Poem595

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

پـس     آگاهي     بـه     نزد     گر     از
کـه   زو   بود   خـسرو   بـگرم   و  گداز
فرسـتاد       گوينده‌يي       راز       روم
کـه  در  خاک  شد  تاج  شيروي شوم
کـه    جانـش   بـه   دوزخ   گرفتار   باد
سر    دخـمـه    او    نـگون    سار   باد
کـه   دانـسـت   هرگز   که   سرو  بلند
بـه   باغ   از   گيا   يافـت  خواهد  گزند
چو  خـسرو  که  چشـم  و  دل  روزگار
نـبيند      چـنو     نيز     يک     شـهريار
چو    شيروي    را    شـهرياري    دهد
همـه   شـهر   ايران   به  خواري  دهد
چـنو    رفـت    شد    تاجدار    اردشير
بدو     شادمان     جان    برنا    و    پير
مراگر    ز    ايران    رسد    هيچ    بـهر
نخواهـم   کـه   بروي   رسد  باد  شهر
نـبودم    مـن    آگـه   کـه   پرويز   شاه
بـه    گـفـتار    آن   بدتـنان   شد   تباه
بيايم     کـنون     با    سـپاهي    گران
ز    روم    و    ز    ايران   گزيده   سران
بـبينيم    تا    کيسـت    اين   کدخداي
کـه  باشد  پسندش  بدين  گونـه  راي
چـنان    برکـنـم    بيخ    او   را   ز   بـن
کزان   پـس   نراند   ز  شاهي  سخـن
نوندي     برافـگـند     پويان     بـه    راه
بـه     نزديک     پيران     ايران    سـپاه
دگرگونـه      آهـنـگ      بدکامـه     کرد
بـه   پيروز   خـسرو   يکي   نامـه   کرد
کـه   شد  تيره  اين  تخـت  ساسانيان
جـهانـجوي    بايد    کـه    بـندد    ميان
تواني      مـگر     چاره‌يي     ساخـتـن
ز      هرگونـه      انديشـه      انداخـتـن
بـه    جويي   بـسي   يار   برنا   و   پير
جـهان     را     بـپردازي     از    اردشير
ازان   پـس  بيابي  همـه  کام  خويش
شوي   ايمـن   و   شاد   زارام  خويش
گر  اي  دون  کـه  اين  راز بيرون دهي
هـمي   خنـجر   کينه   را  خون  دهي
مـن    از    روم   چـندان   سـپاه   آورم
کـه   گيتي   به  چشمـت  سياه  آورم
بـه     ژرفي     نگـه‌دار    گـفـتار    مـن
مـبادا    کـه    خوار    آيدت    کار   مـن
چو   پيروز   خـسرو   چـنان  نامـه  ديد
همـه  پيش  و  پس راي خودکامه ديد
دل      روشـن      نامور     شد     تـباه
کـه   تا   چون   کـند  بد  بدان  زادشاه
ورا     خواندي     هر     زمان    اردشير
کـه    گوينده    مردي    بد    و    يادگير
برآساي        دسـتور       بودي       ورا
هـمان     نيز     گـنـجور     بودي     ورا
بيامد   شـبي   تيره   گون   بار   يافـت
مي   روشـن   و   چرب   گفـتار  يافـت
نشستـه   بـه   ايوان  خويش  اردشير
تين    چـند    با    او    ز    برنا    و   پير
چو     پيروز     خـسرو     بيامد     برش
تو   گـفـتي   ز   گردون   برآمد  سرش
بـفرمود        تا        برکـشيدند       رود
شد   ايوان  پر  از  بانـگ  رود  و  سرود
چو    نيمي    شـب   تيره   اندرکـشيد
سپـهـبد   مي   يک   مني   در  کشيد
شده   مـسـت   ياران   شاه   اردشير
نـماند     ايچ     رامـشـگر     و    يادگير
بد     انديش     ياران     او     را     براند
جز   از   شاه   و  پيروز  خـسرو  نـماند
جـفا   پيشـه   از  پيش  خانه  بجست
لـب   شاه   بگرفـت   ناگه   به  دسـت
هـمي‌داشـت   تا   شد   تباه  اردشير
هـمـه  کاخ  شد  پر  ز  شمشير  و تير
هـمـه     يار    پيروز    خـسرو    شدند
اگر    نو    جـهانـجوي    اگر    گو   بدند
هيوني      برافـگـند      نزد      گر     از
يکي     نامـه‌يي     نيز    با    آن    دراز
فرسـتاده   چون   شد   بـه   نزديک  او
چو   خورشيد   شد   جان  تاريک  اوي
بياورد     زان     بوم     چـندان    سـپاه
کـه  بر  مور  و  بر  پشه  بر  بسـت راه
هـمي‌تاخـت   چون   باد  تا  طيسفون
سپاهش همه دست شسته به خون
ز   لشـکر   نيارسـت   دم   زد  کـسي
نـبد   خود   دران   شهر  مردم  بـسي