Poem461

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

بـفرمود     تا     تخـت    شاهنـشـهي
بـه     باغ     بـهار     اندر    آرد    رهي
بـه    فرمان    بـبردند    پيروزه   تـخـت
نـهادند      زير      گلـفـشان     درخـت
مي    و   جام   بردند   و   رامـشـگران
بـه      پاليز     رفـتـند     با     مـهـتران
چـنين    گـفـت    با   راي‌زن   شهريار
کـه    خرم    بـه    مردم    بود   روزگار
بـه  دخمه  درون  بس  که  تنهاشويم
اگر    چـند    با    برز    و    بالا   شويم
هـمـه      بـسـترد      مرگ     ديوانـها
بـه     پاي     آورد     کاخ    و    ايوانـها
ز   شاه   و   ز   درويش  هر  کو  بـمرد
ابا     خويشـتـن     نام    نيکي    بـبرد
ز  گيتي  ستايش  به مابر بس اسـت
کـه  گنـج  درم  بهر  ديگر  کس  است
بي‌آزاري       و       راسـتي       بايدت
چو  خواهي  که  اين  خورده نـگزايدت
کنون سال من رفت بر سي و هشت
بـسي   روز   بر   شادماني   گذشـت
چو   سال   جوان  بر  کشد  بر  چـهـل
غـم    روز    مرگ    اندرآيد    بـه    دل
چو  يک  موي  گردد  به  سر بر سـپيد
بـبايد    گسسـتـن    ز   شادي   اميد
چو  کافور  شد  مشک معيوب گشـت
بـه    کافور   بر   تاج   ناخوب   گـشـت
هـمي  بزم  و  بازي  کنـم  تا دو سال
چو  لختي  شکست  اندر  آيد  بـه يال
شوم   پيش   يزدان   بپوشـم   پـلاس
نـباشـم     ز    گـفـتار    او    ناسپاس
بـه   شادي   بـسي   روز   بگذاشتـم
ز    بادي   کـه   بد   بـهره   برداشـتـم
کـنون  بر  گل  و  نار  و  سيب و بـهي
ز    مي    جام    زرين    ندارم    تـهي
چو   بينـم   رخ   سيب   بيجاده   رنـگ
شود   آسـمان   همچو  پشت  پلنـگ
برومـند      و      بويا      بـهاري      بود
مي   سرخ   چون   غمـگـساري   بود
هوا  راست  گردد  نه  گرم و نـه سرد
زمين      سـبزه      و     آبـها     لاژورد
چو     با     مـهرگاني    بـپوشيم    خز
بـه   نـخـچير   بايد   شدن   سوي  جز
بدان    دشـت   نخـچير   کاري   کـنيم
کـه    اندر    جـهان    يادگاري    کـنيم
کـنون     گردن     گور    گردد    سـبـتر
دل    شير    نر    گيرد    و   رنـگ   بـبر
سـگ  و  يوز  با  چرغ  و  شاهين و باز
نـبايد      کـشيدن     بـه     راه     دراز
کـه  آن  جاي  گرزست  و  تير و کمان
نـباشيم      بي‌تاخـتـن     يک     زمان
بيابان    کـه    مـن    ديده‌ام   زير   جز
شده    چون    بـن    نيزه    بالاي   گز
بران      جايگـه      نيز     يابيم     شير
شـکاري     بود     گر     بـمانيم     دير
هـمي     بود     تا     ابر     شـهريوري
برآمد   جـهان   شد   پر   از  لـشـکري
ز   هر  گوشه‌يي  لشکري  جنگـجوي
سوي     شاه    ايران    نـهادند    روي
ازيشان     گزين     کرد    گردنـکـشان
کـسي   کو   ز   نخـچير   دارد  نـشان
بياورد    لشـکر    بـه    دشت   شـکار
سواران    شـمـشير    زن    ده   هزار
