Poem458

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

بـه  هشتـم  بيامد  به  دشت  شکار
خود    و    روزبـه    با   سواري   هزار
همـه   دشـت  يکسر  پر  از  گور  ديد
ز    قربان    کـمان    کيان    برکـشيد
دو   زاغ   کـمان   را  بـه  زه  بر  نـهاد
ز       يزدان       پيروزگر      کرد      ياد
بـهاران   و  گوران  شده  جفت  جوي
ز  کشتـن  بـه  روي  اندر  آورده  روي
هـمي  پوست  کند  اين ازآن آن ازين
ز   خونـشان  شده  لعـل  روي  زمين
هـمي     بود     بـهرام    تا    گور    نر
بـه  مستي  جدا  شد يک از يک دگر
چو     پيروز     شد    نره    گور    دلير
يکي     ماده     را     اندر    آورد    زير
بـه  زه  داشت  بهرام  جنگي  کـمان
بـخـنديد    چون   گور   شد   شادمان
بزد    تير    بر    پـشـت    آن   گور   نر
گذر    کرد    بر    گور    پيکان    و    پر
نر  و  ماده  را  هر  دو بر هم بدوخـت
دل   لشـکر   از  زخم  او  بر  فروخـت
ز  لشکر  هرانکس  که  آن  زخـم ديد
بران     شـهريار     آفرين     گـسـتريد
کـه   چـشـم   بد   از   فر  تو  دور  باد
هـمـه     روزگاران     تو     سور     باد
بـه     مردي     تواندر     زمانـه    نوي
که هم شاه و هم خسرو و هم گوي