Poem463

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

دگر   هفتـه   تنـها   به   نخـچير  شد
دژم    بود    با   ترکـش   و   تير   شد
ز  خورشيد  تابنده  شد  دشـت  گرم
سپـهـبد    ز   نخـچير   برگشت   نرم
سوي      کاخ      بازارگاني      رسيد
بـه  هر  سو  نگه  کرد  و کس را نديد
بـبازارگان    گـفـت    ما    را   سپنـج
توان   داد   کز   ما   نـبيني   تو   رنـج
چو       بازارگانـش       فرود       آوريد
مر    او    را   يکي   خوابـگـه   برگزيد
هـمي    بود   نالان   ز   درد   شـکـم
بـه     بازارگان     داد    لـخـتي    درم
بدو     گفـت    لخـتي    نـبيد    کهـن
ابا      مـغز      بادام     بريان     بـکـن
اگر   خانـگي   مرغ   باشد   رواسـت
کزين    آرزوها    دلـم    را    هواسـت
نياورد       بازارگان       آنـچ      گـفـت
نـبد    مـغز    بادامـش    اندر    نهفت
چو   تاريک   شد   ميزبان   رفـت  نرم
يکي     مرغ     بريان     بياورد     گرم
بياراسـت   خوان   پيش   بـهرام   برد
بـه    بازارگان    گـفـت    بـهرام   گرد
کـه    از   تو   نـبيد   کهن   خواسـتـم
زبان    را   بـه   خواهش   بياراسـتـم
نياوردي      و      داده      بودم     درم
کـه    نالـنده   بودم   ز   درد   شـکـم
چـنين   داد   پاسخ  کـه  اي  بي‌خرد
نداري      خرد      کو     روان     پرورد
چو    آوردم    اين    مرغ   بريان   گرم
فزون  خواستن  نيست  آيين و شرم
چو   بشـنيد   بهرام   زو  اين  سخـن
بـشد        آرزوي       نـبيد       کـهـن
پشيمان  شد از گفت خود نان بخورد
برو      نيز      ياد     گذشـتـه     نـکرد
چو   هنگامـه   خوابش   آمد  بخفـت
بـه    بازارگان    نيز    چيزي   نگـفـت
ز   درياي   جوشان   چو  خور  بردميد
شد     آن     چادر     قيرگون    ناپديد
هـمي     گـفـت     پرمايه     بازارگان
بـه    شاگرد    کاي    مرد    ناکاردان
مران   مرغ   کارزش   نـبد   يک   درم
خريدي   بـه   افزون  و  کردي  ستـم
گر    ارزان    خريدي   ابا   اين   سوار
نـبودي     مرا    تيره    شـب    کارزار
خريدي   مر   او   را  به  دانـگي  پـنير
بدي  با  مـن  امروز  چون  آب  و شير
بدو  گفـت  اگر  اين  نه  کار  منسـت
چنان  دان  که  مرغ از شمار منست
تو   مهـمان  مـن  باش  با  اين  سوار
بدين    مرغ   با   مـن   مـکـن   کارزار
چو  بهرام  برخاسـت  از خواب خوش
بـشد    نزد    آن    باره   دسـت‌کـش
کـه   زين   برنـهد  تا  بـه  ايوان  شود
کـلاهـش   ز   ايوان   به  کيوان  شود
چو   شاگرد  ديدش  به  بهرام  گفـت
کـه  امروز  با  من  به  بد  باش جفت
بشد  شاه  و  بنشست بر تخت اوي
شگـفـتي    فروماند   از   بخت   اوي
جوان   رفـت  و  آورد  خايه  دويسـت
به  استاد گفت اي گرامي مه‌ايست
يکي     مرغ    بريان    با    نان    گرم
نـبيد     کـهـن     آر     و    بادام    نرم
بـشد   نزد   بهرام   گفـت  اي  سوار
هـمي  خايه  کردي  تو دي خواستار
کـنون        آرزوها        بياريم       گرم
هـم   از   چندگونه   خورشـهاي  نرم
بگفـت  اين  و  زان  پس  به بازار شد
بـه     ساز    دگرگون    خريدار    شد
شـکر  جست  و  بادام  و  مرغ  و بره
کـه    آرايش    خوان    کـند   يکـسره
مي  و  زعفران  برد و مشک و گـلاب
سوي   خانه  شد  با  دلي  پرشـتاب
بياورد    خوان    با   خورشـهاي   نـغز
جوان   بر   منـش   بود  و  پاکيزه‌مـغز
چو  نان  خورده  شد جام پر مي‌بـبرد
نخستـني   به   بهرام  خسرو  سپرد
بدين‌گونـه   تا   شاد   و   خرم  شدند
ز   خردک   بـه   جام   دمادم   شدند
چـنين    گـفـت   با   ميزبان   شهريار
کـه    بـهرام   ما   را   کند   خواسـتار
شـما  مي  گساريد و مستان شويد
مـجـنـبيد    تا   مي   پرستان   شويد
بـماليد    پـس    باره   را   زين   نـهاد
سوي  گلشن آمد ز مي گشته شاد
بـه   بازارگان   گفت  چندين  مـکوش
از   افزوني   اين   مرد   ارزان  فروش
بـه   دانـگي   مرا   دوش   بفروخـتي
هـمي   چشـم   شاگرد   را  دوختي
کـه   مرغي   خريدي   فزون   از  بـها
نـهادي      مرا      در      دم      اژدها
بگـفـت   اين   بـه   بازارگان   و  برفت
سوي   گاه   شاهي  خراميد  تـفـت
چو   خورشيد   بر   تخت  بـنـمود  تاج
جهانـبان   نشست  از  بر  تخت  عاج
بـفرمود    خـسرو    بـه    سالار    بار
کـه    بازارگان    را    کـند   خواسـتار
بيارند       شاگر       با      او      بـهـم
يکي    شاد   ازيشان   و   ديگر   دژم
چو   شاگرد   و   اسـتاد  رفـتـند  زود
بـه   پيش  شهنـشاه  ايران  چو  دود
چو    شاگرد    را    ديد    بـنواخـتـش
بر     مـهـتران     شاد    بنشاخـتـش
يکي     بدره     بردند     نزديک    اوي
کـه  چون  ماه  شد  جان  تاريک اوي
بـه    بازارگان    گـفـت    تا    زنده‌اي
چـنان   دان   که  شاگرد  را  بـنده‌اي
هـمان    نيز    هر    ماهياني    دوبار
درم   شسـت   گنجي  بروبر  شـمار
بـه   چيز   تو   شاگرد   مهـمان  کـند
دل      مرد     آزاده     خـندان     کـند
به موبد چنين گفت زان پس که شاه
چو    کار    جـهان    را    ندارد    نـگاه
چـه   داند   که  مردم  کدامست  بـه
چگونـه   شـناسد   کـهان   را   ز  مه