Poem459

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

وزانـجا        برانـگيخـت       شـبرنـگ       را
بديدش       يکي       بيشـه      تـنـگ      را
دو    شير    ژيان    پيش    آن   بيشـه   ديد
کـمان    را   بـه   زه   کرد   و   اندر   کـشيد
بزد      تير      بر      سينـه      شير     چاک
گذر    کرد    تا    پر    و    پيکان    بـه   خاک
بر     ماده     شد    تيز    بـگـشاد    دسـت
بر       شير      با      گردرانـش      بـبـسـت
چـنين     گـفـت     کان     تير     بي‌پر    بود
نـبد        تيز       پيکان       او       کر       بود
سـپاهي       هـمي       خواندند       آفرين
کـه       اي       نامور       شـهريار       زمين
نديد     و     نـبيند     کـسي     در     جـهان
چو    تو    شاه   بر   تخـت   شاهـنـشـهان
چو     با     تير     بي‌پر     تو     شيرافـگـني
پي       کوه      خارا      ز      بـن      برکـني
بدان       مرغزار       اندرون      راند      شاه
ز    لشـکر   هرانـکـس   کـه   بد   نيک‌خواه
يکي      بيشـه      ديدند     پر     گوسـفـند
شـبانان        گريزان       ز       بيم       گزند
يکي       سرشـبان       ديد      بـهرام      را
بر       او       دويد      از      پي      نام      را
بدو     گـفـت     بـهرام     کاين     گوسـفـند
کـه       آرد      بدين      جاي      ناسودمـند
بدو    سرشـبان    گـفـت    کاي    شـهريار
ز      گيتي      مـن     آيم     بدين     مرغزار
هـمين          گوسـفـندان         گوهرفروش
بـه    دشـت    اندر   آوردم   از   کوه   دوش
توانـگر         خداوند        اين        گوسـفـند
بـپيچد       هـمي       از       نـهيب      گزند
بـه       خروار       با      نامور      گوهرسـت
هـمان   زر  و  سيمست  و  هم  زيورسـت
ندارد       جز      از      دخـتري      چـنـگ‌زن
سر    جـعد    زلفـش    شکـن    بر   شکـن
نـخواهد    جز    از    دسـت    دخـتر    نـبيد
کـسي     مردم     پير    ازين    سان    نديد
اگر         نيسـتي         داد        بـهرامـشاه
مر     او     را     کـجا     ماندي     دسـتـگاه
شـهـنـشاه     گيتي     نـکوشد     بـه     زر
هـمان       موبدش       نيسـت       بيدادگر
نـگويي   مرا   کاين   ددان   ار   که  کـشـت
کـه    او    را   خداي   جـهان   باد   پـشـت
بدو    گـفـت   بـهرام   کاين   هر   دو   شير
تـبـه      شد      بـه      پيکان     مرد     دلير
چو   شيران   جنـگي   بکشـت   او   برفـت
سواري       سرافراز      با      يار      هـفـت
کـجا         باشد        ايوان        گوهرفروش
پديدار     کـن     راه     و    بر    ما    مـپوش
بدو     سرشـبان     گـفـت     ز    ايدر    برو
دهي      تازه      پيش      اندر     آيدت     نو
بـه      شـهر      آيد     آواز     زان     جايگاه
بـه         نزديکي         کاخ         بـهرامـشاه
چو      گردون      بـپوشد      حرير      سياه
بـه    جـشـن    آيد   آن   مرد   با   دستـگاه
گر     ايدونـک     باشدت     لـخـتي    درنـگ
بـه    گوش    آيدت    نوش   و   آواز   چـنـگ
چو     بـشـنيد    بـهرام    بالاي    خواسـت
يکي     جامـه    خـسرو    آراي    خواسـت
جدا     شد     ز    دسـتور    وز    لـشـکرش
هـمانا      پر      از      آرزو     شد     سرش
چـنين      گـفـت      با      موبدان      روزبـه
کـه    اکـنون    شود   شاه   ايران   بـه   ده