بـبردند       خرگاه       و      پرده‌سراي
هـمان    خيمـه    و   آخر   و   چارپاي
همـه   زيردسـتان   بـه   پيش   سپاه
برفـتـند       هرجاي      کـندند      چاه
بدان    تا    نـهـند    از   بر   چاه   چرخ
کـنـند   از   بر   چرخ   چيني   سـطرخ
پـس   لشکر  اندر  همي  تاخت  شاه
خود    و   ويژگان   تا   بـه   نـخـچيرگاه
بيابان     سراسر    پر    از    گور    ديد
هـمـه   بيشـه   از   شير  پرشور  ديد
چـنين   گفـت   کاينجا  شکار  منست
کـه  از  شير  بر  خاک  چندين تنست
بخـسـپيد    شادان‌دل    و   تن‌درست
کـه   فردا   بـبايد   مرا   شير  جسـت
کـنون     ميگـساريم    تا    چاک    روز
چو   رخـشان  شود  هور  گيتي  فروز
نخسـتين  به  شمشير  شير  افگنيم
هـمان      اژدهاي      دلير     افـگـنيم
چو   اين  بيشـه  از  شير  گردد  تـهي
خدنـگ      مرا     گور     گردد     رهي
بـبود    آن    شـب    و    بامداد   پـگاه
سوي   بيشـه   رفتند  شاه  و  سـپاه
هـم‌انـگاه      بيرون     خراميد     شير
دلاور    شده    خورده    از   گور   سير
بـه   ياران   چـنين   گفت   بـهرام  گرد
کـه  تير  و  کمان  دارم  و  دسـت  برد
وليکـن   بـه   شمشير   يازم  به  شير
بدان      تا      نـخواند      مرا      نادلير
بـپوشيد    تر   کرده   پشـمين   قـباي
بـه    اسـپ    نـبرد    اندر   آورد   پاي
چو  شير  اژدها  ديد  بر  پاي خاسـت
ز   بالا   دو  دسـت  اندر  آورد  راسـت
همي  خواست  زد بر سر اسپ اوي
بزد    پاشـنـه    مرد    نـخـچير    جوي
بزد    بر    سر   شير   شـمـشير   تيز
سبـک   جفـت   او   جست   راه  گريز
ز    سر    تا    ميانـش    بدونيم    کرد
دل    نره    شيران    پر   از   بيم   کرد
بيامد      دگر      شير      غران     دلير
هـمي    جـفـت   او   بچه   پرورد   زير
بزد     خـنـجري     تيز     بر    گردنـش
سر   شير   نر   کـنده  شد  از  تـنـش
يکي  گفت  کاي  شاه خورشيد چـهر
نداري   هـمي   بر   تن   خويش  مـهر
هـمـه    بيشـه    شيرند    با    بچگان
همـه    بـچـگان    شير    مادر   مکان
کـنون      بايد      آژير      بودن      دلير
کـه   در   مـهرگان   بچه  دارد  بـه  زير
سه  فرسنگ  بالاي  اين بيشه است
به  يک  سال اگر شيرگيري به دست
جـهان   هـم   نگردد   ز  شيران  تهي
تو   چـندين   چرا   رنج   بر   تـن  نـهي
چو  بنشست بر تخت شاه از نخست
به  پيمان  جز از چنگ شيران نجست
کـنون   شـهرياري   به   ايران  تراست
بـه  گور  آمدي  جنگ شيران چراست
بدو   گـفـت   شاه   اي   خردمـند  پير
بـه   شـبـگير   فردا  من  و  گور  و  تير
سواران      گردنـکـش      اندر     زمان
نـکردند    نامي    بـه    تير   و   کـمان
اگر     داد     مردي     بـخواهيم     داد
بـه   گوپال   و   شـمـشير   گيريم  ياد
بدو    گـفـت    موبد   کـه   مرد   سوار
نـبيند     چو     تو     گرد     در    کارزار
