Poem466

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

وزان      روي     بـهرام     بيدار     بود
سـپـه   را   ز   دشمن   نگـهدار   بود
شـب    و   روز   کارآگـهان   داشـتي
سـپـه   را   ز  دشمن  نهان  داشتي
چو    آگـهي    آمد    بـه   بـهرامـشاه
که خاقان به مروست و چندان سپاه
بياورد    لـشـکر    ز    آذر   گشسـپ
همـه  بي‌بنه  هر  يکي  با  دو اسپ
قـبا   جوشـن   و   ترگ  رومي  کـلاه
شـب  و  روز  چون  باد  تازان  بـه راه
همي  تاخت  لشکر چو از کوه سيل
بـه    آمـل   گذشـت   از   در   اردبيل
ز   آمـل   بيامد   بـه   گرگان   کـشيد
هـمي   درد   و   رنج  بزرگان  کـشيد
ز    گرگان   بيامد   بـه   شـهر   نـسا
يکي    رهـنـمون    پيش    پر   کيميا
بـه    کوه    و    بيابان   بي‌راه   رفـت
بـه  روز  و  به شب‌گاه و بي‌گاه رفت
بـه   روز   اندرون   ديده‌بان   داشـتي
بـه   تيره   شبان   پاسبان  داشـتي
بدين‌سان    بيامد    بـه   نزديک   مرو
نـپرد      بدان     گونـه     پران     تذرو
نوندي        بيامد        ز       کارآگـهان
کـه  خاقان  شـب  و  روز  بي‌اندهان
بـه   تدبير   نخچير  کشميهن  اسـت
کـه  دستورش  از  کهل  اهريمنست
چو   بـهرام   بشـنيد   زان  شاد  شد
همـه    رنـجـها   بر   دلش   باد   شد
برآسود       روزي      بدان      رزمـگاه
چو  آسوده‌تر  گشت  شاه  و  سـپاه
بـه   کشميهـن   آمد   به  هنگام  روز
کـه   برزد   سر   از   کوه  گيتي  فروز
هـمـه    گوش    پرنالـه    بوق    شد
همـه  چشـم  پر  رنگ  منجوق  شد
دهاده       برآمد       ز      نـخـچيرگاه
پرآواز   شد   گوش   شاه   و   سـپاه
بدريد       از      آواز      گوش      هژبر
تو   گفـتي   هـمي   ژالـه  بارد  ز  ابر
چو    خاقان   ز   نـخـچير   بيدار   شد
بـه    دسـت   خزروان   گرفـتار   شد
چـنان   شد   ز   خون  خاک  آوردگاه
کـه   گفـتي   هـمي   تيربارد   ز  ماه
چو   سيصد   تـن   از   نامداران  چين
گرفـتـند   و   بستـند   بر   پشت  زين
چو    خاقان    چيني    گرفـتار    شد
ازان     خواب     آنـگاه     بيدار     شد
سپـهـبد   ز   کشميهن  آمد  به  مرو
شد   از   تاخـتـن   چارپايان  چو  غرو
بـه  مرو  اندر  از  چينيان  کس  نماند
بکشـتـند    وز   جنگيان   بس   نماند
هرانـکـس    کزيشان   گريزان   برفت
پـس‌اندر   هـمي  تاخت  بهرام  تفت
برين‌سان  همي‌راند  فرسنـگ  سي
پـس    پـشـت    او    قارن    پارسي
چو   برگشـت   و  آمد  به  نخـچيرگاه
ببـخـشيد    چيز   کـسان   بر   سپاه
ز   پيروزي   چين  چو  سربر  فراخـت
همـه   کامـگاري   ز  يزدان  شناخت
کـجا   داد   بر   نيک   و  بد  دسـتـگاه
کـه     دارنده    آفـتابـسـت    و    ماه