمن بود، برای جبران برده مؤمنی را آزاد کنيد. اگر او متعلق به مردمی بود که با آنها پيمان صلح بسته ايد، شما علاوه بر آزاد کردن برده مؤمن، غرامت را هم بپردازيد. اگر نمی توانيد برده ای برای آزاد کردن پيدا کنيد، با دو ماه پی در پی روزه گرفتن آن را جبران نماييد، تا از جانب خدا آمرزيده شويد. خدا است دانا، حکيم ترين.

۹۳ _ هر کس عمدا ً مؤمنی را بکشد، مجازات او دوزخ است جايی که تا ابد می ماند، خدا از او خشمگين است و او را لعنت می کند و برايش عذابی هولناک آماده کرده است.

۹۴ _ ای کسانی که ايمان داريد، اگر در راه خدا ضربه ای وارد می کنيد، بايد کاملا ً مطمئن باشيد. به کسی که به شما پيشنهاد صلح می کند، بخاطر غنايم اين دنيا نگوييد، "تو مؤمن نيستی. "زيرا غنايم بيشمار نزد خدا است. بياد داشته باشيد که شما قبلا ً مانند آنها بوديد و خدا شما را مورد رحمت قرار داد. بنابراين، (قبل از ضربه زدن) بايد کاملا ً اطمينان حاصل کنيد. خدا از تمام اعمالتان کاملا ً آگاه است.

۹۵ _ در ميان مؤمنان، خانه نشينانی که نقص عضوی ندارند، با کسانی که با مال و جان خود در راه خدا تلاش می کنند يکسان نيستند. خدا به آنان که با مال و جان خود تلاش می کند نسبت به خانه نشينان مقام بالاتری می بخشد. خدا به هر دو، وعده نجات می دهد، ولی خدا کوشش کنندگان را بر خانه نشينان با اجری عظيم برتری می دهد.

۹۶ _ درجات بالاتر، همچنين بخشش و رحمت از جانب او می آيد. خدا است عفو کننده، مهربان ترين.

۹۷ _ کسانی که در حال ستم کردن به نفس خويش، زندگی شان به وسيله فرشتگان خاتمه می يابد، فرشتگان از آنها سؤال خواهند کرد، "شما را چه می شد" آنها پاسخ خواهند داد، "ما در زمين تحت فشار بوديم." آنها خواهند گفت، "آيا زمين خدا برای شما به اندازه کافی وسيع نبود تا در آن مهاجرت کنيد" مکان نهايی برای اين افراد دوزخ است و سرنوشتی بسيار بد.

۹۸ _ به استثنای مردان ناتوان، زنان و کودکانی که قدرتی ندارند و راه چاره ای برای خروج نمی يابند.

۹۹ _ باشد که خدا آنها را مورد بخشش قرار دهد. خدا است توبه پذير، عفو کننده.

۱۰۰_ هر کس در راه خدا مهاجرت کند در زمين نعمات و ثروت فراوان خواهد يافت. هر کس از خانه اش دست بکشد و به سوی خدا و رسولش مهاجرت کند، سپس مرگش فرا رسد، اجرش او نزد خدا محفوظ است. خدا است عفو کننده، مهربان ترين.

۱۰۱_ هنگامی که در زمان جنگ سفر می کنيد، اگر بترسيد که کافران به شما حمله کنند، اشتباهی نمی شويد اگر نماز خود را شکسته بخوانيد. مطمئنا ً، کافران دشمن سرسخت شما هستند.

۱۰۲_ هنگامی که تو با آنها هستی و پيش نمازشان می شوی، بگذار تا عده ای از شما به نگهبانی بايستند؛ بگذار اسلحه هايشان را به دست بگيرند و هنگامی که سجده می کنيد پشت سر شما بايستند. سپس، گروه ديگری که نماز نخوانده اند جايشان را عوض کنند و با تو نماز بخوانند، در حاليکه عده ديگر اسلحه به دست به نگهبانی بايستند. آنان که کافر شدند آرزو دارند که شما از سلاح و تجهيزات خود غافل شويد، تا يکباره به شما حمله نمايند و کار را تمام کنند. اشتباهی نمی کنيد، اگر بخاطر موانعی مانند باران يا جراحت، اسلحه های خود را زمين بگذاريد، به شرطی که پيوسته گوش بزنگ باشيد. خدا برای کافران عذاب خوار کننده ای آماده کرده است.

