Poem467

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

بياسود         در        مرو        بـهرام‌گور
چو  آسوده  شد  شاه و جنگي سـتور
ز      تيزي      روانـش      مدارا      گزيد
دلـش      راي      رزم      بـخارا     گزيد
بـه  يک  روز  و  يک  شب به آموي شد
ز   نـخـچير   و   بازي   جهانـجوي   شد
بيامد    ز    آموي    يک    پاس    شـب
گذر     کرد     بر    آب    و    ريگ    فرب
چو    خورشيد    روي    هوا    کرد   زرد
بينداخـت            پيراهـن            لاژورد
زمانـه    شد   از   گرد   چون   پر   چرغ
جهانـجوي   بگذشـت  بر  ماي  و  مرغ
هـمـه    لـشـکر    ترک   بر   هم   زدند
بـه  بوم  و  به  دشت  آتـش  اندر  زدند
سـتاره    هـمي   دامـن   ماه   جست
پدر   بر   پـسر  بر  همي  راه  جـسـت
ز   ترکان   هرانکـس   کـه  بد  پيش  رو
ز      پيران      و      خـنـجرگزاران      تو
هـمـه    پيش    بـهرام    رفتـند    خوار
پياده     پر    از    خون    دل    خاکـسار
کـه     شاها    ردا    و    بـلـند    اخـترا
بر         آزادگان        جـهان        مـهـترا
گر   ايدونـک   خاقان   گنهکار   گـشـت
ز     عـهد     جـهاندار     بيزار    گـشـت
بـه    دستـت   گرفـتار   شد   بي‌گمان
چو    بشکسـت   پيمان   شاه   جـهان
تو      خون      سر     بيگـناهان     مريز
نـه    خوب    آيد    از   نامداران   سـتيز
گر  از  ما  همي  باژ  خواهي رواسـت
سر      بيگـناهان     بريدن     چراسـت
هـمـه    مرد    و    زن    بـندگان   توايم
بـه     رزم     اندر     افـگـندگان     توايم
دل   شاه   بـهرام   زيشان   بـسوخـت
به دست خرد چشم خشمش بدوخت
ز   خون  ريختن  دست  گردان  ببسـت
پرانديشـه    شد    شاه   يزدان‌پرسـت
چو    مـهر    جـهاندار    پيوسـتـه   شد
دل    مرد    آشفتـه    آهـسـتـه    شد
بر     شاه     شد     مـهـتر     مـهـتران
بـپذرفـت      هر      سال     باژ     گران
ازين    کار    چون    کام    او   شد   روا
ابا      باژ      بـسـتد     ز     ترکان     نوا
چو   برگـشـت   و  آمد  به  شـهر  فرب
پر   از   رنـگ   رخسار   و  پرخـنده  لـب
برآسود    يک    هفتـه    لـشـکر   نراند
ز  چين  مهتران  را  همـه  پيش  خواند
برآورد    ميلي   ز   سـنـگ   و   ز   گـج
کـه  کـس  را  به  ايران  ز  ترک  و خلج
نـباشد    گذر    جز   بـه   فرمان   شاه
هـمان   نيز   جيحون   ميانجي  بـه  راه
بـه   لـشـکر   يکي   مرد  بد  شمر  نام
خردمـند   و   با   گوهر   و   راي  و  کام
مر   او   را   بـه  توران  زمين  شاه  کرد
سر    تـخـت    او    افـسر    ماه    کرد
هـمان    تاج   زرينـش   بر   سر   نـهاد
همـه   شـهر   توران  بدو  گشت  شاد