نـشـنيد      بدان      خان     گوهر     فروش
هـمـه      سوي     گـفـتار     داريد     گوش
بـخواهد      هـمان      دخـترش     از     پدر
نـهد     بي‌گـمان     بر     سرش     تاج    زر
نيابد   هـمي   سيري   از   خـفـت   و  خيز
شـب     تيره     زو     جـفـت     گيرد    گريز
شـبـسـتان   مر   او   را  فزون  از  صدست
شهـنـشاه  زين‌سان  که  باشد  به  دست
کـنون   نـه   صد   و   سي   زن  از  مهـتران
هـمـه    بر    سران    افـسر    از    گوهران
ابا     ياره     و     تاج     و     با    تـخـت    زر
درفـشان       ز      ديباي      رومي      گـهر
شـمردسـت    خادم   بـه   مشکوي   شاه
کزيشان     يکي     نيسـت     بي‌دسـتـگاه
هـمي    باژ    خواهد   ز   هر   مرز   و   بوم
بـه     سالي     پريشان     رود     باژ     روم
دريغ    آن    بر    و   کـتـف   و   بالاي   شاه
دريغ     آن     رخ    مـجـلـس    آراي    شاه
نـبيند    چـنو    کـس    بـه    بالاي    و   زور
بـه    يک    تير    بر    هـم    بدوزد   دو   گور
تـبـه    گردد    از    خـفـت    و    خيز    زنان
بـه   زودي   شود   سـسـت   چون   پرنيان
کـند     ديده     تاريک     و    رخـساره    زرد
بـه   تـن   سـسـت   گردد   به   لب   لاژورد
ز      بوي     زنان     موي     گردد     سـپيد
سـپيدي      کـند      در      جـهان     نااميد
جوان     را     شود     گوژ    بالاي    راسـت
ز      کار      زنان      چـندگونـه      بـلاسـت
بـه      يک      ماه      يک     بار     آميخـتـن
گر     افزون     بود     خون     بود     ريخـتـن
هـمين       بار       از      بـهر      فرزند      را
بـبايد            جوان           خردمـند           را
چو    افزون    کـني   کاهـش   افزون   کـند
ز    سـسـتي    تـن    مرد    بي‌خون   کـند
برفـتـند       گويان       بـه      ايوان      شاه
يکي    گـفـت    خورشيد    گـم    کرد    راه
شـب      تيره‌گون      رفـت     بـهرام     گور
پرسـتـنده     يک     تـن     ز    بـهر    سـتور
چو    آواز    چـنـگ    اندر    آمد   بـه   گوش
بـشد     شاه     تا     خان    گوهر    فروش
هـمي    تاخـت    باره    بـه    آواز    چـنـگ
سوي        خان        بازارگان        بي‌درنـگ
بزد   حـلـقـه   را   بر   در   و   بار   خواسـت
خداوند      خورشيد     را     يار     خواسـت
پرسـتـنده      مـهربان      گفـت     کيسـت
زدن    در    شـب   تيره   از   بـهر   چيسـت
چـنين    داد    پاسـخ   کـه   شبـگير   شاه
بيامد       سوي       دشـت       نـخـچيرگاه
بـلـنـگيد        در       زير       مـن       بارگي
ازو         بازگـشـتـم         بـه        بيچارگي
چـنين   اسـپ   و  زرين  ستامي  به  کوي
بدزدد     کـسي    مـن    شوم    چاره‌جوي
بيامد     کـنيزک     بـه     دهـقان    بگـفـت
کـه   مردي   هـمي   خواهد  از  ما  نهفـت
هـمي    گويد   اسـپي   بـه   زرين   سـتام
بدزدند      از      ايدر      شود      کار     خام
چـنين    داد    پاسـخ    کـه    بگـشاي   در
بـه    بـهرام    گـفـت   اندر   آي   اي   پسر
چو    شاه    اندر    آمد   چـنان   جاي   ديد
پرسـتـنده      هر      جاي      برپاي      ديد
چـنين    گـفـت    کاي   دادگر   يک   خداي
بـه    خوبي    توي    بـنده    را    رهـنـماي
مـبادا       جز       از      داد      آيين      مـن
مـباد     آز     و     گردنـکـشي    دين    مـن
