Poem455

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

دگر    هـفـتـه    با    موبدان    و    ردان
بـه    نـخـچير    شد    شـهريار    جهان
چـنان   بد   که   ماهي  به  نخـچيرگاه
هـمي    بود    ميخواره    و   با   سـپاه
ز   نـخـچير   کوه   و   ز   نخچير  دشـت
گرفـتـن     ز     اندازه     اندر    گذشـت
سوي   شـهر   شد  شاددل  با  سـپاه
شـب  آمد  به  ره  گشت  گيتي سياه
برزگان       لـشـکر      هـمي      راندند
سخنـهاي     شاهنـشـهان     خواندند
يکي    آتـشي   ديد   رخـشان   ز   دور
بران  سان  که  بهمن  کـند  شاه سور
شهـنـشاه      بر     روشـني     بنـگريد
بـه   يک   سو   دهي   خرم   آمد  پديد
يکي     آسيا     ديد     در     پيش    ده
نشسـتـه      پراگـنده      مردان     مـه
وزان    سوي    آتـش   همـه   دخـتران
يکي    جشنگـه    ساخـتـه   بر   کران
ز   گـل   هر  يکي  بر  سرش  افـسري
نشسـتـه    بـه    هرجاي    رامشگري
هـمي    چامـه    رزم    خـسرو    زدند
وزان    جايگـه    هر    زمان    نو    زدند
هـمـه    ماه‌روي   و   همه   جـعدموي
همـه   جامـه  گوهر  مه  مشک  موي
بـه       نزديک       پيش      در      آسيا
بـه    رامـش   کـشيده   نخي   بر   گيا
وزان  هر  يکي  دسته  گل  به  دسـت
ز  شادي  و  از  مي  شده نيم‌مـسـت
ازان   پـس   خروش  آمد  از  جشنـگاه
کـه       جاويد       ماناد      بـهرامـشاه
کـه  با  فر  و  برزست  و  با مهر و چـهر
برويسـت    بر    پاي    گردان    سـپـهر
هـمي  مي  چکد  گويي  از  روي  اوي
هـمي  بوي  مشک  آيد  از  موي  اوي
شـکارش   نـباشد  جز  از  شير  و  گور
ازيراش        خوانـند        بـهرام       گور
جـهاندار       کاواز      ايشان      شـنيد
عـنان   را   بپيچيد  و  زان  سو  کـشيد
چو      آمد     بـه     نزديکي     دخـتران
نـگـه    کرد   جاي   از   کران   تا   کران
همـه   دشـت   يکـسر  پر  از  ماه  ديد
بـه    شـهر    آمدن    راه    کوتاه    ديد
بـفرمود      تا      ميگـساران     ز     راه
مي    آرند    و   ميخواره   نزديک   شاه
گـسارنده         آورد        جام        بـلور
نـهادند      بر     دسـت     بـهرام     گور
ازان      دخـتران     آنـک     بد     نامدار
برون      آمدند      از      ميانـه     چـهار
يکي   مشـک   نام   و  دگر  سيسنـک
يکي    نام    نار    و    دگر   سوسـنـک
بر     شاه     رفـتـند     با     دسـت‌بـند
بـه   رخ   چون   بـهار   و  به  بالا  بـلـند
يکي     چامـه     گـفـتـند     بـهرام    را
شـهـنـشاه    با    دانـش    و    نام   را
ز     هر     چار     پرسيد    بـهرام    گور
کزيشان   بـه   دلش   اندر  افـتاد  شور
کـه    اي    گـلرخان    دختران    کـه‌ايد
وزين    آتـش    افروخـتـن    بر   چـه‌ايد
يکي   گـفـت   کاي   سرو   بالا   سوار
بـه      هر     چيز     مانـنده     شـهريار
پدرمان        يکي        آسيابان        پير
بدين    کوه    نـخـچير    گيرد    بـه   تير
بيايد    هـمانا    چو   شـب   تيره   شد
ورا     ديد     از     تيرگي    خيره    شد
هـم‌اندر     زمان     آسيابان     ز     کوه
بياورد      نـخـچير      خود      با     گروه
چو   بـهرام   را   ديد   رخ   را  بـه  خاک
بـماليد       آن       پير       آزاده      پاک
يکي     جام     زرين     بـفرمود     شاه
بدان    پير    دادن    کـه    آمد    ز   راه