۱۰۳_ هنگامی که نماز خود را انجام داديد، خدا را در حال ايستاده، نشسته، يا دراز کشيده ياد کنيد. و چون جنگ به پايان رسيد، نماز را به جا آوريد؛ نماز برای مؤمنان در اوقات معينی مقرر شده است.

۱۰۴_ در تعقيب دشمن سستی نکنيد. اگر شکت رنج می بريد، آنها هم رنج می برند. هر چند که شما از جانب خدا چيزی را انتظار داريد که آنها هرگز انتظار ندارند. خدا است دانای مطلق، حکيم ترين.

۱۰۵_ ما کتاب آسمانی را به حق بر تو نازل کرده ايم، تا بر طبق آنچه که خدا به تو نشان داده است در ميان مردم قضاوت کنی. تو از خيانتکاران جانبداری نکن.

۱۰۶_ از خدا طلب بخشش کن. خدا است عفو کننده، مهربان ترين.

۱۰۷_ به طرفداری از کسانی که به نفس خود ستم کردند جرو بحث نکن؛ خدا هيچ خائن گناهکاری را دوست ندارد.

۱۰۸_ آنها از مردم پنهان می کنند و اهميتی نمی دهند که از خدا پنهان کنند، اگر چه او با آنهاست، همچنان که عقايدی در سر می پرورانند که او دوست ندارد. خدا از تمام اعمالشان کاملا ً آگاه است.

۱۰۹_ اکنون شما به طرفداری از آنها در اين دنيا جرو بحث می کنيد؛ چه کسی در روز رستاخيز به جانبداری از آنها با خدا جرو بحث خواهد کرد چه کسی مدافع آنها خواهد بود

۱۱۰_ هر کس کار پليدی انجام دهد، يا به نفس خود ستم کند، سپس از خدا طلب بخشش نمايد، خدا را عفو کننده و مهربان ترين خواهد يافت.

۱۱۱_ هر کس گناهی کسب کند، آن را به ضرر نفس خود کسب می کند. خدا است دانای مطلق، حکيم ترين.

۱۱۲_ هر کس مرتکب گناهی شود، سپس آن را به شخص بی گناهی نسبت دهد، مرتکب کفر و گناهی بزرگ شده است.

۱۱۳_ اگر بخاطر موهبت خدا و رحمتش نسبت به تو نبود، بعضی از آنها تو را گمراه می کردند. آنها فقط خودشان را گمراه می کنند و هرگز نمی توانند کوچک ترين ضرری به تو برسانند. خدا بر تو کتاب آسمانی و حکمت نازل کرده و چيزهايی به تو آموخته است که هرگز نمی دانستی. حقيقتا ً که رحمت خدا بر تو بسيار بوده است.

۱۱۴_ هيچ خيری در جلسات خصوصی شان نيست، بجز برای کسانی که از صدقه دادن، يا کارهای پرهيزگارانه طرفداری می کنند، يا در ميان مردم صلح بر قرار می نمايند. هر کس در پاسخ به تعاليم خدا اين کار را انجام دهد، ما به او اجری عظيم عطا خواهيم کرد.

۱۱۵_ و اما کسی که با رسول مخالفت کند، بعد از اينکه هدايت به او نشان داده شده است و از راهی غير از راه مؤمنان پيروی کند، ما او را به همان مسيری که خودش انتخاب کرده است خواهيم برد و او را به دوزخ گرفتار خواهيم کرد؛ چه سرنوشت بدی !

