Poem470

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

سيوم      روز     بزم     ردان     ساخـتـند
نويسـنده      را      پيش      بـنـشاخـتـند
بـه   مي  خوردن  اندر  چو  بگشاد  چـهر
يکي   نامـه   بنوشـت   شادان  به  مـهر
سر    نامـه    کرد   آفرين   از   نـخـسـت
بران   کو  روان  را  به  شادي  بشـسـت
خرد     بر     دل     خويش    پيرايه    کرد
بـه    رنـج   تـن   از   مردمي   مايه   کرد
هـمـه     نيکويها    ز    يزدان    شـناخـت
خرد   جسـت   و   با  مرد  دانا  بساخـت
بدانيد        کز       داد       جز       نيکويي
نيايد          نـکوبد          در          بدخويي
هرانـکـس      کـه      از     کارداران     ما
سرافراز     و     جـنـگي     سواران     ما
بـنالد    نـه    بيند    بـجز    چاه    و    دار
وگر    کشـتـه   بر   خاک   افگـنده   خوار
بـکوشيد      تا      رنـجـها     کـم     کـنيد
دل    غمـگـنان   شاد   و   بي‌غم   کـنيد
کـه    گيتي   فراوان   نـماند   بـه   کـس
بي‌آزاري     و     داد     جوييد    و    بـس
بدين     گيتي     اندر     نـشانـه     مـنـم
سر      راسـتي      را     بـهانـه     مـنـم
کـه    چـندان   سـپـه   کرد   آهنگ   من
هـم     آهـنـگ     اين    نامدار    انجـمـن
از     ايدر    برفـتـم    بـه    اندک    سـپاه
شدند    آنـک    بدخواه    بد   نيک   خواه
يکي      نامداري     چو     خاقان     چين
جـهاندار    با    تاج   و   تـخـت   و   نـگين
بـه     دسـت     مـن‌اندر     گرفـتار    شد
سر     بـخـت    ترکان    نـگونـسار    شد
مرا        کرد       پيروز       يزدان       پاک
سر    دشـمـنان    رفـت   در   زير   خاک
جز    از    بـندگي    پيشـه    مـن   مـباد
جز    از    راسـت   انديشـه   مـن   مـباد
نـخواهـم   خراج   از  جهان  هفت  سال
اگر      زيردسـتي      بود     گر     هـمال
بـه     هر     کارداري     و    خودکامـه‌يي
نوشـتـند       بر       پـهـلوي       نامـه‌يي
کـه   از   زيردستان  جز  از  رسـم  و  داد
نرانيد       و      از      بد      نـگيريد      ياد
هرانکـس   کـه  درويش  باشد  به  شهر
کـه     از     روز     شادي    نيابـند    بـهر
فرسـتيد        نزديک       ما       نامـشان
برآريم         زان         آرزو         کامـشان
دگر       هرک      هـسـتـند      پـهـلونژاد
کـه     گيرند     از     رفـتـن     رنـج     ياد
هـم    از    گـنـج    ما    بي‌نيازي   دهيد
خردمـند        را        سرفرازي       دهيد
کسي را که فامست و دستش تهيست
بـه   هر   کار   بي‌ارج  و  بي  فرهيسـت
هـم     از     گـنـج‌ماشان    بـتوزيد    فام
بـه       ديوانـهايشان       نويسيد       نام
ز    يزدان    بـخواهيد    تا    هـم    چـنين
دل     ما     بدارد     بـه    آيين    و    دين
بدين      مـهر     ما     شادماني     کـنيد
بران       مـهـتران       مـهرباني      کـنيد
هـمان      بـندگان     را     مداريد     خوار
کـه     هسـتـند     هـم     بـنده    کردگار
کـسي     کـش    بود    پايه    سـنـگيان
دهد     کودکان     را     بـه     فرهـنـگيان
بـه    دانـش    روان    را    توانـگر    کـنيد
خرد   را   ز   تـن   بر   سر   افـسر  کـنيد
ز    چيز    کـسان    دور    داريد    دسـت
بي‌آزار       باشيد       و       يزدان‌پرسـت
بـکوشيد     و     پيمان    ما    مـشـکـنيد
پي     و     بيخ    و    پيوند    بد    برکـنيد
بـه    يزدان    پـناهيد    و    فرمان   کـنيد
روان    را    بـه   مـهرش   گروگان   کـنيد
مـجوييد             آزار            هـمـسايگان
هـم       آن       بزرگان      و      پرمايگان
هرانکـس   کـه   ناچيز   بد  چيره  گشت
وز        اندازه       کـهـتري       برگذشـت
بزرگـش        مـخوانيد       کان       برتري
سـبـک      بازگردد      سوي      کـهـتري
ز       درويش       چيزي      مداريد      باز
هرانکـس   کـه  هست  از  شما  بي‌نياز
بـه     پاکان     گراييد    و    نيکي    کـنيد
دل    و   پشـت   خواهندگان   مشـکـنيد
هران   چيز   کان  دور  گشت  از  پـسـند
بدان      چيز      نزديک      باشد      گزند
ز     دارنده     بر     جان    آنـکـس    درود
کـه    از   مردمي   باشدش   تار   و   پود
چو      اندر     نوشـتـند     چيني     حرير
سر    خامـه    را    کرد   مـشـکين   دبير
بـه   عـنوان   برش   شاه  گيتي  نوشت
دل    داد    و    دانـنده   خوب   و   زشـت
خداوند     بـخـشايش     و    فر    و    زور
شهنـشاه      بخـشـنده      بـهرام     گور
سوي             مرزبانان            فرمانـبران
خردمـند    و    دانا    و   جـنـگي   سران
بـه   هر   سو   نوند   و   سوار   و   هيون
هـمي     رفـت     با     نامـه    رهـنـمون
چو   آن   نامـه   آمد   بـه   هر   کـشوري
بـه     هر    نامداري    و    هر    مـهـتري
هـمي  گفت  هرکس  که  يزدان سپاس
کـه  هست  اين  جهاندار  يزدان  شناس
زن   و  مرد  و  کودک  بـه  هامون  شدند
بـه   هر   کـشور  از  خانـه  بيرون  شدند
هـمي        خواندند        آفرين       نـهان
بران         دادگر        شـهريار        جـهان
ازان    پـس    بـه    خوردن    بياراسـتـند
مي   و   رود   و   رامشـگران  خواسـتـند
يکي     نيمـه     از    روز    خوردن    بدي
دگر       نيمـه      زو      کارکردن      بدي
هـمي    نو    بـه    هر    بامدادي    پـگاه
خروشي     بدي     پيش    درگاه    شاه
کـه   هرکـس   که   دارد  خوريد  و  دهيد
سـپاسي   ز   خوردن   بـه  خود  برنـهيد
کـسي   کـش   نيازسـت   آيد   به   گنج
سـتاند    ز    گـنـج    درم    سخته   پنـج
سـه     مـن    تافـتـه    باده    سالخورده
بـه    رنـگ    گـل    نار   و   با   رنـگ   زرد
هاني     بـه     رامـش     نـهادند     روي
پرآواز    ميخواره    شد    شـهر   و   کوي
چـنان   بد   کـه   از  بيد  و  گل  افـسري
ز      ديدار      او      خواسـتـندي     کري
يکي    شاخ    نرگـس    بـه    تاي    درم
خريدي    کـسي    زان   نگـشـتي   دژم
ز    شادي    جوان    شد   دل   مرد   پير
بـه   چشـمـه   درون   آبها   گشت  شير
جـهانـجوي     کرد     از     جـهاندار     ياد
کـه   يکـسر   جهان   ديد   زان‌گونه  شاد