Poem469

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

چو    شد   ساختـه   کار   آتـشـکده
هـمان  جاي  نوروز  و  جشن  سده
بيامد           سوي           آذرآبادگان
خود      و     نامداران     و     آزادگان
پرسـتـندگان     پيش     آذر    شدند
همـه  موبدان  دست  بر  سر شدند
پرسـتـندگان     را    ببخـشيد    چيز
وز     آتـشـکده    روي    بـنـهاد    تيز
خرامان   بيامد   به   شهر   صـطـخر
کـه  شاهنشهان  را  بدان  بود  فخر
پراگـنده    از    چرم    گاوان    ميش
که  بر  پشت پيلان همي راند پيش
هزار  و  صد  و  شست  قـنـطار  بود
درم    بو    ازو    نيز    و    دينار    بود
کـه    بر    پـهـلوي    موبد    پارسي
هـمي     نام     برديش    پيداوسي
بياورد     پـس     مـشـکـهاي    اديم
بگسـترد  و  شادان  برو ريخت سيم
بـه  ره  بر  هران  پل  کـه ويران بديد
رباطي    کـه    از   کاروانان   شـنيد
ز   گيتي   دگر   هرکـه   درويش  بود
وگر  نانش  از  کوشـش  خويش  بود
سدگير   بـه   کپان  بسخـتيد  سيم
زن       بيوه      و      کودکان      يتيم
چـهارم     هران     پير    کز    کارکرد
فروماند    وزو    روز   نـنـگ   و   نـبرد
بـه  پنجـم  هرانکس  که  بد  با  نژاد
توانـگر     نـکردي     ازو     هيچ    ياد
شـشـم   هرکـه   آمد   ز   راه   دراز
همي  داشت  درويشي  خويش راز
بديشان    ببـخـشيد    چـندين   درم
نـبد   شاه   روزي   ز  بخشـش  دژم
غنيمـت    همـه   بـهر   لشکر   نهاد
نيامدش     از    آگـندن    گـنـج    باد
بـفرمود    پـس    تاج    خاقان   چين
کـه    پيش    آورد    مردم    پاک‌دين
گـهرها      کـه     بود     اندرو     آژده
بـکـندند       و       ديوار      آتـشـکده
بـه    زر   و   بـه   گوهر   بياراسـتـند
سر      تـخـت      آذر     بـپيراسـتـند
وزان  جايگه  شد  سوي  طيسـفون
کـه   نرسي   بد   و   موبد  رهنـمون
پذيره    شدندش    همـه    مـهـتران
بزرگان       ايران       و       کـنداوران
چو  نرسي  بديد  آن سر و تاج شاه
درفـش    دلـفروز   و   چندان   سپاه
پياده   شد   و   برد   پيشـش   نـماز
بزرگان     و     هـم    موبد    سرفراز
بـفرمود     بـهرام     تا    برنشـسـت
گرفت آن زمان دست او را به دست
بيامد   نشـسـت   از   بر   تخـت   زر
بزرگان   بـه   پيش   اندرون  با  کـمر
ببخـشيد    گنـجي    بـه    مرد   نياز
در     تـنـگ     زندان    گـشادند    باز
زمانـه   پر   از   رامـش   و   داد  شد
دل    غمـگـنان   از   غـم   آزاد   شد
ز  هر  کشوري  رنج  و  غـم دور کرد
ز    بـهر    بزرگان    يکي   سور   کرد
بدان   سور  هرکس  که  بشتافـتي
همـه     خلعـت     مهـتري    يافتي