۱۱۶_ خدا شرک را نمی بخشد (اگر تا دم مرگ ادامه داشته باشد) و او گناهان کوچکتر را برای هر کس که بخواهد می بخشد. هر کس در کنار خدا هر گونه معبودی را بحد پرستش برساند سخت به گمراهی افتاده است.

۱۱۷_ آنها حتی بجز خدا خدايان مؤنث را می پرستند در واقع، آنها فقط شيطانی سرکش را پرستش می کنند.

۱۱۸_ خدا او را لعنت کرده است و او گفت، "من حتما ً تعداد مشخصی از پرستش کنندگان تو را در اختيار خواهم گرفت.

۱۱۹_ "من آنها را گمراه خواهم کرد، آنان را فريب خواهم داد، من به آنها دستور می دهم تا (برای حرام کردن بعضی از گوشت ها) گوش های چارپايان را علامت گذاری کنند و به آنها فرمان خواهم داد که خلقت خدا را تغيير دهند. "هر کس به جای خدا، شيطان را به مولايی بپذيرد، عميقا ً به ضرر بزرگی دچار شده است.

۱۲۰_ او به آنها وعده می دهد و آنان را جلب می کند؛ آنچه شيطان وعده می دهد خواب و خيالی بيش نيست.

۱۲۱_ اين افراد به دوزخ گرفتار شده اند بعنوان آخرين مکانشان و هرگز نمی توانند از آن رهايی يابند.

۱۲۲_ و اما کسانی که ايمان دارند و زندگی پرهيزگارانه ای را در پيش می گيرند، ما آنها را به باغ هايی با نهرهای روان داخل خواهيم کرد، جايی که جاودانه زندگی کنند. چنين است وعده حقيقی خدا. سخنان چه کسی صادفانه تر از سخنان خدا است

۱۲۳_ اين بنا به خواسته های شما، يا خواسته مردم کتاب آسمانی نيست: هر کس کار پليدی انجام دهد جزای آن را می پردازد و در مقابل خدا فريادرس يا پشتيبانی نخواهد داشت.

۱۲۴_ و اما کسانی که زندگی پرهيزگارانه ای را در پيش می گيرند، چه مذکر چه مؤنث، در صورتی که ايمان داشته باشند، به بهشت وارد می شوند؛ بدون کوچک ترين بی عدالتی.

۱۲۵_ چه کسی در دين خود بهتر هدايت شده است از آن کسی که کاملا ً تسليم خدا است، زندگی پرهيزگارانه ای را می گذراند، بر طبق آيين ابراهيم: يکتاپرستی خدا ابراهيم را بعنوان دوستی محبوب برگزيده است.

۱۲۶_ هر چه در آسمان ها و زمين است از آن خدا است. خدا بر همه چيز کنترل کامل دارد.

۱۲۷_ آنها در بابت زنان با تو مشورت می کنند: بگو، "خدا درباره آنها حقيقت را برايتان روشن می کند، همانطور که در کتاب آسمانی برايتان بيان شد. شما بايد حق دختران يتيمی را که در موقع ازدواج، آنان را از مهريه محروم می کنيد به آنها برگردانيد: از آنها سوء استفاده نکنيد. همچنين بايد حق پسران يتيم هم حفظ شود. با يتيمان منصفانه رفتار کنيد. هر کار نيکی انجام دهيد، خدا کاملا ً از آن آگاه است."

۱۲۸_ اگر زنی از طرف شوهرش ناسازگاری يا دوری احساس کند، بايد آن زوج درجهت حل اختلافاتشان بکوشند، زيرا آشتی کردن برايشان بهترين است. خود خواهی خصلت انسان است و اگر کار نيک انجام دهيد و زندگی پرهيزگار انه ای در پيش بگيريد، خدا از هر کاری که می کنيد کاملا ً آگاه است.

۱۲۹_ شما هرگز نمی توانيد با بيش از يک زن منصفانه رفتار نماييد، هر چقدر هم که سعی کنيد. بنابراين، آنقدر تبعيض قائل نشويد تا يکی از آنها را بلاتکليف نگاه داريد(که نه از زناشويی بهره مند باشد و نه بتواند با کس ديگری ازدواج کند). اگر اين وضعيت را اصلاح کنيد و به پرهيزکاری ادامه دهيد، خدا است عفو کننده، مهربان ترين.

