Poem491

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

برين سان همي خورد شست و سه سال
کـس      اندر     زمانـه     نـبودش     هـمال
سر     سال     در    پيش    او    شد    دبير
خردمـند       موبد      کـه      بودش      وزير
کـه     شد    گـنـج    شاه    بزرگان    تـهي
کـنون     آمدم     تا     چـه    فرمان    دهي
هرانـکـس      کـه     دارد     روانـش     خرد
بـه     مال     کـسان     از     بـنـه    نـنـگرد
چـنين    پاسـخ    آورد    اين    خود   مـساز
کـه     هـسـتيم    زين    ساختـن    بي‌نياز
جـهان      را     بدان     باز     هـل     کافريد
سر          گردش          آفرينـش          بديد
هـمي   بـگذرد   چرخ   و   يزدان   بـه  جاي
بـه      نيکي      ترا     و     مرا     رهـنـماي
بـخـفـت     آن     شـب    و    بامداد    پـگاه
بيامد       بـه       درگاه      بي‌مر      سـپاه
گروهي      کـه      بايسـت     کردند     گرد
بر       شاه       شد      پور      او      يزدگرد
بـه      پيش      بزرگان      بدو      داد     تاج
هـمان   طوق   با   افـسر   و   تـخـت   عاج
پرسـتيدن          ايزد         آمدش         راي
بينداخـت      تاج      و     بـپردخـت     جاي
گرفـتـش      ز      کردار      گيتي     شـتاب
چو   شـب   تيره   شد  کرد  آهـنـگ  خواب
چو    بنـمود    دسـت   آفـتاب   از   نـشيب
دل      موبد      شاه      شد      پر     نـهيب
کـه      شاه     جـهان     برنـخيرد     هـمي
مـگر       از       کراني       گريزد       هـمي
بيامد         بـه         نزد        پدر        يزدگرد
چو    ديدش   کـف   اندر   دهانـش   فـسرد
ورا        ديد        پژمرده       رنـگ       رخان
بـه     ديباي     زربـفـت     بر     داده    جان
چـنين    بود    تا    بود    و    اين    بود    روز
تو    دل    را    بـه    آز    و   فزوني   مـسوز
بـترسد    دل    سـنـگ   و   آهـن   ز   مرگ
هـم    ايدر    ترا   ساخـتـن   نيسـت   برگ
بي‌آزاري          و          مردمي          بايدت
گذشـتـه     چو    خواهي    کـه    نـگزايدت
هـمي   نو   کنـم   بخـشـش   و   داد  اوي
مـبادا     کـه     گيرد    بـه    بد    ياد    اوي
ورا      دخـمـه‌يي      ساخـتـند      شاهوار
ابا     مرگ     او     خـلـق     شد    سوکوار
کـنون     پرسخـن    مـغزم    انديشـه    کرد
بـگويم        جـهان       جـسـتـن       يزدگرد