Poem489

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

چو    باز    آمد    از    راه    بـهرامـشاه
بـه    آرام    بنشـسـت    بر   پيش‌گاه
ز   مرگ   و   ز   روز   بد  انديشـه  کرد
دلـش  گشت  پر  درد  و  رخساره زرد
بـفرمود     تا    پيش    او    شد    دبير
سرافراز     موبد     کـه    بودش    وزير
هـمي    خواسـت   تا   گنجها   بنـگرد
زر    و    گوهر   و   جامـه‌ها   بـشـمرد
کـه    بااو    ستاره‌شـمر    گفتـه   بود
ز    گـفـتار    ايشان    برآشفـتـه    بود
کـه   باشد  ترا  زندگاني  سه  بيست
چـهارم    بـه   مرگـت   ببايد   گريست
همي  گفت شادي کنم بيست سال
کـه   دارم  به  رفتن  به  گيتي  هـمال
دگر  بيست  از  داد  و بخشش جـهان
کـنـم    راسـت   با   آشـکار   و   نهان
نمانـم    کـه   ويران   شود   گوشه‌يي
بيابد    ز   مـن   هرکـسي   توشـه‌يي
سوم  بيست  بر  پيش  يزدان بـه پاي
بـباشـم     مـگر     باشدم    رهنـماي
ستاره‌شمر شست و سه سال گفت
شـمار   سـه  سالش  بد  اندر  نهفت
ز   گفـت   ستاره‌شمر   جست   گنـج
وگرنـه   نـبودش   خود   از   گنج   رنـج
خـنـک    مرد    بي‌رنـج    و    پرهيزگار
بـه   ويژه   کـسي   کو   بود   شـهريار
چو   گنـجور   بشنيد  شد  پيش  گنـج
بـه   کار   شـمردن   همي   برد   رنـج
بـه   سخـتي   چـنان   روزگاري   ببرد
هـمـه    پيش    دسـتور   او   برشمرد
چو   دسـتور   او   برگرفت  آن  شـمار
پرانديشـه        آمد       بر       شـهريار
بدو  گفت  تا  بيست  و سـه سال نيز
هـمانا      نيازت      نيايد     بـه     چيز
ز  خورد  و  ز  بخشش  گرفتـم شـمار
درمـهاي       اين      لـشـکر      نامدار
فرسـتاده‌يي        نيز       کايد       برت
ز     شاهان     وز     نامور     کـشورت
بدين    سال    گنـج   تو   آراستـسـت
که پر زر و سيمست و پر خواستست
چو   بشـنيد   بـهرام   و  انديشـه  کرد
ز     دانـش    غـم    نارسيده    نـخورد
بدو     گـفـت     کوتاه     شد     داوري
کـه  گيتي  سه  روزست چون بنگري
چو   دي   رفـت   و  فردا  نيامد  هـنوز
نـباشـم     ز     انديشـه    امروز    کوز
چو  بخشيدني  باشد  و  تاج  و  تخـت
نـخواهـم   ز  گيتي  ازين  بيش  رخت
بـفرمود     پـس     تا     خراج    جـهان
نـخواهـند    نيز   از   کـهان   و   مـهان
بـه    هر    شـهر   مردي   پديدار   کرد
سر    خـفـتـه    از   خواب   بيدار   کرد
بدان       تا       نـجويند      پيکار      نيز
نيايد        ز       پيکار       افـگار       نيز
ز    گنـج   آنـچ   بايستـشان   خوردني
ز     پوشيدني     گر    ز    گـسـتردني
بدين   پرخرد   موبدان   داد   و   گـفـت
کـه   نيک  و  بد  از  من  نبايد  نهـفـت
ميان      سـخـنـها     ميانـجي     بويد
نـخواهـند     چيزي     کرانـجي     بويد
مرا    از    بـه    و    بـتر    آگـه    کـنيد
ز      بدها     گـمانيم     کوتـه     کـنيد
پراگـنده     شد    موبد    اندر    جـهان
نـماند    ايچ   نيک   و   بد   اندر   نـهان
بران   پر   خرد   کارها   بـسـتـه   شد
ز   هر   کشوري  نامه  پيوسـتـه  شد
کـه   از   داد   و  پيکاري  و  خواسـتـه
خرد   شد   به   مغز  اندرون  کاسـتـه
ز  بس  جنگ  و خون ريختن در جـهان
جوانان        ندانـند        ارج       مـهان
دل   آگـنده   گردد   جوان  را  بـه  چيز