کـه   چـشـم   بد   از   فر   تو  دور  باد
نشـسـت   تو  در  گلشن  و  سور  باد
بـه   پرده‌سراي   آمد  از  بيشـه  شاه
ابا      موبد      و      پـهـلوان      سـپاه
هـمي    خواند    لـشـکر    برو   آفرين
کـه    بي‌تو    مـبادا    کـلاه   و   نـگين
بـه  خرگاه  شد  چون  سپه بازگشت
ز    دادنـش    گيتي    پرآواز   گـشـت
يکي     دانـشي     مرزبان     پيش‌کار
بـه    خرگاه    نو    بر    پراگـنده    خار
نـهادند    کافور   و   مشـک   و   گـلاب
بگسـترد   مشـک   از  بر  جاي  خواب
هـمـه    خيمـه‌ها   خوان   زرين   نهاد
برو     کاسـه     آرايش    چين    نـهاد
بياراسـت     سالار     خوان    از    بره
هـمـه    خوردنيها    کـه    بد   يکسره
چو  نان  خورده  شد  شاه  بـهرام گور
بـفرمود     جامي     بزرگ     از    بـلور
کـه       آرد      پري‌چـهره      ميگـسار
نـهد      بر     کـف     دادگر     شـهريار
چـنين   گفـت   کان   شهريار  اردشير
کـه   برنا   شد  از  بـخـت  او  مرد  پير
سر     مايه    او    بود    ما    کـهـتريم
اگر    کـهـتري   را   خود   اندر   خوريم
بـه  رزم  و  به بزم و به راي و به خوان
جز   او   را   جـهاندار   گيتي   مـخوان
بدانگـه    کـه   اسکـندر   آمد   ز   روم
بـه  ايران  و  ويران  شد اين مرز و بوم
کـجا    ناجوانـمرد    بود    و    درشـت
چو سي و شش از شهرياران بکشت
لـب   خـسروان   پر   ز  نفرين  اوست
همـه  روي  گيتي  پر  از  کين اوست
کـجا     بر     فريدون     کـنـند     آفرين
برويسـت    نـفرين    ز    جوياي   کين
مـبادا    جز    از   نيکويي   در   جـهان
ز    مـن   در   ميان   کـهان   و   مـهان
بياريد            گـفـتا            مـناديگري
خوش    آواز    و   از   نامداران   سري
کـه   گردد   سراسر   بـه  گرد  سـپاه
هـمي   برخروشد   بـه   بي‌راه  و  راه
بـگويد   کـه   بر   کوي   بر   شـهر  جز
گر   از   گوهر   و   زر   و   ديبا   و   خز
چـنين   تا  به  خاشاک  ناچيز  پسـت
بيازد      کـسي     ناسزاوار     دسـت
بر  اسپش  نشانم  ز  پـس کرده روي
ز   ايدر   کـشان   با   دو  پرخاشـجوي
دو    پايش    بـبـندند   در   زير   اسـپ
فرسـتـمـش    تا    خان   آذرگشسپ
نيايش   کـند   پيش   آتش   بـه  خاک
پرسـتـش    کـند    پيش   يزدان   پاک
بدان  کـس  دهم  چيز  او  را  کـه چيز
ازو    بـسـتد    و    رنـج    او   ديد   نيز
وگر    اسـپ    در   کشـت‌زاري   کـند
ور     آهـنـگ     بر     ميوه‌داري    کـند
ز    زندان    نيابد    بـه    سالي    رها
سوار        سرافراز        گر       بي‌بـها
هـمان   رنـج   ما  بس  گزيدست  بهر
بياييم      و      آزرده     گردند     شـهر
برفـتـند            بازارگانان           شـهر
ز    جز   و   ز   برقوه   مردم   دو   بـهر
بيابان    چو   بازار   چين   شد   ز   بار
بران‌سو    کـه    بد    لشـکر   شـهريار