Poem453

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

برين‌گونـه    بگذشـت    سالي   تمام
همي  داشتي  هرکسي  مي حرام
هـمان   شه  چو  مجلس  بياراستي
هـمان    نامـه    باسـتان   خواستي
چـنين    بود    تا    کودکي   کفـشـگر
زني  خواسـت  با  چيز  و  نام و گـهر
نـبودش    دران   کار   افزار   سـخـت
هـمي  زار  بگريست  مامش  ز بخت
هـمانا    نـهان   داشت   لختي   نبيد
پـسر   را   بدان   خانـه   اندر  کـشيد
بـه  پور  جوان  گفت  کاين هفت جام
بـخور   تا   شوي   ايمـن   و  شادکام
مـگر  بشکني  امشب  آن  مهر  تنگ
کلـنـگ   از  نمد  کي  کندکان  سنگ
بزد  کفشگر جام مي هفت و هشت
هم‌اندر  زمان  آتشش سخت گشت
جوانـمرد    را    جام    گـسـتاخ   کرد
بيامد     در     خانـه     سوراخ     کرد
وزان   جايگه  شد  بـه  درگاه  خويش
شده   شاددل   يافـتـه   راه   خويش
چـنان  بد  که  از  خانه  شيران  شاه
يکي  شير  بگسست  و  آمد  بـه راه
ازان  مي  همي کفشگر مسـت بود
بـه    ديده   نديد   آنـچ   بايسـت   بود
بـشد  تيز  و  بر  شير  غران نشست
بيازيد  و  بگرفت  گوشش  به دسـت
بران   شير   غران   پـسر   شير   بود
جوان    از    بر   و   شر   در   زير   بود
هـمي  شد  دوان شيروان چون نوند
بـه  يک  دست  زنجير  و  ديگر  کمـند
چو    آن    شيربان    جـهاندار    شاه
بيامد      ز     خانـه     بدان     جايگاه
يکي   کفشـگر  ديد  بر  پشـت  شير
نشسـتـه   چو   بر  خر  سواري  دلير
بيامد       دوان       تا      در      بارگاه
دلير    اندر    آمد    بـه   نزديک   شاه
بـگـفـت   آن   دليري   کزو   ديده  بود
بـه   ديده   بديد   آنچ   نـشـنيده   بود
جـهاندار    زان   در   شگفتي   بـماند
هـمـه   موبدان   و   ردان   را  بـخواند
بـه  موبد  چنين  گفت  کاين  کفشگر
نگـه   کـن   کـه   تا  از  که  دارد  گهر
همان  مادرش  چون سخن شد دراز
دوان   شد   بر   شاه  و  بـگـشاد  راز
نـخـسـت    آفرين    کرد   بر   شهريار
کـه    شادان    بزي    تا   بود   روزگار
چـنين  گفت  کاين  نورسيده به جاي
يکي  زن  گزين  کرد  و  شد کدخداي
بـه   کار   اندرون   نايژه  سسـت  بود
دلش گفتي از سست خودرست بود
بدادم    سـه    جام   نـبيدش   نـهان
کـه  ماند  کس  از  تخم  او در جـهان
هـم‌اندر   زمان  لعل  گشتـش  رخان
نـمد  سر  برآورد  و  گشت استخوان
نژادش   نـبد   جز   سـه   جام   نـبيد
که  دانست  کاين شاه خواهد شنيد
بـخـنديد    زان    پيرزن   شاه   گفـت
کـه   اين   داستان  را  نشايد  نهفـت
بـه   موبد  چنين  گفت  کاکنون  نـبيد
حـلالـسـت     ميخواره     بايد     گزيد
که  چندان  خورد مي که بر نره شير
نـشيند      نيارد      ورا     شير     زير
نـه  چندان  که  چشمش کلاغ سياه
هـمي   برکـند   رفتـه   از   نزد   شاه
خروشي    برآمد    هـم‌انـگـه    ز   در
کـه     اي     پـهـلوانان    زرين    کـمر
بـه   اندازه‌بر   هرکـسي  مي  خوريد
بـه    آغاز    و   فرجام   خود   بـنـگريد
چو  مي‌تان  به  شادي  بود رهنـمون
بـکوشيد     تا     تـن     نـگردد    زبون