Poem478

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

چو   بشنيد  شنگل  به  بهرام  گفـت
کـه  راي  تو  با مردمي نيست جفت
زماني    فرودآي   و   بـگـشاي   بـند
چـه   گويي   سخن‌هاي  ناسودمـند
يکي      خرم      ايوان     بـپرداخـتـند
هـمـه    هرچ    بايسـت    برساختند
بياسود        بـهرام        تا       نيم‌روز
چو   بر   اوج   شد   تاج   گيتي  فروز
چو  در  پيش  شنگـل  نـهادند  خوان
يکي    را    بـفرمود    کو   را   بـخوان
کز   ايران   فرستاده   خـسروپرسـت
سـخـن‌گوي   و   هم  کامگار  نوست
کسي را که با اوست هم زين‌نشان
بياور    بـه    خوان   رسولان   نـشان
بـشد  تيز  بهرام  و بر خوان نشست
بـنان  دست  بگشاد  و لب را ببست
چو  نان  خورده شد مجلس آراستند
نوازنده    رود    و    مي    خواسـتـند
هـمي  بوي  مشک  آمد  از خوردني
هـمان     زير     زربفـت    گسـتردني
بزرگان    چو    از   باده   خرم   شدند
ز     تيمار     نابوده    بي‌غـم    شدند
دو     تـن     را     بـفرمود    زورآزماي
بـه   کشـتي   که  دارند  با  ديو  پاي
برفـتـند     شايسـتـه     مردان    کار
ببـسـتـندشان     بر     ميانـها     ازار
هـمي   کرد  زور  ان  برين  اين  بران
گرازان    و    پيچان    دو   مرد   گران
چو    برداشـت    بـهرام    جام   بـلور
بـه   مـغزش   نـبيد   اندرافگند   شور
بشنگـل   چنين  گفت  کاي  شهريار
بـفرماي     تا     مـن     بـبـندم    ازار
چو  با  زورمندان  به  کـشـتي  شوم
نـه   اندر   خرابي   و  مسـتي  شوم
بخـنديد    شنـگـل    بدو   گفت   خيز
چو    زير    آوري   خون   ايشان   بريز
چو   بشـنيد  بهرام  بر  پاي  خاسـت
بـه   مردي  خم  آورد  بالاي  راسـت
کـسي  را  که  بگرفت  زيشان  ميان
چو   شيري   کـه  يازد  بـه  گور  ژيان
همي بر زمين زد چنان کاستخوانش
شکـسـت   و   بپالود   رنگ   رخانش
بدو   مانده  بد  شنگل  اندر  شگفـت
ازان   برز   بالا   و   آن  زور  و  کـفـت
بـه  هندي  همي  نام  يزدان  بخواند
ورا    از    چـهـل   مرد   برتر   نـشاند
چو  گشتند  مست از مي خوشگوار
برفـتـند       ز       ايوان       گوهرنـگار
چو   گردون   بـپوشيد   چيني   حرير
ز     خوردن    برآسود    برنا    و    پير
چو  زرين  شد  آن  چادر  مشـکـبوي
فروزنده     بر    چرخ    بـنـمود    روي
شـه   هـندوان   باره   را   برنشست
بـه  ميدان  خراميد  چوگان به دست
بـبردند     با    شاه    تير    و    کـمان
هـمي   تاخـت   بر   آرزو   يک   زمان
بـه   بـهرام   فرمود   تا   بر  نشسـت
کـمان    کياني   گرفتـه   به   دسـت
به  شنگل  چنين  گفت کاي شهريار
چـنان  دان  که  هستند با من سوار
هـمي   تير   و  چوگان  کنـند  آرزوي
چو    فرمان   دهد   شاه   آزاده‌خوي
چـنين  گفت  شنگل  که  تير و کمان
سـتون     سواران     بود    بي‌گـمان
تو   با   شاخ  و  يالي  بيفراز  دسـت
به  زه کن کمان را و بگشاي شست
کـمان   را   بـه   زه   کرد  بـهرام  گرد
عـنان   را   بـه   اسپ   تگاور  سـپرد
يکي  تير  بگرفت  و  بگشاد شسـت
نشانه  به  يک چوبه بر هم شکست
گرفـتـند       يکـسر       برو       آفرين
سواران     ميدان    و    مردان    کين