Poem486

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

چو   آگاهي   آمد   بـه  ايران  کـه  شاه
بيامد     ز     قـنوج     خود     با    سـپاه
ببـسـتـند   آذين   بـه   راه   و   به  شهر
هـمي   هرکـس   از  کار  برداشت  بهر
درم     ريخـتـند     از     کران    تا    کران
هـم  از  مشک  و  دينار  و  هم زعـفران
چو      آگاه     شد     پور     او     يزدگرد
سـپاه       پراگـنده      را      کرد      گرد
چو    نرسي    و    چون    موبد   موبدان
پذيره      شدندش      هـمـه     بـخردان
چو     بـهرام     را     ديد     فرزند     اوي
بيامد       بـماليد      بر      خاک      روي
برادرش     نرسي     و     موبد    هـمان
پر   از   گرد   رخـسار   و   دل   شادمان
چـنان   هـم   بيامد   بـه   ايوان  خويش
بـه   يزدان  سپرده  تـن  و  جان  خويش
بياسود    چون   گـشـت   گيتي   سياه
بـه   کردار   سيمين   سپر  گشـت  ماه
چو      پيراهـن      شـب      بدريد     روز
پديد    آمد    آن    شـمـع    گيتي   فروز
شهـنـشاه   بر   تخـت   زرين   نشست
در    بار   بـگـشاد   و   لب   را   ببـسـت
برفـتـند    هر    کـس   کـه   بد   مهتري
خردمـند     و    در    پادشاهي    سري
جـهاندار   بر   تخـت   بر   پاي   خاسـت
بياراسـت     پاکيزه     گـفـتار     راسـت
نـخـسـت    از    جـهان‌آفرين    ياد   کرد
ز      وام      خرد      گردن     آزاد     کرد
چـنين     گـفـت     کز    کردگار    جـهان
شـناسـنده        آشـکار       و       نـهان
بـترسيد    و    او    را    سـتايش   کـنيد
شـب    تيره    پيشـش    نيايش   کـنيد
کـه    او    داد    پيروزي    و    دسـتـگاه
خداوند     تابـنده     خورشيد     و     ماه
هرانکـس   که  خواهد  که  يابد  بهشت
نـگردد    بـه    گرد    بد   و   کار   زشـت
چو   داد   و   دهـش  باشد  و  راسـتي
بـپيچد     دل    از    کژي    و    کاسـتي
ز  ما  کس  مباشيد  زين  پـس  بـه بيم
اگر    کوه    زر    دارد    و    گـنـج   سيم
ز    دلـها    هـمـه    بيم    بيرون    کـنيد
نيايش     بـه     داراي     بيچون    کـنيد
کـشاورز       گر       مرد       دهـقان‌نژاد
بـکوشيد    با    ما    بـه    هـنـگام    داد
هران   را   کـه  ما  تاج  داديم  و  تـخـت
ز   يزدان   شـناسيد   وز   داد  و  بـخـت
نکوشـم     بـه     آگـندن     گنـج     مـن
نـخواهـم      پراگـنده      کرد     انجـمـن
يکي    گـنـج    خواهـم   نـهادن   ز   داد
کـه   باشد   روانم  پـس  از  مرگ  شاد
برين    نيز    گر    خواسـت    يزدان   بود
دل    روشـن    از   بـخـت   خـندان   بود
برين        نيکويها        فزايش        کـنيم
سوي     نيک‌بخـتي     نـمايش    کـنيم
گر     از     لـشـکر    و    کارداران    مـن
ز   خويشان   و   جـنـگي  سواران  مـن
کـسي   رنـج   بـگزيد   و   با  من  نگفت
هـمي    دارد   آن   کژي   اندر   نهـفـت
ورا     از     تـن     خويش     باشد     بزه
بزه     کي    گزيند    کـسي    بي‌مزه)?(
مـنـم     پيش     يزدان     ازو     دادخواه
کـه     در    چادر    ابر    بـنـهـفـت    ماه
شـما     را     مـگر    ديگرسـت    آرزوي
کـه   هرکـس  دگرگونه  باشد  به  خوي
بـگوييد     گـسـتاخ     با    مـن    سخـن
مـگر      نو      کـنـم      آرزوي      کـهـن
هـمـه    گوش   داريد   و   فرمان   کـنيد
ازين      پـند      آرايش      جان      کـنيد
بگـفـت   اين  و  بنشست  بر  تخت  داد
کـلاه     کياني     بـه     سر    بر    نـهاد
بزرگان         برو         خواندند        آفرين
کـه     بي‌تو    مـبادا    کـلاه    و    نـگين
چو     دانا     بود    شاه    پيروز    بـخـت
بـنازد    بدو   کـشور   و   تاج   و   تـخـت
ترا     مردي     و     دانـش    و    فرهي
فزون    آمد    از    تخت   شاهـنـشـهي
بزرگي   و   هـم   دانـش   و   هـم   نژاد
چو    تو    شاه    گيتي   ندارد   بـه   ياد
کـنون     آفرين     بر     تو    شد    ناگزير
ز   ما   هر   کـه   هـسـتيم   برنا   و  پير
هـم     آزادي    تو    بـه    يزدان    کـنيم
دگر        پيش        آزادمردان        کـنيم
برين      تـخـت      ارزانيانـسـت     شاه
بـه   داد   و   بـه   پيروزي   و   دسـتـگاه
هـمـه    مردگان    را    برآري    ز   خاک
بـه  داد  و  به  بخشش  به  گفـتار  پاک
خداوند        دارنده       يار       تو       باد
سر      اخـتر      اندر     کـنار     تو     باد
برفـتـند    با    رامـش   از   پيش   تخـت
بزرگان        و        فرزانـه       نيک‌بـخـت
نشست آن زمان شاه و لشکر بر اسپ
بيامد    سوي    خان    آذر   گـشـسـپ
بـسي   زر   و   گوهر   بـه   درويش  داد
نياز    آنـک    بنـهـفـت    ازو   بيش   داد
پرسـتـنده          آتـش         زردهـشـت
هـمي  رفت  با  باژ  و  برسم به مشت
سـپينود     را     پيش    او    برد    شاه
بياموخـتـش     دين    و    آيين    و    راه
بشسـتـش   بـه   دين   به   و  آب  پاک
ازو   دور   شد   گرد   و   زنـگار   و  خاک
در       تـنـگ       زندانـها       باز       کرد
بـه     هرسو    درم    دادن    آغاز    کرد