Poem468

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

چو   شد  کار  توران  زمين  ساخـتـه
دل    شاه    ز    انديشـه    پرداخـتـه
بـفرمود    تا    پيش    او    شد   دبير
قلم خواست با مشک و چيني حرير
بـه   نرسي  يکي  نامه  فرمود  شاه
ز     پيکار     ترکان    و    کار    سـپاه
سر     نامـه     کرد     آفرين     نـهان
ازين     بـنده     بر     کردگار    جـهان
خداوند      پيروزي      و      دسـتـگاه
خداوند    بـهرام    و    کيوان   و   ماه
خداوند       گردنده      چرخ      بـلـند
خداوند       ارمـنده       خاک      نژند
بزرگي  و  خردي  به  پيمان  اوسـت
هـمـه   بودني   زير   فرمان   اوست
نوشـتـم   يکي   نامه   از   مرز  چين
بـه    نزد    برادر    بـه    ايران   زمين
بـه         نزد        بزرگان        ايرانيان
نوشتـن    هـمين   نامـه   بر   پرنيان
هرانکـس   کـه   او  رزم  خاقان  نديد
ازين     جنگـجويان     بـبايد     شـنيد
سـپـه   بود   چندانک   گفتي  سپهر
ز   گردش  بـه  قير  اندر  اندود  چـهر
همـه  مرز  شد  همچو  درياي  خون
سر    بـخـت    بيداد   گشته   نـگون
بـه    رزم   اندرون   او   گرفـتار   شد
وزو     چرخ     گردنده     بيزار     شد
کـنون   بستـه   آوردمش   بر   هيون
جـگر  خستـه  و  ديدگان  پر  ز  خون
همـه   گردن  سرکشان  گشت  نرم
زبان  چرب  و  دلـها  پر  از  خون  گرم
پذيرفـت     باژ    آنـک    بدخواه    بود
بـه    راه    آمدند   آنـک   بي‌راه   بود
کـنون   از   پس  نامه  من  با  سـپاه
بيايم     بـه     کام     دل     نيک‌خواه
هيونان        کـفـک‌افـگـن       بادپاي
برفـتـند    چون   ابر   غران   ز   جاي
چو   نامه  بـه  نزديک  نرسي  رسيد
ز     شادي     دل     پادشا    بردميد
بـشد    موبد    موبدان    پيش    اوي
هرانکس  که  بود از يلان جنگ جوي
بـه   شادي   برآمد   ز  ايران  خروش
نـهادند    هر    يک    بـه   آواز   گوش
دل     نامداران     ز     تـشوير    شاه
هـمي    بود   پيچان   ز   بـهر   گـناه
بـه   پوزش   بـه  نزديک  موبد  شدند
همـه   دل‌هراسان  ز  هر  بد  شدند
کز    انديشـه    کژ    و    فرمان    ديو
بـبرد    دل    از    راه    گيهان    خديو
بدان  مايه  لشکر  که  برد اين گـمان
کـه    يزدان    گـشايد    در   آسـمان
شگفـتيسـت   اين  کز  گمان  بگذرد
هـم    از    راي    دانـنده   مرد   خرد
چو پاسخ شود نامه بر خوب و زشت
هـمين    پوزش   ما   بـبايد   نوشـت
کـه   گر  چند  رفت  از  برزگان  گـناه
ببـخـشد     مـگر     نامـبردار     شاه
بـپذرفـت    نرسي   که   ايدون   کنم
کـه   کين   از  دل  شاه  بيرون  کنـم
پـس  آن  نامه  را  زود  پاسخ نوشت
پديدار   کرد   اندرو   خوب   و  زشـت
کـه   ايرانيان   از   پي   درد   و   رنـج
هـمان  از  پي  بوم  و  فرزند  و  گنـج
گرفـتـند     خاقان    چين    را    پـناه
بـه     نوميدي    از    نامـبردار    شاه
نـه  از  دشمني  بد  نه از درد و کين
نـه  بر  شاه  بودست  کس  را  گزين
يکي     مـهـتري    نام    او    برزمـهر
بدان    رفـتـن    راه    بگـشاد    چـهر
بيامد     بـه    نزديک    شاه    جـهان
هـمـه    رازها    برگـشاد    از   نهان
ز   گفـتار   او  شاه  خشنود  گشـت
چـنين   آتـش   تيز   بي‌دود   گشـت
چـغاني   و   چگلي   و  بلـخي  ردان
بـخاري    و    از    غرجـگان    موبدان
برفـتـند   با   باژ  و  برسم  به  دست
نيايش    کـنان    پيش   آتش‌پرسـت
کـه   ما   شاه   را  يکـسره  بـنده‌ايم
هـمان    باژ    را   گردن   افـگـنده‌ايم
هـمان  نيز  هر  سال  با  باژ  و  ساو
بـه   درگه  شدي  هرک  بوديش  تاو