Poem465

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

برين‌گونـه    يک    چـند   گيتي   بـخورد
بـه  رزم  و  به  بزم  و  به  ننـگ  و نـبرد
پـس  آگاهي  آمد  به  هند  و  بـه  روم
بـه   ترک   و  بـه  چين  و  بـه  آباد  بوم
کـه   بـهرام   را   دل  به  بازيست  بس
کـسي   را   ز   گيتي  ندارد  بـه  کـس
طـلايه     نـه     و    ديده‌بان    نيز    نـه
بـه    مرز    اندرون    پـهـلوان   نيز   نـه
بـه    بازي    هـمي    بـگذارند   جـهان
نداند     هـمي     آشـکار     و     نـهان
چو  خاقان  چين  اين  سخنـها  شـنيد
ز    چين   و   ختـن   لـشـکري   برگزيد
درم   داد   و   سر   سوي   ايران  نـهاد
کـسي     را     نيامد    ز    بـهرام    ياد
وزان   سوي   قيصر   سـپـه   برگرفـت
هـمـه    کـشور    روم    لشگر    گرفت
بـه    ايران   چو   آگاهي   آمد   ز   روم
ز    هـند   و   ز   چين   و   ز   آباد   بوم
کـه  قيصر  سپه  کرد  و  لشکر  کشيد
ز   چين   و   ختـن   لـشـکر   آمد  پديد
بـه   ايران   هرانکس   کـه   بد  پيش‌رو
ز      پيران      و      از      نامداران     نو
هـمـه     پيش     بـهرام     گور    آمدند
پر   از  خـشـم  و  پيکار  و  شور  آمدند
بگـفـتـند    با    شاه    چندي   درشت
کـه    بخـت    فروزانـت   بنمود   پشت
سر    رزمـجويان    بـه   رزم   اندرسـت
ترا   دل   بـه   بازي   و   بزم  اندرسـت
بـه  چشم  تو  خوارست  گنج  و سپاه
هـم‌ان  تاج  ايران  و  هم  تخـت  و گاه
چـنين    داد    پاسـخ    جـهاندار   شاه
بدان        موبدان        نـماينده        راه
کـه     دادار     گيهان    مرا    ياورسـت
کـه     از    دانـش    برتران    برترسـت
بـه      نيروي      آن     پادشاه     بزرگ
کـه   ايران   نگه   دارم  از  چنـگ  گرگ
به  بخت  و  سپاه و به شمشير و گنج
ز   کـشور   بگردانـم   اين   درد  و  رنـج
هـمي   کرد   بازي   بدان   همـنـشان
وزو    پر    ز    خون    ديده   سرکـشان
هـمي   گفـت   هرکس   کزين   پادشا
بـپيچد         دل         مردم         پارسا
دل       شاه       بـهرام      بيدار      بود
ازين     آگـهي     پر     ز     تيمار     بود
هـمي    ساخـتي   کار   لشکر   نـهان
ندانـسـت   رازش   کـس   اندر   جهان
همـه   شـهر   ايران  ز  کارش  به  بيم
از   انديشـگان   دل  شده  بـه  دو  نيم
همـه    گشـتـه   نوميد   زان   شهريار
تـن     و     کدخدايي    گرفـتـند    خوار
پـس     آگاه     آمد    بـه    بـهرامـشاه
کـه   آمد   ز   چين   اندر   ايران  سـپاه
جـهاندار    گستـهـم   را   پيش   خواند
ز    خاقان    چين    چـند   با   او   براند
کـجا    پـهـلوان    بود   و   دسـتور   بود
چو    رزم    آمدي    پيش   رنـجور   بود
دگر       مـهرپيروز       بـه       زاد      را
سوم         مـهربرزين         خراد        را
چو        بـهرام        پيروز       بـهراميان
خزروان          رهام         با         انديان
يکي    شاه   گيلان   يکي   شاه   ري
کـه    بودند    در    راي    هـشيار   پي
دگر         داد         برزين        رزم‌آزماي
کـجا    زاولـسـتان    بدو   بد   بـه   پاي
بياورد         چون        قارن        برزمـهر
دگر        دادبرزين        آژنـگ        چـهر
گزين     کرد     ز    ايرانيان    سي‌هزار
خردمـند       و      شايسـتـه      کارزار
برادرش    را    داد    تـخـت    و    کـلاه
کـه   تا   گـنـج   و   لشکر   بدارد  نـگاه
خردمـند        نرسي       آزاد       چـهر
همـش  فر  و  دين  بود  هم داد و مهر
وزان    جايگـه    لشـکر    اندر   کـشيد
سوي           آذرآبادگان          پرکـشيد
چو   از   پارس   لـشـکر   فراوان   بـبرد
چـنين    بود    راي    بزرگان    و    خرد
کـه    از    جنـگ   بگريخت   بهرامـشاه
وزان    سوي    آذر    کـشيدسـت   راه
چو    بـهرام    رخ    سوي    دريا   نـهاد
رسولي    ز    قيصر    بيامد    چو    باد
بـه     کاخيش    نرسي    فرود    آوريد
گرانـمايه    جايي    چـنانـچون    سزيد
نشـسـتـند      با      راي‌زن     بـخردان
بـه    نزديک    نرسي   هـمـه   موبدان
سراسر   سخنـشان   بد   از  شـهريار
کـه   داد  او  به  باد  آن  هـمـه  روزگار