نـبيند   هـم  از  شاه  و  موبد  بـه  نيز
برين‌گونـه   چون   نامه   پيوستـه  شد
ز  خون  ريختن  شاه  دل خستـه شد
بـه    هر    کـشوري    کارداري    گزيد
پر  از  داد  و  دانش  چـنانـچون  سزيد
هـم  از  گنج  بد  پوشش و خوردشان
ز     پوشيدن    و    باز    گـسـتردشان
کـه   شـش   ماه   ديوان   بياراسـتي
وزان     زيردسـتان    درم    خواسـتي
نـهادي     بران     سيم     نام     خراج
بـه   ديوان   سـتانـنده   با   فر   و  تاج
به  شش  ماه  بستد به شش باز داد
نـبودي    ستانـنده   زان   سيم   شاد
بدان     چاره    تا    مرد    پيکار    خون
نريزد     نـباشد    بـه    بد    رهـنـمون
وزان     پـس     نوشـتـند     کارآگـهان
کـه   از   داد   وز   ايمـني   در  جـهان
کـه  هر  کش  درم  بد  خراجش  نـبود
بـه    سرش    اندرون    داوريها    فزود
ز     پري    بـه    کژي    نـهادند    روي
پر   از   رنج   گشتـند   و  پرخاشـجوي
چو   آن   نامـه   بر   خواند  بـهرام  گور
بـه   دلـش   اندر  افتاد  زان  کار  شور
ز     هر     کـشوري     مرزباني    گزيد
پر   از   داد  دلشان  چـنانـچون  سزيد
بـه     درگاه    يکـسالـه    روزي    بداد
ز    يزدان    نيکي    دهـش    کرد   ياد
بـفرمود    کان    را    کـه   ريزند   خون
گر     آرند     کژي    بـه    کار    اندرون
برانـند        فرمان        يزدان       بروي
بدان   تا   شود   هرکـسي  چاره‌جوي
برآمد      برين     بر     بـسي     روزگار
بـکي    نامـه    فرمود   پس   شـهريار
سوي     راسـتـگويان     و    کارآگـهان
کـجا    او    پراگـنده    بد    در   جـهان
کـه   اندر   جهان  چيست  ناسودمـند
کـه     آرد     برين     پادشاهي    گزند
نوشتـند   پاسـخ   کـه   از   داد   شاه
نـگردد    کـسي    گرد    آيين    و   راه
بـشد   راي  و  انديشه  کشـت  و  ورز
بـه   هر   کشوري  راسـت  بيکار  مرز
پراگـنده        بينيم        گاوان        کار
گيا   رسـت   از   دشت  وز  کشـت‌زار
چـنين    داد   پاسـخ   کـه   تا   نيم‌روز
کـه     بالا    کـند    تاج    گيتي    فروز
نـبايد   کـس   آسود  از  کشت  و  ورز
ز      بي‌ارز      مردم      مـجوييد     ارز
کـه   بي‌کار   مردم  ز  بي‌دانشيسـت
بـه   بي   دانشان   بر  ببايد  گريسـت
ورا    داد    بايد    دو    و    چار   دانـگ
چو   شد   گرسنه  تا  نيايد  بـه  بانـگ
کـسي   کو   ندارد  بر  و  تـخـم  و  گاو
تو   با   او   به  تـندي  و  زفـتي  مـکاو
بـه  خوبي  نوا  کن  مر  او  را  به گنـج
کـس   از   نيسـتي   تا  نيايد  به  رنـج
گر    ايدونـک    باشد    زيان    از   هوا
نـباشد     کـسي     بر    هوا    پادشا
چو   جايي   بـپوشد   زمين   را  مـلـخ
برد   سـبزي   کشتمـندان   به   شـخ
تو      از     گـنـج     تاوان     او     بازده
بـه     کـشور    ز    فرموده    آواز    ده
وگر      بر      زمين     گورگاهي     بود
وگر         نابرومـند        راهي        بود
کـه   ناکشتـه   باشد   به  گرد  جهان
زمين        فرومايگان        و       مـهان
کـسي    کو    بدين   پايکار   منـسـت
وگر       ويژه      پروردگار      مـنـسـت
کنـم  زنده  در  گور  جايي  که  هست
مـبادش   نشيمن   مبادش   نشست
نـهادند    بر    نامـه    بر    مـهر    شاه
هيوني   برافـگـند   هر   سو   بـه   راه