Poem47

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

بـه   سلـم  و  به  تور  آمد  اين  آگهي
که  شد  روشن آن تخت شاهنشهي
دل     هر     دو    بيدادگر    پر    نـهيب
کـه  اختر  همي  رفت  سوي  نشيب
نشـسـتـند    هر    دو   به   انديشگان
شده       تيره      روز      جـفاپيشـگان
يکايک    بران   رايشان   شد   درسـت
کزان  روي  شان چاره بايست جست
کـه   سوي   فريدون   فرستند   کـس
بـه   پوزش   کجا  چاره  اين  بود  بـس
بجـسـتـند    از    آن   انجمن   هردوان
يکي     پاک     دل     مرد     چيره‌زبان
بدان  مرد  باهوش  و  با  راي  و  شرم
بگـفـتـند     با     لابـه     بـسيار    گرم
در      گـنـج      خاور     گـشادند     باز
بديدند      هول      نـشيب     از     فراز
ز    گـنـج    گـهر    تاج   زر   خواستـند
هـمي     پـشـت     پيلان    بياراستند
بـه  گردونـه‌ها  بر  چه  مشک  و  عبير
چـه    ديبا   و   دينار   و   خز   و   حرير
ابا   پيل   گردونـکـش  و  رنـگ  و  بوي
ز    خاور    بـه    ايران    نـهادند    روي
هر   آنکـس   کـه   بد   بر  در  شـهريار
يکايک          فرسـتادشان         يادگار
چو  پردخته‌شان  شد  دل از خواستـه
فرسـتاده           آمد           برآراسـتـه
بدادند         نزد         فريدون         پيام
نـخـسـت    از    جـهاندار    بردند    نام
کـه      جاويد      باد     آفريدون     گرد
هـمـه    فرهي    ايزد   او   را   سـپرد
سرش   سـبز   باد   و  تنش  ارجمـند
مـنـش    برگذشـتـه    ز    چرخ    بلند
بدان     کان     دو     بدخواه     بيدادگر
پر     از     آب     ديده    ز    شرم    پدر
پـشيمان    شده   داغ   دل   بر   گـناه
هـمي    سوي    پوزش    نـمايند   راه
چـه       گـفـتـند      دانـندگان      خرد
کـه   هر  کس  کـه  بد  کرد  کيفر  برد
بـماند   بـه   تيمار   و   دل   پر   ز   درد
چو   ما   مانده‌ايم   اي   شـه   رادمرد
نوشـتـه    چـنين    بودمان    از   بوش
بـه    رسـم    بوش    اندر   آمد   روش
هژبر      جـهانـسوز     و     نر     اژدها
ز     دام     قـضا     هـم     نيابد     رها
و     ديگر     کـه    فرمان    ناپاک    ديو
بـبرد    دل    از    ترس    کيهان   خديو
بـه  ما  بر  چـنين  خيره  شد  راي  بد
کـه   مـغز   دو   فرزند   شد   جاي  بد
هـمي   چـشـم   داريم   از  آن  تاجور
کـه   بـخـشايش   آرد   به  ما  بر  مگر
اگر    چـه    بزرگـسـت    ما   را   گـناه
بـه     بي‌دانـشي     برنـهد    پيشـگاه
و      ديگر     بهانـه     سـپـهر     بـلـند
کـه  گاهي  پناهست  و  گاهي  گزند
سوم    ديو    کاندر   ميان   چون   نوند
ميان    بـسـتـه    دارد    ز   بـهر   گزند
اگر    پادشا    را    سر    از    کين   ما
شود   پاک   و   روشـن  شود  دين  ما
مـنوچـهر      را      با     سـپاه     گران
فرسـتد    بـه    نزديک    خواهشـگران
بدان  تا  چو  بنده  به  پيشش بـه پاي
بـباشيم    جاويد    و    اينـسـت   راي
