Poem480

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

يکي   کرگ   بود   اندران  شـهر  شاه
ز    بالاي    او   بـسـتـه   بر   باد   راه
ازان    بيشـه    بـگريخـتي    شير   نر
هـم     از    آسـمان    کرگـس    تيرپر
يکايک   هـمـه   هـند   زو   پر  خروش
از    آواز    او   کر   شدي   تيز   گوش
بـه   بـهرام   گفت  اي  پسنديده  مرد
برآيد    بـه    دسـت   تو   اين   کارکرد
بـه    نزديک    آن    کرگ   بايد   شدن
هـمـه    چرم   او   را   بـه   تير   آژدن
اگر   زو   تـهي   گردد   اين   بوم  و  بر
بـه     فر     تو     اين     مرد    پيروزگر
يکي   دسـت   باشدت   نزديک   مـن
چـه    نزديک    اين    نامدار   انجـمـن
کـه     جاويد    در    کـشور    هـندوان
بود     زنده     نام     تو     تا    جاودان
بدو      گـفـت      بـهرام      پاکيزه‌راي
کـه   با   مـن   ببايد   يکي   رهنـماي
چو   بينـم   بـه   نيروي   يزدان  تنـش
بـبيني    بـه   خون   غرقه   پيراهنش
بدو    داد    شنگـل   يکي   رهـنـماي
کـه  او  را  نشيمن  بدانست  و  جاي
هـمي   رفـت   با   نيک‌دل   رهنـمون
بدان    بيشـه    کرگ    ريزنده    خون
هـمي   گفـت   چـندي   ز  آرام  اوي
ز     بالا    و    پـهـنا    و    اندام    اوي
چو  بنمود  و  برگشت  و  بهرام  رفـت
خرامان   بدان   بيشـه   کرگ   تـفـت
پـس     پـشـت    او    چـند    ايرانيان
بـه   پيکار   آن   کرگ   بسـتـه   ميان
چو    از    دور    ديدند    خرطوم   اوي
ز  هنگش  همي پست شد بوم اوي
بدو   هرکـسي   گفت   شاها   مکـن
ز   مردي   همي  بگذرد  اين  سـخـن
نکردست  کس  جنگ  با کوه و سنگ
وگر  چه  دليرست  خسرو  به  چنـگ
به شنگل چنين گوي کاين راه نيست
بدين   جنگ   دستوري  شاه  نيسـت
چـنين   داد   پاسخ   کـه   يزدان  پاک
مرا   گر   به   هـندوسـتان  داد  خاک
بـه   جاي   دگر  مرگ  مـن  چون  بود
کـه    انديشـه   ز   اندازه   بيرون   بود
کـمان   را   بـه   زه   کرد   مرد   جوان
تو   گفـتي   هـمي   خوار  گيرد  روان
بيامد    دوان    تا    بـه   نزديک   کرگ
پر  از  خشم  سر  دل  نهاده بـه مرگ
کـمان    کياني    گرفتـه    به    چنـگ
ز      ترکـش     برآورد     تير     خدنـگ
هـمي    تير   باريد   همـچون   تـگرگ
برين  همنشان  تا غمين گشت کرگ
چو   دانـسـت   کو   را   سرآمد  زمان
برآهيخـت    خنـجر   به   جاي   کمان
سر  کرگ  را  راست  ببريد  و  گـفـت
بـه    نام   خداوند   بي‌يار   و   جـفـت
کـه   او   داد   چـندين   مرا  فر  و  زور
بـه    فرمان   او   تابد   از   چرخ   هور
بـفرمود     تا    گاو    و    گردون    برند
سر   کرگ   زان   بيشـه   بيرون  برند
بـبردند   چون   ديد   شنـگـل   ز   دور
بـه     ديبا    بياراسـت    ايوان    سور
چو  بر  تخت  بنشسـت  پرمايه  شاه
نـشاندند     بـهرام     را     پيش    گاه
هـمي    کرد   هر   کـس   برو   آفرين
بزرگان    هـند    و    سواران    چـنين
برفـتـند     هر     مـهـتري     با    نـثار
بـه     بـهرام    گفـتـند    کاي    نامدار
کـسي   را  سزاي  تو  کردار  نيسـت
بـه    کردار    تو    راه   ديدار   نيسـت
ازو  شادمان  شنگل  و  دل  بـه  غـم
گـهي     تازه‌روي     و    زماني    دژم