Poem46

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

برآمد       برين       نيز       يک      چـندگاه
شـبـسـتان     ايرج     نـگـه     کرد    شاه
يکي    خوب    و   چـهره   پرسـتـنده   ديد
کـجا        نام        او        بود       ماه‌آفريد
کـه    ايرج    برو    مـهر   بـسيار   داشـت
قـضا     را     کـنيزک    ازو    بار    داشـت
پري    چـهره    را   بـچـه   بود   در   نـهان
از     آن    شاد    شد    شـهريار    جـهان
از    آن    خوب‌رخ    شد    دلـش    پراميد
بـه     کين     پـسر    داد    دل    را    نويد
چو       هـنـگامـه      زادن      آمد      پديد
يکي      دخـتر      آمد     ز     ماه     آفريد
جـهاني            گرفـتـند            پروردنـش
برآمد     بـه     ناز     و     بزرگي     تـنـش
مر   آن   ماه‌رخ   را   ز   سر   تا   بـه  پاي
تو   گفـتي   مـگر   ايرجستي   بـه   جاي
چو  بر  جست  و  آمدش  هـنـگام  شوي
چو پروين شدش روي و چون مشک موي
نيا     نامزد     کرد     شويش     پـشـنـگ
بدو     داد     و     چـندي    برآمد    درنـگ
يکي     پور     زاد     آن     هـنرمـند    ماه
چـگونـه      سزاوار     تـخـت     و     کـلاه
چو     از     مادر     مـهربان     شد     جدا
سـبـک        تاخـتـندش       بـه       نزدنيا
بدو     گـفـت     موبد     کـه    اي    تاجور
يکي     شادکـن     دل    بـه    ايرج    نـگر
جهان‌بـخـش   را   لـب   پر  از  خنده  شد
تو    گـفـتي    مـگر   ايرجـش   زنده   شد
نـهاد       آن       گرانـمايه      را      برکـنار
نيايش       هـمي      کرد      با      کردگار
هـمي    گـفـت   کاين   روز   فرخنده   باد
دل       بدسـگالان       ما      کـنده      باد
هـمان     کز    جـهان    آفرين    کرد    ياد
بـبـخـشود     و     ديده     بدو     باز     داد
فريدون    چو    روشـن    جـهان   را   بديد
بـه     چـهر     نوآمد     سـبـک     بـنـگريد
چـنين    گـفـت    کز    پاک    مام   و   پدر
يکي    شاخ    شايسـتـه    آمد    بـه   بر
مي     روشـن     آمد     ز    پرمايه    جام
مر     آن     چـهر     دارد    مـنوچـهر    نام
چـنان      پرورديدش      کـه      باد     هوا
برو       بر       گذشـتي      نـبودي      روا
پرسـتـنده‌اي    کـش    بـه    بر   داشتي
زمين    را    بـه    پي   هيچ   نـگذاشـتي
بـه    پاي   اندرش   مـشـک   سارا   بدي
روان     بر     سرش     چـتر    ديبا    بدي
چـنين       تا       برآمد       برو      ساليان
نيامدش      ز      اخـتر      زماني      زيان
هـنرها    کـه    آيد   شـهان   را   بـه   کار
بياموخـتـش            نامور            شـهريار
چو    چـشـم    و    دل   پادشا   باز   شد
سـپـه     نيز     با    او    هـم    آواز    شد
نيا      تـخـت      زرين      و     گرز     گران
بدو      داد      و      پيروزه     تاج     سران
سراپرده            ديبـه            هـفـت‌رنـگ
بدو       اندرون       خيمـه‌هاي      پـلـنـگ
چـه    اسـپان    تازي   بـه   زرين   سـتام
چـه   شمـشير   هـندي   به   زرين   نيام
چـه   از   جوشـن   و   ترگ  و  رومي  زره
گـشادند       مر       بـندها       را       گره
کـمانـهاي       چاچي       وتير      خدنـگ
سـپرهاي     چيني     و    ژوپين    جـنـگ
برين        گونـه        آراسـتـه       گـنـجـها
کـه     بودش    بـه    گرد    آمده    رنـجـها
سراسر        سزاي       مـنوچـهر       ديد
دل    خويش    را    زو   پر   از   مـهر   ديد
کـليد          در          گـنـج          آراسـتـه
بـه     گـنـجور     او    داد    با    خواسـتـه
هـمـه       پـهـلوانان       لـشـکرش       را
هـمـه        نامداران        کـشورش       را
بـفرمود        تا        پيش       او       آمدند
هـمـه      با      دلي      کينـه‌جو     آمدند
بـه      شاهي      برو     آفرين     خواندند
زبرجد       بـه       تاجـش      برافـشاندند
چو    جـشـني    بد    اين    روزگار   بزرگ
شده   در   جـهان   ميش   پيدا   ز   گرگ
سـپـهدار        چون        قارن        کاوگان
سپهـکـش   چو   شيروي  و  چون  آوگان
چو    شد    ساختـه   کار   لشکر   هـمـه
برآمد       سر       شـهريار       از      رمـه