مـگر  کان  درختي  کزين  کين  برست
بـه    آب   دو   ديده   توانيم   شـسـت
بـپوييم    تا    آب    و   رنـجـش   دهيم
چو  تازه  شود  تاج  و  گنـجـش  دهيم
فرسـتاده     آمد    دلي    پر    سـخـن
سـخـن   را   نـه  سر  بود  پيدا  نه  بن
اباپيل   و   با   گـنـج   و   با  خواسـتـه
بـه     درگاه     شاه     آمد    آراسـتـه
بـه    شاه    آفريدون    رسيد    آگـهي
بـفرمود     تا     تخـت    شاهنـشـهي
بـه      ديباي      چيني      بياراسـتـند
کـلاه           کياني           بـپيراسـتـند
نشـسـت   از   بر   تخت   پيروزه  شاه
چو  سرو  سـهي  بر  سرش  گرد ماه
ابا    تاج    و    با    طوق   و   باگوشوار
چـنان   چون   بود   در   خور   شـهريار
خجستـه   منوچـهر   بر   دست   شاه
نشستـه   نـهاده   بـه   سر   بر   کلاه
بـه   زرين   عـمود   و   بـه   زرين  کـمر
زمين  کرده  خورشيدگون  سر بـه سر
دو     رويه     بزرگان     کـشيده     رده
سراپاي      يکـسر      بـه     زر     آژده
بـه  يک  دست  بربسته  شير  و پلنگ
بـه   دسـت   دگر   ژنده   پيلان  جنـگ
برون    شد    ز    درگاه    شاپور    گرد
فرسـتاده     سـلـم     را    پيش    برد
فرسـتاده    چون    ديد    درگاه    شاه
پياده      دوان     اندر     آمد     ز     راه
چو    نزديک    شاه    آفريدون    رسيد
سر   و   تخـت   و   تاج  بـلـندش  بديد
ز    بالا    فرو    برد    سر   پيش   اوي
هـمي    بر    زمين   بر   بـماليد   روي
گرانـمايه     شاه     جـهان    کدخداي
بـه    کرسي    زرين    ورا   کرد   جاي
فرسـتاده     بر     شاه     کرد    آفرين
کـه   اي  نازش  تاج  و  تخت  و  نـگين
زمين   گلشـن   از   پايه  تخت  تسـت
زمان   روشـن   از   مايه  بخت  تسـت
هـمـه     بـنده     خاک     پاي     توايم
هـمـه    پاک    زنده    بـه   راي   توايم
پيام   دو   خوني   به   گفـتـن   گرفـت
همـه     راسـتيها     نهفتـن     گرفـت
گـشاده    زبان    مرد   بـسيار   هوش
بدو     داده     شاه    جـهاندار    گوش
ز      کردار      بد     پوزش     آراسـتـن
مـنوچـهر    را    نزد    خود   خواسـتـن
ميان   بسـتـن   او   را   بـسان   رهي
سـپردن    بدو   تاج   و   تخـت   مـهي
خريدن       ازو       باز       خون       پدر
بدينار     و     ديبا    و    تاج    و    کـمر
فرسـتاده    گفـت   و   سپهبد   شنيد
مر    آن   بـند   را   پاسـخ   آمد   کـليد
چو   بشـنيد   شاه   جـهان   کدخداي
پيام       دو       فرزند      ناپاک      راي
يکايک      بـمرد      گرانـمايه     گـفـت
کـه   خورشيد  را  چون  تواني  نهفـت
نـهان     دل     آن     دو     مرد     پـليد
ز     خورشيد     روشـن‌تر    آمد    پديد
شـنيدم  همه  هر  چه  گفتي  سخن
نگـه  کـن  که  پاسخ  چه  يابي  ز  بن
بـگو     آن    دو    بي‌شرم    ناپاک    را
دو    بيداد   و   بد   مـهر   و   ناباک   را
کـه    گـفـتار    خيره   نيرزد   بـه   چيز
ازين    در    سـخـن   خود   نرانيم   نيز