بدو   گـفـت   کاين  چار  خورشيد  روي
چـه  داري  چو  هستند  هنگام  شوي
برو    پيرمرد    آفرين    کرد    و   گـفـت
کـه   اين   دختران  مرا  نيست  جفـت
رسيده      بدين      سال     دوشيزه‌اند
بـه       دوشيزگي       نيز       پاکيزه‌اند
وليکـن        ندارند        چيزي       فزون
نـگوييم     زين    بيش    چيزي    کـنون
بدو    گفـت   بـهرام   کاين   هر   چـهار
بـه   مـن   ده  وزين  بيش  دختر  مـکار
چـنين     داد     پاسـخ     ورا     پيرمرد
کزين   در   کـه   گفـتي   سوارا  مـگرد
نـه  جا  هست  ما  را  نه  بوم  و نـه بر
نـه  سيم  و  سراي  و  نه گاو و نه خر
بدو      گـفـت      بـهرام     شايد     مرا
کـه     بي‌چيز     ايشان     بـبايد     مرا
بدو     گـفـت    هرچار    جـفـت    تواند
پرسـتارگان           نـهـفـت           تواند
بـه   عيب  و  هنر  چشـم  تو  ديدشان
بدين‌سان   که   ديدي   پسـنديده‌شان
بدو    گفـت   بـهرام   کاين   هر   چـهار
پذيرفـتـم        از        پاک        پروردگار
بگفـت  اين  و  از  جاي  بر پاي خاست
بـه   دشـت  اندر  آواي  بالاي  خاست
بـفرمود        تا        خادمان        سـپاه
برند   آن   بتان  را  به  مـشـکوي  شاه
سـپاه    اندر    آمد   يکايک   ز   دشـت
همه شب همي دشت لشکر گذشت
فروماند     زان     آسيابان     شـگـفـت
شـب    تيره    انديشـه    اندر    گرفـت
بـه   زن   گـفـت   کاين  نامدار  چو  ماه
بدين     برز    بالا    و    اين    دسـتـگاه
شـب    تيره    بر   آسيا   چون   رسيد
زنـش    گـفـت    کز   دور   آتـش   بديد
بر      آواز      اين     رامـش     دخـتران
ز   مسـتي   مي   آورد   و  رامشـگران
چـنين   گفـت   پـس   آسيابان  به  زن
کـه    اي    زن    مرا    داسـتاني   بزن
کـه   نيکيسـت   فرجام   اين   گر  بدي
زنـش     گـفـت     کاري    بود    ايزدي
نـپرسيد    چون    ديد    مرد    از    نژاد
نـه   از   خواستـه   بر   دلـش   بود  ياد
بـه  روي  زمين  بر  همي  ماه  جست
نـه   دينار   و   نه  دختر  شاه  جـسـت
بـت   آرا   بـبيند   چو  ايشان  بـه  چين
گسـسـتـه    شود    بر    بـتان    آفرين
برين   گونـه   تا   شيد  بر  پـشـت  راغ
برآمد   جـهان   شد  چو  روشـن  چراغ
هـمي    رفـت    هرگونـه‌يي    داستان
چـه   از   بدنژاد   و   چـه   از   راسـتان
چو  شـب  روز  شد  مهتر  آمد  بـه  ده
بدين    پير    گـفـتا    کـه    اي    روزبـه
بـه    بالينـت    آمد    شـب   تيره‌بخـت
بـه   بار   آمد   آن  سـبز  شاخ  درخـت
شـب     تيره‌گون    دوش    بـهرامـشاه
هـمي    آمد    از    دشت   نـخـچيرگاه
نـگـه   کرد   اين   جشن  و  آتـش  بديد
عـنان   را   بپيچيد  و  زين  سو  کـشيد
کـنون    دخـتران    تو    جـفـت   وي‌اند
بـه      آرام     اندر     نـهـفـت     وي‌اند
بدان  روي  و  آن  موي  و  آن  راسـتي
هـمي    شاه    را    دخـتر    آراسـتي
شهـنـشاه     بـهرام     داماد     تسـت
به  هر  کشوري  زين سپس ياد تست
ترا    داد    اين    کـشور    و   مرز   پاک
مـخور  غم  که  رستي  ز  اندوه  و باک
بـفرماي   فرمان   که   پيمان  تراسـت
هـمـه    بـندگانيم   و   فرمان   تراست
کـنون     ما     همـه    کـهـتران    توايم
چـه    کهـتر    هـمـه    چاکران    توايم
بدو     آسيابان    و    زن    خيره    ماند
هـمي   هر   يکي   نام   يزدان  بـخواند
چـنين  گفت  مهتر  که آن روي و موي
ز    چرخ    چـهارم    خور   آورد   شوي