Poem476

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

چو    بـنـهاد   بر   نامه‌بر   مـهر   شاه
برآراسـت     بر     ساز     نـخـچيرگاه
بـه  لشـکر  ز  کارش  کس  آگه  نبود
جز    از    نامدارانـش    هـمره   نـبود
بيامد    بدين‌سان    به   هـندوسـتان
گذشـت    از    بر    آب    جادوسـتان
چو   نزديک   ايوان   شـنـگـل   رسيد
در      پرده      و     بارگاهـش     بديد
برآورده‌يي      بود     سر     در     هوا
بدربر      فراوان      سـليح      و     نوا
سواران    و    پيلان   بدربر   بـه   پاي
خروشيدن       زنـگ       با       کرناي
شـگـفـتي    بان    بارگـه    بر   بماند
دلـش   را   به   انديشه  اندر  نـشاند
چـنين    گـفـت    با   پرده‌داران   اوي
پرسـتـنده      و      پاي‌کاران      اوي
کـه     از     نزد     پيروز    بـهرامـشاه
فرسـتاده       آمد       بدين      بارگاه
هـم   اندر   زمان   رفـت   سالار   بار
ز     پرده     درون    تا    بر    شـهريار
بـفرمود       تا      پرده      برداشـتـند
بـه    ارجـش    ز   درگاه   بگذاشتـند
خرامان   هـمي   رفـت   بـهرام   گور
يکي    خانـه   ديد   آسمانـش   بـلور
ازارش   هـمـه   سيم   و  پيکرش  زر
نـشانده   بـه   هر  جاي  چندي  گهر
نشستـه    بـه   نزديک   او   رهنماي
پـس   پـشـت   او   ايستاده  به  پاي
برادرش      را      ديد      بر      زيرگاه
نـهاده   بـه   سر   بر   ز   گوهر  کـلاه
چو   آمد   بـه   نزديک   شنـگـل  فراز
ورا    ديد    با    تاج    بر    تـخـت   ناز
هـمـه    پايه    تـخـت    زر    و    بـلور
نشـسـتـه   برو   شاه   با   فر  و  زور
بر   تخـت  شد  شاه  و  بردش  نـماز
هـمي    بود   پيشـش   زماني   دراز
چنين گفت زان کو ز شاهان مهست
جـهاندار        بـهرام       يزدان‌پرسـت
يکي    نامـه    دارم   بر   شاه   هـند
نوشتـه    خـطي    پـهـلوي    بر   پند
چو     آواز     بـهرام    بـشـنيد    شاه
بـفرمود       زرين       يکي       زيرگاه
بران     کرسي     زرش    بـنـشاندند
ز     درگاه     يارانـش     را     خواندند
چو  بنشست  بگشاد  لب  را  ز  بـند
چـنين    گـفـت   کاي   شهريار   بلند
زبان    برگـشايم   چو   فرمان   دهي
کـه    بي‌تو   مـبادا   بهي   و   مـهي
بدو  گفت  شنگل  کـه  بر  گوي هين
کـه    گوينده    يابد    ز   چرخ   آفرين
چـنين   گفـت   کز   شاه  خسرونژاد
کـه  چون  او  بـه  گيتي  ز  مادر  نزاد
مهسـت   آن  سرافراز  بر  روي  دهر
کـه   با   داد   او  زهر  شد  پاي  زهر
بزرگان     هـمـه     باژ     دار    وي‌اند
بـه   نخـچير   شيران   شکار   وي‌اند
چو  شمشير  خواهد  بـه رزم اندرون
بيابان   شود   هـمـچو   درياي   خون
بـه   بخـشـش   چو   ابري  بود  دربار
بود    پيش    او    گـنـج    دينار   خوار
پيامي   رسانـم   سوي   شاه  هـند
هـمان     پهـلوي     نامـه‌يي    برپرند