اگر    بر   منوچـهرتان   مـهر   خاسـت
تـن       ايرج      نامورتان      کـجاسـت
کـه   کام   دد   و   دام  بودش  نهـفـت
سرش   را   يکي   تنگ  تابوت  جـفـت
کـنون     چون    ز    ايرج    بـپرداخـتيد
بـه     کين    مـنوچـهر    بر    ساخـتيد
نـبينيد     رويش     مـگر     با     سـپاه
ز     پولاد     بر     سر     نـهاده    کـلاه
ابا     گرز     و    با    کاوياني    درفـش
زمين   کرده  از  سم  اسپان  بنـفـش
سـپـهدار     چون     قارون    رزم    زن
چو   شاپور   و  نستوه  شـمـشير  زن
به  يک دست شيدوش جنگي به پاي
چو     شيروي    شيراوژن    رهـنـماي
چو    سام    نريمان    و    سرو   يمـن
بـه    پيش   سـپاه   اندرون   راي   زن
درخـتي   کـه   از   کين   ايرج  برسـت
به خون برگ و بارش بخواهيم شست
از  آن  تاکنون  کين  اوکس  نخواسـت
کـه    پشـت   زمانـه   نديديم   راست
نـه   خوب  آمدي  با  دو  فرزند  خويش
کـجا   جنـگ  را  کردمي  دست  پيش
کـنون  زان  درختي  که  دشمن  بکند
برومـند       شاخي      برآمد      بـلـند
بيايد      کـنون     چون     هژبر     ژيان
بـه    کين    پدر   تنـگ   بسـتـه   ميان
فرسـتاده     آن    هول    گـفـتار    ديد
نشـسـت     مـنوچـهر     سالار     ديد
بـپژمرد   و   برخاسـت   لرزان  ز  جاي
هـم   آنگـه   بـه   زين   اندر  آورد  پاي
هـمـه    بودنيها    بـه    روشـن    روان
بديد     آن     گرانـمايه     مرد     جوان
کـه  با  سلم  و  با  تور  گردان  سپـهر
نـه   بـس   دير   چين   اندر  آرد  بچـهر
بيامد       بـه      کردار      باد      دمان
سري   پر   ز   پاسـخ   دلي   پرگـمان
ز     ديدار     چون     خاور    آمد    پديد
بـه    هامون   کـشيده   سراپرده   ديد
بيامد     بـه     درگاه     پرده     سراي
بـه    پرده    درون    بود   خاور   خداي
يکي      خيمـه      پرنيان      ساخـتـه
سـتاره       زده       جاي      پرداخـتـه
دو  شاه  دو  کشور  نشستـه  بـه  راز
بـگـفـتـند      کامد      فرسـتاده      باز
بيامد      هـم      آنـگاه     سالار     بار
فرسـتاده     را     برد    زي    شـهريار
نشستـنـگـهي        نو        بياراستـند
ز    شاه    نو   آيين   خـبر   خواسـتـند
بجسـتـند      هر     گونـه‌اي     آگـهي
ز   ديهيم   و   ز   تخت  شاهـنـشـهي
ز    شاه    آفريدون   و   از   لـشـکرش
ز    گردان   جـنـگي   و   از   کـشورش
و    ديگر    ز    کردار    گردان   سـپـهر
کـه   دارد   هـمي   بر   منوچهر   مـهر
بزرگان   کدامـند   و   دستور   کيسـت
چه  مايستشان  گنج و گنجور کيست
فرسـتاده   گفـت   آنکه   روشن   بهار
بديد       و      بـبيند      در      شـهريار
بـهايسـت     خرم     در    ارديبهـشـت
هـمـه   خاک   عنبر   همه  زر  خشت
سـپـهر   برين   کاخ   و  ميدان  اوست
بهـشـت   برين   روي   خندان  اوست
بـه    بالاي    ايوان    او   راغ   نيسـت
بـه   پـهـناي   ميدان   او   باغ   نيست
چو    رفـتـم    بـه   نزديک   ايوان   فراز