هـمـه     کار     و    کردار    مـن    داد    باد
دل     زيردسـتان     بـه     ما     شاد     باد
گر    افزون    شود    دانـش    و    داد   مـن
پـس    از    مرگ    روشـن    بود   ياد   مـن
هـمـه      زيردسـتان      چو      گوهرفروش
بـمانـند      با     نالـه     چـنـگ     و     نوش
چو      آمد     بـه     بالاي     ايوان     رسيد
ز       در       دخـتر      ميزبان      را      بديد
چو    دهـقان   ورا   ديد   بر   پاي   خاسـت
بيامد       خـم      آورد      بالاي      راسـت
بدو    گـفـت    شـب   بر   تو   فرخـنده   باد
هـمـه      بدسـگالان      ترا      بـنده      باد
نـهالي      بيفـگـند      و     مـسـند     نـهاد
ز     ديدار     او     ميزبان     گـشـت    شاد
گرانـمايه          خواني         بياورد         زود
برو     خوردنيها     ازان     سان    کـه    بود
بيامد        يکي        مرد        مـهـترپرسـت
بـفرمود     تا     اسـپ     او    را    بـبـسـت
پرسـتـنده     را     نيز     خوان    خواسـتـند
يکي         جاي         ديگر         بياراسـتـند
هـمان       ميزبان       را      يکي      زيرگاه
نـهادند     و     بـنـشـسـت    نزديک    شاه
بـه     پوزش     بياراسـت     پـس     ميزبان
بـه     بـهرام     گـفـت     اي     گو    مرزبان
توي      ميهـمان      اندرين      خان      مـن
فداي     تو     بادا     تـن     و     جان    مـن
بدو       گـفـت      بـهرام      تيره      شـبان
کـه       يابد       چـنين      تازه‌رو      ميزبان
چو    نان   خورده   شد   جام   بايد   گرفـت
بـه     خواب     خوش    آرام    بايد    گرفـت
بـه       يزدان      نـبايد      بود      ناسـپاس
دل         ناسـپاسان         بود        پرهراس
کـنيزک    بـبرد    آبـه    دسـتان    و   تشت
ز    ديدار   مهـمان   همي   خيره   گـشـت
چو شد دست شسته مي و جام خواست
بـه   مي   رامـش  و  نام  و  آرام  خواسـت
کـنيزک          بياورد         جامي         نـبيد
مي   سرخ   و   جام   و   گـل  و  شـنـبـليد
بيازيد    دهـقان    بـه    جام    از   نخـسـت
بـخورد   و   به  مشک  و  گلابش  بشسـت
بـه      بـهرام     داد     آن     دلاراي     جام
بدو    گـفـت    ميخواره    را   چيسـت   نام
هـم‌اکـنون    بدين    با    تو    پيمان    کـنـم
بـه     بـهرام     شاهـت     گروگان     کـنـم
فراوان          بـخـنديد         زو         شـهريار
بدو     گفـت     نامـم     گـشـسـپ    سوار
مـن      ايدر     بـه     آواز     چـنـگ     آمدم
نـه      از      بـهر      جاي     درنـگ     آمدم
بدو      ميزبان      گـفـت      کاين     دخـترم
هـمي    بـه    آسـمان    اندر    آرد    سرم
هـمو    ميگـسارسـت    و    هـم   چنگ‌زن
هـمان   چامـه   گويسـت   و  لشکر  شکن
دلارام          را          آرزو         نام         بود
هـمو       ميگـسار       و       دلارام       بود
بـه    سرو    سـهي    گفـت   بردار   چنـگ
بـه   پيش   گشسـپ  آي  با  بوي  و  رنـگ
بيامد        بر        پادشا        چـنـگ       زن
خرامان         بـسان        بـت        برهـمـن
بـه     بـهرام    گـفـت    اي    گزيده    سوار
بـه       هر       چيز       مانـنده      شـهريار
چـنان  دان  که  اين  خانه  بر  سور  تسـت
پدر     ميزبانـسـت     و     گنـجور     تـسـت
شـبان     سيه     بر     تو     فرخـنده     باد
سرت       برتر       از      ابر      بارنده      باد