سوي     موبدان    موبد    آمد    سـپاه
بـه      آگاه      بودن     ز     بـهرامـشاه
کـه    بر    ما    هـمي    رنج   بـپراگـند
چرا   هـم   ز   لشـکر   نه   گنـج  آگـند
بـه    هرجاي    زر    برفـشاند   هـمي
هـم     ارج     جواني     نداند    هـمي
پراگـنده    شد   شـهري   و   لشـکري
هـمي   جسـت   هرکس   ره  مهتري
کـنون      زو      نداريم      ما      آگـهي
بـما      بازگردد      بدي      ار      بـهي
ازان   پـس   چو   گفتارها   شد  کـهـن
برين     بر    نـهادند    يکـسر    سـخـن
کز     ايران     يکي     مرد     با    آفرين
فرسـتـند      نزديک      خاقان      چين
کـه   بـنـشين   ازين   غارت   و   تاختن
ز        هرگونـه       بايد       برانداخـتـن
مـگر    بوم    ايران    بـماند   بـه   جاي
چو    از    خانـه   آواره   شد   کدخداي
چنين گفت نرسي که اين روي نيست
مر  اين  آب  را  در جهان جوي نيسـت
سليحسـت  و  گنجست  و  مردان مرد
کز    آتـش    بـه    خـنـجر   برآرند   گرد
چو     نوميدي     آمد    ز    بـهرامـشاه
کـجا     رفـت     با    خوارمايه    سـپاه
گر    انديشـه    بد    کـني    بد    رسد
چـه  بايد  به  شاهان  چنين گشت بد
شـنيدند      ايرانيان      اين      سـخـن
يکي     پاسـخ     کژ     فـگـندند     بـن
کـه    بـهارم    ز   ايدر   سپاهي   بـبرد
کـه   ما   را  به  غم  دل  بـبايد  سـپرد
چو   خاقان  بيايد  به  ايران  به  جـنـگ
نـماند    برين   بوم   ما   بوي   و   رنـگ
سـپاهي   و   نرسي  نماند  بـه  جاي
بـکوبـند    بر    خيره   ما   را   بـه   پاي
يکي    چاره    سازيم    تا    جاي    ما
بـماند    ز    تـن    نـگـسـلد    پاي    ما
يکي    موبدي    بود    نامـش   هـماي
هـنرمـند     و    بادانـش    و    پاک‌راي
ورا                برگزيدند               ايرانيان
کـه   آن   چاره   را   تنـگ   بـندد  ميان
نوشتـند     پـس     نامـه‌يي     بـنده‌وار
از    ايران    بـه    نزديک   آن   شـهريار
سرنامـه      گـفـتـند      ما      بـنده‌ايم
بـه    فرمان   و   رايت   سرافـگـنده‌ايم
ز   چيزي   کـه  باشد  بـه  ايران  زمين
فرسـتيم       نزديک      خاقان      چين
هـمان   نيز   با   هديه   و   باژ  و  ساو
کـه    با    جـنـگ    ترکان    نداريم   تاو
بيامد    ز    ايران    خجسـتـه   هـماي
خود        و        نامداران       پاکيزه‌راي
پيام      بزرگان      بـه     خاقان     بداد
دل   شاه   ترکان   بدان  گـشـت  شاد
وزان      جسـتـن      تيز     بـهرامـشاه
گريزان     بـشد     تازيان     با     سـپاه
بـه    پيش   گرانـمايه   خاقان   بگفـت
دل  و  جان  خاقان  چو  گل برشکفـت
بـه   ترکان   چنين  گفـت  خاقان  چين
کـه     ما    برنـهاديم    بر    چرخ    زين
کـه   آورد   بي‌جنگ   ايران   به   چنـگ?
مـگر  ما  به  راي  و  به  هوش و درنگ?
فرسـتاده     را     چيز     بـسيار     داد
درم     داد     چيني     و     دينار     داد
يکي   پاسـخ   نامه   بنوشت  و  گفـت
کـه   با   جان   پاکان  خرد  باد  جـفـت
بدان        بازگـشـتيم       هـمداسـتان
کـه    گـفـت   اين   فرستاده   راستان
چو   مـن   با   سـپاه   اندرآيم  بـه  مرو
کـنـم    روي    کـشور    چو    پر    تذرو
بـه  راي  و  به  داد  و به رنگ و به بوي
ابا    آب    شير    اندر   آرم   بـه   جوي
بـباشيم      تا      باژ      ايران      رسد
هـمان   هديه   و   ساو  شيران  رسد
بـه     مرو    آيم    و    زاسـتر    نـگذرم
نخواهـم    کـه   رنـج   آيد   از   لشکرم
فرسـتاده    تازان    بـه    ايران    رسيد
ز   خاقان   بگفـت   آنـچ  ديد  و  شـنيد
بـه    مرو    اندر    آورد   خاقان   سـپاه
جـهان   شد   ز   گرد   سواران   سياه
چو   آسوده   شد  سر  بـخوردن  نـهاد
کـسي     را     نيامد    ز    بـهرام    ياد
بـه   مرو   اندرون  بانگ  چنـگ  و  رباب
کـسي   را   نـبد   جاي   آرام  و  خواب
سـپاهـش    هـمـه    باره    کرده   يله
طـلايه    نـه   بردشـت   و   نه   راحلـه
شـکار  و  مي  و  مجلس و بانگ چنگ
شـب  و  روز  ايمن  نشسته  ز  جنـگ
هـمي   باژ   ايرانيان   چشم   داشـت
ز  دير  آمدن  دل  پر  از خشـم داشـت