Poem481

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

يکي   اژدها   بود   بر  خـشـک  و  آب
بـه     دريا     بدي     گاه    بر    آفـتاب
هـمي   درکشيدي  به  دم  ژنده  پيل
وزو     خاسـتي    موج    درياي    نيل
چـنين  گفت  شنگل  به ياران خويش
بدان     تيزهـش     رازداران     خويش
کـه    مـن   زين   فرسـتاده   شيرمرد
گـهي   شادمانـم   گـهي   پر   ز  درد
مرا    پـشـت    بودي   گر   ايدر   بدي
بـه   قـنوج   بر   کـشوري   سر   بدي
گر   از   نزد   ما   سوي   ايران   شود
ز      بـهرام      قـنوج     ويران     شود
چو  کهـتر  چنين  باشد  و  مهـتر اوي
نـماند   برين   بوم   ما   رنـگ   و  بوي
همـه   شـب  همي  کار  او  ساختم
يکي        چاره       ديگر       انداخـتـم
فرسـتـمـش       فردا       بر      اژدها
کزو        بي‌گـماني        نيابد       رها
نـباشـم       نـکوهيده       کار      اوي
چو   با   اژدها  خود  شود  جنـگـجوي
بگـفـت  اين  و  بهرام  را  پيش  خواند
بـسي      داسـتان      دليران     براند
بدو       گـفـت       يزدان      پاک‌آفرين
ترا     ايدر     آورد     ز     ايران    زمين
کـه   هـندوسـتان   را   بشويي  ز  بد
چـنان      کز     ره     نامداران     سزد
يکي  کار  پيش  است  با  درد  و رنـج
بـه   آغاز   رنـج   و   به   فرجام  گـنـج
چو   اين  کرده  باشي  زماني  مـپاي
بـه   خشـنودي   مـن   برو   باز  جاي
بـه   شنگـل  چنين  پاسخ  آورد  شاه
ک   از   راي   تو   بـگذرم  نيسـت  راه
ز     فرمان    تو    نـگذرم    يک    زمان
مـگر     بد     بود     گردش     آسـمان
بدو  گفت  شنگل که چندين بلاسـت
بدين   بوم   ما   در   يکي  اژدهاسـت
بـه   خشـکي   و   دريا   همي  بگذرد
نهـنـگ     دم     آهـنـگ    را    بشمرد
تواني     مـگر     چاره‌يي     ساخـتـن
ازو       کـشور       هـند       پرداخـتـن
بـه    ايران    بري    باژ    هـندوسـتان
هـمـه     مرز     باشـند    همداستان
هـمان     هديه    هـند    با    باژ    نيز
ز   عود   و   ز  عـنـبر  ز  هرگونـه  چيز
بدو     گـفـت    بـهرام    کاي    پادشا
بـهـند     اندرون    شاه    و    فرمانروا
بـه     فرمان     دارنده     يزدان    پاک
پي     اژدها     را     بـبرم     ز    خاک
ندانـم   کـه   او  را  نشيمن  کجاست
بـبايد   نـمودن   بـه   من   راه  راست
فرسـتاد     شنـگـل    يکي    راه‌جوي
کـه    آن    اژدها    را    نـمايد    بدوي
هـمي   رفـت   با   نامور  سي  سوار
از       ايران      سواران      خـنـجرگزار
هـمي   تاخـت   تا  پيش  دريا  رسيد
بـه     تاريکي    آن    اژدها    را    بديد
بزرگان      ايران      خروشان     شدند
وزان    اژدها    نيز    جوشان    شدند
بـه    بـهرام    گفتـند    کاي   شهريار
تو  اين  را  چو  آن  کرگ  پيشين مدار
بـه     ايرانيان    گـفـت    بـهرام    گرد
کـه   اين   را   بـه   دادار   بايد  سـپرد
مرا    گر    زمانـه    بدين   اژدهاسـت
بـه  مردي  فزوني  نگيرد  نه  کاسـت
کـمان   را   بـه   زه  کرد  و  بـگزيد  تير
کـه  پيکانش  را  داده  بد  زهر و شير
بران       اژدها       تيرباران       گرفـت
چـپ  و  راست  جنگ  سواران گرفت
بـه    پولاد   پيکان   دهانش   بدوخـت
هـمي   خار   زان  زهر  او  برفروخـت
دگر    چار    چوبـه    بزد    بر   سرش
فرو   ريخـت   با   زهر   خون  از  برش
تـن   اژدها   گشت  زان  تير  سسـت
همي  خاک  را خون زهرش بشست
يکي      تيغ      زهرآبـگون     برکـشيد
بـه      تـندي     دل     اژدها     بردريد
بـه    تيغ    و    تـبرزين   بزد   گردنـش
بـه   خاک   اندر   افگند  بيجان  تنـش
به گردون سرش سوي شنگل کشيد
چو    شاه   آن   سر   اژدها   را   بديد
برآمد       ز       هـندوسـتان      آفرين
ز       دادار      بر      بوم      ايران‌زمين
کـه   زايد   برآن   خاک   چونين  سوار
کـه     با    اژدها    سازد    او    کارزار
برين   برز   بالا   و   اين   شاخ   و  يال
نـباشد   جز   از   شـهريارش   هـمال