بدو    گـفـت    بـنـشين    و    بردار    چنـگ
يکي       چامـه      بايد      مرا      بي‌درنـگ
شود      ماهيار     ايدر     امـشـب     جوان
گروگان      کـند     پيش     مـهـمان     روان
زن     چـنـگ‌زن    چـنـگ    در    بر    گرفـت
نخـسـتين      خروش      مـغان     درگرفـت
دگر      چامـه     را     باب     خود     ماهيار
تو    گفـتي    بـنالد    هـمي    چـنـگ    زار
چو    رود    بريشـم    سخـن‌گوي   گـشـت
هـمـه    خانـه   وي   سمـن   بوي   گشت
پدر     را     چـنين    گـفـت    کاي    ماهيار
چو     سرو     سـهي     بر     لـب    جويبار
چو      کافور      کرده     سر     مـشـکـبوي
زبان      گرم‌گوي     و     دل     آزرم     جوي
هـميشـه       بدانديشـت       آزرده       باد
بـه      دانـش      روان     تو     پرورده     باد
توي       چون       فريدون      آزاده      خوي
مـنـم      چون      پرسـتار      نام      آرزوي
ز   مهـمان   چنان   شاد  گشتم  کـه  شاه
بـه   جـنـگ   ا   ندرون   چيره   بيند   سـپاه
چو  اين  گفته  شد  سوي مهمان گذشـت
ابا     چامـه    و    چـنـگ    نالان    گذشـت
بـه   مهـمان   چنين   گفت  کاي  شاه‌فش
بـلـنداخـتر      و     يک‌دل     و     کينـه‌کـش
کـسي      کو      نديدسـت      بـهرام      را
خـنيده            سوار            دلارام           را
نـگـه     کرد     بايد    بـه    روي    تو    بـس
جز   او   را   نـماني   ز   لشـکر   بـه   کـس
ميانـت   چو   غروسـت   و   بالا   چو   سرو
خرامان     شده     سرو    هـمـچون    تذرو
بـه   دل   نره   شير   و   بـه  تـن  ژنده  پيل
بـناورد    خشـت    افـگـني    بر    دو   ميل
رخانـت      بـه      گـلـنار     ماند     درسـت
تو   گويي   به  مي  برگ  گل  را  بشـسـت
دو      بازو      بـه      کردار      ران      هيون
بـه     پاي     اندر     آري     کـه     بيسـتون
تو   آني  کـجا  چشـم  کـس  چون  تو  مرد
نديد       و       نـبيند      بـه      روز      نـبرد
تـن       آرزو       خاک       پاي       تو      باد
هـمـه‌سالـه       زنده       براي      تو      باد
جـهاندار    ازان    چامـه    و    چـنـگ   اوي
ز     ديدار     و     بالا     و     آهـنـگ     اوي
بروبر       ازان       گونـه       شد      مـبـتـلا
کـه    گفـتي    دلـش    گشـت    گنـج   بلا
چو    در   پيش   او   مـسـت   شد   ماهيار
چـنين      گـفـت     با     ميزبان     شـهريار
کـه   دخـتر   بـه   مـن  ده  به  آيين  و  دين
چو    خواهي   کـه   يابي   بـه   داد   آفرين
چـنين       گـفـت       با       آرزو       ماهيار
کزين      شيردل     چـند     خواهي     نـثار
نـگـه      کـن      بدو     تا     پـسـند     آيدت
بر         آسودگي         سودمـند         آيدت
چـنين      گـفـت      با      ماهيار      آرزوي
کـه     اي     باب     آزاده    و    نيک    خوي
مرا   گر   هـمي   داد   خواهي   بـه  کـس
همالـم    گشسـپ    سوارسـت    و   بس
تو     گويي     بـه     بـهرام     ماند    هـمي
چو   جانـسـت   و   با   او   نشستـن  دمي
بـه      گفـتار      دخـتر      بـسـنده     نـکرد
بـه     بـهرام     گـفـت    اي    سوار    نـبرد
بـه    ژرفي    نـگـه    کـن    سراپاي    اوي
هـمان   دانـش   و   کوشـش   و  راي  اوي
نـگـه    کـن    بدو    تا   پسـند   تو   هسـت
ازو     آگـهي     بهـترسـت    ار    نشـسـت
