Poem456

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

دگر    هفـتـه    آمد    بـه   نخـچيرگاه
خود    و    موبدان    و    ردان   سـپاه
بيامد     يکي    سرد    مـهـترپرسـت
چو  باد  دمان  با  گرازي  بـه  دسـت
بـپرسيد     مهـتر     کـه    بهرامـشاه
کـجا     باشد     اندر    ميان    سـپاه
بدو   گفـت  هرکس  کـه  تو  شاه  را
چـه   جويي   نـگويي   بـه  ما  راه  را
چـنين  داد  پاسخ  کـه  تا  روي شاه
نبينـم    نـگويم    سـخـن    با   سپاه
بدو   گـفـت   موبد   چه   بايد   بـگوي
تو   شاه  جـهان  را  نداني  بـه  روي
بر       شاه      بردند      جوينده      را
چـنان    دانـشي    مرد    گوينده    را
بيامد    چو    بـهرام   را   ديد   گـفـت
کـه   با   تو  سخن  دارم  اندر  نهفـت
عـنان     را     بـپيچيد     بـهرام    گور
ز    ديدار    لـشـکر    برون   راند   دور
بدو   گفت  مرد  اين  جـهانديده  شاه
بـه    گـفـتار    مـن    کرد   بايد   نگاه
بدين    مرز    دهـقانـم    و   کدخداي
خداي   بر   و   بوم   و  ورز  و  سراي
هـمي   آب   بردم  بدين  مرز  خويش
کـه   در   کار  پيدا  کـنـم  ارز  خويش
چو  بسيار  گشت  آب  گسـتاخ  شد
ميان     يکي     مرز     سوراخ    شد
شگفـتي   خروشي  به  گوش  آمدم
کزان     بيم     جاي    خروش    آمدم
هـمي    اندران    جاي   آواز   سـنـج
خروشـش  همي  ره  نمايد  به  گنج
چو    بشـنيد    بـهرام    آنجا   کـشيد
همـه   دشـت   پر  سبزه  و  آب  ديد
بـفرمود       تا      کارگر      با      گراز
بيارند       چـندي      ز      راه      دراز
فرود    آمد    از    باره    شاه    بـلـند
شراعي     زدند     از    برکـشـتـمـند
شـب   آمد  گوان  شمعي  افروختند
بـه  هر  جاي  آتش  همي  سوختند
ز   دريا   چو   خورشيد   برزد  درفـش
چو  مصقول  کرد  اين  سراي بنفـش
ز     هر     سو     برفـتـند     کاريگران
شدند  انجمن  چون  سـپاهي  گران
زمين   را   بـه   کندن   گرفـتـند   پاک
شد  آن  جاي هامون سراسر مغاک
ز   کـندن   چو  گشتند  مردم  سـتوه
پديد   آمد   از   خاک  چيزي  چو  کوه
يکي  خانه‌يي  کرده  از پخته خشـت
بـه   ساروج   کرده   بسان   بهشـت
کـنـنده    تـبر   زد   هـمي   از   برش
پديد     آمد    از    دور    جاي    درش
چو    موبد   بديد   اندر   آمد   بـه   در
ابا       او      يکي      ايرماني      دگر
يکي    خانـه    ديدند   پـهـن   و   دراز
برآورده      بالاي      او      چـند     باز
ز   زر   کرده   بر   پاي   دو   گاوميش
يکي    آخري   کرده   زرينـش   پيش
زبرجد     بـه     آخر    درون    ريخـتـه
بـه    ياقوت    سرخ    اندر    آميخـتـه
چو   دو   گاو   گردون  ميانـش  تـهي
شکمـشان  پر  از نار و سيب و بهي
ميان     بـهي     در     خوشاب     بود
کـه    هر   دانـه‌يي   قـطره   آب   بود
هـمان   گاو   را   چـشـم  ياقوت  بود
ز     پيري     سر    گاو    فرتوت    بود
هـمـه   گرد   بر  گرد  او  شير  و  گور
يکي    ديده    ياقوت    و   ديگر   بـلور
تذروان      زرين      و      طاوس      زر
همـه   سينـه   و  چشمهاشان  گهر
چو   دسـتور   ديد   آن  بر  شاه  شد
بـه    راي   بـلـند   افـسر   ماه   شد
بـه  نرمي  به  شاه  جهان گفت خيز
کـه   آمد   هـمي   گنجها   را  جـهيز
يکي      خانـه     گوهر     آمد     پديد
کـه  چرخ  فلک  داشت  آن  را  کـليد
بدو   گفـت   بنـگر   که   بر  گنـج  نام
نويسد   کـسي  کش  بود  گنـج  کام
نگـه  کـن  بدان  گنج  تا  نام  کيست
گر    آگـندن    او   بـه   ايام   کيسـت
بيامد    سر    موبدان    چون   شـنيد
بران   گاو   بر   مـهر   جـمـشيد   ديد
بـه   شاه   جهان   گفت  کردم  نـگاه
نوشتـسـت   بر   گاو   جمشيد  شاه
بدو   گـفـت   شاه   اي  سر  موبدان
بـه    هر    کار    داناتر    از    بـخردان