۱۳۰_ اگر آن زوج چاره ای جز جدا شدن ندارند، خدا هر يک از آنها را از نعمات خويش برخوردار خواهد کرد. خدا است سخاوتمند، حکيم ترين.

۱۳۱_ هر چه در آسمان ها و زمين است از آن خدا است و ما به کسانی که قبل از شما کتاب آسمانی دريافت کردند سفارش کرديم و به شما توصيه نموديم که به هيبت و حرمت خدا را ارج نهيد. اگر کافر شويد، پس هر چه در آسمان ها و زمين است متعلق به خدا است. خدا بی نياز است، قابل ستايش.

۱۳۲_ آنچه در آسمان ها و زمين است از آن خدا است و خدا تنها محافظ است.

۱۳۳_ ای مردم، اگر او بخواهد، می تواند شما را نابود کند و عده ديگری را به جای شما قرار دهد. مسلما ً خدا به چنين کاری قادر است.

۱۳۴_ هر که در پی متاع اين دنياست بايد بداند که ماديات هم اين دنيا و هم آخرت نزد خدا است. خدا شنوا است، بينا.

۱۳۵_ ای کسانی که ايمان داريد، هنگامی که شهادت می دهيد، بايد کاملا ً منصف باشيد و خدا را در نظر داشته باشيد، حتی اگر عليه خودتان، يا والدين تان، يا خويشاوندان تان باشد. متهم چه ثروتمند باشد، چه فقير، خدا به هر دو رسيدگی می کند. بنابراين، بخاطر تمايلات شخصی خود تبعيض قايل نشويد. اگر منحرف شويد و يا (اين حکم را) ناديده بگيريد، پس خدا از تمام اعمالتان کاملا ً آگاه است.

۱۳۶_ ای کسانی که ايمان داريد، به خدا و رسولش و کتاب آسمانی که از طريق رسولش نازل کرده است و کتاب آسمانی که قبل از آن نازل کرده است ايمان بيآوريد. هر کس از ايمان آوردن به خدا و فرشتگانش و کتاب های آسمانی او و رسولان او روز آخر امتناع ورزد، حقيقتا ً بسيار گمراه شده است.

۱۳۷_ مطمئنا ً، کسانی که ايمان می آورند، سپس کافر می شوند و سپس ايمان می آورند سپس کافر می شوند، سپس در کفر عميق تری فرو می روند، خدا نه آنها را خواهد بخشيد و نه آنها را به هيچ راهی هدايت خواهد کرد.

۱۳۸_ به منافقان را خبر بده که به عذابی دردناک دچار شده اند.

۱۳۹_ آنها همان کسانی هستند که به جای مؤمنان با کافران متحد می شوند. آيا بزرگی را نزد آنها می جويند تمام مقام ها متعلق به تنها خداست.

۱۴۰_ او در کتاب آسمانی به شما دستور داده است: اگر شما می شنويد که آيات خدا ريشخند و مسخر می شوند، با آنها ننشينيد، مگر اينکه موضوع را عوض کنند. در غير اينصورت، شما هم مانند آنها مقصر خواهيد بود. خدا منافقان و کافران را در دوزخ گرد هم خواهد آورد.

۱۴۱_ آنها شما را زير نظر دارند و منتظر هستند؛ اگر از جانب خدا پيروزی نصيب شما شود، (به شما) می گويند، "آيا ما با شما نبوديم" اما اگر پيروزی نصيب کافران شود (به آنها) می گويند: "آيا ما طرف شما نبوديم و شما را از مؤمنان حفظ نکرديم "خدا در روز قيامت در بين شما قضاوت خواهد کرد. خدا هرگز اجازه نخواهد داد که کافران بر مؤمنان غالب شوند.

