Poem457

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

بـه    روز   سديگر   برون   رفـت   شاه
ابا     لـشـکر     و    ساز    نـخـچيرگاه
بزرگان      ايران      ز      بـهر     شـکار
بـه    درگاه    رفـتـند    سيصد    سوار
ابا    هر    سواري    پرسـتـنده   سي
ز   ترک   و   ز   رومي   و   از   پارسي
پرسـتـنده    سيصد    ز    ايوان    شاه
برفـتـند       با       ساز       نـخـچيرگاه
ز      ديبا     بياراسـتـه     صد     شـتر
رکابـش    هـمـه   زر   و   پالانـش   در
ده    اشـتر    نشستـنـگـه    شاه    را
بـه      ديبا      بياراسـتـه      گاه      را
بـه   پيش   اندر   آراسته   هفـت  پيل
برو    تـخـت    پيروزه    هـمرنـگ    نيل
هـمـه     پايه    تـخـت    زر    و    بـلور
نشستـنـگـه      شاه      بـهرام     گور
ابا    هر    يکي    تيغ‌زن    صد    غـلام
بـه    زرين    کـمرها   و   زرين   سـتام
صد   اشـتر   بد   از   بهر   رامـشـگران
هـمـه   بر   سران   افسر  از  گوهران
ابا    بازداران    صد    و   شـسـت   باز
دو   صد   چرغ   و   شاهين  گردن‌فراز
پـس‌اندر    يکي    مرغ    بودي   سياه
گرامي‌تر   آن   بود   بر   چـشـم   شاه
سياهي   بـه  چنگ  و  به  منـقار  زرد
چو      زر     درخـشـنده     بر     لاژورد
هـمي  خواندش  شاه  طغري  به  نام
دو چشمش به رنگ پر از خون دو جام
کـه   خاقان   چينـش   فرسـتاده   بود
يکي    تـخـت    با    تاج    بيجاده   بود
يکي     طوق     زرين     زبرجد     نـگار
چهـل  ياره  و  سي  و  شش گوشوار
شـتروار    سيصد    طرايف    ز    چين
فرسـتاد    و    ياقوت    سيصد   نـگين
پـس   بازداران   صد   و   شـسـت  يوز
بـبردند      با      شاه      گيتي     فرزو
بياراسـتـه     طوق     يوز     از     گـهر
بدو      اندر      افـگـنده      زنـجير     زر
بيامد  شهنشاه  زين  سان به دشـت
هـمي  تاجش  از  مشتري  برگذشت
هرانـکـس    کـه    بودند    نخچيرجوي
سوي      آب      دريا     نـهادند     روي
جـهاندار    بـهرام    هر   هفـت   سال
بدان   آب   رفـتي   بـه   فرخـنده   فال
چو   لـشـکر   بـه   نزديک   دريا  رسيد
شـهـنـشاه    دريا    پر    از   مرغ   ديد
بزد   طـبـل   و  طـغري  شد  اندر  هوا
شـکيبا        نـبد        مرغ       فرمانروا
زبون    بود    چـنـگال    او   را   کلـنـگ
شـکاري   چو   نخـچير   بود  او  پلنـگ
سرانـجام   گشـت   از   جهان   ناپديد
کلنـگي    بـه   چنـگ   آمدش   بردميد
بـپريد     بر     سان    تير    از    کـمان
يکي    بازدار    از    پـس    اندر   دمان
دل   شاه   گشت   از   پريدنش  تـنـگ
هـمي   تاخـت   از  پس  به  آواز  زنگ
يکي    باغ    پيش    اندر    آمد    فراخ
برآورده      از      گوشـه      باغ     کاخ
بـشد    تازيان   با   تـني   چـند   شاه
هـمي    بود    لشـکر   به   نخـچيرگاه
چو    بـهرام   گور   اندر   آمد   بـه   باغ
يکي   جاي   ديد   از   برش   تـند  راغ
ميان       گـلـسـتان      يکي      آبـگير
بروبر     نـشـسـتـه    يکي    مرد    پير
زمينـش       بـه      ديبا      بياراسـتـه
هـمـه    باغ    پر   بـنده   و   خواستـه
سـه   دخـتر  بر  او  نشسته  چو  عاج
نـهاده    بـه    سربر    ز    پيروزه    تاج
بـه   رخ   چون   بهار   و  به  بالا  بـلـند
بـه   ابرو   کـمان   و  به  گيسو  کمـند
يکي   جام   بر   دسـت  هر  يک  بـلور
بديشان     نـگـه     کرد    بـهرام    گور
ز   ديدارشان   چـشـم   او  خيره  شد
ز   باز   و   ز  طـغري  دلـش  تيره  شد
چو     دهـقان    پرمايه    او    را    بديد
رخ   او   شد   از  بيم  چون  شـنـبـليد
