Poem48

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

سپه  چون  به  نزديک ايران کشيد
همانگـه   خـبر   با   فريدون  رسيد
بـفرمود    پـس   تا   منوچهر   شاه
ز   پهـلو   به  هامون  گذارد  سـپاه
يکي   داستان  زد  جـهانديده  کي
کـه   مرد  جوان  چون  بود  نيک‌پي
بدام    آيدش    ناسـگاليده    ميش
پلنـگ  از  پس  پشت و صياد پيش
شـکيبايي  و  هوش  و  راي و خرد
هژبر    از    بيابان    بـه   دام   آورد
و   ديگر   ز   بد   مردم   بد  کـنـش
بـه   فرجام   روزي   بپيچد   تـنـش
بـبادافره       آنـگـه      شـتابيدمي
کـه    تفـسيده    آهـن    بتابيدمي
چو  لشکر منوچهر بر ساده دشت
برون   برد   آنجا   ببد  روز  هـشـت
فريدونـش    هنـگام    رفتـن    بديد
سخنـها   بـه   دانش  بدو  گستريد
منوچـهر  گفت  اي  سرافراز  شاه
کي  آيد  کسي پيش تو کينه خواه
مـگر     بد    سـگالد    بدو    روزگار
بـه  جان  و  تن  خود  خورد  زينـهار
مـن  اينک  ميان  را  به  رومي  زره
ببـندم   کـه   نگشايم   از   تن  گره
بـه  کين  جستن  از دشت آوردگاه
برآرم   بـه   خورشيد   گرد   سـپاه
ازان   انجمن  کس  ندارم  بـه  مرد
کـجا   جسـت   يارند   با   من  نبرد
بـفرمود     تا     قارن    رزم    جوي
ز  پهـلو  به  دشـت  اندر  آورد روي
سراپرده     شاه    بيرون    کـشيد
درفـش  همايون  به هامون کشيد
هـمي   رفـت  لشکر  گروها  گروه
چو   دريا  بـجوشيد  هامون  و  کوه
چـنان  تيره  شد  روز  روشن ز گرد
تو  گفتي  که خورشيد شد لاجورد
ز   کـشور   برآمد  سراسر  خروش
هـمي   کرشدي   مردم   تيزگوش
خروشيدن  تازي  اسپان  ز دشـت
ز   بانـگ   تبيره   همي  برگذشـت
ز   لشـگر  گه  پهـلوان  تا  دو  ميل
کـشيده    دو   رويه   رده   ژنده‌پيل
ازان  شصت  بر  پشتشان تخت زر
بـه   زر   اندرون   چند   گونـه  گـهر
چو    سيصد    بـنـه   برنـهادند   بار
چو   سيصد   هـمان   از  در  کارزار
هـمـه    زير    برگسـتوان    اندرون
نبدشان  جز  از چشم ز آهن برون
سراپرده      شاه      بيرون     زدند
ز   تميشـه   لشکر   بـهامون  زدند
سـپـهدار    چون    قارن    کينـه‌دار
سواران   جنـگي   چو  سيصدهزار
هـمـه      نامداران      جوشـن‌وران
برفـتـند       با      گرزهاي      گران
دليران    يکايک    چو    شير    ژيان
همـه   بستـه  بر  کين  ايرج  ميان
بـه  پيش  اندرون  کاوياني  درفش
بـه   چنگ  اندرون  تيغهاي  بنفش
مـنوچـهر       با      قارن      پيلـتـن
برون     آمد     از     بيشـه    نارون
بيامد   بـه   پيش  سپه  برگذشـت
بياراسـت   لشکر  بران  پهن‌دشت
چـپ  لشکرش  را  بگرشاسپ داد
ابر    ميمـنـه   سام   يل   با   قـباد
رده  بر  کشيده  ز  هر  سو  سـپاه
مـنوچـهر    با   سرو   در   قلـب‌گاه
هـمي  تافت  چون  مه  ميان گروه
نـبود     ايچ    پيدا    ز    افراز    کوه
سپه  کش چو قارن مبارز چو سام
سپـه   برکـشيده   حسام  از  نيام
طـلايه  به  پيش  اندرون چون قباد
کـمين   ور   چو   گرد  تـليمان  نژاد
يکي  لشکر  آراستـه  چون عروس
بـه  شيران  جنگي  و  آواي  کوس
بـه  تور  و  به  سلم  آگهي  تاختند
کـه   ايرانيان   جنگ   را   ساختـند
ز   بيشـه   بهامون  کشيدند  صـف
ز   خون   جگر  بر  لـب  آورده  کـف
دو  خوني  همان  با سپاهي گران
برفـتـند    آگـنده    از   کين   سران
کـشيدند   لشـکر   به  دشت  نبرد
الانان   دژ   را   پـس   پـشـت  کرد
يکايک      طـلايه      بيامد      قـباد
چو  تور  آگـهي  يافـت  آمد  چو باد
بدو    گـفـت    نزد    منوچـهر   شو
بـگويش   کـه  اي  بي‌پدر  شاه  نو
اگر    دخـتر    آمد    ز    ايرج    نژاد
ترا  تيغ  و  کوپال  و جوشن کـه داد
بدو     گـفـت    آري    گزارم    پيام
بدين سان که گفتي و بردي تو نام
وليکـن    گر   انديشـه   گردد   دراز
خرد    با    دل    تو    نـشيند    براز
بداني  که  کاريت  هولسـت  پيش
بـترسي  ازين  خام  گفتار  خويش
اگر  بر  شما  دام و دد روز و شـب
همي  گريدي  نيستي بس عجب
کـه   از   بيشـه   نارون   تا   بـچين
سواران   جنـگـند   و   مردان   کين
درفـشيدن       تيغـهاي      بنفـش
چو     بينيد     باکاوياني     درفـش
بدرد    دل   و   مـغزتان   از   نـهيب
بـلـندي    ندانيد    باز   از   نـشيب
قـباد   آمد   آنگه   بـه  نزديک  شاه
بگفت  آنچه  بشنيد  ازان رزم خواه
منوچـهر   خـنديد   و  گفت  آنگهي
کـه   چونين   نـگويد   مگر   ابلـهي
سـپاس  از  جهاندار  هر  دو جهان
شـناسـنده     آشـکار     و    نـهان
کـه   داند  که  ايرج  نياي  منسـت
فريدون     فرخ    گواي    مـنـسـت
کـنون   گر   بجنـگ   اندر  آريم  سر
شود     آشـکارا     نژاد     و    گـهر
بـه   زرور  خداوند  خورشيد  و  ماه
کـه   چـندان   نمانم   ورا  دستگاه
کـه  بر  هم  زند  چشـم  زير  و زبر
بريده   بـه   لشکر   نمايمـش  سر
بـفرمود     تا     خوان    بياراسـتـند
نشستنگـه   رود   و  مي‌خواستند