Poem450

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

برفـت    و    بيامد    بـه    ايوان   خويش
همه شب همي ساخت درمان خويش
پرانديشـه   آن   شب  به  ايوان  بخفـت
بـخـنديد   و   آن   راز   با   کس   نگـفـت
بـه   شـبـگير   چون   تاج   بر  سر  نهاد
سـپـه    را    سراسر   هـمـه   بار   داد
بـفرمود        تا        لـنـبـک        آبـکـش
بـشد   پيش  او  دست  کرده  به  کـش
بـبردند     ز     ايوان     بـه     راهام     را
جـهود      بدانديش      و      بدکام      را
چو     در     بارگـه     رفـت    بـنـشاندند
يکي      پاک‌دل      مرد      را     خواندند
بدو       گـفـت       رو       بارگيها      بـبر
نـگر      تا      نـباشي      بـجز      دادگر
بـه    خان    بـه    راهام   شو   بر   گذار
نـگر     تا     چـه     بيني    نـهاده    بيار
بـشد    پاک‌دل    تا    بـه    خان   جـهود
هـمـه     خانـه     ديبا     و    دينار    بود
ز     پوشيدني     هـم    ز    گـسـتردني
ز         افـگـندني         و        پراگـندني
يکي     کاروان‌خانـه     بود    و    سراي
کزان    خانـه    بيرون    نـبوديش   جاي
ز    در    و    ز    ياقوت   و   هر   گوهري
ز    هر    بدره‌يي   بر   سرش   افـسري
کـه    دانـند   موبد   مر   آن   را   شـمار
ندانـسـت       کردن       بـس       روزگار
فرسـتاد        موبد       بدانـجا       سوار
شـتر  خواسـت  از  دشت  جهرم  هزار
هـمـه     بار    کردند    و    ديگر    نـماند
هـمي     شاددل     کاروان     را    براند
چو     بانـگ     دراي     آمد    از    بارگاه
بـشد   مرد   بينا   بگفـت   آن  بـه  شاه
کـه  گوهر  فزون  زين  به گنج تو نيست
هـمان   مانده   خروار   باشد   دويسـت
بـماند    اندران    شاه   ايران   شگـفـت
ز      راز     دل     انديشـه‌ها     برگرفـت
کـه     چـندين     بورزيد     مرد     جـهود
چو  روزي  نـبودش  ز  ورزش  چـه سود
ازان      صد     شـتروار     زر     و     درم
ز    گـسـتردنيها    و   از   بيش   و   کـم
جـهاندار     شاه    آبـکـش    را    سـپرد
بـشد    لـنـبـک    از    راه   گنجي   ببرد
ازان   پـس   براهام  را  خواند  و  گـفـت
کـه  اي  در  کمي گشته با خاک جفت
چـه   گويي  که  پيغمبرت  چند  زيسـت
چه  بايست  چندي  به زشتي گريست
سوار   آمد   و   گفت   با   مـن  سـخـن
ازان      داستانـهاي     گشتـه     کـهـن
کـه   هرکـس   کـه   دارد  فزوني  خورد
کـسي     کو     ندارد     هـمي     پژمرد
کـنون   دسـت   يازان   ز  خوردن  بکش
بـبين    زين    سپـس    خوردن   آبکـش
ز  سرگين  و  زربفت و دستار و خشـت
بـسي   گفـت   با  سفله  مرد  کنشت
درم      داد     ناپاک     دل     را     چـهار
بدو    گـفـت    کاين   را   تو   سرمايه‌دار
سزا    نيسـت    زين    بيشـتر   مر   ترا
درم     مرد     درويش     را     سر     ترا
بـه    ارزانيان    داد    چيزي    کـه    بود
خروشان    هـمي   رفـت   مرد   جـهود