بدين      نيکوي      نيز     درويش     نيسـت
بـه    گـفـتـن   مرا   راي   کم‌بيش   نيست
اگر          بـشـمري         گوهر         ماهيار
فزون        آيد        از        بدره        شـهريار
گر      او     را     هـمي     بايدت     جام‌گير
مـکـن      سرسري      امـشـب      آرام‌گير
بـه     مـسـتي     بزرگان     نبستـند    بـند
بـه     ويژه     کـسي    کو    بود    ارجـمـند
بـمان       تا       برآرد       سـپـهر      آفـتاب
سر        نامداران        برآيد       ز       خواب
بياريم            پيران            دانـنده           را
شـکيبا      دل      و     چيز     خوانـنده     را
شـب      تيره     از     رسـم     بيرون     بود
نـه        آيين        شاه        آفريدون       بود
نـه    فرخ    بود    مـسـت    زن   خواسـتـن
وگر        نيز        کاري        نو       آراسـتـن
بدو     گـفـت     بـهرام    کاين    بيهده‌سـت
زدن    فال    بد   راي   و   راه   بـه   دسـت
پسـند    منسـت    امشـب   اين   چنگ‌زن
تو      اين     فال     بد     تا     تواني     مزن
چـنين      گـفـت     با     دخـترش     آرزوي
پـسـنديدي    او   را   بـه   گفـتار   و   خوي
بدو         گـفـت         آري        پـسـنديده‌ام
بـه   جان   و  به  دل  هسـت  چون  ديده‌ام
بـکـن    کار   زان   پـس   به   يزدان   سـپار
نـه    گردون    بـه    جنگـسـت   با   ماهيار
بدو    گـفـت    کاکـنون    تو    جـفـت   ويي
چـنان     دان    کـه    اندر    نـهـفـت    ويي
بدو    داد    و    بـهرام    گورش   بـخواسـت
چو  شـب  روز  شد  کار  او  گشت راسـت
سوي     حـجره     خويش     رفـت    آرزوي
سرايش    همـه   خفـتـه   بد   چار   سوي
بيامد        بـه        جاي       دگر       ماهيار
هـمي    ساخـت    کار    گشسـپ   سوار
پرسـتـنده      را      گـفـت     درها     بـبـند
يکي     را     بـتاز     از     پـس    گوسـفـند
نـبايد        کـه       آرند       خوان       بي‌بره
بره         نيز         پرورده        بايد        سره
چو     بيدار     گردد     فـقاع     و     يخ     آر
هـمي    باش    پيش    گـشـسـپ    سوار
يکي      جام      کافور      بر      با      گـلاب
چـنان    کـن   کـه   بويا   بود   جاي   خواب
مـن   از   جام   مي   همچنانـم  کـه  دوش
نـتابد     مي     اين     پير     گوهر    فروش
بـگـفـت   اين   و   چادر   به   سر  برکـشيد
تـن‌آساني     و     خواب    در    بر    کـشيد
چو     خورشيد     تابـنده     بـفراخـت    تاج
زمين     شد     بـه     کردار     درياي    عاج
پرسـتـنده              تازانـه              شـهريار
بياويخـت          از          خانـه          ماهيار
سـپـه      را      ز      سالار      گردنـکـشان
بـجـسـتـند        زان        تازيانـه       نـشان
سـپاه     انـجـمـن    شد    بـه    درگاه    بر
کـجا       هـمـچـنان       بر      در      شاه‌بر
هرانکـس     کـه     تازانـه     دانـسـت    باز
برفـتـند      و      بردند      پيشـش      نـماز
چو       دربان       بديد      آن      سـپاه‌گران
کـمردار       بـسيار       و      ژوپين      وران
بيامد       بر       خـفـتـه       برسان      گرد
سر       پير       از      خواب      بيدار      کرد
بدو    گـفـت    برخيز   و   بگـشاي   دسـت
نـه   هنـگام   خوابست   و   جاي  نشست
کـه      شاه     جهانـسـت     مـهـمان     تو