۱۴۲_ منافقان فکر می کنند که خدا را فريب می دهند، ولی اوست که آنها را سوق می دهد. هنگامی که برای نماز بر می خيزند، با تنبلی بر می خيزند. اين بخاطر آن است که آنها فقط نزد مردم تظاهر می کنند و به ندرت به فکر خدا هستند.

۱۴۳_ آنها در اين ميان مرددند، نه به اين گروه تعلق دارند و نه به آن گروه. هر کس را که خدا گمراه کند، تو هرگز راهی برای هدايتش نخواهی يافت.

۱۴۴_ ای کسانی که ايمان داريد، به جای مؤمنان ياران کافران نشويد. آيا می خواهيد مدرکی آشکار عليه خودتان نزد خدا داشته باشيد

۱۴۵_ منافقان به پست ترين حفره دوزخ گرفتار خواهند شد و تو کسی را برای کمک آنها نخواهی يافت.

۱۴۶_ فقط کسانی که توبه کنند، خود را اصلاح نمايند، به خدا متوسل شوند و دين خود را مطلقا ً به تنها خدا اختصاص دهند، از مؤمنان محسوب خواهند شد. خدا مؤمنان را با پاداشی بزرگ مورد رحمت قرار خواهد داد.

۱۴۷_ خدا از تنبيه کردن شما چه نفعی خواهد برد، اگر سپاسگزار می شديد و ايمان می آورديد خداست سپاسگزار، دانای مطلق.

۱۴۸_ خدا گفتار زشت را دوست ندارد، مگر اينکه کسی مورد بهی عدالتی بزرگی واقع شود. خداست شنوا، دانا.

۱۴۹_ اگر پرهيزگارانه عمل کنيد_ چه آشکار و چه پنهان_ يا از ستمی بگذريد، خدا است توبه پذير، قادر مطلق.

۱۵۰_ کسانی که به خدا و رسولانش ايمان ندارند و می خواهند ميان خدا و رسولانش فرق بگذارند و می گويند: "ما به بعضی ايمان داريم و بعضی را رد می کنيم،" و می خواهند ميانه رو باشند؛

۱۵۱_ اين افراد کافران واقعی هستند. ما برای کافران مجازات خوار کننده ای آماده کرده ايم.

۱۵۲_ و اما کسانی که به خدا و رسولانش ايمان دارند و ميان آنها فرقی نمی گذارند، او پاداش آنها را خواهد داد. خدا است عفو کننده، مهربان ترين.

۱۵۳_ مردم کتاب آسمانی به مبارزه از تو می خواهند تا کتابی از آسمان برايشان بياوری! آنها از موسی بيشر از اين درخواست کرده اند، می گفتند، "خود خدا را به عينا ً به ما نشان بده، در نتيجه، بخاطر گستاخی شان صاعقه ای به آنها اصابت کرد. علاوه بر آن، آنها بعد از آن همه معجزاتی که ديده بودند، باز به پرستش گوساله پرداختند. با وجود اين، ما تمام اين ها را بخشيديم. ما معجزاتی شگرف از موسی حمايت کرديم.

۱۵۴_ و در حاليکه از آنها پيمان گرفتيم، کوه سينا را بالای سرشان برافراشتيم. و به آنها گفتيم، "با تواضع وارد دروازه شويد." و به آنها گفتيم، "سبت را بی حرمت نمنيد." حقيقتا ً، ما از آنها عهدی محکم گرفتيم.

۱۵۵_ (آنها به لعنت دچار شدند) بخاطر شکستن عهدشان، تکذيب کردن آيات خدا، کشتن پيامبران به ناحق و بخاطر اينکه می گفتند، "ما تصميم خود را گرفته ايم!" در واقع، خداست که به دليل کفرشان بر افکارشان مهر زد و برای همين است که ايمان نمی آورند، جز به ندرت.

۱۵۶_ (آنها لعنت شدند) بخاطر کافر شدن و بر زبان آوردن دروغی بزرگ درباره مريم.

