Poem473

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

چو  خورشيد  بر چرخ بنمود دست
شهنـشاه  بر  تخت  زرين نشست
فرسـتاده     قيصر    آمد    بـه    در
خرد       يافـتـه       موبد      پرگـهر
بـه   پيش  شهنشاه  رفتـند  شاد
سخـنـها   ز   هرگونـه   کردند   ياد
فرسـتاده   را   موبد   شاه   گفـت
که  اي  مرد هشيار بي‌يار و جفت
ز   گيتي   زيانـکارتر   کار  چيسـت
کـه   بر   کرده   او   ببايد  گريسـت
چـه  داني  تو  اندر جهان سودمند
کـه   از   کردنش   مرد  گردد  بلـند
فرسـتاده   گفـت   آنـک   دانا   بود
هـميشـه     بزرگ    و    توانا    بود
تـن    مرد    نادان   ز   گـل   خوارتر
بـه      هر      نيکـئي     ناسزاوارتر
ز    نادان   و   دانا   زدي   داسـتان
شـنيدي    مـگر    پاسخ   راستان
بدو   گـفـت   موبد   که   نيکو  نـگر
بينديش  و  ماهي به خشکي مبر
فرستاده  گفت  اي  پسنديده مرد
سخـن‌ها   ز  دانش  توان  ياد  کرد
تو  اين  گر  دگرگونـه  داني  بـگوي
کـه  از  دانش  افزون  شود  آبروي
بدو  گفـت  موبد  که  انديشه  کـن
کز   انديشـه   بازيب  گردد  سخـن
ز      گيتي      هرانـکو      بي‌آزارتر
چـنان   دان  که  مرگش  زيانـکارتر
به  مرگ بدان شاد باشي رواست
چو  زايد  بد و نيک تن مرگ راست
ازين   سودمـندي   بود   زان   زيان
خرد   را  ميانـجي  کـن  اندر  ميان
چو   بشنيد  رومي  پسـند  آمدش
سخـنـهاي    او   سودمند   آمدش
بـخـنديد   و   بر   شاه   کرد  آفرين
بدو   گفـت   فرخـنده   ايران  زمين
کـه   تخت   شهنشاه  بيند  همي
چو    موبد   بروبر   نـشيند   هـمي
بـه  دانش  جهان  را  بلند افسري
بـه   موبد   ز   هر  مـهـتري  برتري
اگر  باژ  خواهي  ز  قيصر  رواسـت
ک  دستور  تو بر جهان پادشاست
ز   گفـتار   او   شاد  شد  شـهريار
دلـش  تازه  شد  چو  گل  اندر بهار
برون  شد  فرستاده  از پيش شاه
شـب   آمد   برآمد   درفـش  سياه
پديد    آمد   آن   چادر   مشـکـبوي
بـه   عنـبر   بيالود   خورشيد   روي
شـکيبا      نـبد      گـنـبد     تيزگرد
سر   خفـتـه   از  خواب  بيدار  کرد
درفـشي    بزد    چشمـه    آفـتاب
سر شاه گيتي سبک شد ز خواب
در     بار     بـگـشاد     سالار     بار
نشسـت  از  بر  تخت خود شهريار
بـفرمود     تا     خلعـت    آراستـند
فرسـتاده   را  پيش  او  خواستـند
ز  سيمين  و زرين و اسپ و ستام
ز    دينار    گيتي   کـه   بردند   نام
ز  دينار  و  گوهر  ز  مشک  و عـبير
فزون   گشـت   از  انديشـه  تيزوير