بدين      بي‌نوا      خانـه      و      مان      تو
يکايک          دل          مرد         گوهرفروش
ز     گـفـتار     دربان     برآمد     بـه    جوش
بدو   گـفـت   کاين   را   چه   گويي  هـمي
پي     شـهرياران     چـه     جويي    هـمي
هـمان    چو   ز   گوينده   بشـنيد   مـسـت
خروشان      ازانـجاي      برپاي      جـسـت
ز   دربان   برآشفـت   و  گفت  اين  سـخـن
نـگويد          خردمـند          مرد         کـهـن
پرستـنده    گـفـت    اي    جـهانديده    مرد
ترا     بر    زمين    شاه    ايران    کـه    کرد
بيامد         پرسـتـنده         هـنـگام        روز
کـه      پيدا      نـبد      هور     گيتي     فروز
يکي        تازيانـه        بـه        زر       تافـتـه
بـه       هرجاي       گوهر       برو      بافـتـه
بياويخـت        از       پيش       درگاه       ما
بدان     سو     کـه     باشد     گذرگاه     ما
ز    دربان    چو    بشـنيد   يکـسر   سـخـن
بـپيچيد           بيدار           مرد          کـهـن
کـه   مـن   دوش   پيش   شهنشاه  مست
چرا     بودم     و     دخـترم    مي    پرسـت
بيامد          سوي          حـجره         آرزوي
بدو      گـفـت      کاي      ماه      آزاده‌خوي
شـهـنـشاه     بـهرام     بود     آنـک    دوش
بيامد        سوي        خان        گوهرفروش
هـمي     آمد     از     دشـت     نـخـچيرگاه
عـنان    تافتـسـت    از   کهـن   دژ   به   راه
کـنون    خيز    و    ديباي    چيني    بـپوش
بـنـه   بر  سر  افسر  چنان  هم  که  دوش
نـثارش       کـن       از      گوهر      شاهوار
سـه     ياقوت     سرخ     از    در    شـهريار
چو      بيني     رخ     شاه     خورشيدفـش
دو     تايي     برو    دسـت    کرده    بـکـش
مـبين    مر    ورا    چـشـم   در   پيش   دار
ورا     چون    روان    و    تـن    خويش    دار
چو    پرسدت    با    او    سـخـن    نرم‌گوي
سـخـنـهاي     با    شرم    و    بازرم    گوي
مـن       اکـنون       نيايم       اگر      خواندم
بـه        جاي        پرسـتـنده       بـنـشاندم
بـسان    هـمالان    نشستـم    بـه    خوان
کـه     اندر     تـنـم    خرد    با    اسـتـخوان
کـه   مـن   نيز   گستاخ   گشتم   بـه  شاه
بـه    پير    و    جوان    از    مي   آيد   گـناه
هـم‌انـگـه      يکي      بـنده      آمد     دوان
کـه      بيدار      شد     شاه     روشـن‌روان
چو     بيدار    شد    ايمـن    و    تـن‌درسـت
بـه   باغ   اندر   آمد   سر   و  تن  بشـسـت
نيايش     کـنان     پيش     خورشيد     شد
ز      يزدان     دلي     پر     ز     اميد     شد
وزانـجا     بيامد     بـه     جاي    نـشـسـت
يکي  جام  مي  خواسـت  از  مي  پرسـت
چو    از    کـهـتران    آگـهي    يافـت    شاه
بـفرمودشان       بازگـشـتـن       بـه      راه
بـفرمود       تا       رفـت       پيش      آرزوي
هـمي       بودش      از      آرزوي      آرزوي
برفـت      آرزو     با     مي     و     با     نـثار
پرسـتـنده      با      تاج     و     با     گوشوار
دو   تا   گـشـت   و   اندر   زمين   بوس  داد
بـخـنديد    زو    شاه    و    برگـشـت   شاد
بدو    گـفـت    شاه    اين    کـجا   داشـتي
مرا     مـسـت     کردي     و     بـگذاشـتي
هـمان   چامـه  و  چنگ  ما  را  بس  است
نـثار     زنان     بـهر    ديگر    کـس    اسـت
بيار      آنـک      گـفـتي      ز      نـخـچيرگاه
