Poem490

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

ازان  پس  به  هرسو يکي نامـه کرد
بـه  جايي  که  درويش بد جامه کرد
بـپرسيد  هرجا  که  بي‌رنج  کيست
به هرجاي درويش و بي‌گنج کيست
ز    کار   جـهان   يکسر   آگـه   کـنيد
دلـم   را   سوي   روشني  ره  کـنيد
بيامدش    پاسـخ   ز   هر   کـشوري
ز    هر    نامداري   و   هر   مـهـتري
کـه      آباد     بينيم     روي     زمين
بـه   هرجاي   پيوستـه   شد  آفرين
مـگر    مرد    درويش    کز   شـهريار
بـنالد      هـمي      از     بد     روزگار
کـه  چون  مي  گسارد توانگر همي
بـه  سر  بر  ز  گل دارد افسر همي
بـه   آواز   رامـشـگران   مي   خورند
چو  ما  مردمان  را به کس نشـمرند
تهي  دست  بي‌رود و گل مي خورد
توانـگر        هـمانا       ندارد       خرد
بـخـنديد    زان    نامـه    بيدار   شاه
هيوني    برافـگـند    پويان   بـه   راه
بـه   نزديک   شنگل   فرستاد  کـس
چـنين   گفـت  کاي  شاه  فريادرس
ازان     لوريان     برگزين    ده    هزار
نر   و   ماده   بر   زخـم   بربـط  سوار
بـه   ايران  فرستش  که  رامشگري
کـند    پيش    هر   کهتري   بـهـتري
چو  برخواند  آن  نامه  شنگل  تـمام
گزين    کرد    زان    لوريان   بـه   نام
بـه    ايران    فرسـتاد   نزديک   شاه
چـنان   کان   بود  در  خور  نيک‌خواه
چو   لوري   بيامد   بـه   درگاه   شاه
بـفرمود       تا       برگـشادند       راه
بـه   هريک   يکي   گاو  داد  و  خري
ز   لوري   هـمي  ساخـت  برزيگري
هـمان    نيز    خروار    گـندم    هزار
بديشان    سـپرد    آنـک    بد   پايدار
بدان   تا   بورزد   بـه   گاو  و  بـه  خر
ز   گـندم   کـند   تخم   و  آرد  بـه  بر
کـند    پيش    درويش    رامـشـگري
چو     آزادگان    را    کـند    کـهـتري
بـشد   لوري  و  گاو  و  گندم  بـخورد
بيامد    سر    سال    رخـساره   زرد
بدو  گفـت  شاه  اين  نـه  کار تو بود
پراگـندن   تـخـم   و   کشت  و  درود
خري    ماند    اکـنون   بنـه   برنـهيد
بـسازيد    رود    و    بريشـم    دهيد
کـنون   لوري   از   پاک  گـفـتار  اوي
هـمي  گردد  اندر  جهان  چاره‌جوي
سـگ  و  کبک  بفزود  بر  گفت شاه
شـب  و  روز  پويان  به  دزدي به راه