Poem482

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

هـمان  شاه  شنگل  دلي  پر  ز درد
هـمي  داشـت  از  کار  او  روي زرد
شـب     آمد     بياورد     فرزانـه    را
هـمان   مردم   خويش  و  بيگانـه  را
چـنين   گفت   کاين  مرد  بهرامشاه
بدين  زور  و اين شاخ و اين دستگاه
نـباشد   هـمي   ايدر  از  هيچ  روي
ز   هرگونـه   آميختـم   رنـگ  و  بوي
گر   از   نزد   ما   او  بـه  ايران  شود
بـه     نزديک    شاه    دليران    شود
سـپاه   مرا  سست  خواند  بـه  کار
بـه  هندوستان  نيست  گويد  سوار
سرافراز     گردد     مـگر    دشمـنـم
فرسـتاده   را   سر   ز   تن   برکـنـم
نهانـش   هـمي   کرد   خواهم  تباه
چـه   بينيد   اين   را  چـه  دانيد  راه
بدو   گفـت   فرزانـه   کاي   شـهريار
دلـت    را    بدين‌گونـه   رنجـه   مدار
فرسـتاده       شـهرياران      کـشي
بـه   غـمري   برد   راه   و  بيدانشي
کـس  انديشه  زين‌گونه  هرگز  نکرد
بـه   راه   چـنين   راي   هرگز  مـگرد
بر      مـهـتران     زشـت‌نامي     بود
سپـهـبد    بـه    مردم   گرامي   بود
پـس‌انـگـه    بيايد    از   ايران   سپاه
يکي     تاجداري    چو    بـهرامـشاه
نـماند   ز   ما  کس  بدينجا  درسـت
ز   نيکي  نبايد  ترا  دست  شـسـت
رهانيده       ماسـت       از      اژدها
نـه   کشـتـن   بود   رنـج   او   را  بها
بدين  بوم  ما  اژدها  کشـت  و کرگ
بـه   تـن  زندگاني  فزايش  نه  مرگ
چو  بشنيد  شنگل  سخن تيره شد
ز    گـفـتار    فرزانـگان    خيره   شد
بـبود    آن    شـب   و   بامداد   پـگاه
فرسـتاد     کـس    نزد    بهرامـشاه
بـه    تنـها   تـن   خويش   بي‌انجمن
نـه  دسـتور  بد  پيش  و  نه راي زن
بـه   بـهرام   گفت   اي  دلاراي  مرد
توانـگر   شدي   گرد   بيشي  مـگرد
بـتو    داد   خواهـم   همي   دخـترم
ز    گـفـتار    و    کردار    باشد    برم
چو  اين  کرده  باشم بر من بايسـت
کز  ايدر  گذشتـن  ترا  روي  نيسـت
ترا    بر    سـپـه    کامـگاري    دهـم
بـه    هندوسـتان   شهرياري   دهم
فروماند    بـهرام    وا   نديشـه   کرد
ز   تـخـت  و  نژاد  و  ز  ننگ  و  نـبرد
ابا خويشتن گفت کاين جنگ نيست
ز   پيوند   شنگل  مرا  ننـگ  نيسـت
و  ديگر  کـه  جان  بر  سر  آرم  بدين
بـبينـم    مـگر    خاک    ايران   زمين
کـه   ايدر   بدين‌سان   بـمانديم   دير
برآويخـت     با     دام     روباه    شير
چـنين   داد  پاسخ  که  فرمان  کنـم
ز    گـفـتارت    آرايش    جان   کـنـم
تو  از  هر  سـه  دخـتر  يکي  برگزين
کـه   چون  بينمش  خوانمش  آفرين
ز   گفـتار   او  شاد  شد  شاه  هـند
بياراسـت    ايوان   بـه   چيني   پرند
سـه   دخـتر   بيامد   چو   خرم  بهار
بـه   آرايش   و  بوي  و  رنگ  و  نـگار
بـه   بـهرام   گور  آن  زمان  گفت  رو
بياراي     دل     را     بـه    ديدار    نو
بـشد    تيز   بـهرام   و   او   را   بديد
ازان       ماه‌رويان      يکي      برگزيد
چو    خرم    بـهاري    سـپينود    نام
همه  شرم  و  ناز و همه راي و کام
بدو    داد    شـنـگـل    سـپينود    را
چو  سرو  سهي  شمـع  بي‌دود  را
يکي      گـنـج      پرمايه‌تر      برگزيد
بدان    ماه‌رخ    داد   شنـگـل   کـليد
بياورد         ياران         بـهرام         را
سواران     بازيب     و     با    نام    را
درم    داد   ودينار   و   هرگونـه   چيز
هـمان   عـنـبر   و   عود   و  کافورنيز
بياراسـت         ايوان         گوهرنـگار
ز   قـنوج   هرکـس   کـه   بد   نامدار
خرامان      بران      بزمـگاه      آمدند
بـه   شادي  همـه  نزد  شاه  آمدند
بـبودند  يک  هفته  با  مي به دست
همه  شاد  و خرم به جاي نشست
سـپينود     با     شاه    بـهرام    گور
چو  مي  بود  روشن  بـه  جام  بـلور