ز    رزم    و    سر    نيزه    و    زخـم    شاه
ازان     پـس     بدو     گـفـت     گوهرفروش
کـجا   شد   که  ما  مست  گشـتيم  دوش
چو     بـشـنيد     دخـتر    پدر    را    بـخواند
هـمي     از     دل     شاه     خيره    بـماند
بيامد     پدر     دسـت    کرده    بـه    کـش
بـه      پيش     شهـنـشاه     خورشيدفـش
بدو       گـفـت       شاها       ردا       بـخردا
بزرگا            سـترگا           گوا           موبدا
کـسي     کو     خرد    دارد    و    باهـشي
نـبايد       گزيدن       جز      از      خامـشي
ز           ناداني          آمد          گـنـهـکاريم
گـمانـم         کـه         ديوانـه         پـنداريم
سزد       گر       بـبـخـشي      گـناه      مرا
درفـشان      کـني     روز     و     ماه     مرا
مـنـم        بر       درت       بـنده       بي‌خرد
شهـنـشاهـم      از      بـخردان      نشـمرد
چـنين   داد   پاسـخ   که   از   مرد   مسـت
خردمـند     چيزي     نـگيرد     بـه    دسـت
کـسي   را   کـه   مي   انده   آرد  بـه  روي
نـبايد    کـه    يابد    ز   مي   رنـگ   و   بوي
بـه     مـسـتي     نديدم     ز    تو    بدخوي
هـمي    ز    آرزو    اين    سخـن   بـشـنوي
تو   پوزش   بران   کـن   کـه   تا  چـنـگ  زن
بـگويد      هـمان      لالـه     اندر     سـمـن
بـگويد     يکي     تا     بدان     مي    خوريم
پي           روز          ناآمده          نـشـمريم
زمين     بوسـه    داد    آن    زمان    ماهيار
بياورد       خوان       و       برآراسـت      کار
بزرگان     کـه     بودند    بر    در    بـه    پاي
بياوردشان              مرد              پاکيزه‌راي
سوي     حـجره     خويش     رفـت    آرزوي
ز    مـهـمان    بيگانـه    پرچين    بـه    روي
هـمي     بود     تا     چرخ     پوشد    سياه
سـتاره      پديد      آيد      از      گرد      ماه
چو    نان    خورده    شد   آرزو   را   بـخواند
بـه      کرسي      زر     پيکرش     برنـشاند
بـفرمود      تا      چـنـگ     برداشـت     ماه
بدان     چامـه     کز    پيش    فرمود    شاه
چـنين      گـفـت     کاي     شـهريار     دلير
کـه    بـگذارد    از    نام    تو   بيشـه   شير
توي      شاه     پيروز     و     لـشـکرشـکـن
هـمان    رويه    چون    لالـه    اندر   چـمـن
بـه    بالاي    تو    بر   زمين   شاه   نيسـت
بـه    ديدار    تو    بر    فـلـک   ماه   نيسـت
سـپاهي       کـه       بيند      سـپاه      ترا
بـه        جـنـگ        اندر       آوردگاه       ترا
بدرد      دل     و     مـغزشان     از     نـهيب
بـلـندي       ندانـند       باز      از      نـشيب
هـم‌انـگـه     چو     از    باده    خرم    شدند
ز     خردک     بـه     جام     دمادم     شدند
بيامد            بر            پادشا            روزبـه
گزيدند     جايي     مر     او     را     بـه    ده
بـفرمود         بـهرام         خادم         چـهـل
هـمـه     ماه‌چـهر     و     همـه     دلگسـل
رخ       روميان      هـمـچو      ديباي      روم
ازيشان    هـمي    تازه   شد   مرز   و   بوم
بـشد     آرزو     تا    بـه    مـشـکوي    شاه
نـهاده     بـه     سر    بر    ز    گوهر    کـلاه
بيامد          شـهـنـشاه         با         روزبـه
گـشاده‌دل     و     شاد     از     ايوان     مـه
هـمي‌راند   گويان   بـه   مشـکوي   خويش
بـه    سوي    بـتان    سـمـن‌بوي    خويش