Poem474

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

چو   از   کار   رومي   بـپردخـت   شاه
دلـش   گشـت   پيچان   ز   کار  سپاه
بـفرمود         تا         موبد        راي‌زن
بـشد     با    يکي    نامدار    انـجـمـن
بـبـخـشيد     روي     زمين     سربسر
ابر            پـهـلوانان           پرخاشـخر
درم   داد   و  اسـپ  و  نـگين  و  کـلاه
گرانـمايه   را   کـشور   و   تاج   و  گاه
پر   از   راسـتي   کرد   يکـسر  جـهان
وزو     شادمانـه     کـهان    و    مـهان
هرانـکـس   کـه   بيداد   بد   دور   کرد
بـه    نادادن    چيز    و   گـفـتار   سرد
وزان   پـس   چنين   گفـت  با  موبدان
کـه    اي    پرهـنر    پاک‌دل    بـخردان
جـهان    را    ز    هرگونـه    داريد   ياد
ز     کردار     شاهان    بيداد    و    داد
بـسي  دسـت  شاهان  ز  بيداد  و آز
تـهي  ماند  و  هـم  تـن  ز  آرام  و  ناز
جـهان    از    بدانديش    در   بيم   بود
دل    نيک‌مردان    بـه    دو    نيم   بود
هـمـه   دسـت   کرده   به   کار   بدي
کـسي    را    نـبد    کوشـش   ايزدي
نـبد    بر   زن   و   زاده   کـس   پادشا
پر     از     غـم     دل     مردم    پارسا
بـه   هر   جاي  گستردن  دسـت  ديو
بريده    دل    از    بيم    گيهان    خديو
سر    نيکويها    و    دسـت    بديسـت
در   دانـش   و   کوشش   بخرديسـت
هـمـه   پاک   در   گردن   پادشاسـت
کـه  پيدا  شود  زو  همه  کژ  و راست
پدر    گر    بـه    بيداد    يازيد    دسـت
نـبد    پاک    و   دانا   و   يزدان‌پرسـت
مداريد    کردار    او    بـس   شـگـفـت
کـه   روشـن  دلش  رنگ  آتش  گرفت
بـبينيد    تا    جـم    و    کاوس    شاه
چـه    کردند   کز   ديو   جسـتـند   راه
پدر   همچـنان   راه   ايشان  بجسـت
بـه   آب   خرد   جان   تيره   نشـسـت
همـه    زيردستانـش    پيچان   شدند
فراوان    ز    تـنديش    بيجان    شدند
کـنون  رفـت  و  زو  نام  بد ماند و بس
هـمي    آفرين    او    نيابد    ز   کـس
ز     ما     باد     بر    جان    او    آفرين
مـبادا    کـه    پيچد   روانـش   ز   کين
کـنون    بر   نشسـتـم   بر   گاه   اوي
بـه   مينو   کشد   بي‌گـمان  راه  اوي
هـمي    خواهـم   از   کردگار   جـهان
کـه    نيرو    دهد    آشـکار    و   نـهان
کـه     با    زيردسـتان    مدارا    کـنيم
ز   خاک   سيه   مشـک  سارا  کـنيم
کـه   با  خاک  چون  جفت  گردد  تنـم
نـگيرد        سـتـمديده‌اي        دامـنـم
شـما     همـچـنين     چادر    راستي
بـپوشيد    شستـه   دل   از   کاستي
کـه   جز  مرگ  را  کـس  ز  مادر  نزاد
ز   دهـقان   و   تازي   و   رومي   نژاد
بـه    کردار   شيرسـت   آهنـگ   اوي
نـپيچد   کـسي   گردن  از  چنگ  اوي
هـمان    شير    درنده    را    بـشـکرد
بـه     خواري    تـن    اژدها    بـسـپرد
کـجا   آن   سر   و  تاج  شاهنـشـهان
کـجا    آن    بزرگان    و    فرخ    مـهان
