Poem45

HomeIranPoetryShahnameh Ferdowsi

فريدون    نـهاده    دو    ديده    بـه    راه
سـپاه      و     کـلاه     آرزومـند     شاه
چو     هنـگام    برگـشـتـن    شاه    بود
پدر   زان   سـخـن   خود  کي  آگاه  بود
هـمي   شاه  را  تخت  پيروزه  ساخـت
هـمي    تاج   را   گوهر   اندر   شاخـت
پذيره        شدن        را       بياراسـتـند
مي   و   رود   و  رامشگران  خواسـتـند
تـبيره     بـبردند     و     پيل    از    درش
ببـسـتـند    آذين    بـه    هر   کشورش
بـه   زين   اندرون   بود   شاه   و  سـپاه
يکي      گرد      تيره     برآمد     ز     راه
هيوني     برون     آمد    از    تيره    گرد
نشـسـتـه    برو    سوگواري    به   درد
خروشي       برآورد       دل       سوگوار
يکي      زر      تابوتـش      اندر      کـنار
بـه       تابوت      زر      اندرون      پرنيان
نـهاده       سر      ايرج      اندر      ميان
ابا     نالـه    و    آه    و    با    روي    زرد
بـه   پيش  فريدون  شد  آن  شوخ  مرد
ز     تابوت     زر     تـخـتـه     برداشـتـند
کـه     گـفـتار     او    خوار    پنداشـتـند
ز     تابوت     چون     پرنيان     برکـشيد
سر       ايرج       آمد       بريده       پديد
بيافـتاد   ز   اسـپ   آفريدون  بـه  خاک
سپـه  سر  به  سر  جامه  کردند  چاک
سيه   شد  رخ  و  ديدگان  شد  سـپيد
کـه     ديدن    دگرگونـه    بودش    اميد
چو    خـسرو    بران‌گونـه    آمد   ز   راه
چـنين    بازگـشـت    از    پذيره   سـپاه
دريده    درفـش    و    نـگونـسار   کوس
رخ     نامداران     بـه     رنـگ     آبـنوس
تـبيره     سيه     کرده    و    روي    پيل
پراکـنده    بر    تازي    اسـپانـش    نيل
پياده       سـپـهـبد       پياده       سـپاه
پر     از    خاک    سر    برگرفـتـند    راه
خروشيدن       پـهـلوانان       بـه      درد
کـنان   گوشـت   تـن   را   بران   رادمرد
برين   گونـه   گردد   به   ما   بر  سـپـهر
بـخواهد    ربودن    چو    بـنـمود    چـهر
مـبر    خود    بـه    مـهر   زمانه   گـمان
نـه    نيکو    بود    راسـتي    در   کـمان
چو   دشمـنـش   گيري   نمايدت   مـهر
و   گر   دوست  خواني  نـبينيش  چـهر
يکي    پـند    گويم    ترا   مـن   درسـت
دل   از   مـهر   گيتي  ببايدت  شـسـت
سـپـه  داغ  دل  شاه  با  هاي  و هوي
سوي      باغ      ايرج     نـهادند     روي
بـه   روزي   کجا  جشـن  شاهان  بدي
وزان       پيشـتر       بزمـگاهان      بدي
فريدون      سر      شاه      پور      جوان
بيامد         بـبر         برگرفـتـه        نوان
بر    آن    تخـت   شاهنشهي   بـنـگريد
سر      شاه      را      نزدر     تاج     ديد
هـمان  حوض  شاهان  و  سرو  سهي
درخـت    گـلـفـشان    و   بيد   و   بهي
تـهي    ديد    از    آزادگان    جـشـنـگاه
بـه      کيوان      برآورده     گرد     سياه
همي سوخت باغ و همي خست روي
همي  ريخت  اشک  و همي کند موي
ميان     را     بزناز     خونين     بـبـسـت
فـکـند    آتـش   اندر   سراي   نشست
گلستانـش  برکند  و  سروان  بسوخت
بـه   يکـبارگي   چشم  شادي  بدوخت
نـهاده       سر       ايرج      اندر      کـنار
سر     خويشـتـن     کرد    زي    کردگار
هـمي     گـفـت     کاي     داور    دادگر
بدين     بي‌گنـه     کشـتـه    اندر    نـگر
بـه  خنـجر  سرش  کنده  در  پيش  من
تـنـش    خورده    شيران    آن   انجمـن
دل   هر   دو  بيداد  از  آن  سان  بـسوز
کـه    هرگز    نـبينـند    جز    تيره    روز
بـه    داغي    جـگرشان    کـني    آژده
کـه    بـخـشايش    آرد    بريشان   دده
هـمي    خواهـم    از   روشـن   کردگار
کـه    چـندان    زمان   يابـم   از   روزگار
کـه     از     تـخـم    ايرج    يکي    نامور
بيايد      برين      کين      بـبـندد     کـمر
چو   ديدم  چنين  زان  سـپـس  شايدم
اگر          خاک         بالا         بـپيمايدم
برين‌گونـه     بگريسـت     چـندان    بزار
هـمي    تاگيا    رسـتـش    اندر    کـنار
زمين     بـسـتر    و    خاک    بالين    او
شده     تيره    روشـن    جـهان‌بين    او
در      بار      بـسـتـه     گـشاده     زبان
هـمي    گـفـت    کاي    داور   راستان
کـس    از   تاجداران   بدين‌سان   نـمرد
کـه     مردسـت    اين    نامـبردار    گرد
سرش    را    بريده    بـه    زار   اهرمـن
تـنـش   را   شده   کام   شيران   کفـن
خروشي   بـه  زاري  و  چشـمي  پرآب
ز   هر   دام   و   دد  برده  آرام  و  خواب
سراسر   همـه   کـشورش  مرد  و  زن
بـه    هر    جاي   کرده   يکي   انجـمـن
هـمـه   ديده   پرآب   و   دل  پر  ز  خون
نشسـتـه   بـه   تيمار   و   گرم   اندرون
هـمـه    جامـه   کرده   کبود   و   سياه
نشستـه   بـه   اندوه   در   سوگ  شاه
چـه    مايه    چـنين    روز    بگذاشـتـند
هـمـه      زندگي     مرگ     پنداشـتـند