Poem452

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

چو  بنشست  مي خواست از بامداد
بزرگان      لـشـکر      برفـتـند      شاد
بيامد    هـم‌انـگـه    يکي    مرد    مـه
ورا     ميوه     آورد     چـندي    ز    ده
شـتربارها    نار    و   سيب   و   بـهي
ز   گل   دسته‌ها  کرده  شاهنشـهي
جـهاندار     چون     ديد     بـنواخـتـش
ميان      يلان      پايگـه      ساخـتـش
هـمين  مـه  که  با  ميوه  و  بوي  بود
ورا     پـهـلوي     نام     کـبروي     بود
بـه     روي     جـهاندار     جام     نـبيد
دو   مـن   را   به   يکـبار   اندر  کـشيد
چو   شد   مرد   خرم   ز   ديدار   شاه
ازان    نامداران    و    آن    جـشـنـگاه
يکي    جام   ديگر   پر   از   مي   بـلور
بـه  دلـش  اندر  افتاد  زان  جام  شور
ز     پيش     بزرگان     بيازيد    دسـت
بدان  جام مي تاخت و بر پاي جست
بـه    ياد    شهنـشاه    بگرفـت   جام
منـم    گـفـت   ميخواره   کبروي   نام
بـه    روي    شهـنـشاه    جام    نـبيد
چو   مـن   درکشم  يار  خواهـم  گزيد
بـه   جام   اندرون  بود  مي  پنج  مـن
خورم   هفـت   ازين   بر  سر  انجمـن
پس  انگه سوي ده روم من به هوش
ز  من نشنود کس به مستي خروش
چـنان  هفـت  جام  پر  از  مي  بخورد
ازان     مي    پرسـتان    برآورد    گرد
بـه   دسـتوري   شاه   بيرون  گذشت
که داند که مي در تنش چون گذشت
وزان   جاي   خرم   بيامد  بـه  دشـت
چو  در  سينه  مرد,  مي گرم گشـت
برانـگيخـت    اسـپ   از   ميان   گروه
ز  هامون  همي  تاخـت  تا  پيش کوه
فرود    آمد   از   باره   جايي   نـهـفـت
يلـه   کرد   و   در   سايه  کوه  خـفـت
ز      کوه      اندرآمد     کـلاغ     سياه
دو   چشمـش  بکند  اندران  خوابـگاه
هـمي    تاخـتـند   از   پس‌اندر   گروه
ورا     مرده    ديدند    بر    پيش    کوه
دو  چشمش  ز  سر  کـنده زاغ سياه
برش   اسـپ   او   ايسـتاده   بـه  راه
برو    کـهـترانـش    خروشان    شدند
وزان  مجلـس  و  جام جوشان شدند
چو    بـهرام   برخاسـت   از   خوابـگاه
بيامد      بر      او      يکي     نيک‌خواه
کـه   کـبروي  را  چشم  روشن  کلاغ
ز   مسـتي  بکندسـت  در  پيش  راغ
رخ     شـهريار     جـهان     زرد     شد
ز     تيمار     کـبروي    پر    درد    شد
هـم‌انـگـه    برآمد    ز   درگه   خروش
کـه   اي   نامداران   با   فر   و   هوش
حرامـسـت   مي  در  جهان  سربسر
اگر        زيردسـتـت        گر        نامور