کـجا      آن     سواران     گردنـکـشان
کزيشان   نبينـم   بـه   گيتي   نـشان
کـجا     ان    پري    چـهرگان    جـهان
کزيشان    بدي    شاد    جان   مـهان
هرانکـس   کـه   رخ   زير  چادر  نهفت
چنان دان که گشتست با خاک جفت
همـه   دسـت   پاکي   و  نيکي  بريم
جـهان   را   بـه   کردار   بد   نشـمريم
بـه     يزدان     دارنده     کو    داد    فر
بـه   تاج   و  به  تخـت  و  نژاد  و  گـهر
کـه  گر  کارداري  به  يک مشک خاک
زبان    جويد    اندر    بـلـند   و   مـغاک
هم‌انـجا    بـسوزم    بـه   آتش   تنش
کـنـم     بر     سر     دار     پيراهـنـش
وگر  در  گذشته  ز  شـب  چـند  پاس
بدزدد     ز     درويش    دزدي    پـلاس
بـه   تاوانـش   ديبا   فرستم   ز   گنـج
بـشويم    دل    غمـگـنان   را   ز   رنـج
وگر     گوسـفـندي     برند    از    رمـه
بـه    تيره    شـب    و    روزگار    دمـه
يکي    اسـپ    پرمايه    تاوان   دهـم
مـبادا   کـه   بر   وي   سپاسي  نهـم
چو     با     دشـمـنـم    کارزاري    بود
وزان    جنـگ   خسـتـه   سواري   بود
فرستـمـش    يکـسالـه    زر    و   درم
نداريم        فرزند       او       را       دژم
ز     دادار    دارنده    يکـسر    سـپاس
کـه    اويسـت    جاويد   نيکي‌شناس
بـه   آب   و   به  آتـش  ميازيد  دسـت
مـگر      هيربد     مرد     آتـش‌پرسـت
مريزيد      هـم     خون     گاوان     ورز
کـه  ننگسـت  در  گاو  کشتن  به مرز
ز     پيري     مـگر     گاو    بيکار    شد
بـه   چشـم   خداوند   خود  خوار  شد
نـبايد    ز    بـن    کـشـت   گاو   زهي
کـه    از    مرز    بيرون   شود   فرهي
هـمـه     راي     با    مرد    دانا    زنيد
دل      کودک      بي‌پدر      مـشـکـنيد
از      انديشـه      ديو      باشيد     دور
گـه    جنـگ   دشمـن   مجوييد   سور
اگر    خواهـم    از   زيردسـتان   خراج
ز    دارنده    بيزارم    و    تـخـت    عاج
اگر      بدکـنـش     بد     پدر     يزدگرد
بـه    پاداش    آن    داد    کرديم    گرد
هـمـه   دل   ز  کردار  او  خوش  کـنيد
بـه     آزادي     آهنـگ    آتـش    کـنيد
ببـخـشد     مـگر     کردگارش     گـناه
ز    دوزخ    بـه    مينو    نـمايدش   راه
کـسي   کو   جوانست  شادي  کـنيد
دل      مردمان      جوان     مـشـکـنيد
بـه  پيري  به  مستي  ميازيد  دسـت
کـه   هـمواره   رسوا   بود  پير  مست
گـنـهـکار      يزدان     مـباشيد     هيچ
بـه   پيري   بـه   آيد  به  رفتن  بـسيچ
چو    خـشـنود    گردد   ز   ما   کردگار
بـه    هسـتي   غـم   روز   فردا   مدار
دل    زيردسـتان    بـه   ما   شاد   باد
سر    سرکـشان    از   غـم   آزاد   باد
هـمـه    نامداران    چو    گفـتار   شاه
شـنيدند     و     کردند     نيکو     نـگاه
هـمـه   ديده   کردند   پيشش   پر  آب
ازان     شاه     پردانـش     و    زودياب
خروشان       برو      آفرين      خواندند
ورا        پادشا        زمين        خواندند