خردمـند    پيري    و    برزين   بـه   نام
دل    او    شد    از    شاه    ناشادکام
برفـت   از   بر   حوض   برزين   چو  باد
بر   شاه   شد   خاک   را   بوسـه  داد
چـنين  گفت  کاي  شاه خورشيدچهر
بـه    کام   تو   گرداد   گردان   سـپـهر
نيارمـت    گفتـن    کـه   ايدر   بايست
بدين   مرز   مـن  با  سواري  دويسـت
سر    و    نام    برزين   برآيد   بـه   ماه
اگر    شاد    گردد    بدين    باغ    شاه
بـه   برزين   چنين  گفت  شاه  جـهان
کـه   امروز  طغري  شد  از  من  نـهان
دلـم   شد   ازان   مرغ   گيرنده  تـنـگ
کـه   مرغان   چو  نخچير  بد  او  پلنـگ
چـنين  پاسـخ  آورد  به  رزين  به شاه
کـه   اکـنون   يکي   مرغ   ديدم  سياه
ابا    زنـگ   زرين   تنش   هـمـچو   قير
هـمان   چنـگ  و  منقار  او  چون  زرير
بيامد    بران    گوزبـن    بر    نشـسـت
بيايد   هم‌اکنون  به  بختت  به  دسـت
هم‌انـگـه   يکي   بنده   را  گفت  شاه
کـه   رو   گوزين   کـن   سراسر   نـگاه
بـشد    بـنده   چون   باد   و   آواز   داد
کـه   هـمواره   شاه   جهان  باد  شاد
کـه   طغري  به  شاخي  برآويختست
کـنون    بازدارش   بـگيرد   به   دسـت
چو   طـغري   پديد  آمد  آن  پير  گفـت
کـه  اي  بر  زمين  شاه بي‌بار و جفت
پي    مرزبان    بر    تو    فرخـنده    باد
هـمـه     تاجداران     ترا     بـنده    باد
بدين  شادي  اکـنون  يکي  جام  خواه
چو    آرام    دل    يافـتي    کام    خواه
شـهـنـشاه      گيتي      بران     آبـگير
فرود   آمد   و   شادمان   گـشـت   پير
بيامد      هـم‌انـگاه      دسـتور      اوي
هـمان   گـنـج   داران   و   گنجور  اوي
بياورد    برزين    مي    سرخ    و   جام
نـخـسـتين   ز   شاه   جهان   برد  نام
بياورد    خوان    و   خورش   ساخـتـند
چو     از     خوردن    نان    بـپرداخـتـند
ازان     پـس     بياورد     جامي    بـلور
نـهادند     بر     دسـت     بـهرام     گور
جـهاندار      بـهرام      بـسـتد      نـبيد
از      اندازه      خـط      برتر      کـشيد
چو   برزين  چنان  ديد  برگـشـت  شاد
بيامد    بـه   هر   جاي   خـمي   نـهاد
چو  شد  مست  برزين  بدان  دخـتران
چـنين   گـفـت   کاي   پرخرد   مهتران
بدين     باغ     بـهرامـشاه     آمدسـت
نـه   گردنکـشي   با   سپاه   آمدست
هـلا  چامـه  پيش  آور  اي  چامه‌گوي
تو    چـنـگ   آور   اي   دخـتر   ماه‌روي
برفـتـند   هر   سـه   به   نزديک   شاه
نـهادند     بر     سر    ز    گوهر    کـلاه
يکي    پاي    کوب   و   دگر   چـنـگ‌زن
سـه   ديگر   خوش‌آواز   لشکر  شکـن
بـه    آواز    ايشان    شهـنـشاه   جام
ز   باده   تـهي   کرد   و  شد  شادکام
بدو     گـفـت    کاين    دخـتران    کيند
کـه    با    تو    بدين    شادماني   زيند
چـنين   گفـت  برزين  که  اي  شهريار
مـبيناد       بي‌تو      کـسي      روزگار
چـنان   دان   کـه   اين   دلبران   منـند
پـسـنديده       و      دخـتران      مـنـند
يکي    چامـه‌گوي   و   يکي   چنـگ‌زن
سيم   پاي   کوبد   شکـن  بر  شـکـن
چـهارم      بـه     کردار     خرم     بـهار
بدين   سان  که  بيند  همي  شـهريار
بدان   چامـه‌زن   گفـت  کاي  ماه‌روي
بـپرداز     دل     چامـه     شاه     گوي
بـتان    چامـه    و    چنگ   برساختـند
يکايک     دل     از    غـم    بـپرداخـتـند
نخسـتين    شهنـشاه   را   چامه‌گوي
چـنين   گفـت   کاي   خسرو  ماه‌روي
نـماني    مـگر    بر    فـلـک    ماه    را
بـه   شادي   هـمان   خـسرو   گاه  را
بـه    ديدار    ماهي    و   بالاي   ساج
بـنازد    بـتو   تـخـت   شاهي   و   تاج
خنـک    آنـک    شبـگير    بيندت   روي
خـنـک   آنـک   يابد   ز   موي   تو  بوي
