Poem477

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

چو   بشـنيد  شد  نامه  را  خواسـتار
شگـفـتي     بـماند     اندران    نامدار
چو    آن    نامـه    برخواند   مرد   دبير
رخ    تاجور    گشـت   هـمـچون   زرير
بدو    گفـت   کاي   مرد   چيره‌سخـن
بـه   گفـتار   مشـتاب   و  تندي  مکن
بزرگي     نـمايد     هـمي    شاه    تو
چـنان    هـم   نـمايد   همي   راه   تو
کـسي   باژ   خواهد   ز   هندوسـتان
نـباشـم     ز     گوينده    همداسـتان
بـه  لشکر  همي گويد اين گر به گنج
وگر  شهر  و  کشور  سپردن  به  رنـج
کلنـگ‌اند  شاهان  و  من  چون عقاب
وگر  خاک  و  من  هـمـچو  درياي  آب
کـسي  با  ستاره  نکوشد  به  جنـگ
نه  با  آسمان جست کس نام و ننگ
هـنر     بـهـتر     از     گفتـن     نابـکار
کـه    گيرد    ترا    مرد   دانـنده   خوار
نه  مردي نه دانش نه کشور نه شهر
ز   شاهي   شما   را   زبانسـت  بـهر
نهفتـه    هـمـه    بوم    گنج   منست
نياکان    بدو    هيچ    نابرده    دسـت
دگر     گـنـج     برگـسـتوان     و    زره
چو     گـنـجور     ما    برگـشايد    گره
بـه    پيلانـش    بايد   کشيدن   کـليد
وگر     ژنده    پيلـش    تواند    کـشيد
وگر  گيري  از  تيغ  و  جوشـن شـمار
سـتاره  شود  پيش  چشـم  تو  خوار
زمين      بر      نـتابد      سـپاه      مرا
هـمان    ژنده    پيلان    و    گاه    مرا
هزار   ار   بـه   هـندي  زني  در  هزار
بود   کـس   کـه   خواند  مرا  شـهريار
هـمان  کوه  و  درياي  گوهر  مراست
به من دارد اکنون جهان پشت راست
هـمان  چشمه  عنبر  و عود و مشک
دگر    گنـج   کافور   ناگشته   خشـک
دگر        داروي       مردم       دردمـند
بـه    روي   زمين   هرک   گردد   نژند
هـمـه   بوم  ما  را  بدين‌سان  برست
اگر  زر  و  سيمست  و گر گوهرسـت
چو    هـشـتاد   شاهـند   با   تاج   زر
بـه   فرمان   مـن   تنگ   بسته   کـمر
هـمـه   بوم   را   گرد   درياسـت   راه
نيايد      بدين      خاک‌بر      ديو     گاه
ز     قـنوج     تا     مرز    درياي    چين
ز    سـقـلاب   تا   پيش   ايران   زمين
بزرگان     همـه     زيردسـت     مـنـند
بـه    بيچارگي    در    پرسـت   مـنـند
بـه  هـند  و  به  چين  و ختن پاسبان
نرانـند     جز     نام     مـن    بر    زبان
هـمـه     تاج     ما    را    سـتاينده‌اند
پرسـتـندگي          را          فزاينده‌اند
بـه  مشکوي  من  دخت  فغفور  چين
مرا       خواند       اندر      جـهان‌آفرين
پـسر    دارم   از   وي   يکي   شيردل
کـه  بسـتاند  از  که  به  شمشير دل
ز     هـنـگام     کاوس     تا     کيقـباد
ازين   بوم   و   برکس  نـکردسـت  ياد
هـمان      نامـبردار     سيصد     هزار
ز   لشـکر   کـه   خواند   مرا  شـهريار
ز    پيوستـگانـم    هزار    و   دويسـت
کزيشان  کسي  را به من راه نيست
هـمـه    زاد   بر   زاد   خويش   مـنـند
کـه   در   هـند   بر   پاي  پيش  منـند
که  در  بيشه شيران به هنگام جنگ
ز    آورد   ايشان   بـخايد   دو   چـنـگ
گر     آيين     بدي     هيچ    آزاده    را
کـه   کشـتي  به  تندي  فرستاده  را
سرت    را    جدا   کردمي   از   تـنـت
شدي    مويه‌گر    بر    تو    پيراهـنـت
بدو     گـفـت    بـهرام    کاي    نامدار
اگر     مـهـتري     کام    کژي    مـخار
مرا   شاه   مـن  گفـت  کو  را  بـگوي
کـه   گر   بـخردي   راه   کژي  مـجوي
ز     درگـه     دو     دانا    پديدار    کـن
زبان‌آور     و     کامران     بر    سـخـن
گر  ايدونـک  زيشان  بـه  راي  و  خرد
يکي     بر    يکي    زان    ما    بـگذرد
مرا    نيز    با    مرز   تو   کار   نيسـت
کـه  نزديک  بخرد  سخن خوار نيست
وگرنـه       ز       مردان      جـنـگاوران
کـسي    کو    گرايد    بـه   گرز   گران
گزين   کـن  ز  هندوسـتان  صد  سوار
کـه   با   يک   تـن   از  ما  کـند  کارزار
نـخواهيم     ما     باژ     از     مرز    تو
چو    پيدا   شدي   مردي   و   ارز   تو