۱۵۷_ و برای اينکه ادعا می کنند که مسيح، عيسی، پسر مريم، رسول خدا را کشتند. در حقيقت، آنها هرگز او را نکشتند، هرگز او را به صليب نکشيدند_ بلکه به آنها وانمود شد که چنين کردند. تمام گروه هايی که درباره اين موضوع اختلاف دارند در اين مورد پر از شک و ترديد هستند. آنها علمی ندارند؛ آنها فقط حدس می زنند. مسلما ً، آنها هرگز او را نکشتند.

۱۵۸_ در عوض، خدا او را به سوی خود بالا برد؛ خداست قادر متعال، حکيم ترين.

۱۵۹_ هر يک از مردم کتاب آسمانی لازم بود که قبل از مرگ او به او ايمان آورد. در روز قيامت، او عليه آنها شاهد خواهد بود.

۱۶۰_ بخاطر ستم هايشان، ما بر يهوديان غذاهای خوبی را که قبلا ً برايشان حلال بود، حرام کرديم؛ همچنين برای اينکه مدام از راه خدا دور می کردند.

۱۶۱_ و برای ربا خواری، که ممنوع شده بود و برای مصرف کردن اموال مردم به ناحق. ما برای کافران در ميانشان مجازاتی دردناک مهيا کرده ايم.

۱۶۲_ و اما کسانی که در ميانشان از دانش بسياری برخوردار هستند و مؤمنان، آنها به آنچه بر تو نازل شد و به آنچه قبل از تو نازل شد ايمان دارند. آنها نماز را برپا می دارند و انفاق واجب (زکات) هستند؛ آنان به خدا و روز آخر مؤمن هستند. ما به اين افراد اجری عظيم عطا می کنيم.

۱۶۳_ ما به تو وحی کرده ايم، همچنانکه که به نوح و پيامبران بعد از او وحی کرديم. و ما به ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب، سران قبيله، عيسی، ايوب، يونس، هارون و سليمان وحی کرديم. و به داود زبور را داديم.

۱۶۴_ رسولانی که درباره آنها به تو گفته ايم و رسولانی که هرگز درباره آنها به تو نگفته ايم. و خدا مستقيما ً با موسی صحبت کرد.

۱۶۵_ رسولانی برای دادن بشارت ها و همچنين داده هشدارها. بنابراين، مردم هنگام روبرو شدن با خدا بعد از اين همه رسول که برايشان آمده است، هيچ گونه عذر و بهانه ای نخواهند داشت، خداست قادر متعال، حکيم ترين.

۱۶۶_ اما خدا درباره آنچه که بر تو نازل کرده است شهادت می دهد؛ او آن را با علم خود نازل کرده است. و فرشتگان هم شهادت می دهند، ولی خدا بعنوان شاهد کافی است.

۱۶۷_ مطمئنا ً، آنان که کافر شوند و از راه خدا باز دور کنند سخت در گمراهی افتاده اند.

۱۶۸_ کسانی که کافر شوند و ستم کنند، خدا نه آنها را خواهد بخشيد و نه به هيچ راهی هدايتشان خواهد کرد؛

۱۶۹_ جز به راه دوزخ، جايی که تا ابد بمانند. اين کار برای خدا آسان است.

۱۷۰_ ای مردم، رسول با حقيقت از جانب پروردگارتان نزد شما آمده است. بنابراين، بخاطر خودتان ايمان بياوريد. اگر کافر شويد، پس آنچه در آسمان ها و زمين است متعلق به خداست. خداست دانای مطلق، حکيم ترين.

۱۷۱_ ای مردم کتاب آسمانی، از حدود دين خود زياده روی نکنيد و درباره خدا بجز حقيقت چيزی نگوييد. مسيح، عيسی، پسر مريم، رسول خدا بود و کلمه او بود، که او به مريم فرستاده بود و وحيی از جانب او. بنابراين، شما بايد به خدا و رسولانش ايمان آوريد. نگوييد، "تثليث" بخاطر خودتان از اين عمل دست برداريد. خدا فقط خدای واحد است. تجليل او را؛ او شکوهمند تر از آن است که پسری داشته باشد. هر چه در آسمان ها و هر چه در زمين است متعلق به اوست. خدا بعنوان مولا و سرور کافی است.

