Poem487

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

پـس   آگاه  شد  شنگـل  از  کار  شاه
ز   دخـتر   کـه  شد  شاه  را  پيش‌گاه
بـه      ديدار     ايران     بدش     آرزوي
بر        دخـتر        شاه        آزاده‌خوي
فرسـتاد        هـندي       فرسـتاده‌يي
سـخـن‌گوي      مردي     و     آزاده‌يي
يکي   عـهد   نو  خواست  از  شـهريار
کـه    دارد   بـه   خان   اندرون   يادگار
بـه    نوي   جـهاندار   عهدي   نوشـت
چو   خورشيد   تابان  به  باغ  بهـشـت
يکي    پهـلوي   نامـه   از   خـط   شاه
فرسـتاده     آورد     و     بـنـمود     راه
فرسـتاده   چون   نزد   شنگـل  رسيد
سـپـهدار      قـنوج      خـطـش     بديد
ز    هـندوسـتان   ساز   رفتن   گرفـت
ز    خويشان   چيني   نهفتـن   گرفـت
بيامد    بـه    درگاه   او   هـفـت   شاه
کـه   آيند   با   راي   شنـگـل   بـه  راه
يکي    شاه   کابـل   دگر   هـند   شاه
دگر   شاه   سـندل   بـشد   با  سـپاه
دگر    شاه    مـندل    کـه    بد   نامدار
هـمان   نيز   جـندل   که   بد   کامـگار
ابا    ژنده    پيلان    و   زنـگ   و   دراي
يکي  چتر  هندي  به  سر  بر  بـه پاي
هـمـه    نامـجوي    و    همـه    نامدار
هـمـه   پاک   با   طوق   و  با  گوشوار
هـمـه   ويژه   با   گوهر  و  سيم  و  زر
يکي    چـتر    هـندي    ز   طاوس   نر
بـه    ديبا    بياراستـه    پـشـت    پيل
هـمي  تافت  آن  لشکر  از  چند  ميل
ابا    هديه    شاه    و    چـندان    نـثار
کـه    دينار    شد   خوار   بر   شـهريار
هـمي   راند   منزل   به   منزل  سـپاه
چو    زان   آگـهي   يافت   بـهرامـشاه
بزرگان    ز    هر    شـهر    برخاسـتـند
پذيره        شدن       را       بياراسـتـند
بيامد       شـهـنـشاه      تا      نـهروان
خردمـند     و    بيدار    و    روشـن‌روان
دو     شاه     گرانـمايه     و    نيک‌ساز
رسيدند    پـس    يک   بـه   ديگر   فراز
بـه      نزديک      اندر      فرود     آمدند
کـه    با    پوزش    و    با   درود   آمدند
گرفـتـند     مر     يکدگر     را    بـه    بر
دو    شاه    سرافراز    با    تاج   و   فر
پياده   شده   لـشـکر  از  هر  دو  روي
جـهاني   سراسر   پر   از  گفـت‌وگوي
دو   شاه   و  دو  لشکر  رسيده  بـهـم
هـمي  رفـت  هرگونه  از  بيش  و  کم
بـه   زين   بر  نشستـند  هر  دو  سوار
هـمان      پرهـنر      لـشـکر      نامدار
بـه     ايوانـها     تـخـت     زرين    نـهاد
برو     جامـه     خـسرو     آيين    نـهاد
بـه    ره    بر    بره   مرغ   بريان   نـهاد
بـه   يک   تير   پرتاب   بر   خوان   نـهاد
مي    آورد    و    برخواند   رامـشـگران
هـمـه    جام   پر   از   کران   تا   کران
چو  نان  خورده  شد مجلـس شاهوار
بياراسـت   پر   بوي   و   رنـگ  و  نـگار
پرسـتـندگان     ايسـتاده     بـه     پاي
بهشـتي  شده  کاخ  و  گاه  و  سراي
هـمـه    آلـت    مي    سراسر    بـلور
طـبـقـهاي   زرين   ز   مشک   و   بخور
ز    زر    افـسري    بر   سر   ميگـسار
بـه    پاي   اندرون   کفـش   گوهرنـگار
فروماند   زان   کاخ   شنگل  شگـفـت
بـه   مي  خوردن  انديشه  اندر  گرفت
کـه   تا   اين   بهشتست  يا  بوسـتان
هـمي   بوي  مشک  آيد  از  دوسـتان
چـنين   گـفـت   با  شاه  ايران  به  راز
کـه    با    دخـترم    راه    ديدار    ساز
بـفرمود        تا        خادمان       سـپاه
پدر       را       گذراند      نزديک      ماه
هـمي     رفـت    با    خادمان    نامدار
سراي     دگر     ديد     چون     نوبـهار
چو   دخـترش   را   ديد  بر  تخـت  عاج
نشـسـتـه    بـه   آرام   با   فر   و   تاج
بيامد    پدر    بر   سرش   بوسـه   داد
رخان    را    بـه    رخـسار   او   برنـهاد
پدر    زار    بـگريسـت    از   مـهر   اوي
هـمان     بر     پدر     دخـتر     ماه‌روي
همي دست بر سود شنگل به دست
ازان  کاخ  و  ايوان  و  جاي  نشـسـت
سـپينود    را    گفـت   اينت   بهشـت
برسـتي    ز    کاخ    بـت‌آراي   زشـت
هـمان   هديه‌ها   را   کـه   آورده   بود
اگر    بدره    و   تاج   و   گر   برده   بود
بدو       داد      با      هديه      شـهريار
شد   آن   خرم   ايوان   چو   باغ  بـهار
وزان   جايگـه   شد   بـه   نزديک  شاه
هـمي    کرد   مرد   اندر   ايوان   نـگاه
بزرگان    چو    خرم    شدند   از   نـبيد
پرسـتار       او      خوابـگاهي      گزيد
سوي     خوابگـه     رفتـن    آراسـتـند
ز    هرگونـه‌يي    جامه‌ها    خواستـند
چو   پيدا  شد  اين  چادر  مشـک‌رنـگ
سـتاره    بروبر    چو    پشـت    پلـنـگ
بـکردند     ميخوارگان    خواب    خوش
هـمـه    ناز   را   دست   کرده   بکـش
چـنين    تا   پديد   آمد   آن   زرد   جام
کـه  خورشيد  خواني  مر  او  را به نام
بينداخـت        آن        چادر       لاژورد
بـگـسـترد    بر    دشـت    ياقوت    زرد
بـه   نـخـچير   شد   شاه   بهرام   گرد
شهنـشاه     هـندوسـتان     را    ببرد
چو    از   دشـت   نـخـچير   باز   آمدند
خجـسـتـه    پي    و    بزمساز   آمدند
چـنين  هم  بگوي  و  به نخچير و سور
زماني      نـبودي      ز     بـهرام     دور