Poem488

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

بيامد    ز    ميدان    چو   تير   از   کـمان
بر    دخـتر    خويش    رفـت    آن   زمان
قلم خواست از ترک و قرطاس خواست
ز  مشک  سيه  سوده انقاس خواسـت
سر    عـهد   کرد   آفرين   از   نـخـسـت
بران   کو   جـهان   از  نژندي  بشـسـت
بـگـسـترد     هـم    پاکي    و    راستي
سوي    ديو    شد    کژي   و   کاسـتي
سـپينود      را      جـفـت     بـهرامـشاه
سـپردم       بدين       نامور       پيشـگاه
شـهـنـشاه     تا     جاودان    زنده    باد
بزرگان    هـمـه    پيش    او   بـنده   باد
چو   مـن  بگذرم  زين  سپنـجي  سراي
بـه      قـنوج     بهرامشاهـسـت     راي
ز      فرمان      اين      تاجور      مـگذريد
تـن     مرده     را    سوي    آتـش    بريد
سـپاريد      گنجـم      بـه     بـهرامـشاه
هـمان   کـشور  و  تاج  و  گاه  و  سـپاه
سـپينود     را     داد     مـنـشور     هـند
نوشـتـه    خـطي    هـندوي    بر    پرند
بـه   ايران   همي  بود  شنگـل  دو  ماه
فرسـتاد    پـس    مـهـتري    نزد    شاه
بـه    دسـتوري    بازگشتـن    به   جاي
خود       و       نامداران       فرخـنده‌راي
بدان    شد    شهنـشاه    هـمداسـتان
کـه     او     بازگردد    بـه    هـندوسـتان
ز   چيزي   کـه   باشد   بـه  ايران  زمين
بـفرمود       تا       کرد      موبد      گزين
ز      دينار      و      ز     گوهر     شاهوار
ز   تيغ   و   ز   خود   و   کـمر  بي‌شـمار
ز      ديبا      و     از     جامـه     نابـسود
کـه    آن    را   شـمار   و   کرانـه   نـبود
بـه    اندازه    يارانـش   را   هـم   چـنين
بياراسـت    اسـپان   بـه   ديباي   چين
گـسي  کردشان  شاد  و خشنود شاه
سـه   مـنزل  هـمي  راند  با  او  به  راه
نـبد    هـم    بدين   هديه   همداسـتان
عـلـف     داد     تا     مرز    هـندوسـتان