۱۷۲_ نه مسيح هرگز از بندگی خدا ننگ می داشت و نه نزديکترين فرشتگان. کسانی که از پرستش او ننگ دارند و از شدت تکبر تسليم نمی شوند، او همگی آنها را نزد خود احضار خواهد کرد.

۱۷۳_ و اما کسانی که ايمان دارند و زندگی پرهيزگارانه ای را در پيش می گيرند، او پاداش آنها را به طور کامل می دهد و باران موهبتش را بر آنها می باراند. و اما کسانی که ننگ دارند و متکبر شوند، او آنها را به غذابی دردناک دچار خواهد کرد. آنها در کنار خدا نه مولايی خواهند يافت و نه نجات دهنده ای.

۱۷۴_ ای مردم، اثباتی از جانب پروردگارتان برای شما آمده است؛ ما برای شما راهنمايی روشنگر فرو فرستاده ايم.

۱۷۵_ کسانی که به خدا ايمان دارند و به او متوسل می شوند، او آنها را به رحمت و موهبت خويش داخل خواهد کرد و آنان را در راهی مستقيم به سوی خود هدايت خواهد نمود.

۱۷۶_ آنها با تو مشورت می کنند؛ بگو، "خدا درباره شخص مجرد توصيه می کند. اگر مردمی بميرد و فرزندی باقی نگذارد و خواهری داشته باشد، او نصف ارث را می برد. اگر خواهر اول بميرد و فرزندی نداشته باشد، ارث او به برادرش می رسد. اگر دو خواهر باشند، آنها دو سوم ارثيه را می برند. اگر برادران و خواهرانی باشند، مذکر دو برابر مؤنث سهم می برد. "خدا اينچنين برای شما توضيح می دهد، تا مبادا گمراه شويد. خدا از همه چيز کاملا ً آگاه است.

***************************************************************

سوره ۵ : ضيافت ( المائِدَه )

به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين

۱ _ ای کسانی که ايمان داريد، به تعهدات خود وفا کنيد. خوردن چارپايان برای شما حلال شده است، به جز آن چيزهايی که در اين بطور مشخص حرام شده اند. شما در طی حج اجازه شکار ندهيد. خدا هر چه بخواهد مقرر می کند.

۲ _ ای کسانی که ايمان داريد، به آداب و رسومی که خدا قرار داده است، به ماه های مقدس، هديه کردن حيوانات، حلقه های علامت گذاری آنها و به مردمی که در جستجوی رحمت و رضايت پروردگارشان به سوی زيارتگاه مقدس (کعبه) پيش می روند بی حرمتی نکنيد. هنگامی که مراسم حج را به پايان رسانديد می توانيد شکار کنيد. مبادا نفرتنان نسبت به مردمی که زمانی شما را از رفتن به مسجد مقدس باز داشتند شما را به ستمگری وا دارد. بايد در امور پرهيزگارانه و تقوی همکاری کنيد؛ در کارهايی که گناه آلود و پليد است شرکت نکنيد. خدا را در نظر داشته باشيد. خدا در اجرای مجازات سختگير است.

۳ _ برای شما حيواناتی که خودشان بميرند، خون، گوشت خوک و حيواناتی که جز خدا برای هر کس و هر چيز ديگری اهدا شوند حرام شدند. (حيواناتی که خودشان بميرند شامل آنهايی که) خفه شده باشند، بوسيله چيزی ضربه بخورند، از بلندی بيافتند، شاخ خورده باشند، مورد حمله حيوانی وحشی واقع شوند_ مگر اينکه حيوان خود را قبل از آنکه بميرد نجات دهيد_ و حيواناتی که در سکوی قربانگاه قربانی شوند حرام هستند. همچنين تقسيم کردن گوشت از طريق قرعه کشی حرام است؛ اين عمل بسيار زشتی است. امروز، کافران از (ريشه کن کردن) دين شما دست کشيده اند؛ از آنها نترسيد، بلکه از من بترسيد. امروز، من دين شما را به حد کمال رسانده ام، نعمت خويش را بر شما کامل کرده ام و تسليم بودن را به عنوان دين برای شما مقرر نموده ام. اگر کسی به خاطر قحطی مجبور شود (غذای حرام بخورد)، بدون آنکه قصد گناه داشته باشد، پس خداست عفو کننده، مهربان.