ز   گنجي  که  جمشيد  بنـهاد  پيش
چرا    کرد   بايد   مرا   گـنـج   خويش
هر آن گنج کان جز به شمشير و داد
فراز     آيد     آن    پادشاهي    مـباد
بـه  ارزانيان  ده  همه  هرچ  هسـت
مـبادا   کـه   آيد   به  ما  برشکسـت
اگر     نام     بايد    کـه    پيدا    کـنيم
بـه  داد  و  به  شمشير  گنج  آگـنيم
نـبايد     سـپاه     مرا     بـهره     زين
نـه   تنگسـت   بر   ما  زمان  و  زمين
فروشيد   گوهر   بـه  زر  و  بـه  سيم
زن       بيوه       و      کودکان      يتيم
تـهي‌دسـت   مردم   کـه   دارند   نام
گسسـتـه  دل  از  نام  و  آرام  و کام
ز      ويران     و     آباد     گرد     آوريد
ازان   پـس   يکايک   همه   بشـمريد
ببـخـشيد     دينار     گـنـج    و    درم
بـه     مزد     روان     جـهاندار     جـم
ازان   ده   يک   آنرا   کـه  بـنـمود  راه
هـمي  شاه  جست  از  ميان  سپاه
مرا   تا  جوان  باشم  و  تـن  درسـت
چرا   بايدم   گنج   جمشيد  جـسـت
گـهر    هرک   بسـتاند   از   جمـشيد
بـه   گيتي   مبادش  بـه  نيکي  اميد
چو   با   لشـکر   تن   بـه  رنـج  آوريم
ز  روم  و  ز  چين  نام  و  گـنـج  آوريم
مرا   اسـپ  شبديز  و  شمـشير  تيز
نـگيرم      فريب     و     ندانـم     گريز
وزان  جايگه  شد  سوي گنج خويش
کـه  گرد  آوريد  از خوي و رنج خويش
بياورد       گردان       کـشورش       را
درم    داد    يکسالـه   لـشـکرش   را
يکي   بزمگـه   ساخت   چون  نوبـهار
بياراسـت          ايوان         گوهرنـگار
مي   لعـل   رخـشان   به  جام  بـلور
چو   شد   خرم   و   شاد  بـهرام  گور
به  ياران  چنين گفت کاي سرکشان
شـنيده    ز    تخـت   بزرگي   نـشان
ز      هوشـنـگ     تا     نوذر     نامدار
کـجا     ز    آفريدون    بد    او    يادگار
برين   هـم   نـشان   تا   سر  کيقـباد
کـه   تاج   فريدون   بـه  سر  بر  نـهاد
بـبينيد    تا    زان   بزرگان   کـه   ماند
بريشان   بـجز   آفرين   را  کـه  خواند
چو     کوتاه     شد    گردش    روزگار
سـخـن   ماند   زان   مهـتران   يادگار
کـه  اين  را  منش  بود  و  آن را نـبود
يکي   را   نـکوهـش   دگر   را  سـتود
يکايک    بـه    نوبـت    همه   بـگذريم
سزد   گر  جهان  را  به  بد  نـسـپريم
چرا     گـنـج     آن    رفـتـگان    آوريم
وگر   دل   بـه   دينارشان   گـسـتريم
نـبـندم    دل    اندر    سراي   سپنـج
نـنازم   بـه   تاج   و   نيازم   به  گـنـج
چو   روزي  به  شادي  همي  بـگذرد
خردمـند    مردم    چرا    غـم    خورد
هرانـکـس     کزين    زيردسـتان    ما
ز   دهـقان   و   از   در   پرسـتان   ما
بـنالد    يکي    کـهـتر    از   رنج   مـن
مـبادا    سر    وافـسر    وگنـج    مـن
يکي     پير     بد     نام     او    ماهيار
شده  سال او بر صد و شست و چار
چو   آواز   بشـنيد   بر   پاي  خاسـت
چنين  گفت  کاي  مهتر داد و راست
چـنين    يافـتـم   از   فريدون   و   جم
وزان    نامداران    هر   بيش   و   کـم
چو  تو  شاه ننشست کس در جهان
نـه  کس  اين  شنيد از کهان و مهان
بـه   هنگام  جم  چون  سخن  راندند
ورا    گـنـج   گاوان   هـمي   خواندند
چو   گنـجي   پراگنده‌اي   در   جـهان
ميان      کـهان     و     ميان     مـهان
دلـت    گر    بـه   درهاي   درياسـتي
ز     دريا     گـهر     موج    برخاسـتي
ندانست کس در جهان کان کجاست
بـه   خاکست  گر  در  دم  اژدهاست
تو   چون   يافتي  ننگريدي  به  گـنـج
کـه  ننـگ  آمدت  اين  سراي  سپنج
بـه   دريا   هـمانا   که   چندين   گـهر
بـه   ديده   نديدسـت   کس   بيشـتر
بـه   دوريش  بخشيدي  اين  گوهران
هـمان    گاو   گوهر   کران   تا   کران
پـس   از   رفتـنـت   نام   تو  زنده  باد
تو  آباد  و  پيروز  و  بـخـت  از  تو شاد
بـسي   دفـتر  خسروان  زين  سخن
سيه   گردد   و   هـم   نيايد  بـه  بـن