Poem49

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

بدان  گـه  که  روشن  جهان  تيره  گشـت
طـلايه      پراگـنده      بر      گرد     دشـت
بـه     پيش     سـپـه     قارن     رزم     زن
ابا      راي      زن      سرو     شاه     يمـن
خروشي      برآمد      ز      پيش     سـپاه
کـه     اي     نامداران     و    مردان    شاه
بـکوشيد      کاين     جنـگ     آهرمنـسـت
همان درد و کين است و خون خستنست
ميان     بـسـتـه     داريد     و    بيدار    بيد
هـمـه       در       پـناه       جـهاندار      بيد
کـسي   کو   شود   کشتـه   زين   رزمـگاه
بهـشـتي    بود   شسـتـه   پاک   از   گناه
هر  آن  کس  که  از  لـشـکر  چين  و  روم
بريزند        خون        و        بـگيرند       بوم
هـمـه         نيکـنامـند         تا        جاودان
بـمانـند            با           فره           موبدان
هـم    از   شاه   يابـند   ديهيم   و   تـخـت
ز     سالار     زر     و     ز     دادار     بـخـت
چو      پيدا     شود     پاک     روز     سـپيد
دو     بـهره     بـپيمايد     از     چرخ    شيد
بـبـنديد          يکـسر          ميان         يلي
ابا      گرز      و      با      خـنـجر      کابـلي
بداريد     يکـسر     هـمـه    جاي    خويش
يکي     از     دگر     پاي     مـنـهيد    پيش
سران         سـپـه         مـهـتران        دلير
کـشيدند     صـف     پيش     سالار    شير
بـه      سالار      گـفـتـند      ما     بـنده‌ايم
خود     اندر    جـهان    شاه    را    زنده‌ايم
چو    فرمان    دهد    ما   هـميدون   کـنيم
زمين    را    ز    خون   رود   جيحون   کـنيم
سوي      خيمـه      خويش     باز     آمدند
هـمـه    با    سري    کينـه    ساز    آمدند