Poem472

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

سپـهـبد    فرسـتاده   را   پيش   خواند
بران     نامور     پيشـگاهـش     نـشاند
چو     بـشـنيد     بيدار     شاه    جـهان
فرسـتاده     را    خواند    پيش    مـهان
بيامد        جـهانديده        داناي       پير
سـخـن‌گوي    و    بادانـش    و    يادگير
به کش کرده دست و سرافگنده پست
بر   تخـت   شاهي   به  زانو  نشسـت
بـپرسيد      بـهرام      و      بـنواخـتـش
بر      تـخـت      پيروزه      بنـشاخـتـش
بدو    گـفـت    کايدر   بـماندي   تو   دير
ز    ديدار    اين    مرز   ناگـشـتـه   سير
مرا    رزم    خاقان   ز   تو   باز   داشـت
بـه   گيتي   مرا   همچو   انباز  داشـت
کـنون      روزگار      توام      تازه     شد
ترا      بودن      ايدر      بي‌اندازه     شد
سـخـن   هرچ   گويي  تو  پاسخ  دهيم
وز      آواز      تو      روز      فرخ     نـهيم
فرسـتاده         پير         کرد        آفرين
کـه    بي‌تو    مـبادا    زمان    و    زمين
هران     پادشاهي    کـه    دارد    خرد
ز     گـفـت     خردمـند     رامـش     برد
بـه        يزدان       خردمـند       نزديک‌تر
بدانديش         را         روز         تاريک‌تر
تو     بر     مـهـتران    جـهان    مـهـتري
کـه  هـم  مهتر  و  شاه  و  هم  بهتري
ترا  دانـش  و  هوش  و  دادسـت  و  فر
بر         آيين         شاهان         پيروزگر
هـمانـت   خرد   هست  و  پاکيزه  راي
بر      هوشـمـندان      توي     کدخداي
کـه   جاويد  بادي  تن  و  جان  درسـت
مـبيناد    گردون    ميان    تو   سـسـت
زبانـت    ترازوسـت    و    گفتـن    گـهر
گـهر   سخـتـه   هرگز   که  بيند  به  زر
اگر        چـه        فرسـتاده        قيصرم
هـمان      چاکر      شاه     را     چاکرم
درودي    رسانـم   ز   قيصر   بـه   شاه
کـه   جاويد  باد  اين  سر  و  تاج  و  گاه
و   ديگر   کـه   فرمود   تا   هـفـت   چيز
بـپرسـم      ز      دانـندگان      تو     نيز
بدو   گفـت   شاه   اين  سخنها  بـگوي
سـخـن‌گوي      را      بيشـتر     آب‌روي
بـفرمود          تا         موبد         موبدان
بـشد    پيش    با    مـهـتران    و   ردان
بـشد     موبد    و    هرکـه    دانا    بدند
بـه      هر      دانـشي‌بر     توانا     بدند
سخـن‌گوي    بـگـشاد    راز   از   نهفت
سخـنـهاي    قيصر    بـه   موبد   بگفت
بـه   موبد   چنين  گفت  کاي  رهنـمون
چـه   چيز  آنک  خواني  هـمي  اندرون
دگر    آنـک   بيرونـش   خواني   هـمي
جزين     نيز    نامـش    نداني    هـمي
زبر  چيست  اي  مهتر  و  زبر  چيسـت
هـمان   بيکرانـه   چه   و  خوار  کيست
چـه   چيز   آنـک   نامـش   فراوان   بود
مر   او   را   بـه   هر   جاي  فرمان  بود
چـنين   گـفـت   موبد   به   فرزانه   مرد
کـه   مـشـتاب   وز   راه   دانش   مگرد
مر  اين  را  که گفتي تو پاسخ يکيست
سـخـن   در   درون  و  برون  اندکيست
برون    آسـمان   و   درونش   هواسـت
زبر        فر        يزدان       فرمانرواسـت
هـمان    بيکران   در   جهان   ايزدسـت
اگر   تاب  گيري  به  دانش  بـه  دسـت
زبر  چون  بهشتسـت  و  دوزخ  بـه  زير
بد   آن   را   کـه  باشد  بـه  يزدان  دلير
دگر      آنـک     بـسيار     نامـش     بود
رونده    بـه    هر    جاي    کامـش   بود
خرد     دارد     اي     پير    بـسيار    نام
رساند     خرد    پادشا    را    بـه    کام
يکي     مـهر    خوانـند    و    ديگر    وفا
خرد    دور    شد    درد   ماند   و   جـفا
زبان‌آوري          راسـتي         خواندش
بـلـنداخـتري          زيرکي         داندش
گـهي      بردبار      و      گـهي     رازدار
کـه    باشد    سـخـن    نزد    او   پايدار
پراگـنده        اينـسـت        نام       خرد
از       اندازه‌ها       نام       او      بـگذرد
تو   چيزي   مدان   کز   خرد   برترسـت
خرد    بر    هـمـه    نيکويها    سرسـت
خرد      جويد      آگـنده     راز     جـهان
کـه    چـشـم    سر    ما   نبيند   نـهان
دگر      آنـک     دارد     جـهاندار     خوار
بـه    هر    دانـش    از    کرده    کردگار
سـتاره‌سـت   رخـشان   ز   چرخ   بلند
کـه   بينا   شـمارش   بداند   که   چـند
بلـند  آسـمان  را  که  فرسنگ  نيست
کـسي   را   بدو  راه  و  آهنگ  نيسـت
هـمي     خوار     گيري     شـمار    ورا
هـمان         گردش        روزگار        ورا
کـسي     کو     بـبيند    ز    پرتاب    تير
بـماند     شـگـفـت     اندرو     تيز    وير
سـتاره    هـمي   بشـمرد   ز   آسمان
ازين    خوارتر   چيسـت   اي   شادمان
مـن  اين  دانم  ار  هست  پاسخ جزين
فراخـسـت         راي         جـهان‌آفرين
سـخـن‌دان   قيصر   چو   پاسخ   شنيد
زمين    را    بـبوسيد    و   فرمان   گزيد
بـه   بـهرام   گفـت   اي   جهاندار  شاه
ز     يزدان     برين‌بر     فزوني     مـخواه
کـه  گيتي  سراسر  به  فرمان  تسـت
سر    سرکـشان   زير   پيمان   تـسـت
پـسـند              بزرگان             فرخ‌نژاد
ندارد  جـهان  چون  تو  شاهي  بـه  ياد
هـمان     نيز    دسـتورت    از    موبدان
بـه    دانـش    فزونـسـت    از   بخردان
هـمـه      فيلـسوفان      ورا     بـنده‌اند
بـه       دانايي       او      سرافـگـنده‌اند
چو    بـهرام    بـشـنيد    شادي   نـمود
بـه    دلـش   اندرون   روشـنايي   فزود
بـه    موبدم    درم   داد   ده   بدره   نيز
هـمان  جامـه  و  اسپ  و  بسيار  چيز
وزانـجا         خرامان        بيامد        بدر
خرد         يافـتـه         موبد         پرهـنر
فرسـتاده              قيصر              نامدار
سوي    خانـه   رفـت   از   بر   شـهريار