ميان  تنـگ  چون  شير  و  بازو  ستـبر
هـمي    فر    تاجـت    برآيد    بـه   ابر
بـه    گـلـنار    ماند    هـمي   چهر   تو
بـه   شادي   بخـندد   دل   از  مـهر  تو
دلـت   هـمـچو   دريا   و  رايت  چو  ابر
شـکارت    نبينـم    هـمي   جز   هژبر
هـمي   مو   شکافي   بـه   پيکان  تير
هـمي    آب    گردد   ز   داد   تو   شير
سـپاهي     کـه     بيند    کـمـند    ترا
هـمان        بازوي        زورمـند        ترا
بـه    درد    دل    و    مـغز   جـنـگاوران
وگر    چـند    باشد    سـپاهي   گران
چو   آن   چامـه   بشـنيد   بـهرام   گور
بـخورد   آن   گران   سنـگ   جام  بـلور
بدو   گـفـت   شاه   اي  سرافراز  مرد
چـشيده  ز  گيتي  بسي  گرم و سرد
نيابي     تو     داماد    بـهـتر    ز    مـن
گو       شـهرياران      سر      انـجـمـن
بـمـن  ده  تو  اين  هر  سه  دخترت را
بـه     کيوان     برافرازم     اخـترت    را
بـه   دو  گفت  برزين  که  اي  شـهريار
بـتو    شاد    بادا    مي    و   ميگـسار
که  يارست  گفت  اين خود اندر جهان
کـه   دارد   چـنين   زهره   اندر   نـهان
مرا      گر      پذيري     بـسان     رهي
کـه   بپرستم  اين  تخت  شاهنشهي
پرسـتـش    کـنـم   تاج   و   تخت   ترا
هـمان   فر   و   اورنـگ   و   بـخـت  ترا
هـمان   اين   سه  دختر  پرستـنده‌اند
بـه   پيش   تو   بر  پاي  چون  بـنده‌اند
پرسـتـندگان     را     پـسـنديد     شاه
بدان  سان  که  از دور ديدش سه ماه
بـه   بالاي   ساجند   و  همرنـگ  عاج
سزاوار     تـخـت‌اند     و    زيباي    تاج
پس‌انـگاه    گفتـش    بـه    بهرام   پير
کـه  اي  شاه  دشمن‌کش  و شيرگير
بـگويم    کـنون    هرچ   هستم   نـهان
بد     و     نيک    با    شـهريار    جـهان
ز    پوشيدني    هـم    ز   گـسـتردني
ز        افـگـندني        و       پراگـندگي
هـمانا     شـتربار     باشد     دويسـت
بـه   ايوان   من  بنده‌گر  بيش  نيسـت
هـمان  ياره  و  طوق و هم تاج و تخت
کزان    دخـتران    را    بود   نيک‌بـخـت
ز    برزين   بخـنديد   بـهرام   و   گـفـت
کـه   چيزي  که  داري  تو  اندر  نهفـت
بـمان   تا   بباشد   هم‌انجا   بـه  جاي
تو  با  جام  مي  سوي  رامـش  گراي
بدو  پير  گفت  اين  سه دخـتر چو ماه
بـه   راه   کيومرث   و   هوشنـگ  شاه
ترا     دادم     و     خاک     پاي    تواند
هـمـه    هر   سـه   زنده   براي   تواند
مـهين       دخـترم       نام      ماه‌آفريد
فرانـک    دوم    و    سيوم    شـنـبـليد
پـسـنديدشان   شاه   چون   ديدشان
ز      بانو      زنان      نيز      بـگزيدشان
به برزين چنين گفت کاين هر سه ماه
پـسـنديد     چون     ديد     بـهرامـشاه
بـفرمود      تا     مـهد     زرين     چـهار
بيارد      ز      لـشـکر     يکي     نامدار
چو  هر  سه  مه اندر عماري نشست
ز   رومي  همان  خادم  آورد  شسـت
به  مشکوي  زرين شدند اين سه ماه
هـمي  بود  تا  مست‌تر  گشـت  شاه
بدو   گـفـت   برزين   که   اي  شـهريار
جـهاندار      و      دانا      و      نيزه‌گزار
يکي     بـنده‌ام     تا    زيم    شاه    را
نيايش      کـنـم     خاک     درگاه     را
يکي      بـنده      تازانـه      شاه      را
بـبرد      و      بياراسـت      درگاه     را
سـپـه    را    ز    سالار    گردنـکـشان
جز     از     تازيانـه     نـبودي     نـشان
چو   ديدي  کـسي  شاخ  شيب  دراز
دوان    پيش   رفـتي   و   بردي   نـماز
هـمي   بود   بهرام  تا  گشت  مسـت
چو  خرم  شد  اندر  عماري  نشسـت
بيامد    بـه   مـشـکوي   زرين   خويش
سوي    خانـه    عـنـبر   آگين   خويش
چو    آمد   يکي   هفـتـه   آنـجا   بـبود
بسي  خورد  و بخشيد و شادي نمود