سرش   با   ستاره  همي  گـفـت  راز
به يک دست پيل و به يک دست شير
جـهان   را   بـه   تخـت  اندر  آورده  زير
ابر    پـشـت   پيلانـش   بر   تخـت   زر
ز    گوهر    هـمـه   طوق   شيران   نر
تـبيره    زنان    پيش   پيلان   بـه   پاي
ز    هر    سو    خروشيدن    کره   ناي
تو   گفتي  که  ميدان  بجوشد  هـمي
زمين  به  آسمان  بر  خورشد  هـمي
خرامان    شدم   پيش   آن   ارجـمـند
يکي     تـخـت    پيروزه    ديدم    بـلـند
نشسـتـه    برو   شـهرياري   چو   ماه
ز   ياقوت   رخشان   بـه  سر  بر  کـلاه
چو   کافور  موي  و  چو  گـلـبرگ  روي
دل    آزرم   جوي   و   زبان   چرب‌گوي
جـهان   را   ازو   دل   بـه  بيم  و  اميد
تو   گفـتي   مگر  زنده  شد  جمـشيد
مـنوچـهر     چون    زاد    سرو    بـلـند
بـه       کردار       طـهـمورث      ديوبـند
نشسـتـه  بر  شاه  بر  دست  راست
تو    گويي   زبان   و   دل   پادشاسـت
بـه    پيش    اندرون    قارن    رزم   زن
بـه   دسـت   چپش   سرو  شاه  يمن
چو   شاه   يمـن   سرو   دسـتورشان
چو    پيروز    گرشاسپ   گـنـجورشان
شـمار        در        گـنـجـها       ناپديد
کـس   اندر   جـهان   آن   بزرگي  نديد
هـمـه    گرد   ايوان   دو   رويه   سـپاه
بـه   زرين   عـمود   و   به   زرين  کـلاه
سـپـهدار       چون      قارن      کاوگان
بـه     پيش     سـپاه    اندرون    آوگان
مـبارز     چو    شيروي    درنده    شير
چو     شاپور     يل    ژنده    پيل    دلير
چـنو   بـسـت   بر   کوهه   پيل   کوس
هوا    گردد    از    گرد    چون   آبـنوس
گر   آيند   زي  ما  به  جـنـگ  آن  گروه
شود    کوه    هامون   و   هامون   کوه
هـمـه  دل  پر  از  کين  و  پرچين بروي
بـه  جز  جنگشان  نيست  چيز آرزوي
بريشان   همـه   برشمرد   آنچـه   ديد
سـخـن     نيز    کز    آفريدون    شـنيد
دو   مرد   جـفا   پيشـه  را  دل  ز  درد
بـپيچيد     و     شد    رويشان    لاژورد
نشسـتـند   و   جستند   هرگونه  راي
سـخـن   را  نه  سر  بود  پيدا  نه  پاي
بـه   سـلـم   بزرگ   آنگهي  تور  گفت
کـه    آرام   و   شادي   ببايد   نهـفـت
نـبايد      کـه     آن     بـچـه     نره‌شير
شود      تيزدندان      و     گردد     دلير
چـنان     نامور     بي‌هـنر    چون    بود
کـش        آموزگار       آفريدون       بود
نـبيره     چو     شد    راي    زن    بانيا
ازان        جايگـه        بردمد        کيميا
بـبايد     بـسيچيد     ما    را    بـجـنـگ
شـتاب    آوريدن    بـه    جاي    درنـگ
ز    لـشـکر    سواران    برون   تاختـند
ز   چين   و   ز  خاور  سپـه  ساخـتـند
فـتاد   اندران   بوم   و   بر   گـفـت‌گوي
جـهاني      بديشان      نـهادند     روي
سـپاهي    کـه   آن   را   کرانـه   نـبود
بدان    بد    کـه    اخـتر   جوانـه   نـبود
ز   خاور   دو  لشکر  بـه  ايران  کـشيد
بـخـفـتان     و    خود    اندرون    ناپديد
ابا     ژنده    پيلان    و    با    خواسـتـه
دو    خوني   بـه   کينه   دل   آراسـتـه