Poem483

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

چو  زين  آگهي  شد  به فغـفور چين
کـه   با   فر   مردي   ز   ايران   زمين
بـه   نزديک   شنگل   فرسـتاده   بود
هـمانا     ز    ايران    تـهـم‌زاده    بود
بدو   داد   شنـگـل   يکي   دخـترش
کـه   بر  ماه  سايد  همي  افسرش
يکي     نامـه     نزديک    بـهرامـشاه
نوشـت   آن   جهاندار   با   دستـگاه
بـه   عـنوان   بر   از   شهريار  جـهان
سر     نامداران     و     شاه    مـهان
بـه       نزد       فرسـتاده      پارسي
کـه   آمد   بـه   قـنوج   با   يار  سي
دگر     گـفـت    کامد    بـما    آگـهي
ز     تو     نامور     مرد     با     فرهي
خردمـندي    و    مردي   و   راي   تو
فـشرده   بـه   هرجاي   بر   پاي   تو
کـجا    کرگ    و    آن    نامور   اژدها
ز     شـمـشير    تيزت    نيامد    رها
بـتو   داد   دختر   که   پيوند  ماسـت
کـه  هندوستان  خاک  او را بهاست
سر    خويش    را   بردي   اندر   هوا
بـه     پيوند     اين     شاه    فرمانروا
بـه   ايران   بزرگيسـت  اين  شاه  را
کـجا     کـهـترش    افـسر    ماه    را
بـه   دسـتوري   شاه   در  بر  گرفت
بـه    قـنوج   شد   يار   ديگر   گرفـت
کـنون    رنـج    بردار    و   ايدر   بياي
بدين   مرز   چندانـک   بايد   بـه  پاي
بـه   ديدار   تو  چشم  روشن  کـنيم
روان   را   ز  راي  تو  جوشـن  کـنيم
چو خواهي که ز ايدر شوي باز جاي
زماني     نـگويم     بر    مـن    بـپاي
برو   شاد   با   خلعـت  و  خواسـتـه
خود       و       نامداران       آراسـتـه
ترا   آمدن   پيش  من  ننـگ  نيسـت
چو  با  شاه  ايران مرا جنگ نيسـت
مکـن  سستي  از  آمدن  هيچ  راي
چو  خواهي  که  برگردي ايدر مـپاي
چو    نامـه   بيامد   بـه   بـهرام   گور
بـه  دلش  اندر  افتاد  زان نامه شور
نويسـنده  بر  خواند  و پاسخ نوشت
بـه   پاليز   کين  بر  درختي  بکشـت
سر   نامه  گفت  آنچ  گفـتي  رسيد
دو  چشم  تو  جز  کـشور  چين نديد
بـه   عـنوان   بر   از   پادشاه  جـهان
نوشـتي    سرافراز    و   تاج   مـهان
جز  آن  بد که گفتي سراسر سخن
بزرگي     نو    را    نـخواهـم    کـهـن
شهنـشاه   بـهرام   گورست  و  بس
چـنو     در     زمانـه    ندانيم    کـس
بـه   مردي  و  دانش  بـه  فر  و  نژاد
چـنو   پادشا   کـس   ندارد   بـه  ياد
جـهاندار         پيروزگر         خواندش
ز     شاهان    سرافرازتر    خواندش
دگر   آنـک   گفتي  که  مـن  کرده‌ام
بـه     هندوسـتان    رنجـها    برده‌ام
هـمان    اخـتر    شاه    بـهرام    بود
کـه   با   فر   و   اورند   و   بانام   بود
هـنر   نيز   ز   ايرانيانسـت   و   بـس
ندارند    کرگ    ژيان   را   بـه   کـس
هـمـه    يکدلانـند    و   يزدان‌شناس
بـه   نيکي   ندارند  ز  اختر  سـپاس
دگر   آنـک  دختر  به  مـن  داد  شاه
بـه   مردي   گرفتم   چنين  پيشـگاه
يکي    پادشا   بود   شـنـگـل   بزرگ
به  مردي  همي  راند از ميش گرگ
چو  با  مـن  سزا  ديد  پيوند  خويش
بـه  من  داد  شايسته فرزند خويش
دگر  آنـک  گفتي  کـه  خيز  ايدر  آي
بـه    نيکي   بباشـم   ترا   رهنـماي
مرا   شاه   ايران   فرستد  بـه  هـند
بـه   چين   آيم   از  بـهر  چيني  پرند
نـباشد    ز   من   بنده   همداسـتان
کـه    رانـم   بدين   گونه‌بر   داسـتان
دگر   آنـک   گفتي   که  با  خواستـه
بـه     ايران     فرستمـت    آراسـتـه
مرا     کرد     يزدان     ازان     بي‌نياز
بـه  چيز  کسان  دسـت  کردن  دراز
ز  بهرام  دارم  به  بخشش  سـپاس
نيايش  کنم روز و شب در سه پاس
چـهارم    سخـن   گر   ستودي   مرا
هـنر    ز    آنـچ    برتر    فزودي    مرا
پذيرفـتـم  اين  از  تو  اي  شاه  چين
بـگوييم     با     شاه     ايران    زمين
ز    يزدان    ترا    باد    چـندان   درود
کـه   آن   را   نداند  فـلـک  تار  و  پود
بران     نامـه    بنـهاد    مـهر    نـگين
فرسـتاد   پاسخ   سوي  شاه  چين