۴ _ آنها با تو مشورت می کنند که چه چيز هايی برايشان حلال است؛ بگو، "تمام چيزهای خوب برای شما حلال است، از جمله آنچه که سگ ها و بازهای تربيت شده و برای شما می گيرند. "شما آنها را بر طبق تعاليم خدا تعليم می دهيد. شما می توانيد از آنچه برای شما می گيرند بخوريد و بر آن نام خدا را ذکر کنيد. بايد خدا را در نظر داشته باشيد. خدا در حسابرسی دقيق ترين است.

۵ _ امروز، برای شما تمام غذاهای خوب حلال شده است. غذای مردمی که کتاب آسمانی دارند برای شما حلال است. همچنين، می توانيد با زنان پاکدامن در ميان مؤمنان و همچنين زنان پاکدامن در ميان پيروان کتاب آسمانی پيشين ازدواج کنيد، به شرطی که مهريه آنها را بپردازيد. شما بايد نجابت خود را حفظ نماييد، زنا نکنيد و معشوقه های پنهانی نگيريد. هر کسی که ايمان را تکذيب کند، تمام اعمالش بيهوده خواهد شد و در آخرت با بازندگان خواهد بود.

۶ _ ای کسانی که ايمان داريد، هرگاه نماز می خوانيد، بايد: (۱) صورت خود را بشوييد، (۲) دست هايتان را تا آرنج بشوييد، (۳) سر خود را مسح بکشيد و (۴) پاهايتان را تا قوزک پا بشوييد. اگر به خاطر ارضای جنسی تميز نبوديد، بايد حمام کنيد. اگر بيمار هستيد، يا در حال سفر می باشيد، يا هر چيزی که از دستگاه گوارش دفع شده (ادرار، مدفوع، يا باد معده)، يا با زنان (از نظر جنسی) تماس داشتيد و نتوانستيد آب پيدا کنيد، وضوی خشک بگيريد (تيمم) بدين ترتيب که دست های خود را به خاک خشک تميز بزنيد، سپس صورت و دست های خود را مسح بکشيد. خدا نمی خواهد دين را برای شما مشگل کند؛ او می خواهد شما را پاکيزه گرداند و نعمتش را بر شما کامل نمايد، تا باشد که سپاسگزار باشيد.

۷ _ نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد و ميثاق او را که با شما پيمان بست: شما گفتيد، "ما می شنويم و اطاعت می کنيم. "بايد خدا را در نظر داشته باشيد؛ خدا کاملا ً از درونی ترين افکار شما آگاه است.

۸ _ ای کسانی که ايمان داريد، بايد کاملا ً منصف باشيد و هنگامی که شهادت می دهيد، خدا را در نظر داشته باشيد. مبادا اختلافی که با بعضی از مردم داريد شما را به بی عدالتی وا دارد. شما بايد کاملا ً منصف باشيد، زيرا پرهيزگارانه تر است. خدا را در نظر داشته باشيد. خدا از آنچه می کنيد کاملا ً آگاه است.

۹ _ خدا به کسانی که ايمان می آورند و زندگی پرهيزگارانه ای را در پيش می گيرند بخشش و اجری عظيم وعده می دهد.

۱۰ _ و اما کسانی که باور نمی کنند و آيات ما را تکذيب می نمايند، آنها ساکنان دوزخ هستند.

۱۱ _ ای کسانی که ايمان داريد، نعمت های خدا را بر خود به ياد آوريد؛ هنگامی که بعضی از مردم عليه شما دس